Estudos de Lingüística Galega https://revistas.usc.gal/index.php/elg <p><em>Estudos de Lingüística Galega </em>é unha revista universitaria de publicación anual e temática centrada nos estudos de lingüística das linguas románicas, de xeito especial nas investigacións sobre a lingua galega. De acordo con este propósito, na revista publícanse artigos de investigación orixinais sobre investigación lingüística das variedades románicas (sección <em>Pescuda</em>) e comentarios críticos de publicacións que atangan ó ámbito da revista (sección <em>Recensións</em>)</p> <p><em>Estudos de Lingüística Galega</em> conta co&nbsp;<a href="https://calidadrevistas.fecyt.es/listado-revistas/37?field_anyo_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2019"><strong>selo de calidade da FECYT </strong></a>(2020; cuartil C2) e aparece indexada en Scopus, ERIH PLUS, ESCI, CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts, Linguistic Bibliography, MLA (Modern Language Association), REDALYC, DOAJ, Open Access Digital Library, ISOC, ULRICH, DIALNET, CiteFactor, Cabell's Directory, <a href="http://www.redib.org/">REDIB</a> etc. A ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva), CARHUS+ 2018 e CIRC (Clasificación integrada de revistas científicas) categorízana como revista A, o Qualis Periodicos do sistema CAPES como A2 e en MIAR ten un ICDS de 9,6 (2020).</p> <p>As linguas do portal web de<em> Estudos de Lingüística Galega </em>son o galego e o inglés; as linguas de publicación son galego, portugués, catalán, español, francés, inglés e italiano.</p> <p><span class="aCOpRe">ISSN 1889-2566<br></span>ISSN-e&nbsp;1989-578X</p> Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico gl-ES Estudos de Lingüística Galega 1889-2566 <p>Ao publicar en <em>Estudos de Lingüística Galega</em>, o/o autor/a-os/os autores/as cede/n todos os dereitos de explotación do seu artigo (incluíndo distribución, comunicación pública, reprodución e transformación) á Universidade de Santiago de Compostela, que, coas condicións e limitacións dispostas pola lexislación en materia de propiedade intelectual, é a titular do copyright e, por tanto, de todos os dereitos patrimoniais expresados, retendo o/o autor/a-os/os autores/as todos os dereitos morais que por lei lle corresponde/n (art. 14 <a href="https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930">TRLPI</a>).</p> <p>Sen prexuízo do anterior, e agás indicación contraria, todos os contidos distribúense en acceso aberto baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa do titular do copyright, non sendo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: <a class="x_moz-txt-link-freetext" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl" target="_blank" rel="noopener">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl</a></p> <p class="x_MsoNormal">&nbsp;</p> “Fálalle castelán que é o idioma da cidade”: a importancia dos contextos no éxito ou fracaso da transmisión familiar do galego https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/7382 <p>O obxectivo deste traballo é examinar a influencia dos factores contextuais e da comunidade nos resultados de políticas lingüísticas familiares (PLF) orientadas ao mantemento interxeracional do galego. Con este fin analizamos tres entrevistas semi-dirixidas con nais galegofalantes que foron seleccionadas en función do tipo de hábitat, buscando o contraste no contínuum rural-urbano. A análise céntrase nas ideoloxías e formas de xestión lingüística no ámbito familiar, así como nas observacións e expectativas sobre o desenvolvemento lingüístico dos fillos e fillas. Como esperabamos, o tipo de hábitat destácase como un factor contextual de gran relevancia nos resultados da PLF declarada polas informantes. No contexto semirrural, a socialización dos nenos e as nenas no ámbito escolar e nas relacións cos iguais desenvólvese principalmente en galego, o que contribúe ao éxito da PLF. En cambio, nos contextos semiurbanos e urbanos, onde a presenza do galego é minoritaria, esta socialización fóra do fogar e das relación familiares prodúcese en castelán e actúa así como unha forza externa contraria á PLF, ata o punto de ser considerada como a causa principal do seu posible fracaso. Porén, a análise tamén detecta nos tres casos abordados unha infravaloración da xestión lingüística, que semella especialmente problemática para o éxito da PLF nos contextos urbanos e semiurbanos, xa que o mantemento do galego depende unicamente nestes casos da súa escolla como lingua de interacción cos fillos/as.</p> <p class="CuerpoA" style="text-align: justify;"><span class="Ninguno"><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 10.0pt;">&nbsp;</span></span></p> Ana María Iglesias Álvarez Virginia Acuña Ferreira Copyright (c) 2022 Universidade de Santiago de Compostela http://www.usc.es/revistas/index.php/elg/about/submissions#copyrightNotice 2022-03-03 2022-03-03 14 1 23 10.15304/elg.14.7382 Competência fonológica em português língua não materna: os róticos https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/7825 <p>A persistência de uma pronúncia não nativa é um facto reconhecido no âmbito da investigação em aquisição / aprendizagem de língua não materna. Entre os fatores que o explicam, e independentemente dos diferentes quadros teóricos, o conhecimento linguístico prévio ocupa um lugar de destaque. Em causa estão não só os condicionamentos relacionados com as habilidades articulatórias já treinadas, mas também, e sobretudo, a capacidade de reconhecer/definir (novos) alvos com exatidão. Neste trabalho pretende contribuir-se para uma descrição da interfonologia de três grupos de aprendentes que têm como língua materna o espanhol, o italiano e o francês. Mais especificamente, em causa está uma área do sistema fonológico consonântico em que estas três línguas se distinguem entre si e se diferenciam do português: os róticos. Os dados foram recolhidos num <em>corpus</em> de produções orais, tendo sido analisados os níveis de convergência e de desvios. Os resultados mostram padrões diferenciados para os três grupos de informantes e comportamentos distintos também em função do contexto sintagmático em que surge a consoante.</p> Isabel Almeida Santos Copyright (c) 2022-03-14 2022-03-14 14 1 24 10.15304/elg.14.7825 Unhas notas sobre o sistema evidencial galego https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/7767 <p>O obxectivo deste artigo é presentar unha visión xeral do sistema evidencial galego, nomeadamente das fontes indirectas inferencial e reportativa. Tras levar a cabo unha revisión dos estudos previos dos adverbios disque e seica, analizamos os dous significados evidenciais mediante exemplos do conxunto de marcadores que propoñemos e amosamos casos nos que a fonte é indistinta entre os dous valores canónicos previos, o que se vén en chamar “significado indirecto-indiferente”. Comprobamos que as expresións evidenciais actúan como unidades pragmáticas polifuncionais transmisoras de diversos matices sociais relacionados coas estratexias de cortesía negativa (atenuación), autoridade epistémica e establecemento dun territorio de información común compartido entre falante e oínte.</p> Mercedes González Vázquez Copyright (c) 2022-06-17 2022-06-17 14 33 33 10.15304/elg.14.7767 Variação no uso do verbo auxiliar estar com valor progressivo – Uma curiosidade sintática na primeira novela contemporânea portuguesa https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/8187 <p>Após havermos analisado o termo a quo de uso de um par de construções verbais perifrásticas em covariação no âmbito do discurso metalinguístico português produzido entre o século xvi e o século xix – verbo auxiliar estar + verbo principal (pleno ou auxiliado) no gerúndio e verbo auxiliar estar + preposição a + verbo principal (pleno ou auxiliado) no infinitivo –, coligimos as ocorrências dessas construções na primeira novela portuguesa contemporânea, <em>Viagens na minha terra</em>, publicada, em Portugal, na primeira metade do século xix, a fim de assinalarmos um contorno do reflexo da dinâmica da língua portuguesa à época nessa obra fundamental do movimento do Romantismo. Tendo partido de pressupostos importantes da teoria da variação e da mudança linguísticas, demos primazia à realização de covariantes de uma variável interna de cariz aspetual.</p> Maria Santos Copyright (c) 2022 Universidade de Santiago de Compostela http://www.usc.es/revistas/index.php/elg/about/submissions#copyrightNotice 2022-08-22 2022-08-22 14 10.15304/elg.14.8187 The system of pronouns of address in Madeira https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/8265 <p>The system of forms and pronouns of address in European Portuguese presents great variation throughout the entire country. Although a tripartite and a bipartite paradigm exists in singular and plural, respectively, the dialect reality provides a more complex system that depends on geo and socio-linguistic factors. Despite the most recent studies on this phenomenon, there is little information about the actual usage of pronouns of address in the archipelagos. In this paper, I aim to pinpoint the current paradigm of pronouns of address in Madeira, by also establishing its geolinguistic, sociolinguistic, pragmatic and grammatical constraints, thanks to a quantitative corpus stemming from specific fieldwork. The main results show the elimination of <em>vós</em> as plural, the extension of <em>vocês</em> and its 3pl agreement pattern, as well as various pragmatic changes in progress regarding the conception of family and the spread of pragmatic solidarity.</p> Víctor Lara Bermejo Copyright (c) 2022 Universidade de Santiago de Compostela http://www.usc.es/revistas/index.php/elg/about/submissions#copyrightNotice 2022-09-29 2022-09-29 14 10.15304/elg.14.8265 Unha mellora do CORGA extrapolable a outros corpus e linguas: a etiquetaxe da nomenclatura científica binomial https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/8452 <p>O tratamento das unidades multipalabra é unha tarefa inconclusa no procesamento da linguaxe natural. Neste contexto, illámo-las denominacións de nomenclatura científica binomial, cuxas principais características —expresións multipalabra latinas ou latinizadas e aceptación internacional— as afastan do acervo léxico do galego e converten o seu tratamento en extrapolable a outras linguas. Tras revisa-la súa caracterización no CORGA e noutros corpus peninsulares, propoñemos analizalas como un subtipo específico de substantivos, nomenclatura científica, sen concretar valores de xénero nin número. Describimos logo as actuacións desenvolvidas no kérnel ou núcleo e mais no corpus de adestramento para integra-la nova etiqueta no sistema XIADA e, a continuación, avaliamos dúas estratexias para a detección de candidatos: unha ferramenta específica para a súa extracción e inventarios dispoñibles en Internet. Por último, á luz dos datos que proporciona o CORGA, constatamos unha presenza notable de termos científicos binomiais e demostrámo-la importancia da nova etiqueta para a súa identificación e distribución.</p> Eva María Domínguez Noya Vítor Míguez Copyright (c) 2022 Universidade de Santiago de Compostela http://www.usc.es/revistas/index.php/elg/about/submissions#copyrightNotice 2022-12-07 2022-12-07 14 10.15304/elg.14.8452 Mariño, Xurxo. 2020. "Unha mente que voa: unha mirada á evolución da linguaxe", Vigo: Xerais [124 pp.]. ISBN: 978-84-9121-761-9 https://revistas.usc.gal/index.php/elg/article/view/8577 Pedro García Louzao Copyright (c) 2022 Universidade de Santiago de Compostela http://www.usc.es/revistas/index.php/elg/about/submissions#copyrightNotice 2022-12-28 2022-12-28 14 10.15304/elg..8577