Contido principal do artigo

Isabel Mociño González
Universidade de Vigo
España
http://orcid.org/0000-0001-6516-168X
Biografía
No 50 (2017): 1º semestre, Notas
DOI https://doi.org/10.15304/bgl.50.3901
Recibido: 31-01-2017 Aceptado: 27-03-2017 Publicado: 15-05-2017
Copyright Como citar

Resumo

Neste traballo analízase cómo se representou (ou silenciou) o traballo das mulleres no agro e no mar. Faise a través de, fundamentalmente, tres obras pioneiras que se publicaron dirixidas á infancia e xuventude: Memorias dun neno labrego (1961, 1968), de Xosé Neira Vilas; Mar adiante (1973), de María Victoria Moreno; e O segredo da Pedra Figueira (1985), de María Xosé Queizán. Son obras publicadas na fase de constitución do sistema literario que abriron vías ata o de entón inexploradas ou pouco tratadas e que serviron de modelo para creadores e creadoras posteriores. Considerámolas relevantes por confluír nelas tamén tradición e modernidade, ademais de amosaren de modos moi diversos o traballo das mulleres en diferentes ámbitos e dende diferentes perspectivas.  

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Agrelo Costas, Eulalia. 2000. “La labor de la Asociación Cultural O Facho dentro del panorama de la literatura infantil y juvenil gallega”, en Actas del II Congreso de Literatura infantil y juvenil: Historia Crítica de la Literatura Infantil e Ilustración Ibéricas. Extremadura: Junta de Extremadura, pp. 353-355.

Agrelo Costas, Eulalia. 2012. “El compromiso de maestros y maestras en la constitución del sistema literario infantil y juvenil gallego”, en Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural/Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade Cultural (eds. Rui Ramos e Ana Fernández Mosquera). Vigo/Braga: ANILIJ / ELOS / Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto de Educação - Universidade do Minho), pp. 15-38.

Agrelo Costas, Eulalia, Isabel Mociño González e Blanca Ana Roig Rechou. 2012. “Manuel María y la construcción de la identidad a partir de su obra infantil y juvenil”, en Literatura Infantil y Juvenil e Identidades/Literatura para a Infância e Juventude e Identidades (eds. Sara Reis da Silva e Beatriz Rodríguez Rodríguez). Vigo/Braga: ANILIJ / ELOS / Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto de Educação - Universidade do Minho), pp. 13-28.

Álvarez Núñez, Sabela. 1991. “Modelos masculino e feminino no libro infantil”, en Boletín Galego de Literatura, n.º 5, pp. 87-91, http://hdl.handle.net/10347/1707 [Consulta 10/01/2016]

Barro, T. 1981. Cartas a Rosalía. Sada-A Coruña: Ediciós do Castro.

Blanco, Carmen. 1991. Literatura galega de muller. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Blanco, Carmen. 1995. Nais, damas, prostitutas e feirantas. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Blanco, Carmen. 2009. “Imaxes de mulleres na literatura galega: Penélopes de poetas. Rosalía Penélope, Xohana Penépole e Olga Penélope”, en As voces de Clío: a palabra e a memoria da muller na Galicia (ed. Carlos Andrés González Paz). Santiago de Compostela: Cuadernos de Estudios Gallegos. Monografías 8, pp. 87-100.

Campa Portela, Rosa Mary de la, Margarita Martínez Díaz, Juan José Galán Díaz e Simón Fernández Garrido. 2013. “O traballo das mulleres en ámbitos marítimos: mariña e pesca”, en Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo, n.º 4, pp. 153-178.

Campos, Xabier. 2004. “A crítica social na narrativa infantil e xuvenil galega: unha aproximación á súa evolución histórica”, en Narrativa e promoción da lectura no mundo das novas tecnoloxías (coords. Eulalia Agrelo, Adelina Guisande, Isabel Mociño, Amparo Raviña e Isabel Soto). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, pp. 293-301.

Casares, Carlos. 2007. A galiña azul. Vigo: Editorial Galaxia.

Caveiro, Laura e Mercedes González Vázquez. 2011. “O desamparo da nenez protagonista no cincuentenario da edición de Memorias dun neno labrego de Neira Vilas: da pequena fosforeira a Balbino”, en Madrygal, n.º 14, pp. 41-47, https://revistas.ucm.es/index.php/MADR/article/viewFile/37077/35883 [Consulta 10/01/2016]

Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega. 2016. “Liña no tempo. As mulleres na historia”, en http://culturagalega.org/album/docs/linatempo.pdf [Consulta 10/01/2016]

Domínguez, Mónica. 2008. “Polo mar van as sardiñas y sus traducciones”, en Madygal, n.º 11, pp. 25-33, http://revistas.ucm.es/index.php/MADR/article/view/MADR0808110025A/32942 [Consulta 10/01/2016]

Even-Zohar, Itamar. 1993. “A función da literatura na creación das nacións de Europa”, en Grial, n.º 120, pp. 441-458.

Fernández Vázquez, Mar. 2012. “Carlos Casares en la configuración del campo literario infantil y juvenil en lengua gallega”, en Literatura Infantil y Juvenil y diversidad cultural/Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade Cultural (eds. Rui Ramos e Ana Fernández Mosquera). Vigo/Braga: ANILIJ / ELOS / Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto de Educação - Universidade do Minho), pp. 167-187.

Ferreira Boo, Carmen. 2010. “O regreso do barco-escola Arroás”, en Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, n.º 20, pp. 38-41.

Gala González, Susana de la. 2007. “Nai e solteira na vida: a ilexitimidade no agro galego, en Actas do VII Congreso Internacional de Estudos Galegos. Mulleres en Galicia. Galicia e outros pobos da Península (eds. Helena González Fernández e María Xesús Lama López). Sada: Ediciós do Castro/ AIEG/ Facultade de Filoxía Galega de Barcelona, pp. 387-396.

García Fernández, Miguel. 2016. “As espontáneas de San Xoán de Río. Sexualidade extraconxugal e tentativas de control municipal das mulleres no século XIX”, en http://culturagalega.gal/album/detalle.php?id=1044 [Consulta 10/02/2016]

Gondar Portasany, Marcial. 2011. “As narrativas sobre a Morte na cultura tradicional. Semántica e Pragmática da Ars moriendi galega”, en Escrita Contemporánea. Actas das III Xornadas de Literatura de Tradición Oral. Mitoloxía da morte: agoiros, ánimas e pantasmas, pp. 13-40, http://www.aelg.org/resources/publications/1292588628668Mitoloxia_da_Morte_WEB_dec_2010.pdf [Consulta 10/01/2016]

Heinze, Úrsula. 1991. Mulleres. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Lurie, Alison. 1998. No se lo cuentes a los mayores: literatura infantil, espacio subversivo. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

Mociño, Isabel. 1999. A voz feminina no cancioneiro popular galego. Universidade de Santiago de Compostela, Memoria de licenciatura (inédita).

Mociño, Isabel. 2005. “Narracións infantís recuperadas de Amador Montenegro Saavedra: ‘Polos niños. (Escena enfantil)’ e ‘As formillas”, en Para entenderte mellor. As literaturas infantís e xuvenís do marco ibérico. Boletín Galego de Literatura (coords. Gemma Lluch e Blanca Ana Roig Rechou). Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, pp. 251-259, http://hdl.handle.net/10347/2063 [Consulta 10/01/2016]

Moreno, María Victoria. 1973. Mar adiante (historias de nenos pra nenos), ilust. Araceli Liste. Sada-A Coruña: Ediciós do Castro.

Moreno, María Victoria. 1992. “M. V. M., una profesora feliz de serlo”, en Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, n.º 41, pp. 48-50, http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=1008578 [Consulta 10/01/2016]

Neira Rodríguez, Marta. 2014. “Obras imprescindíbeis na Literatura Infantil e Xuvenil galega no século XX”, en Formação leitora. Obras imprescindíveis / Formación lectora. Obras imprescíndibeis (coords. Ana Cristina Macedo, Eulalia Agrelo e Sara Reis da Silva). Porto: Tropelias&Companhia, pp. 13-37.

Neira Vilas, Xosé. 1968. Memorias dun neno labrego. Sada-A Coruña: Ediciós do Castro.

Neira Vilas, Xosé. 1971. Cartas a Lelo, ilust. Luís Seoane. Sada-A Coruña: Ediciós do Castro.

Neira Vilas, Xosé. 1977. Aqueles anos do Moncho. Madrid: Akal.

Neira Vilas, Xosé. 1980. O ciclo do neno. Madrid: Akal.

Neira Vilas, Xosé. 2011. “Van alá cincuenta anos”, en Memorias dun neno labrego. Vigo: Editorial Galaxia.

Noia Campos, Camiño. 2004. “A muller nos contos galegos de tradición oral”, en Festa da Palabra Silenciada, n.º 19, pp. 85-90.

Noia Campos, Camiño. 2007. “Figuras de muller na narrativa popular”, en VII Congreso Internacional de Estudos Galegos. Mulleres en Galicia. Galicia e os outros pobos da Península (eds. Helena González Fernández e María Xesús Lama López). Sada: Ediciós do Castro/ AIEG/ Filoloxía Galega, pp. 253-266.

Noia Campos, Camiño. 2012. Imaxes de muller. Representación da feminidade en mitos, contos e lendas. Vigo: Universidade de Vigo.

Ortner, Sherry. 1979. “¿Es la mujer respecto del hombre lo que la naturaleza con respecto a la cultura?”, en Antropología y feminismo (eds. Olivia Harris e Kate Young). Barcelona: Anagrama, Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales, http://www.museo-etnografico.com/pdf/puntodefuga/150121sherryortner.pdf [Consulta 10/01/2016]

Otero Varela, Inma. 2014. “A ficcionalización do eu: autoría e protagonismo das mulleres na literatura”, en Anotacións sobre literatura e filosofía, n.º 6, https://euseino.org/anotacions-sobre-literatura-e-filosofia/anotacions-no-6-a-ficcionalizacion-do-eu-autoria-e-protagonismo-das-mulleres-na-literatura-de-inma-otero-varela/ [Consulta 10/01/2016]

Pardo de Neyra, Xulio. 2009. “A imaxe da muller na literatura infantil galega: o proxecto educativo de Margarida a da sorrisa d’aurora ou o androcentrismo tradicionalista do galeguismo da época Nós”, en Actas do X Congresso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogia (coords. Bento Duarte da Silva, Leandro Almeida, Alfonso Barca e Manuel Peralbo). Braga: Universidade do Minho, pp. 2278-2291.

Pena, Montse. 2008. “Notas para unha tematización da narrativa infantil e xuvenil galega (1975-1985)”, en Madrygal, n.º 11, pp. 63-72, http://revistas.ucm.es/index.php/MADR/article/view/MADR0808110063A/32948 [Consulta 10/01/2016]

Pena, Montse. 2011. “Un texto pioneiro”, en Tempos Novos, “Protexta”, n.º 18, p. 9.

Pena, Montse. 2012a. “As imaxes femininas na narrativa infantil e xuvenil galega: dos roles tradicionais á novela feminista”, en Madrygal, n.º 15, pp. 107-117, https://revistas.ucm.es/index.php/MADR/article/download/39199/37796 [Consulta 10/01/2016]

Pena, Montse. 2012b. “Tensión nacional y modelos identitarios en la Literatura infantil y juvenil gallega de la década de los 80”, en Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural/Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade Cultural (eds. Rui Ramos e Ana Fernández Mosquera). Vigo/Braga: ANILIJ / ELOS / Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto de Educação - Universidade do Minho), pp. 447-459.

Pena, Montse. 2013. “Feminismo e xénero na literatura infantil e xuvenil galega: unha análise a partir dos personaxes de mulleres”, en Sarmiento, n.º 17, pp. 55-66, http://www.academia.edu/25841162/Feminismo_e_x%C3%A9nero_na_literatura_infantil_e_xuvenil_galega_unha_an%C3%A1lise_a_partir_dos_personaxes_de_mulleres [Consulta 10/01/2016]

Queizán, María Xosé. 1985. O segredo da Pedra Figueira, ilust. Maife Quesada. Vigo: Tintimán.

Reigosa, Antonio. 2007. “Un mar de mitos”, en http://www.galiciaencantada.com/lenda.asp?cat=4&id=1113 [Consulta 10/01/2017]

Rial García, Serrana Mercedes. 2005. Las Mujeres de las Comunidades Marítimas de Galicia durante la época moderna: una biografía colectiva. Premio de Investigación María Isidra de Guzmán. Alcalá de Henares: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Ríos Santomé, Soledad. 2016. “María Xosé Queizán. A boneca de Blanco Amor”, en http://lonxaliteraria.blogspot.com.es/2016/04/maria-xose-queizan-boneca-de-blanco.html [Consulta 12/01/2017]

Roig Rechou, Blanca Ana (coord., dir. e redactora). 1996-2016. Informes de literatura. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia, en http://www.cirp.es/rec2/informes/ [Consulta 12/01/2017]

Roig Rechou, Blanca Ana. 1996. A literatura galega infantil: Perspectiva diacrónica, descrición e análise da actualidade. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico/Universidade de Santiago de Compostela.

Roig Rechou, Blanca Ana. 2004. “Noite de voraces sombras, de Agustín Fernández Paz”, en Revista Galega do Ensino, nº 42, pp. 161-162, http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXPL/revistagalega/rge42/Edu42.htm [Consulta 12/01/2017]

Roig Rechou, Blanca Ana. 2005. “Literatura infantil e xuvenil en Galicia: dos inicios á consolidación”, Para entenderte mellor. As literaturas infantís e xuvenís do marco ibérico (coords. Gemma Lluch e Blanca Ana Roig Rechou). Boletín Galego de Literatura. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, n.º 32, pp. 141-167, http://hdl.handle.net/10347/2063 [Consulta 10/01/2016]

Roig Rechou, Blanca Ana. 2008a. La Literatura Infantil y Juvenil Gallega en el siglo XXI. Seis llaves para entenderla mejor/ A Literatura Infantil e Xuvenil Galega no século XXI. Seis chaves para entendela mellor. Madrid/ Santiago de Compostela: Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil/ Xunta de Galicia, http://webspersoais.usc.es/export9/sites/persoais/persoais/blanca.roig/descargas/seis_chaves.pdf [Consulta 10/01/2016]

Roig Rechou, Blanca Ana. 2008b. “Memorias dun neno labrego y la obra de Xosé Neira Vilas”, en Pequeña memoria recobrada. Libros infantiles del exilio del 39 (eds. Ana Pelegrín, María Victoria Sotomayor e Alberto Urdiales). Madrid: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, pp. 155-167.

Roig Rechou, Blanca Ana. 2009. “La aportación decisiva de Carlos Casares a la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ)”, en Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, n.º 7, vol. 2, pp. 117-140.

Roig Rechou, Blanca Ana. 2011. “A Representação do Sistema Educativo e dos Professores numa Selecção de Obras Narrativas que tratam a Guerra Civil Espanhola”, en Globalização na Literatura Infantil. Vozes, Rostos e Imagens (coords. Fernando Azevedo, Armindo Mesquita, Ângela Balça e Sara Reis da Silva). Estados Unidos: Lulu Entreprises, pp. 159-183.

Roig Rechou, Blanca Ana. 2012. “Educación literaria. Literatura Infantil y Juvenil. Una propuesta multicultural”, en Educação, volumen 35, n.º 3, set./dez. 2012, pp. 362-370, http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/viewFile/11769/8393 [Consulta 10/01/2016]

Roig Rechou, Blanca Ana (coord.). 2015. Historia da Literatura Infantil e Xuvenil galega. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Roig Rechou, Blanca Ana, María Jesús Agra Pardiñas, Isabel Mociño González, Marta Neira Rodríguez e Teresa Sixto. 2007. “Produción canonizada na literatura infantil e xuvenil galega (1960-1985)”, en Grandes Autores para Pequenos Leitores. Literatura para a infância e a juventude: Elementos para a construção de um cânone (coords. Blanca Ana Roig Rechou e José António Gomes). Porto: Deriva Editores, pp. 53-94.

Roig Rechou, Blanca Ana, Marta Neira Rodríguez e Eulalia Agrelo Costas. 2010. “Unha maré de poesía galega. Poesía para a infancia no século XXI: autores e correntes”, en Maré de livros (coords. José António Gomes, Isabel Mociño, Ana Margarida Ramos e Blanca Ana Roig Rechou). Porto: Deriva Editores, pp. 33-62.

Roig Rechou, Blanca Ana e Carmen Ferreira Boo. 2010. “O conto de transmisión oral na LIX galega”, en Reescrituras do conto popular (2000-2009) (coords. Blanca Ana Roig Rechou, Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez). Vigo: Edicións Xerais de Galicia/ LIJMI/ Fundación Caixa Galicia, pp. 83-105.

Roig Rechou, Blanca Ana e Marta Neira Rodríguez. 2010. “El papel de la mujer en la literatura infantil y juvenil gallega hasta el año 2006”, en Diálogos intertextuales 3: en busca de la voz femenina. Temas de género en la literatura infantil y juvenil de la Península Ibérica y Latinoamérica (ed. Celia Vázquez). Frankfurt: Peter Lang, pp. 329-348.

Roig Rechou, Blanca Ana, Veljka Ruzick Kenfel e Ana Margarida Ramos (eds.). 2012. La guerra civil española en la narrativa infantil y juvenil (1936-2008). Porto/Santiago de Compostela: Tropelias&Companhia/Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela.

Roig Rechou, Blanca Ana, Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez (coords.). 2013. Premios literarios e de ilustración na LIX. Vigo/Santiago de Compostela: Edicións Xerais de Galicia/Red Temática LIJMI.

Roig Rechou, Blanca Ana e Veljka Ruzicka Kenfel (eds.). 2014. The Representations of the Spanish Civil War in the European Children’s Literature (1975-2008), Frankfurt am Main: Peter Lang.

Sabaté Martínez, Ana et al. 1995. Mujeres, espacio y sociedad. Hacia una geografía del género. Madrid: Síntesis.

Soto López, Isabel. 2000. “Dos extremeños en la literatura gallega: Mª Victoria Moreno y Xosé Antonio Perozo”, en Actas del II Congreso de Literatura Infantil y Juvenil. Historia crítica de Literatura Infantil e Ilustración Ibéricas (eds. Eloy Martos Núñez, José María Corrales Vázquez, Arturo González e Sara Moreno Valcárcel). Mérida: Editora Regional de Extremadura, pp. 257-261.

Tarrío Varela, Anxo. 1986. “Rosalía, Curros, Pondal: literatura e colonización”, en Actas do Congreso Internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega/Universidade de Santiago de Compostela, pp. 395-401.

Tarrío Varela, Anxo. 1994. Literatura galega: Aportacións a unha Historia crítica. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Tarrío Varela, Anxo. 2008. “Literatura, nación y geografía. Espacios culturales en la Galicia contemporánea (1840-1936)”, en Literatura y nación. La emergencia de las literaturas nacionales (ed. Leonardo Romero Tobar). Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, pp. 245-273.

Valriu, Caterina. 2010. “Reescriptures de les rondalles en el s. XXI (2000-2009)”, en Reescrituras do conto popular (2000-2009) (coords. Blanca Ana Roig Rechou, Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez). Vigo: Edicións Xerais de Galicia / LIJMI / Fundación Caixa Galicia, pp. 13-30.

Vilavedra, Dolores. 1990. A recepción inmanente na obra de Neira Vilas. Sada-A Coruña: Ediciós do Castro.