Contido principal do artigo

Sara Reis da Silva
Universidade do Minho
Portugal
Eulalia Agrelo Costas
Universidade de Vigo
España
http://orcid.org/0000-0003-4935-9746
No 5 (2018), Notas
DOI https://doi.org/10.15304/elos.5.4122
Recibido: 14-06-2017 Aceptado: 11-01-2018 Publicado: 04-02-2018
Copyright Como citar

Resumo

Despois de facer unha serie de alusións ao contexto editorial portugués no relativo á Literatura Infantil e Xuvenil tras o remate da ditadura de Salazar, aproxímanse ao termo de axente cultural, no que inscriben o proxecto Trinta Por Uma Linha e o seu impulsor, João Manuel Ribeiro, investigador, estudoso e docente do ensino superior, ademais de ser un recoñecido poeta e contista. Sinálase que os catálogos dos dous selos que acolle, Trinta Por Uma Linha e Tropelias & Companhia, revelan un serio e documentado investimento no ámbito da Literatura Infantil e Xuvenil, a través da publicación de volumes da autoría dalgúns dos nomes portugueses máis representativos deste sistema literario e incluso doutros en proceso de emerxencia. Estes títulos engloban relevantes series, caso de “Rimas Traquinas”, e propoñen unha importante, a única do xénero en Portugal, colección de estudos ao redor da literatura para os máis novos, a colección “Percursos em Literatura Infantojuvenil”. Sublíñase tamén a resistencia destes selos por non caer ante as difíciles condicións económicas derivadas da crise e por continuar a cumprir unha importante función divulgativa e formativa.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

BROUCKAERT, M. (2008). Oito por un cordel. Xullo 2008. Consultado o 2 de xuño de 2017, http://editoratrintaporumalinha.blogspot.pt/2008/07/oito-por-um-cordel.html

EVEN-ZOHAR, I. (1990). “Polysystem Theory”. Poetics Today, 11 (1), 9-94. Consultado o 2 de xuño de 2017, https://www.jstor.org/stable/1772051?seq=1#page_scan_tab_contents

EVEN-ZOHAR, I. (1994). “La función de la literatura en la creación de las naciones de Europa”. En Villanueva, D. (Ed.). Avances en Teoría de la Literatura: Estética de la Recepción, Pragmática, Teoría Empírica y Teoría de los Polisistemas (pp. 357-377). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Consultado o 2 de xuño de 2017, http://www.tau.ac.il/~itamarez%20/works/papers/trabajos/EZ-function-literatura.pdf

EVEN-ZOHAR, I. (1999). “Factores y dependencias en la cultura. Una revisión de la teoría de los polisistemas”. En Iglesias, M. (Ed. e trad.). Teoría de los polisistemas (pp. 23-52). Madrid: Arco/Libros. Consultado o 2 de xuño de 2017, http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/papers/trabajos/EZ-factores-dependencias.pdf

FARIA, Mª. I. e PERICÃO, Mª. da G. (2008). Dicionário do Livro. Coimbra: Almedina.

MARTINELL SEMPERE, A. (2014). Los agentes de la cultura. Consultado o 5 de xuño de 2017, http://atalayagestioncultural.es/capitulo/agentes-cultura

REIS DA SILVA, S. (2016). “Poesia para a Infância: ‘o indispensável supérfluo’ – um percurso pelas ‘Rimas Traquinas”. Revista Expressão, 1, 165-173.

ROIG RECHOU, B-A (2008). La Literatura Infantil y Juvenil Gallega en el siglo XXI. Seis llaves para entenderla mejor/A Literatura Infantil e Xuvenil Galega no século XXI. Seis chaves para entendela mellor. Madrid/Santiago de Compostela: Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil/Xunta de Galicia. Consultado o 5 de xuño de 2017, http://webspersoais.usc.es/export9/sites/persoais/persoais/blanca.roig/descargas/seis_chaves.pdf

SHAVIT, Z. (1986). Poetics of Children’s Literature. Atenas/Londres: The University of Georgia Press.

SOTTO MAYOR, G. (2012, Decembro). “5 anos a fazer Trinta Por Uma Linha”. Consultado o 2 de xuño de 2017, http://editoratrintaporumalinha.blogspot.pt/2012/12/5-anos-fazer-trinta-por-uma-linha.html

TRINTA POR UMA LINHA (n. d.). Consultado o 2 de xuño de 2017, http://www.trintaporumalinha.com/#!/c1tp2