É necesario rexistrarse Rexistrarse e identificarse Vaia a identificación para poder enviar artigos online e para comprobar o estado dos envíos.

Os autores deben verificar que o seu envío cumpre as seguintes directrices. Os envíos que non cumpran algunha destas directrices poderán ser rexeitados.

 • A petición non foi publicada previamente, nin se presentou a outra revista (ou se proporcionou unha explicación en Comentarios ao editor).
 • O texto cumpre cos requisitos bibliográficos e de estilo indicados nas Normas para autores/as.
 • Se está enviando un traballo a unha sección da revista que se revisa por pares, ten que asegurarse de que as instrucións que figuran en Asegurando unha revisión a cegas foron seguidas.
 • Se está enviando un traballo a unha sección da revista que se revisa por pares, teña en conta que poderá suxerir nomes de expertos, sempre que estes non participasen de ningún xeito na elaboración do traballo, non o lesen previamente e non manteñan co autor un tipo de relación que poida facer depender o resultado da avaliación de criterios que non sexan estritamente científicos. Poderá tamén recusar o nome dun máximo de dous potenciais revisores cos que teña un tipo de relación que, do mesmo xeito, poida dar lugar á introdución de criterios alleos á calidade do traballo na avaliación deste. En calquera caso, o nome dos avaliadores non será dado a coñecer ao autor ou autores do traballo (sistema de dobre anonimato).

  Para suxerir ou recusar use Comentarios ao editor.

 • Se o artigo inclúe algún material que requira permiso para a súa reprodución, fágao constar (use Comentarios ao editor). Os autores fanse responsables do respecto á propiedade intelectual na reprodución de materiais para a elaboración dos seus traballos e deben facer chegar á revista os correspondentes permisos.

Os traballos que se propoñan para publicar en Estudos de Lingüística Galega teñen que ser orixinais e non deberon ser publicados anteriormente noutro formato ou idioma nin deben estar postulados ou aceptados para a súa publicación noutra revista.

Os orixinais deberán enviarse en versión electrónica. Co orixinal deberá, no seu caso, enviar os permisos necesarios que aseguren o respecto á propiedade intelectual na reprodución dos materiais empregados no traballo. A data límite para a recepción de colaboracións para o número do ano en curso é o 15 de xaneiro no caso dos artigos e o 15 de marzo no caso das recensións. Estudos de lingüística galega non cobra gastos de xestión nin de publicación de traballos.

Os artigos terán unha extensión máxima de 75.000 caracteres (incluíndo espazos, notas a pé, títulos, resumos, palabras clave, referencias bibliográficas...) e as recensións un máximo de 19.000.

Os traballos deberán axustarse ás normas bibliográficas e de estilo. Só se admitirán aqueles traballos que se adecúen ás ditas normas. Todos os artigos e notas deben ir encabezados por resumo e palabras clave. Un e outras, así como o sumario e o título do traballo, deben figurar tanto na lingua de redacción deste como en inglés.

Os traballos deberán elaborarse sobre as correspondentes follas modelo que se poden encontrar en:

Normas Pescuda

 • Título do artigo ou nota na lingua de redacción do traballo
 • Nome 1º Apelido do 1º autor 2º Apelido do 1º autor
 • Nome completo da Institución da que procede o 1º autor (País)
 • Enderezo electrónico de contacto do 1º autor
 • Nome 1ºApelido do 2ºautor 2ºApelido do 2º autor
 • Nome completo da Institución da que procede o 2º autor (País)
 • Enderezo electrónico de contacto do 2º autor
 • Nome 1ºApelido do 3ºautor 2ºApelido do 3ºautor
 • Nome completo da Institución da que procede o 3º autor (País)
 • Enderezo electrónico de contacto do 3º autor

Observacións:

O título, como todo o resto do artigo, irá en Times New Roman 10 negriña, centrado. As palabras do título que se queiran resaltar irán en cursiva (O artigo el en galego). O título debe ser breve (na medida do posible non superará as dez palabras), claro e descritivo do contido do traballo. Deben evitarse as abreviaturas e acrónimos, esencialmente se non son de gran difusión e recoméndase o emprego de descritores que axuden a catalogar doadamente a temática do traballo.

O nome do autor irá en Times New Roman 10 ptos. Se hai varios autores, os nomes deberán ir separados por saltos de parágrafo.

A institución do autor irá en Times New Roman 10 ptos., itálica. Se hai varias institucións correspondentes a un mesmo autor, os nomes deberán ir separados por barra ( / ), con espazo anterior e posterior. Non empregue abreviaturas nin acrónimos. Se as institucións están fóra do estado español, cómpre incluír o nome do país en redonda e entre parénteses despois do da institución.

Inclúa un enderezo electrónico de contacto, despois da institución, en Times New Roman 10 ptos. redonda.

Se desexa incluír unha referencia aos proxectos, contratos... nos que se enmarca a súa investigación fágao por favor en nota a pé de páxina.

Resumo (traduza por favor esta palabra á lingua de redacción do artigo se este non está en galego)

O resumo estará en Times New Roman 10 ptos., terá unha extensión mínima de 150 palabras e máxima de 250, será claro e preciso e a ser posible presentarase nun único parágrafo. Procurarase que estea estruturado en obxectivos, metodoloxía, resultados e conclusións fundamentais e nunca ofrecerá información que non se recolla no texto do artigo.

Palabras chave (traduza por favor esta palabra á lingua de redacción do artigo se este non está en galego)

Introduza un mínimo de 3 e un máximo de 6 palabras chave para catalogar o artigo, ordenadas desde as máis xenéricas ata as máis específicas. Na medida do posible, e para os descritores máis xenéricos, empregue os que se recollen no Thesaurus da Unesco (Linguistics) (http://databases.unesco.org/thesaurus). Irán en Times New Roman 10 ptos., con minúscula inicial agás que a palabra requira o contrario, separadas por comas e sen punto final.

Sumario (traduza por favor esta palabra á lingua de redacción do artigo se este non está en galego)

O sumario ofrecerá unha listaxe das epígrafes en que se divide o contido do artigo. Presentaranse nun só parágrafo separados por puntos. Non inclúa a sección Referencias bibliográficas. Así, por exemplo:

 • 1. Título da primeira epígrafe de nivel 1. 1.1. Título da primeira subepígrafe de 1. 1.2. Título da segunda subepígrafe de 1. 2. Título da segunda epígrafe de nivel 1. 3. Título da terceira epígrafe.

Título do artigo ou nota en inglés

Abstract

Aquí figurará a tradución do resumo ao inglés.

Key words

Introduza aquí a tradución ao inglés das palabras chave, con minúscula inicial agás que a palabra requira o contrario, separadas por comas e sen punto final.

Contents

Ofrecerase a tradución ao inglés das epígrafes en que se divide o contido do artigo. Presentaranse nun só parágrafo separados por puntos. Non inclúa a sección Referencias bibliográficas. Así, por exemplo:

1. Título en inglés da primeira epígrafe de nivel 1. 1.1. Título en inglés da primeira subepígrafe de 1. 1.2. Título en inglés da segunda subepígrafe de 1. 2. Título en inglés da segunda epígrafe de nivel 1. 3. Título en inglés da terceira epígrafe.

1. TÍTULO DAS SECCIÓNS PRINCIPAIS DO TEXTO (Times New Roman 10 ptos. versaletas, negras; o título das seccións non deben levar punto final)

Nunca empregue tabuladores para o sangrado do texto. Empregue a correspondente opción específica do programa. Utilice como fonte Times New Roman 10 ptos. normal con interliñado simple, sen espaciado anterior nin posterior. Nas transcricións fonéticas debe usar os símbolos e convencións do alfabeto da Asociación Internacional de Fonética (AFI/IPA) e para os caracteres fonéticos recoméndase o uso da fonte Doulos Sil Compact, que pode atopar na seguinte páxina:

http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=doulossil_download#1fd0063a

En caso de usar outras fontes fonéticas, prégase que sexan unicode.

Importante: no caso de que ao longo da redacción do traballo empregue fontes diferentes a Times New Roman ou Doulos Sil Compact deberá indicarnos o nome da fonte empregada e remitila xunto co artigo se é posible.

As palabras ou expresións destacadas no texto deben ir en cursiva. Evite na medida do posible utilizar a letra grosa, o subliñado, versaletas, super e sub índices, riscado, sombreado e outros formatos. Reserve o emprego de versaletas para os títulos do primeiro nivel así como para os étimos. Os significados deben figurar entre comiñas simples.

Non utilice ningún sistema automático de división de palabras nin poña guións para a división destas en fin de liña. Nunca insira espazos no canto de sangrías ou tabulacións.

1.1. Título das subseccións de primeiro nivel (fonte: Times New Roman 10 ptos. negra)

O texto terá o mesmo formato ca o das seccións principais.

1.1.1. Título das subseccións de segundo nivel (fonte: Times New Roman 10 ptos. redondas)

O texto terá o mesmo formato ca o das seccións principais e subseccións de primeiro nivel. Evite máis de tres niveis de división do texto.

1.   No caso de precisar novas subseccións, coma esta, empregue preferiblemente números en letra redonda seguidos de punto.

1.2. Exemplos

Se desexa numerar os exemplos que vaian en parágrafo separado, a numeración debe figurar entre parénteses. Se desexa empregar elementos gráficos para salientalos cómpre empregar frechas.

 • Indo por este camiño aforras dez minutos.
 • Perdes demasiado tempo nese rapaz.
 • Custoume horas descubrir o erro.
 • (1)    Indo por este camiño aforras dez minutos.
 • (2)    Perdes demasiado tempo nese rapaz.
 • (3)    Custoume horas descubrir o erro.
 • >      Indo por este camiño aforras dez minutos.
 • >      Perdes demasiado tempo nese rapaz.
 • >      Custoume horas descubrir o erro..

Cando desexe relacionar exemplos mediante a numeración, empregue letras: (1a), (1b), (2a), (2b), (2c). Evite usar comiña simple (1').

As fontes dos exemplos baixados da web indicaranse cunha nota ao pé:

 • As notas deberán presentarse como notas a pé de páxina, non como notas ao final. Deben ser o máis breves posible e irán Times New Roman 10 ptos., xustificadas, numeradas secuencialmente en números arábigos (1, 2, 3). Tente reducir as notas a un só parágrafo. Calquera signo de puntuación debe figurar sempre despois das marcas de nota a pé contidas no texto.

Exemplo:

 • Outro denodado ‘conselheiro’, o gauleiter para a área da comunicação, que, com sua barbicha, possivelmente se considera um Rasputin brasileiro, a manejar dos bastidores os cordéis do Poder2.
 • Nota ao pé: 
  • 2 http: //observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=277ASP024 [data de consulta].

1.3. Referencias e citas

As referencias dentro do texto deben facerse seguindo o sistema de Apelido(s) (ano: páxina(s)). As referencias aos sitios web só se proporcionarán en notas ao pé, con indicación da data de acceso (véase nota ao pé nº 2).

As citas de menos de tres liñas deben ir no texto entre comiñas.

As citas de máis de tres liñas deben ir separadas do texto, nun parágrafo á parte. Sirva de ilustración o seguinte fragmento de E. González Seoane (2003: 171):

 • Así e todo, non parece que a redacción de A Nosa Terra entenda por "linguaxe de labregos" o mesmo que trinta anos atrás tiña por tal Martelo. De feito, nos propiops textos citados pódense ver exemplificados boa parte dos fenómenos que don Evaristo censuraba sen dó nos seus contemporáneos.

No caso de que a referencia da obra non se ofreza no texto anterior, deberá indicarse inmediatamente despois da cita, no mesmo formato desta:

 • Así e todo, non parece que a redacción de A Nosa Terra entenda por "linguaxe de labregos" o mesmo que trinta anos atrás tiña por tal Martelo. De feito, nos propiops textos citados pódense ver exemplificados boa parte dos fenómenos que don Evaristo censuraba sen dó nos seus contemporáneos (González Seoane 2003: 171).

Se hai varias citas do mesmo autor e do mesmo ano, utilizaranse letras para a súa distinción:

 • (Cidrás Escáneo 1991a)
 • (Cidrás Escáneo 1991b)

Utilizarase [...] para indicar a elisión dun fragmento nunha cita. Non se deben empregar abreviaturas do tipo de id., ibid., op. cit... Pola contra, deberá repetirse o nome do autor ou a referencia da obra.

1.4. Gráficos, táboas e mapas

As fíguras (gráficos, mapas...) deben enviarse como arquivos separados, en formato tif, jpg, eps ou psd e daquela non deben incrustarse no documento en Word. Para que na fase de maquetación poidan situarse correctamente no documento, deben ir identificadas mediante un número (Gráfico 1, Figura 2, Táboa 3...). Así mesmo, a referencia ao dito número, debe figurar no documento en Word. Así, por exemplo:

O número de locucións verbais é moi superior ao de locucións substantivas e adxectivas, como se pode visualizar na seguinte figura (Figura 1: Distribución de locucións por tipo de texto).

No lugar onde se debe incluír o arquivo coa imaxe, gráfico, etc... cómpre introducir o texto do pé da figura O formato do pé será Times New Roman, 10 ptos. centrado coa identificación en negras e a lenda en redonda e sen punto final. Por exemplo:

 • Gráfico 3. Número de trigger words e gazetteers extraídos da Wikipedia

As táboas irán centradas en páxina e en Times New Roman 10 ptos., sen ningún tipo de espazado ou sangría nos datos das celas. Por exemplo:

 • Clase

  Núm.

  Prec.

  Rec.

  Med. F

  LOC

  280

  81,89%

  83,20%

  82,54%

  PER

  121

  61,31%

  77,06%

  68,29%

  ORG

  438

  73,79%

  80%

  76,77%

  MISC

  85

  62,5%

  7,94%

  14,08%

  Táboa 5. Número, precisión, recall e medida F vs clase de entidades “enamex”. Gazetteers gl+pt

Agradecementos (fonte Times New Roman 10 ptos. negra)

Esta sección non levará numeración correlativa co resto das seccións do texto. Pode mencionar aquí as persoas ou institucións que o axudaron na elaboración do traballo. O texto estará en Times New Roman 10 ptos.

APÉNDICE (fonte Times New Roman 10 ptos. versaletas e negras)

Calquera apéndice incluído no traballo debe figurar antes das referencias bibliográficas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (fonte Times New Roman 10 ptos. versaletas e negras)

O título desta sección non debe ir numerado. Incluiranse só as obras que se citan no texto, de acordo cos modelos que a continuación se indican. Deben ir en formato de texto normal, con sangría francesa e con 10 de tamaño fonte.

IMPORTANTE: É preceptivo incorporar como ligazón (URL) o DOI de todas as obras incluídas na bibliografía que o posúan. No portal de procuras de CrossRef poden buscarse as obras para determinar se teñen DOI e, neste caso, cal é este. Velaquí un exemplo de referencia dun artigo con DOI:

Apelido(s), Nome completo (ano publicación): Título do libro. Lugar de publicación: Editorial.

 • Ferro Ruibal, Xesús (1996): Cadaquén fala coma quen é. Reflexións verbo da fraseoloxía enxebre. A Coruña: Real Academia Galega.

A información sobre o número de volumes dunha obra (vols.) figurará despois do nome da obra, separada deste mediante coma. Se os volumes se publicaron en diferentes anos, indicarase o ano de publicación do primeiro e do último volume, separados por un trazo:

 • Fodor, István / Claude Hagège (eds.) (1983-1990): Language Reform / La réforme des langues / Sprachreform, 5 vols. Hamburg: Helmut Buske.

  Capítulos de libro ou artigos en actas de congresos:

Apelido(s), Nome completo (ano publicación): "Título do capítulo de libro", en Nome completo do editor Apelido do editor / Nome completo do editor Apelido do editor (ed./eds.), Título do libro. Lugar de publicación: Editorial, páxinas.

 • Santamarina, Antón (1995): "Norma e estándar", en Henrique Monteagudo (ed.), Estudios de sociolingüística galega. Sobre a norma do galego culto. Vigo: Galaxia, 53-98.

A información sobre o volume no que se publica o traballo (vol.) figurará inmediatamente antes do lugar de edición, separado do título do libro mediante coma e do lugar de edición mediante punto:

 • Dawes, Elisabeth (1998): "Les variantes de la locution dans le système", en Giovanni Ruffino (ed.), Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza,            vol. III. Tübingen: Max Niemeyer, 201-211.

  Artigos en revistas:

Apelido(s), Nome completo (ano publicación): "Título do artigo", Título da revista en cursiva nº da revista, páxinas.

 • Cidrás Escáneo, Francisco Antonio (1994): "Modelos de lingua e variación sintáctica", Cadernos de lingua 10, 103-118.

  Traballos na rede:

A indicación sobre a páxina web na que se pode atopar o traballo debe figurar precedida de punto e sen parénteses ao final da referencia. A data de consulta debe incorporarse a seguir entre corchetes. Lembre que é preceptivo incorporar como ligazón (URL) o DOI de todas as obras incluídas na bibliografía que o posúan (vid. supra):

Seguirán o seguinte modelo:

 • Hachette. Le dictionnaire du français (1989). Paris: Hachette.

  Traballos no prelo:

Deberá figurar entre corchetes o ano no que foi entregado o traballo para a súa publicación e a indicación (no prelo), entre parénteses, ao final da referencia bibliográfica:

 • Álvarez Villar, Noemí [2006]: "Expresións do léxico do fútbol", en María Álvarez de la Granja (ed.), Actas do Congreso Internacional de Fraseoloxía e Paremioloxía. Santiago de          Compostela, 19-22 / 9 / 2006 (no prelo).

  Traballos inéditos:

O carácter do traballo deberá facerse constar ao final da cita, de acordo co seguinte modelo:

 • Regueira Fernández, Xosé Luís (1989): A fala do norte da Terra Cha. USC. Tese de doutoramento inédita.

  Traballos en xornais:

Deberá indicarse o mes e, no seu caso, día de publicación, de acordo co seguinte modelo:

 • Fernández Rei, Francisco (2003): "O noso patrimonio marítimo", O Correo Galego (6-1-2003), 12-14.

  Outras indicacións sobre as referencias bibliográficas:

  - Varios autores:

Cando haxa dous ou tres autores (ou directores, coordinadores...), os diferentes nomes separaranse mediante unha barra, con espazo anterior e posterior ( / ). Para o segundo e o terceiro autor (director, coordinador...) a orde será Nome Apelidos. Se hai máis de tres autores (directores, coordinadores...) só se citará o nome do primeiro, acompañado de et al.

 • López Taboada, Carme / Mª do Rosario Soto Arias (1995): Así falan os galegos. Fraseoloxía da lingua galega. Aplicación didáctica. A Coruña: Galinova.
 • Fernández Rei, Elisa et al. (2005): "Achega á entoación dunha fala do centro de Galicia: contribución para o Atlas multimédia prosodique de l'espace roman (Amper)",               Géolinguistique 3, 87-102.

  -Varias obras dun mesmo autor publicadas no mesmo ano:

Ordenaranse de acordo co título do traballo. A indicación do ano de publicación deberá ir acompañada dunha letra ordenadora, de acordo co seguinte modelo:

 • Cidrás Escáneo, Francisco Antonio (1991a): "As construccións pronominais en galego. Proposta de clasificación e caracterización", en Mercedes Brea / Francisco                        Fernández Rei (coords.), Homenaxe ó profesor Constantino García, vol. I. Santiago de Compostela: USC, 101-125.
 • Cidrás Escaneo, Francisco Antonio (1991b): Construccións pasivas en galego. Santiago de Compostela: USC (Microficha).

  - Varias editoriais:

Se unha obra está editada por máis dunha editorial, as diferentes editoriais separaranse mediante barra, con espazo anterior e posterior, o mesmo ca, no seu caso, os correspondentes lugares de publicación:

 • Álvarez Blanco, Rosario / Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández (eds.) (2002): Dialectoloxía e léxico. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega /                Consello da Cultura Galega.

  - Varios lugares de edición:

Se se indican varios lugares de edición dunha mesma editorial, estes separaranse tamén mediante barra con espazo anterior e posterior:

 • Lodge, R. Anthony (1993): French. From dialect to standard. London / New York: Routledge.

  - Obras repetidas:

Se un mesmo libro aparece repetido tres ou máis veces, por figurar en tres ou máis capítulos ou comunicacións, deberá incluírse a referencia completa do libro introducida polo nome do editor ou dos editores e deberá abreviarse na referencia dos capítulos ou comunicacións, de acordo con este modelo:

 • Dawes, Elisabeth (1998): "Les variantes de la locution dans le système", en Giovanni Ruffino (ed.), 201-211.
 • Ruffino, Giovanni (ed.) (1998): Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza. Tübingen: Max Niemeyer.

  - Varias edicións:

Para obras con diferentes edicións, e se se desexa citar tanto a primeira como a moderna, seguirase o seguinte modelo:

 • Kloss, Heinz (1952/1978): Die Entwicklung neuer germanischer Kultursprachen von 1800 bis 1950. München, 1952; Düsseldorf: Schwann, 19782.

Se non se desexa citar o ano de publicación da primeira edición, pero quere facerse constar o número de edición consultada, este indicarase en superíndice a carón do ano:

 • Figueiredo, Cândido. de (193911): Dicionário da lingua portuguesa, 2 vols. Lisboa: Bertrand.

  - Coleccións, anexos...:

Se se desexa indicar a colección na que se publica un traballo ou se se quere facer referencia á súa calidade de anexo, farase despois da editorial, entre parénteses, de acordo co seguinte modelo:

 • Seiler, Hansjakob (1983): Possession as an operational dimension of language. Tübingen: Gunter Narr (Language Universal Series, 2).

  -Siglas e abreviaturas:

Se unha obra se cita ao longo do texto mediante unha sigla ou abreviatura, esta poderase incluír na bibliografía, no lugar que alfabeticamente lle corresponda, seguida de = e da referencia completa da obra Así, por exemplo:

 • DRAG = Real Academia Galega (1997): Diccionario da Real Academia Galega. A Coruña / Vigo: Real Academia Galega / Xerais / Galaxia.


 

Normas Recensións

Nome do/ autor/a en negras e versaletas seguido de ano de publicación entre paréntese e dous puntos. Nome da obra en negras e itálica. A continuación lugar de publicación e editorial con indicación do número de páxinas, precedido de coma e seguido da abreviatura pp. Fonte Times New Roman, con corpo de 10 pts.

Exemplo:

 • CARDOSO, SUZANA ALICE (2010): Geolinguística: tradição e modernidade. São Paulo: Parábola Editorial, 208 pp.

Nunca empregue tabuladores para o sangrado do texto. Empregue a correspondente opción específica do programa. Utilice como fonte en toda a recensión Times New Roman 10 ptos. normal con interliñado 1,5, sen espaciado anterior nin posterior. Nas transcricións fonéticas debe usar os símbolos e convencións do alfabeto da Asociación Internacional de Fonética (AFI/IPA) e para os caracteres fonéticos recoméndase o uso da fonte Doulos Sil Compact, que pode atopar na seguinte páxina:

http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=doulossil_download#1fd0063a

En caso de usar outras fontes fonéticas, prégase que sexan unicode.

Importante: no caso de que ao longo da redacción do traballo empregue fontes diferentes a Times New Roman ou Doulos Sil Compact deberá indicarnos o nome da fonte empregada e remitila xunto co artigo se é posible.

As palabras ou expresións destacadas no texto deben ir en cursiva. Evite na medida do posible utilizar a letra grosa, o subliñado, versaletas, super e sub índices, riscado, sombreado e outros formatos. Reserve o emprego de versaletas para os títulos do primeiro nivel así como para os étimos. Os significados deben figurar entre comiñas simples.

Non utilice ningún sistema automático de división de palabras nin poña guións para a división destas en fin de liña. Nunca insira espazos no canto de sangrías ou tabulacións.

1.   No caso de precisar novas subseccións, coma esta, empregue preferiblemente números en letra redonda seguidos de punto.

Se desexa numerar exemplos que figuran en parágrafo separado, a numeración debe figurar entre parénteses. Se se desexan empregar elementos gráficos para salientalos cómpre empregar frechas.

 • Indo por este camiño aforras dez minutos.
 • Perdes demasiado tempo nese rapaz.
 • Custoume horas descubrir o erro.
 • (1)    Indo por este camiño aforras dez minutos.
 • (2)    Perdes demasiado tempo nese rapaz.
 • (3)    Custoume horas descubrir o erro.
 • >      Indo por este camiño aforras dez minutos.
 • >      Perdes demasiado tempo nese rapaz.
 • >      Custoume horas descubrir o erro.

Cando desexe relacionar exemplos mediante a numeración, empregue letras: (1a), (1b), (2a), (2b), (2c). Evite usar comiña simple (1').

As fontes dos exemplos baixados da web indicaranse cunha nota ao pé. As notas deberán presentarse como notas a pé de páxina, non como notas ao final. Deben ser o máis breves posible e irán en Times New Roman 10 ptos., numeradas secuencialmente en números arábigos (1, 2, 3). Tente reducir as notas a un só parágrafo. Calquera signo de puntuación debe figurar sempre despois das marcas de nota a pé contidas no texto.

Exemplo:

 • Outro denodado ‘conselheiro’, o gauleiter para a área da comunicação, que, com sua barbicha, possivelmente se considera um Rasputin brasileiro, a manejar dos bastidores os cordéis do Poder2.
 • Nota ao pé: 2 http: //observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=277ASP024 [data de consulta].

Referencias e citas

As referencias dentro do texto deben facerse seguindo o sistema de Apelido(s) (ano: páxina(s)). As referencias aos sitios web só se proporcionarán en notas ao pé, con indicación da data de acceso (véxase nota ao pé nº 2).

As citas de menos de tres liñas deben ir no texto entre comiñas.

As citas de máis de tres liñas deben ir separadas do texto, nun parágrafo á parte. Sirva de ilustración o seguinte fragmento de E. González Seoane (2003: 171):

 • Así e todo, non parece que a redacción de A Nosa Terra entenda por "linguaxe de labregos" o mesmo que trinta anos atrás tiña por tal Martelo. De feito, nos propiops textos citados pódense ver exemplificados boa parte dos fenómenos que don Evaristo censuraba sen dó nos seus contemporáneos.

No caso de que a referencia da obra non se ofreza no texto anterior, deberá indicarse inmediatamente despois da cita, no mesmo formato desta:

 • Así e todo, non parece que a redacción de A Nosa Terra entenda por "linguaxe de labregos" o mesmo que trinta anos atrás tiña por tal Martelo. De feito, nos propiops textos citados pódense ver exemplificados boa parte dos fenómenos que don Evaristo censuraba sen dó nos seus contemporáneos (González Seoane 2003: 171).

Se hai varias citas do mesmo autor e do mesmo ano, utilizaranse letras para a súa distinción:

 • (Cidrás Escáneo 1991a)
 • (Cidrás Escáneo 1991b)

Utilizarase [...] para indicar a elisión dun fragmento nunha cita. Non se deben empregar abreviaturas do tipo de id., ibid., op. cit... Pola contra, deberá repetirse o nome do autor ou a referencia da obra.

Referencias bibliográficas (NEGRAS)

O título desta sección, en negriña, non debe ir numerado. Incluiranse só as obras que se citan no texto, de acordo cos modelos que a continuación se indican. Deben ir en formato de texto normal, Times New Roman, con sangría francesa e con 10 de tamaño fonte.

Libros:

Apelido(s), Nome completo (ano publicación): Título do libro. Lugar de publicación: Editorial.

 • Ferro Ruibal, Xesús (1996): Cadaquén fala coma quen é. Reflexións verbo da fraseoloxía enxebre. A Coruña: Real Academia Galega.

A información sobre o número de volumes dunha obra (vols.) figurará despois do nome da obra, separada deste mediante coma. Se os volumes se publicaron en diferentes anos, indicarase o ano de publicación do primeiro e do último volume, separados por un trazo:

 • Fodor, István / Claude Hagège (eds.) (1983-1990): Language Reform / La réforme des langues / Sprachreform, 5 vols. Hamburg: Helmut Buske.

  Capítulos de libro ou artigos en actas de congresos:

Apelido(s), Nome completo (ano publicación): "Título do capítulo de libro", en Nome completo do editor Apelido do editor / Nome completo do editor Apelido do editor (ed./eds.), Título do libro. Lugar de publicación: Editorial, páxinas.

 • Santamarina, Antón (1995): "Norma e estándar", en Henrique Monteagudo (ed.), Estudios de sociolingüística galega. Sobre a norma do galego culto. Vigo: Galaxia, 53-98.

A información sobre o volume no que se publica o traballo (vol.) figurará inmediatamente antes do lugar de edición, separado do título do libro mediante coma e do lugar de edición mediante punto:

 • Dawes, Elisabeth (1998): "Les variantes de la locution dans le système", en Giovanni Ruffino (ed.), Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza,             vol. III. Tübingen: Max Niemeyer, 201-211.

  Artigos en revistas:

Apelido(s), Nome completo (ano publicación): "Título do artigo", Título da revista en cursiva nº da revista, páxinas.

 • Cidrás Escáneo, Francisco Antonio (1994): "Modelos de lingua e variación sintáctica", Cadernos de lingua 10, 103-118.

  Traballos na rede:

A indicación sobre a páxina web na que se pode atopar o traballo debe figurar precedida de punto e sen parénteses ao final da referencia. A data de consulta debe incorporarse a seguir entre corchetes. Lembre que é preceptivo incorporar como ligazón (URL) o DOI de todas as obras incluídas na bibliografía que o posúan (vid. supra):

Seguirán o seguinte modelo:

 • Hachette. Le dictionnaire du français (1989). Paris: Hachette.

  Traballos no prelo:

Deberá figurar entre corchetes o ano no que foi entregado o traballo para a súa publicación e a indicación (no prelo), entre parénteses, ao final da referencia bibliográfica:

 • Álvarez Villar, Noemí [2006]: "Expresións do léxico do fútbol", en María Álvarez de la Granja (ed.), Actas do Congreso Internacional de Fraseoloxía e Paremioloxía. Santiago de          Compostela, 19-22 / 9 / 2006 (no prelo).

  Traballos inéditos:

O carácter do traballo deberá facerse constar ao final da cita, de acordo co seguinte modelo:

 • Regueira Fernández, Xosé Luís (1989): A fala do norte da Terra Cha. USC. Tese de doutoramento inédita.

  Traballos en xornais:

Deberá indicarse o mes e, no seu caso, día de publicación, de acordo co seguinte modelo:

 • Fernández Rei, Francisco (2003): "O noso patrimonio marítimo", O Correo Galego (6-1-2003), 12-14.

  Outras indicacións sobre as referencias bibliográficas:

  - Varios autores:

Cando haxa dous ou tres autores (ou directores, coordinadores...), os diferentes nomes separaranse mediante unha barra, con espazo anterior e posterior ( / ). Para o segundo e o terceiro autor (director, coordinador...) a orde será Nome Apelidos. Se hai máis de tres autores (directores, coordinadores...) só se citará o nome do primeiro, acompañado de et al.

 • López Taboada, Carme / Mª do Rosario Soto Arias (1995): Así falan os galegos. Fraseoloxía da lingua galega. Aplicación didáctica. A Coruña: Galinova.
 • Fernández Rei, Elisa et al. (2005): "Achega á entoación dunha fala do centro de Galicia: contribución para o Atlas multimédia prosodique de l'espace roman (Amper)",               Géolinguistique 3, 87-102.

  -Varias obras dun mesmo autor publicadas no mesmo ano:

Ordenaranse de acordo co título do traballo. A indicación do ano de publicación deberá ir acompañada dunha letra ordenadora, de acordo co seguinte modelo:

 • Cidrás Escáneo, Francisco Antonio (1991a): "As construccións pronominais en galego. Proposta de clasificación e caracterización", en Mercedes Brea / Francisco                        Fernández Rei (coords.), Homenaxe ó profesor Constantino García, vol. I. Santiago de Compostela: USC, 101-125.
 • Cidrás Escaneo, Francisco Antonio (1991b): Construccións pasivas en galego. Santiago de Compostela: USC (Microficha).

  - Varias editoriais:

Se unha obra está editada por máis dunha editorial, as diferentes editoriais separaranse mediante barra, con espazo anterior e posterior, o mesmo ca, no seu caso, os correspondentes lugares de publicación:

 • Álvarez Blanco, Rosario / Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández (eds.) (2002): Dialectoloxía e léxico. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega.

  - Varios lugares de edición:

Se se indican varios lugares de edición dunha mesma editorial, estes separaranse tamén mediante barra con espazo anterior e posterior:

 • Lodge, R. Anthony (1993): French. From dialect to standard. London / New York: Routledge.

  - Obras repetidas:

Se un mesmo libro aparece repetido tres ou máis veces, por figurar en tres ou máis capítulos ou comunicacións, deberá incluírse a referencia completa do libro introducida polo nome do editor ou dos editores e deberá abreviarse na referencia dos capítulos ou comunicacións, de acordo con este modelo:

 • Dawes, Elisabeth (1998): "Les variantes de la locution dans le système", en Giovanni Ruffino (ed.), 201-211.
 • Ruffino, Giovanni (ed.) (1998): Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza. Tübingen: Max Niemeyer.

  - Varias edicións:

Para obras con diferentes edicións, e se se desexa citar tanto a primeira como a moderna, seguirase o seguinte modelo:

 • Kloss, Heinz (1952/1978): Die Entwicklung neuer germanischer Kultursprachen von 1800 bis 1950. München, 1952; Düsseldorf: Schwann, 19782.

Se non se desexa citar o ano de publicación da primeira edición, pero quere facerse constar o número de edición consultada, este indicarase en superíndice a carón do ano:

 • Figueiredo, Cândido. de (193911): Dicionário da lingua portuguesa, 2 vols. Lisboa: Bertrand.

  - Coleccións, anexos...:

Se se desexa indicar a colección na que se publica un traballo ou se se quere facer referencia á súa calidade de anexo, farase despois da editorial, entre parénteses, de acordo co seguinte modelo:

 • Seiler, Hansjakob (1983): Possession as an operational dimension of language. Tübingen: Gunter Narr (Language Universal Series, 2).

  -Siglas e abreviaturas:

Se unha obra se cita ao longo do texto mediante unha sigla ou abreviatura, esta poderase incluír na bibliografía, no lugar que alfabeticamente lle corresponda, seguida de = e da referencia completa da obra Así, por exemplo:

 • DRAG = Real Academia Galega (1997): Diccionario da Real Academia Galega. A Coruña / Vigo: Real Academia Galega / Xerais / Galaxia