Contido principal do artigo

Xosé Manuel Dasilva Fernández
Universidade de Vigo
España
https://orcid.org/0000-0002-3360-6995
Biografía
No 60 (2022), Estudos, páxinas 1-14
DOI https://doi.org/10.15304/bgl.60.8439
Recibido: 27-04-2022 Aceptado: 25-10-2022 Publicado: 26-12-2022
Copyright Como citar

Resumo

O obxectivo deste artigo é relatar as dificultades que a censura franquista puxo ao libro Escolma posible, editado por Galaxia en 1964, antoloxía de textos de Castelao organizada por Marino Dónega. Con carácter preliminar, examínanse os trazos máis relevantes da imaxe do autor que a Ditadura pretendía consolidar, a partir principalmente da lectura dos informes de censura dalgunhas das súas obras. Despois de revisar o expediente de Escolma posible de modo pormenorizado, préstase atención á recepción coetánea dispensada ao volume. A conclusión máis importante que se alcanza é que Escolma posible foi un proxecto condicionado polo contexto represivo do Réxime, e non tanto pola suposta vontade de Galaxia de potenciar a dimensión artística e literaria de Castelao.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Alonso Montero, X. (2008). Palabras previas. En VV.AA., Galicia hoy (París/Buenos Aires, 1966) (pp. VII-XV). Ediciós do Castro. [Edición facsimilar cun prólogo de Xesús Alonso Montero]

Casares, C. (7 de marzo de 1976). Escolma posible de Castelao. La Voz de Galicia.

Castelao (1964). Escolma posible. Editorial Galaxia. [Prólogo e selección de Marino Dónega]

Castelao (1975). Escolma posible. Editorial Galaxia. [Prólogo e selección de Marino Dónega, 2ª ed.]

Castelao (1986). Sempre en Galiza. Editorial Galaxia.

Da silva, X. M. (2013). La traducción al gallego y la censura franquista. Quaderns. Revista de traducció, 20, 17-29. https://raco.cat/index.php/QuadernsTraduccio/article/view/265450

Dasilva, X. M. (2020). El estado de la investigación sobre la censura franquista en las letras gallegas. En M. J. Olaziregi e L. Otaegi (Eds.), Censura y literatura. Memorias contestadas (pp- 45-61). Peter Lang.

Díaz Pardo, I. (1987). Rememoración de José Martínez, fundador de Ruedo Ibérico. Ediciós do Castro.

En breves líneas (6 de abril de 1964). La Noche.

Fernández, C. (1986). La persecución de Castelao durante el franquismo. Ediciós do Castro.

Fernández del Riego, F. (1990). O río do tempo. Unha historia vivida. Ediciós do Castro.

Fernández del Riego, F. (2000). Un epistolario de Ramón Piñeiro. Editorial Galaxia.

López-Casanova, A. (27 de decembro de 1964). Un ano de letras galegas. A creación do Premio “Castelao”, o feito máis destacado. El Progreso.

Lorenzana, S. (1964). Escolma posible, de Castelao. Grial, 6, 526-527.

Losada, B. (1987). Literatura gallega y censura franquista. En Censura y literaturas peninsulares (pp. 57-63). Rodopi.

Méndez Ferrín, X. L. (17 de maio de 1964). Sempre en Galiza. El Progreso.

Méndez Ferrín, X. L. (18 de xaneiro de 2020). Vixencia política de Castelao. Faro de Vigo.

Piñeiro, R. (2002). Da miña acordanza. Memorias. Fundación Caixa Galicia, Editorial Galaxia.

Piñeiro, R. e Losada, B. (2009). Do sentimento á conciencia de Galicia. Correspondencia (1961-1984). Xunta de Galicia, Editorial Galaxia.

Portela, L. (1965). R. Castelao, Alfonso, Escolma posible. Ínsula, 220, 1.

Torres Queiruga, A. (1975). Escolma posible. Grial, 47, 144-145.