Contido principal do artigo

Susana Rodríguez Barcia
Universidade de Vigo
España
http://orcid.org/0000-0001-7035-6019
Biografía
Vol 11 (2019), Pescuda, páxinas 265-303
DOI https://doi.org/10.15304/elg.11.5648
Recibido: 03-12-2018 Aceptado: 24-03-2019 Publicado: 30-07-2019
Copyright Como citar

Resumo

O obxectivo deste estudo é analizar a ideoloxía do Dicionario da Real Academia Galega(DRAG) tendo en conta o seu carácter lexitimador na sociedade, así coma a relevancia da súa presenza nos eidos da educación e da aquisición da lingua. En concreto, os resultados clasifícanse nos ámbitos da relixión, a política e os temas de xénero. Para acadar o fin exposto realizouse unha lectura exhaustiva do repertorio aloxado na páxina web da RAG, incluíndo as actualizacións máis recentes acometidas ao longo de 2018. Como resultado obtívose un corpus composto por 808 artigos lexicográficos, cuxa forma lematizada recóllese como apéndice para poder servir de guía en traballos complementarios posteriores. Os 808 artigos foron sometidos a análise lingüística desenvolvida con perspectiva crítica seguindo a metodoloxía da análise crítica do discurso lexicográfico (Autor 2012 e 2016b). Entre as conclusións fundamentais destaca a continua actualización da obra analizada, na que se constata unha preocupación pola busca de neutralidade nas definicións e un interese por ofrecer unha cosmovisión ampla, non reducida ás ideoloxías dominantes. Con todo, tamén é preciso sinalar que a análise revela un traballo intenso no futuro no relativo á adaptación deste dicionario a algunhas das medidas da linguaxe inclusiva que permitan maior visibilidade da muller, así como unha revisión da representación do catolicismo como relixión por defecto.
Citado por

Detalles do artigo

Citas

Aliaga Jime?nez, José Luis. 2000. La macro y microestructura de un diccionario no sexista y no androce?ntrico. En F. Nagore Lai?n (coord.), Homenaje a Rafael Andolz: estudios sobre la cultura popular, la tradicio?n y la lengua en Arago?n. 457-476. Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses.

Ariza Viguera, Manuel. 2001. Sexo, religión y política en el diccionario de la Real Academia. Interlingüística 11, 11-26.

Beaujot, Jean Pierre. 1989. Dictionnaire et ide?ologies. En Franz J. Hausmann, Oskar Reichmann, Herbert E. Wiegand, Ladislav Zgusta, Rufus Gouws, Ulrich Heid, Wolfgang Schweickard & Herbert E. Wiegand (eds.), Wo?rterbu?cher. Ein internationales Handbuch zur Lexicographie, vol. I. 79-88. Berli?n-Nueva York: De Gruyter.

Bringas López, Ana, Olga Castro Vázquez, María Jesús Fariña Busto, Belén Martín Lucas & Beatriz Suárez Briones. 2012. Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario. Vigo: Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo.

Bueno Morales, Ana. 1993. Lengua y sociedad: léxico político en diccionarios del siglo XIX. Analecta Malacitana 16, 151-168.

Cabeza Pereiro, M.ª del Carmen & Susana Rodríguez Barcia. 2013. Aspectos ideológicos, gramaticales y léxicos del sexismo lingüístico. Estudios filológicos 52, 7-27.

Calero Fernández, M.ª Ángeles. 1999. Diccionario, pensamiento colectivo e ideología (o los peligros de definir). En Maria Neus Vila, M.ª Ángeles Calero, Rosa M. Mateu, Montse Casanovas, José Luis Orduña (eds.), Así son los diccionarios. 149-202. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida.

Calero Ferna?ndez, M.ª A?ngeles. 2002. Homosexualidad y heterosexualidad en los diccionarios: ¿tabu? lingu?i?stico o cuestio?n de ge?nero? En A. María Vigara Tauste y R. Jime?nez Catala?n (eds.), Ge?nero, sexo y discurso. 47-101. Madrid: Ediciones del Laberinto.

Calero Fernández, Mª Ángeles. 2014. Diccionario y enunciación: el tratamiento de la prostitución en el DRAE. Andaminos: revista de investigación social 26, 29-52.

Calero Vaquera, María Luisa. 2010. Ideología y discurso lingüístico: la Etnortografía como subdisciplina de la glotopolítica. Boletín de Filología XLV, 2, 31-48.

Cazorla Vivas, M.ª Carmen. 2002. La lexicografía como medio de expresión ideológica. En Echenique, Mª Teresa & Sánchez, Juan P. (coords.), Actas del V Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. 1967-1978. Madrid: Gredos.

D’Oria, Domenico. 1988. Dictionnaire et idéologie. Fasano/Paris: Schena/Nizet.

Desmet, Pieter, Johan Rooryck & Pierre Swiggers. 1990. What are words worth? Language and ideology in French dictionaries of the revolutionary period. En John E. Joseph & Talbot J. Taylor (ed.), Ideologies of Language. 162-189. London/New York: Routledge.

Díaz Llorca, Irene & Lucía Díaz Llorca. 2017. Sexismo e identidad femenina en el discurso lexicográfico: análisis comparativo del DIEC2 (2017) y de la 23.ª edición del DLE (2014), Traballo de Fin de Grao, Barcelona: Universistat Pompeu Fabra. https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/34058/Llorca_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Díaz Rosales, Raúl. 2005. Educando ideologías: algunas notas sobre política y religión en el DRAE. Interlingüística 16 (1), 311-320.

DLE= Real Academia Española e Asociación de Academias de la Lengua Española. 2014. Diccionario de la Lengua Española, Madrid: Espasa.

DRAG. 1990. = Instituto da Lingua Galega e Real Academia Galega. 1990. Dicionario da lingua galega, ILGA/RAG.

DRAG. 2012. = Real Academia Galega. 2012 (actualizado ata 2018). Diccionario da Real Academia Galega. A Coruña: Real Academia Galega [Dispoñible en https://academia.gal/dicionario].

Esparza Torres, Miguel Ángel. 1999. Notas sobre el Diccionario Nacional de Ramón Joaquín Domínguez. En Estudios de historiografía lingüística hispánica ofrecidos a Hans-Josef Niederehe. 39-63. Vigo: Servicio de Publicaciones Universidade de Vigo.

Fairclough, Norman. 2003. Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London: Routledge.

Feldman, Jacqueline. 1980. La sexualité du Petit Larousse ou Le jeu du dictionnaire. Paris: Tierce.

Fishman, Joshua. 1995. Dictionaries as culturally constructed and culture- constructing artifacts: the reciprocity view as seen from Yiddish sources. En Kachru, B.B. & H. Kahane (eds.), Cultures, Ideologies and the Dictionary. Studies in honor of Ladislav Zgusta. 29-34. Tu?bingen: Max Niemeyer.

Forgas Berdet, Esther. 1996. Lengua, sociedad y diccionario: La ideología. En Esther Forgas Berdet, (coord.), Léxico y diccionarios. 71-90. Universitat Rovira i Virgili.

Forgas Berdet, Esther. 2007. Diccionarios e ideología. Interlingüística 17, 2-16.

García Ramón, Amparo. 2018. Elementos ideológicos en las unidades fraseológicas con la palabra mujer en el Diccionario académico en los siglos xviii y xix. Textos en proceso 3(2), 144-165.

González González, Manuel. 2008. O novo dicionario da Real Academia Galega. En E. González Seoane, A. Santamarina & X. Varela Barreiro (eds.), A lexicografía galega moderna: recursos e perspectivas. 257-287. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega – ILG.

Haensch, Günther, L. Wolf, S. Ettinger & R. Werner. 1982. La lexicografía. De la lingüística teórica a la lexicografía práctica. Madrid: Gredos.

Hermida Gulías, Carme. 2010. Lingua e sexismo en dicionarios de galego. En Xesús M. Mosquera Carregal (ed.), Lingua e xénero. VI Xornadas sobre lingua e usos. 89-114. A Coruña: Universidade da Coruña.

Jammes, Robert. 1992. Lexicografi?a e ideologi?a. (Un diccionario que va a misa). Arquivos do Centro Cultural Portugue?s, vol. 31, Lisboa- Pari?s: Fundac?ao Calouste Gulbenkian, 225-251.

Kachru, B.B. & H. Kahane (eds.). 1995. Cultures, Ideologies and the Dictionary. Studies in honor of Ladislav Zgusta. Tu?bingen: Max Niemeyer.

Lehmann, Alise. 1981. Analyse du discours lexicographique. Le corps sexue? dans le Petit Larousse Illustre? de 1906 a? 1980. Pari?s: Universite? Paris VIII. (Tese de doutoramento inédita).

Lauria, Daniela. 2014. Consideraciones glotopolíticas en torno a los diccionarios escolares del español. Revista digital de políticas lingüísticas 5, 7-47.

Lledo? Cunill, Eulalia (coord.). 2004. De mujeres y diccionarios: evolucio?n de los femenino en la 22.ª edicio?n del DRAE. Madrid: Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales.

López Facal, Javier. 2010. La presunta autoridad de los diccionarios. Madrid. CSIC.

Marta Rodríguez, Valentina. 2013. Ideología religiosa en la lexicografía francesa y española: El Petit Robert frente al DRAE. Hesperia. Anuario de Filología Hispánica XVI-I, 45-62.

Mediavilla Calleja, M.ª de las Mercedes. 1998. Recorrido por el Diccionario de la Real Academia Española: representación de mujeres y hombres. En Instituto de la mujer (ed.), Lo femenino y lo masculino en el Diccionario de la Real Academia Española. 159-212. Madrid: Instituto de la mujer.

Pascual, José Antonio & M.ª del Carmen Olaguíbel. 1992. Ideología y diccionario. En Ignacio Ahumada Lara (ed.), Diccionarios españoles: contenidos y aplicaciones. I Seminario de Lexicografía Hispánica. 73-89. Jaén: Casa Editora El Estudiante.

Pastor Millán, M.ª Ángeles. 2006. El léxico religioso en el español. Su tratamiento en la lexicografía. En J. Luque Dura?n (ed.), Actas del v Congreso Andaluz de Lingu?i?stica General. Homenaje al profesor Jose? Andre?s de Molina Redondo. 1235-1246. Granada: Granada Lingüística.

Pérez Hernández, Francisco Javier. 2000. Diccionarios, discursos etnográficos, universos léxicos: propuestas teóricas para la comprensión cultural de los diccionarios. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.

Quilis Merín, Mercedes. 2014. Ideología en el Diccionario Nacional (1846-47) de Ramón Joaquín Domínguez: La nomenclatura vergonzante. Boletín Hispánico Helvético 23, 141-165.

Rodríguez Barcia, Susana. 2008. La realidad relativa. Evolución ideológica en el trabajo lexicográfico de la Real Academia Española. Vigo: Servizo de Publicacións Universidade de Vigo

Rodríguez Barcia, Susana. 2012. El análisis ideológico del discurso lexicográfico: una propuesta metodológica aplicada a diccionarios monolingües del español. Verba 39, 135-159.

Rodríguez Barcia, Susana. 2016a. El Diccionario de la lengua española (2014): análisis del nuevo discurso lexicográfico de la RAE. Lexis 40, 2, 331-374.

Rodríguez Barcia, Susana. 2016b. Introducción a la lexicografía. Madrid: Síntesis.

Russell, Lindsay Rose. 2012. This Is What A Dictionary Looks Like: The Lexicographical Contributions of Feminist Dictionaries. International Journal of Lexicography 25.1, 1-29.

Russell, Lindsay Rose. 2018a. Women and Dictionary Making. Gender, Genre, and English Language Lexicography. Cambridge: Cambridge University Press.

Russell, Lindsay Rose. 2018b. Toward a Feminist Historiography of Lexicography. Dictionaries: Journal of the Dictionary Society of North America 39, 1, 167-183.

San Vicente, Félix, Garriga, C. & Lombardini, H. (coords.). 2011. Ideolex. Estudios de lexicografi?a e ideologi?a. Monza (Italia): Polimetrica.

Sánchez García, Francisco José. 2009. El léxico religioso en los diccionarios de la Real Academia Española. Barcelona: Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona.

Seco, Manuel. 1983. La definicio?n lexicogra?fica subjetiva: el Diccionario de Domi?nguez (1846). En Serta Philologica F. La?zaro Carreter, vol. I. 587-596. Madrid: Ca?tedra.

van Dijk, Teun A. 2016. Estudios Críticos del Discurso: Un enfoque sociocognitivo. Discurso & Sociedad 10(1), 137-162.

Vargas Martínez, Ana. 1998. La diferencia sexual y su representación en el Diccionario de la Lengua Española. En Instituto de la Mujer (ed.), Lo femenino y lo masculino en el Diccionario de la Real Academia Española. 7-34. Madrid: Ministerio de Inmigración y trabajo e Instituto de la mujer.

Villa, Laura. 2018. Language and Politics in Ramón Joaquín Domínguez (1846–1847). Criticism of the Spanish Academy in Spain’s First Encyclopedic Dictionary. Historiographia Lingüística 45:1/2, 37-69. DOI https://doi.org/10.1075/hl.00015.vil