Contido principal do artigo

Xosé Manuel Dasilva Fernández
Universidade de Vigo
España
Biografía
No 58 (2021): 1º semestre, Estudos, páxinas 5-28
DOI https://doi.org/10.15304/bgl.58.7319
Recibido: 09-12-2020 Aceptado: 06-05-2021 Publicado: 29-06-2021
Copyright Como citar

Resumo

A finalidade principal deste estudo consiste en profundar nas diferentes dificultades que encontraron os volumes Leria (1961) e O porco de pé e outras narracións (1972), de Vicente Risco, na tramitación da autorización necesaria ante a censura franquista para a súa publicación. Tamén se abordan algunhas das desventuras do mesmo tipo padecidas pola novela en español La puerta de paja (1953), que se converteu en finalista do reputado Premio Nadal. Neste terceiro caso proponse á vez un criterio apropiado para a restauración da obra, editada ata agora con amputacións ordenadas polo Ministerio de Información y Turismo, por unha parte, ou sen axustarse ao discurso que o autor corroborou, por outra.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Arias Chachero, P. (2020). O historiador portugués Carlos de Passos e a súa relación cos intelectuais galegos. O epistolario con Vicente Risco (1934-1954). Grial, 227, 41-53.

Bobillo de la Peña, F.-J. (1980). Nacionalismo e ideología en Vicente Risco. Universidad Complutense de Madrid.

Carballo Calero, R. (1975). Historia da literatura galega contemporánea. Editorial Galaxia. [2ª ed.]

Casado Nieto, M. (1953). Prólogo. En V. Risco, La puerta de paja (pp. 5-8). Planeta.

Casado Nieto, M. (1984). Vicente Risco, o home. Grial, 86, 489-504.

Casares, C. (1981). Vicente Risco. Editorial Galaxia.

Castro, J. de (16 de agosto de 1947). “Autores prohibidos”. Misión, 409, 5.

Cerezales, M. G. (2 de xullo de 1953). La Puerta de Paja. La Noche.

Costa Clavell, J. (3 de marzo de 1954). El editor Lara afirma que La puerta de paja, de Risco, es la mejor novela publicada en lo que va de siglo. El Progreso.

Dasilva, X.-M. (2009a). O que a censura cortou da obra de Ramón Cabanillas. Grial, 183, 142-147.

Dasilva, X.-M. (2009b). As vicisitudes editoriais d’A esmorga. Grial, 184, 36-51.

Dasilva, X.-M. (2013). A prol dunha versión non censurada de Xente ao lonxe. Grial, 197, 118-133.

Dasilva, X.-M. (2020a). El estado de la investigación sobre la censura franquista en las letras gallegas. En Mª J. Olaziregi e L. Otaegi (Eds.), Censura y literatura. Memorias contestadas (pp. 45-61). Peter Lang.

Dasilva, X.-M. (2020b). La restauración de la literatura gallega censurada por el franquismo. Ínsula, 886, 16-20.

Dasilva, X.-M. (2021). Censura y autocensura en la autotraducción: Xente ao lonxe / Aquella gente..., de Eduardo Blanco Amor. Hermeneus. Revista de Traducción e Interpretación, 23. [No prelo]

Fernández Figueroa, J. (1 de outubro de 1953). La puerta de paja. Ateneo, 43, 23.

Lorenzo Modia, M.-J. (1994). Dédalus en Compostela (Pseudoparáfrasis). Vicente Risco. En A. R. de Toro Santos e F. García Tortosa (Eds.), Joyce en España (pp. 121-132). Universidade da Coruña.

Nora, E. G. de (1962). La novela española contemporánea (1927-1960). Editorial Gredos.

Pérez Minik, D. (1957). Novelistas españoles de los siglos XIX y XX. Guadarrama.

Piñeiro, R. e Losada, B. (2009). Do sentimento á conciencia de Galicia. Correspondencia (1961-1984). Xunta de Galicia-Editorial Galaxia.

Risco, V. (1919). Do caso que ll’aconteceu ô Dr. Alveiros. Tipografía d’El Noroeste.

Risco, V. (1925). O lobo da xente. A trabe de ouro e a trabe de alquitrán. Lar.

Risco, V. (15 de marzo de 1927a). Os europeos en Abrantes. Epopeia en prosa. Nós, 39, 1-7.

Risco, V. (15 de abril de 1927b). Os europeos en Abrantes (Proseguimento). Nós, 40, 5-8.

Risco, V. (25 de xullo de 1927c). Da Renacencia Galega. A revista Nós. Céltiga. Edición extraordinaria.

Risco, V. (1928). O porco de pé. “Nós” Pubricacións Galegas e Imprenta.

Risco, V. (1953). La puerta de paja. Planeta.

Risco, V. (1955). La puerta de paja. Edición Latino Americana.

Risco, V. (1960). La puerta de paja. Ediciones G. P.

Risco, V. (1961). Leria. Editorial Galaxia.

Risco, V. (1972). O porco de pé e outras narracións. Editorial Galaxia.

Risco, V. (1981). Obra completa 2. La puerta de paja. Gamalandalfa. La verídica historia del niño de dos cabezas de Promonta. Akal Editor.

Risco, V. (1992). Obras completas 2. La puerta de paja. Gamalandalfa. La verídica historia del niño de dos cabezas de Promonta. Doce años después. La tiara de Saithaphernes. Relatos. Poesía. Editorial Galaxia.

Rodríguez González, O. (1998-1999). Vicente Risco e La puerta de paja: Unha valiosa contribución á novela “católica” na posguerra española. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 6, 243-258.

Rodríguez González, O. (2001). La obra narrativa de Vicente Risco. Universidad Complutense de Madrid.

Salgado, F. (1981). Prólogo. En V. Risco, Obra completa 2. La puerta de paja. Gamalandalfa. La verídica historia del niño de dos cabezas de Promonta (pp. 3-10). Akal Editor.

Sen sinatura (1954). Denuncia diante a Unesco da perseguizón do idioma galego pol-o Estado Hespañol.

Trapero Pardo, J. (7 de xullo de 1953). Novelistas gallegos. La Puerta de Paja. El Progreso.

Valente, J. A. (1953). La puerta de paja. Índice, 65-66.

Varela Jácome, B. (19 de xaneiro de 1963). Novelistas gallegos en el Premio Nadal. III. La fantasía de La puerta de paja y la realidad de Los que se fueron. La Noche.

Vilanova, A. (6 de febreiro de 1954). La puerta de paja, de Vicente Risco. Destino, 861, 23.