Contenido principal del artículo

Ana María Iglesias Álvarez
Universidade de Vigo
España
Biografía
Valentina Formoso Gosende
IES Félix Muriel
España
Ana Rial Aparicio
IES Aquis Celenis
España
Vol. 44 (2017), Artículos, Páginas 231-270
DOI: https://doi.org/10.15304/verba.44.2947
Recibido: 30-11-2015 Aceptado: 15-02-2016 Publicado: 27-09-2017
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

Presentamos neste artigo parte dos resultados dunha investigación realizada coa técnica do grupo de discusión entre o alumnado do último curso de secundaria de diferentes puntos de Galicia. A análise do discurso do alumnado centrámola nesta ocasión arredor da variación diatópica, desde o nivel de coñecemento ata a valoración da diversidade que o alumnado desta idade posúe, tanto sobre o castelán coma sobre o galego. Nesta última lingua puxemos o foco para analizar máis polo miúdo a forma en que o estudantado galegofalante denominaba e valoraba o seu xeito de falar, aspecto que nos levou a afondar na cuestión do castrapo.
Citado por

Detalles del artículo

Referencias

Callejo Gallego, J. (2001): El grupo de discusión: introducción a una práctica de investigación. Barcelona: Ariel.

Carballeira Anllo, X. M.ª (coord.) (2009): Gran Dicionario Xerais da Lingua. Vigo: Xerais.

Coseriu, E. (1967): Teoría del lenguaje y lingüística general. Madrid: Gredos.

Fernández Rei, F. (1990): Dialectoloxía da lingua galega. Vigo: Xerais.

Fernández Salgado, X. A. (2004): «A interferencia do castelán no léxico galego: o castelanismo como recurso eufemístico», en R. Álvarez & F. Fernández Rei & A. Santamarina (eds.): A lingua galega: historia e actualidade. Santiago de Compostela: Consello da Cultura galega-Instituto da Lingua Galega, vol. I, pp. 501-507.

Formoso Gosende, V. (2013): Do estigma á estima: Propostas para un novo discurso lingüístico. Vigo: Xerais.

Freixeiro Mato, X. R. (2014): «Lingua oral, a calidade da lingua e futuro do galego», en X. M. Sánchez Rei (ed.): Modelos de lingua e compromiso. A Coruña: Baía Edicións, pp. 13-84.

González González, M. (dir) (2003): O galego segundo a mocidade. A Coruña: Seminario de Sociolingüísica, Real Academia Galega.

Iglesias Álvarez, A. (2002): Falar galego: «no veo por qué?». Aproximación cualitativa á situación sociolingüística de Galicia. Vigo: Xerais.

Iglesias Álvarez, A. (2013): «‘Eu falo castrapo’ – Actitudes dos adolescentes ante a mestura de linguas en Galicia (estudo piloto)», in E. Gugenberger & H. Monteagudo & G. Rei-Doval (eds.): Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 169-189.

Kabatek, J. (2000): Os falantes como lingüistas. Tradición, innovación e interferencias no galego actual. Vigo: Xerais.

Moreno Fernández, F. (2009): La lengua española en su geografía. Madrid: Arco/Libros.

Real Academia Española (2014): Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario: < http://dle.rae.es/?w=diccionario>.

Real Academia Galega (2012): Dicionario da Real Academia Galega, <http://academia.gal/dicionario#inicio.do>.

Recalde, M. (2012): «Aproximación a las representaciones sociales sobre el español de Galicia», en T. Jiménez Juliá & B. López Meirama & V. Vázquez Rozas et alii (eds.): Cum corde et in nova grammatica. Estudios ofrecidos a Guillermo Rojo. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, pp. 667-680.

Regueira, X. L. (2012): «Autenticidade e calidade da lingua: purismo e planificación lingüística no galego actual», Estudos de lingüística galega 4 pp. 187-201.

Sanmartín Rei, G. (2009): Nos camiños do entusiasmo. Calidade da lingua e planificación. Vigo: Xerais.

Santamarina Fernández, A. L. & F. Fernández Rei & M. González González (1999): Atlas Lingüístico Galega. Volume III: Fonética. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza. Silva Valdivia, B. (2004): «Un aspecto da avaliación da competencia: identificación e valoración de interferencias lingüísticas», en R. Álvarez & F. Fernández Rei & A. Santamarina (eds.): A lingua galega: historia e actualidade. Santiago de Compostela: Consello da Cultura galega-Instituto da Lingua Galega, vol. I, pp. 415-429.