É necesario rexistrarse Rexistrarse e identificarse Vaia a identificación para poder enviar artigos online e para comprobar o estado dos envíos.

Os autores deben verificar que o seu envío cumpre as seguintes directrices. Os envíos que non cumpran algunha destas directrices poderán ser rexeitados.

 • A petición non foi publicada previamente, nin se presentou a outra revista (ou se proporcionou unha explicación en Comentarios ao editor).
 • O texto cumpre cos requisitos bibliográficos e de estilo indicados nas Normas para autores/as.
 • Se está enviando un traballo a unha sección da revista que se revisa por pares, ten que asegurarse de que as instrucións que figuran en Asegurando unha revisión a cegas foron seguidas.
 • Se está enviando un traballo a unha sección da revista que se revisa por pares, teña en conta que poderá suxerir nomes de expertos, sempre que estes non participasen de ningún xeito na elaboración do traballo, non o lesen previamente e non manteñan co autor un tipo de relación que poida facer depender o resultado da avaliación de criterios que non sexan estritamente científicos. Poderá tamén recusar o nome dun máximo de dous potenciais revisores cos que teña un tipo de relación que, do mesmo xeito, poida dar lugar á introdución de criterios alleos á calidade do traballo na avaliación deste. En calquera caso, o nome dos avaliadores non será dado a coñecer ao autor ou autores do traballo (sistema de dobre anonimato).
  Para suxerir use Comentarios ao editor
  .

 • Se o artigo inclúe algún material que requira permiso para a súa reprodución, fágao constar (use Comentarios ao editor). Os autores fanse responsables do respecto á propiedade intelectual na reprodución de materiais para a elaboración dos seus traballos e deben facer chegar á revista os correspondentes permisos.

Elos. Revista de Literatura Infantil e Xuvenil publica traballos científicos orixinais que respondan aos obxectivos desta Revista e ás liñas de investigación abordadas nela.

Os traballos enviaranse en calquera dos procesadores de textos máis empregados habitualmente coa excepción de PDF. Os Artigos terán unha extensión máxima de 25 páxinas e mínima de 15, as Notas un máximo de 8, e as Recensións un máximo de 5 e un mínimo de 3.

Antes de adxuntar o arquivo, hai que cubrir os seguintes metadatos: Nome, Apelidos, Afiliación, Correo-e, ORCID ID, País, Título do traballo (con iniciais maiúsculas), Resumo e Palabras chave.

As seguintes normas aplícanse para os traballos de todas as seccións da Revista, se ben as recensións carecen de palabras chave.

Primera páxina: A primeira páxina conterá os seguintes datos:

Título en galego, castelán e inglés: (Corpo 12 centrado, negriña e maiúsculas)

Autor: (Corpo 12 centrado, negriña e cursiva)

Autor: Institución á que pertence (Corpo 12, centrado)

Resumo en galego, castelán e inglés de 12-15 liñas (entre 150 e 200 palabras)

Listado de palabras chave en galego, castelán e inglés (un mínimo de 3 e un máximo de 6 por cada lingua)

O traballo estruturarase en: Introdución, Corpo do traballo, Conclusións, Referencias bibliográficas e Notas adicionais numeradas.

Notas a rodapé: Só se empregarán para aclarar conceptos e nunca para inserir novas referencias bibliográficas completas que sempre estarán incluídas na bibliografía final do traballo. Irán numeradas con números arábigos do 1 en diante. As notas que no correspondan ao encabezamento do traballo deben numerarse consecutivamente. Se a nota fai referencia ao encabezamento, deberá marcarse cun asterisco.

Táboas, cadros e gráficos: Cada táboa, cadro ou gráfico debe estar numerado consecutivamente con números arábigos e marcado cunha lenda para facilitar a súa correcta colocación no lugar correspondente. O número de imaxes no excederá de dez.

Citas bibliográficas: As citas dentro do texto deben introducirse entre parénteses dentro do propio texto, evitando a utilización para este fin das notas a pé de páxina, e de acordo ao seguinte formato: (Boves Naves, 1989, p. 47). Ás veces os nomes dos autores citados poderán ir dentro do propio texto, e non entre parénteses, como no seguinte exemplo: Como xa sinalou Boves Naves (1990, p. 50), a literatura...

Referencias bibliográficas: Todas as citas do texto deberán estar referenciadas nun apartado final de “Bibliografía” seguindo o modelo APA. De acordo á ultima versión actualizada destas normas (7º edición, 2019), as fichas bibliográficas de libros, artigos de revista, colaboracións integradas en obras colectivas, traballos académicos, páxinas web, artigos de xornal e obras audiovisuais compoñeranse deste xeito:

 • Libros:

Apelido, N. (ano). Título do libro. Editorial.

Apelido, N. e Apelido, N. (ano). Título do libro. Editorial. DOI o URL

Apelido, N. (Ed.). (ano). Título do traballo. Editorial.

 • Artigos de revista:

Apelido, A. A., Apelido, B. B., e Apelido, C. C. (ano). Título do artigo específico. Título da Revista, volume (número da revista), número de páxina inicio–número de páxina fin. DOI ou URL

 • Capítulo de libro:

Apelido, N. (ano). Título do capítulo. En N. Apelido (Ed.), Título do libro (pp. XX-XX). Editorial. DOI ou URL

 • Teses ou traballos monográficos:

Apelido, N. (ano). Título do traballo [tipo de documento: tese de doutoramento, traballo fin de grao, traballo fin de mestrado etc.]. Universidade. URL

 • Páxina web:

Apelido, A., Apelido, B., e Apelido, C. (ano). Título do artigo específico [Formato especial de ser o caso]. URL

 • Artigo de xornal:

Apelido, N. (data de publicación do artigo, seguindo o formato: 1 de xaneiro de 2020). Titular do artigo no xornal. Nome do xornal. URL

 • Cinta cinematográfica ou outro tipo de obra audiovisual:

Apelido do produtor, A. (produtor) e Apelido do director, A. (director). (ano). Nome do filme [tipo de obra: cinta cinematográfica, documental etc.]. País: produtora.