É necesario rexistrarse Rexistrarse e identificarse Vaia a identificación para poder enviar artigos online e para comprobar o estado dos envíos.

Os autores deben verificar que o seu envío cumpre as seguintes directrices. Os envíos que non cumpran algunha destas directrices poderán ser rexeitados.

 • A petición non foi publicada previamente, nin se presentou a outra revista (ou se proporcionou unha explicación en Comentarios ao editor).
 • O texto cumpre cos requisitos bibliográficos e de estilo indicados nas Normas para autores/as.
 • Se está enviando un traballo a unha sección da revista que se revisa por pares, ten que asegurarse de que as instrucións que figuran en Asegurando unha revisión a cegas foron seguidas.
 • Se está enviando un traballo a unha sección da revista que se revisa por pares, teña en conta que poderá suxerir nomes de expertos, sempre que estes non participasen de ningún xeito na elaboración do traballo, non o lesen previamente e non manteñan co autor un tipo de relación que poida facer depender o resultado da avaliación de criterios que non sexan estritamente científicos. Poderá tamén recusar o nome dun máximo de dous potenciais revisores cos que teña un tipo de relación que, do mesmo xeito, poida dar lugar á introdución de criterios alleos á calidade do traballo na avaliación deste. En calquera caso, o nome dos avaliadores non será dado a coñecer ao autor ou autores do traballo (sistema de dobre anonimato).
  Para suxerir use Comentarios ao editor
  .

 • Se o artigo inclúe algún material que requira permiso para a súa reprodución, fágao constar (use Comentarios ao editor). Os autores fanse responsables do respecto á propiedade intelectual na reprodución de materiais para a elaboración dos seus traballos e deben facer chegar á revista os correspondentes permisos.

Elos. Revista de Literatura Infantil e Xuvenil publica traballos científicos orixinais que respondan aos obxectivos desta revista e ás liñas de investigación abordadas nela. As linguas de publicación son o galego, castelán, inglés e portugués.

Os traballos enviaranse en calquera dos procesadores de textos máis empregados habitualmente coa excepción de PDF. Os artigos presentados ás seccións Miscelánea e Sección Monográfica  terán unha extensión mínima de 15 e máxima de 25 páxinas (entre 7500 e 12500 palabras) e as Recensións un mínimo de 3 e máximo de 5 (entre 1500 e 2500 palabras), incluíndo todas as partes que os compoñen.

Antes de adxuntar o arquivo, hai que cubrir os seguintes metadatos: Nome, Apelidos, Afiliación, Correo-e, ORCID ID, País, Título do traballo, Resumo e Palabras chave.

As seguintes normas aplícanse para os traballos de todas as seccións da revista, se ben as recensións carecen de resumo e palabras chave.

Primera páxina: A primeira páxina conterá os seguintes datos:

Título en galego ou portugués, castelán e inglés (corpo 12, texto aliñado á esquerda, o título na primeira lingua en negriña (sempre deberá ser aquela na que está escrito o traballo)

Autor/a (corpo 12, centrado e negriña)

Correo institucional (corpo 12, centrado)

Institución á que pertence (Corpo 12, centrado)

ORCID (corpo 12, centrado)

*Todos os datos referidos á autoría dos traballos deben ser omitidos ata a finalización da fase de revisión para garantir o proceso de revisión por pares cegos.

Resumo en galego ou portugués, castelán e inglés de 12-15 liñas (entre 150 e 200 palabras) (seguindo a orde de linguas do título) (corpo 12, aliñado á esquerda)

Listado de palabras chave en galego ou portugués, castelán e inglés (un mínimo de 3 e un máximo de 6, separadas por punto e coma) (seguindo a orde de linguas do título) (corpo 12, aliñado á esquerda)

Os artigos presentados ás seccións Miscelánea e Sección Monográfica deberán posuír a estrutura dun artigo científico, incluíndo os seguintes elementos: Introdución, Antecedentes, Corpo do traballo (dividido en cantas epígrafes sexan necesarias), Conclusións e Referencias bibliográficas. Para a súa elaboración é necesario adaptarse ao modelo que se achega a continuación: MODELO ARTIGOS_ELOS. As Recensións estarán construídas nun único bloque, sen notas ao pé ou bibliografía. Ademais, o título do traballo será a referencia bibliográfica completa do libro recensionado.

Para os títulos das epígrafes de primeira orde utilizaranse letras maiúsculas, corpo 12, aliñadas á esquerda, negriña e numeradas con número arábigos. Os de segunda orde co mesmo estilo, pero letra maiúscula só inicial e ordenadas mediante letras por orde alfabética. Os de terceira orde co mesmo estilo, pero sen numerar.

Notas a rodapé: Só se empregarán para aclarar conceptos e nunca para inserir novas referencias bibliográficas completas que sempre estarán incluídas na bibliografía final do traballo. Irán numeradas con números arábigos do 1 en diante. As notas que no correspondan ao encabezamento do traballo deben numerarse consecutivamente. Se a nota fai referencia ao encabezamento, deberá marcarse cun asterisco.

Táboas, cadros, gráficos: Cada táboa, cadro ou gráfico debe estar numerado consecutivamente con números arábigos e precedido por un título. Estes elementos deben estar colocados dentro do traballo no lugar onde corresponda, en formato editable. No caso das imaxes, deberán ir precedidas igualmente dun título claro e explicativo e unha nota posterior coa fonte. Ademais de incorporadas no texto no seu lugar correspondente, tamén deberán enviarse como arquivos complementarios en boa resolución. O número de imaxes non excederá de dez. 

Citas bibliográficas: As citas dentro do texto deben introducirse entre parénteses dentro do propio texto, evitando a utilización para este fin das notas a pé de páxina, e de acordo ao seguinte formato: (Boves Naves, 1989, p. 47). Ás veces os nomes dos autores citados poderán ir dentro do propio texto, e non entre parénteses, como no seguinte exemplo: Como xa sinalou Boves Naves (1990, p. 50), a literatura...

Referencias bibliográficas: Todas as citas do texto deberán estar referenciadas nun apartado final de “Bibliografía” seguindo o modelo APA. A continuación móstranse exemplos de como construír as fichas bibliográficas:

 • Libros:

Apelido, N. (ano). Título do libro. Editorial.

Apelido, N. e Apelido, N. (ano). Título do libro. Editorial. DOI o URL

Apelido, N. (Ed.). (ano). Título do traballo. Editorial.

 • Artigos de revista:

Apelido, A. A., Apelido, B. B., e Apelido, C. C. (ano). Título do artigo específico. Título da Revista, volume (número da revista), número de páxina inicio–número de páxina fin. DOI ou URL

 • Capítulo de libro:

Apelido, N. (ano). Título do capítulo. En N. Apelido (Ed.), Título do libro (pp. XX-XX). Editorial. DOI ou URL

 • Teses ou traballos monográficos:

Apelido, N. (ano). Título do traballo [tipo de documento: tese de doutoramento, traballo fin de grao, traballo fin de mestrado etc.]. Universidade. URL

 • Páxina web:

Apelido, A., Apelido, B., e Apelido, C. (ano). Título do artigo específico [Formato especial de ser o caso]. URL

 • Artigo de xornal:

Apelido, N. (data de publicación do artigo, seguindo o formato: 1 de xaneiro de 2020). Titular do artigo no xornal. Nome do xornal. URL

 • Cinta cinematográfica ou outro tipo de obra audiovisual:

Apelido do produtor, A. (produtor) e Apelido do director, A. (director). (ano). Nome do filme [tipo de obra: cinta cinematográfica, documental etc.]. País: produtora.

Empleo de comiñas e parénteses. Deben utilizarse sempre comiñas inglesas (“ ”) e evitar o uso das latinas (« »). Os estranxeirismos irán en cursiva, nunca entre comiñas. Para indicar que se omite un fragmento dunha cita con respecto ao orixinal utilizanse corchetes ([...]). As parénteses curvas e raias poderán ser utilizadas para engadir información complementaria ou aclaratoria da oración principal.

Abreviaturas. Non se permite o uso de abreviaturas para omitir o nome da persoa autora ou da súa obra tales como idem, ibidem, nin outras como apud ou cf., que deberán ser intercambiadas pola tradución á lingua do traballo. No caso de utilizar abreviaturas para evitar a repetición de termos moi longos, a primeira vez debe presentarse a versión completa seguida da abreviatura.

Y cuando se use por primera vez un término que quieras abreviar en el texto, presente la versión completa del término y luego la abreviatura.

Indicacións sobre coautoría. Segundo consta no Código de Boas Prácticas na Investigación da Universidade de Santiago de Compostela (2018, p. 24), para ter a condición plena de autor/a, ademais dos requisitos establecidos na lexislación, deben terse en conta aspectos como contribuír de xeito substancial no desenvolvemento do proxecto e na preparación das publicacións resultantes, así como ser capaz de presentar en detalle a contribución persoal na investigación e de discutir os principais aspectos do conxunto da investigación. Ademais, a orde de prelación dos/as autores/as debe decidirse de forma consensuada e previa, tendo en conta que a primeira persoa autora é a que fixo o esforzo máis importante na investigación e que as restantes deben ser ordenadas de maior a menor grao de contribución.

Nota de copyright

Ao publicar en Elos, as persoas autoras ceden todos os dereitos de explotación do seu artigo á Universidade de Santiago de Compostela, que, coas condicións e limitacións dispostas pola lexislación en materia de propiedade intelectual, é a titular do copyright e, polo tanto, de todos os dereitos patrimoniais expresados, retendo as persoas autoras todos os dereitos morais que por lei lle corresponden. Sen prexuízo do anterior, e agás indicación contraria, todos os contidos distribúense en acceso aberto baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza só pode ser realizada coa autorización expresa do titular do copyright, non sendo excepción prevista pola lei. Texto completo da licenza: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl