Contido principal do artigo

Vítor Míguez
Universidade de Santiago de Compostela
España
Vol 8 (2016), Pescuda, páxinas 167-185
DOI https://doi.org/10.15304/elg.8.3049
Recibido: 10-01-2016 Aceptado: 25-05-2016 Publicado: 31-05-2016
Copyright Como citar

Resumo

Nun número considerábel de linguas, existen operacións morfosintácticas que alteran a codificación do segundo argumento transitivo, de modo que pasa a marcarse mediante unha preposición ou caso oblicuo. Esta modificación da transitividade ten consecuencias semánticas, nomeadamente en relación ao grao de efectividade do evento expresado polo verbo. Aínda que os detalles con que cada lingua materializa esta operación varían, hai pautas a nivel interlingüístico claramente identificábeis. A principal delas é a degradación sintáctica e semántica do segundo argumento, que se asocia á perda de prominencia discursiva deste participante. O propósito desta contribución é explorar liñas de converxencia entre as construcións das diferentes linguas, co obxectivo de poderen ser tratadas de maneira conxunta. Para isto, é preciso abstraerse dos pormenores das realizacións particulares. Deste modo, cada construción concreta revélase como a manifestación dunha operación máis xeral, moi estendida entre as linguas, de democión do segundo participante. No desenvolvemento deste artigo, trataranse as alternancias antipasiva e conativa e a construción con preposición en do galego, atendendo á súa sintaxe e semántica e examinando a relación destes esquemas gramaticais coa transitividade.
Citado por

Detalles do artigo

Citas

Adams, Catherine M. (2001): The Conative Alternation: An exploration of semelfactives and the elusive non-Theme Patient. University of Canterbury. Tese de Máster. http://www.arts.canterbury.ac.nz/linguistics/documents/ma-thesis/Adams.pdf (acceso: 31/01/2015).

Alsina, Alex (1996): The role of argument structure in gramar. Stanford, CA: CSLI Publications.

Beavers, John (2010): “The structure of lexical meaning: Why semantics really matters”, Language 86(4), 821-864.

Beavers, John (2011): “On affectedness”, Natural Language & Linguistic Theory 29(2), 335-370. http://dx.doi.org/10.1007/s11049-011-9124-6.

Beavers, John (2013): “Aspectual classes and scales of change”, Linguistics 51(4), 681-706. http://dx.doi.org/10.1515/ling-2013-0024.

Bittner, Maria (1987): “On the Semantics of the Greenlandic Antipassive and Related Constructions”, International Journal of American Linguistics 53(2), 194-231.

Borer, Hagit (2005): Structuring Sense, vol. 2: “The Normal Course of Events”. Oxford: Oxford University Press.

Comrie, Bernard (1981): Language Universals and Linguistic Typology. Syntax and Morphology. Oxford: Blackwell.

Cooreman, Ann (1988): “The Antipassive in Chamorro: Variations on the Theme of Transitivity”, en Masayoshi Shibatani (ed.), Passive and Voice. Amsterdam: John Benjamins, 561-593.

Cooreman, Ann (1994): “A functional typology of antipassives”, en Barbara Fox / Paul Hopper (eds.), Voice: Form and Function. Amsterdam: John Benjamins, 49-88.

Delidaki, Sophia (2007): “The acquisition of aspect in child Greek: A production experiment”, en Louis de Saussure / Jacque Moeschler / Genoveva Puskas (eds.), Tense, Mood, and Aspect. Theoretical and Descriptive Issues. Amsterdam / New York: Rodopi, 215-227.

Dixon, Robert M. W. (1979): “Ergativity”, Language 55(1), 59-138.

Dixon, Robert M. W. (1994): Ergativity. Cambridge: Cambridge University Press.

Dowty, David (1979): Word meaning and Montague grammar. Dordretch: Reidel.

Dowty, David (1991): “Thematic protoroles and argument selection”, Language 67(3), 547-619.

Durst-Andersen, Per / Michael Herslund (1996): “The syntax of Danish verbs: Lexical and syntactic transitivity”, en Elisabeth Engberg-Pedersen / Michael Fortescue / Peter Harder / Lars Heltoft / Lisbeth Falster Jakobsen (eds.), Content, Expression and Structure. Studies in Danish Functional Grammar. Amsterdam: John Benjamins, 65-102.

Frense, Jutta / Paul Bennett (1996): “Verb Alternations and Semantic Classes in English and German”, Language Sciences 18(1-2), 305-317.

Ghomeshi, Jila / Diane Massam (1994): “Lexical/Syntactic Relations Without Projection”, Linguistic Analysis 24(3-4), 175-217.

Givón, Talmy (20012): Syntax. An Introduction, vol. 2. Amsterdam: John Benjamins.

Guerssel, Mohamed et al. (1985): “A Cross-Linguistic Study of Transitivity Alternations”, en William H. Eilfortn / Paul D. Kroeber / Karen L. Peterson (eds.), Papers from the Parasession on Causatives and Agentivity at the Twenty-First Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society. Chicago: Chicago Linguistic Society, 48-63.

Hopper, Paul J. / Sandra A. Thompson (1980): “Transitivity in grammar and discourse”, Language 56(2), 251-299.

Kearns, Kate (20112): Semantics. New York: Palgrave Macmillan.

Krämer, Martin / Dieter Wunderlich (1999): “Transitivity alternations in Yucatec, and the correlation between aspect and argument roles”, Linguistics 37(3), 431-479.

Krifka, Manfred (1998): “The Origins of Telicity”, en Susan Deborah Rothstein (ed.), Events and Grammar. Dordrecht: Kluwer, 197-235.

Laka, Itziar (1996): A Brief Grammar of Euskara, the Basque Language. Leioa-Donostia: Euskal Herriko Unibertsitatea. http://www.ehu.eus/documents/2430735/0/A-brief-grammar-of-euskara.pdf (acceso: 20/03/2016).

Lakoff, George (1966): “Stative adjectives and verbs in English”, en A. G. Oettinger (ed.), Mathematical Linguistics and Automatic Translation. Cambridge, MA: Harvard University Press. https://georgelakoff.files.wordpress.com/2014/06/stative-adjectives-and-verbs-in-english-lakoff-1965.pdf (acceso: 15/05/2015).

Levin, Beth (1993): English Verb Classes and Alternations: A Preliminary Investigation. Chicago: University of Chicago Press.

Levin, Beth (1999): “Objecthood: an Event Structure Perspective”, en Sabrina J. Billings / John P. Boyle / Aaron M. Griffith (eds.), CLS 35, Part 1: Papers from the Main Session. Chicago: Chicago Linguistic Society, 223-247.

Levin, Beth (2000): “Aspect, Lexical Semantic Rep-resentation, and Argument Expression”, en Lisa J. Conathan et al. (eds.), Proceedings of the 26th Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society: General Session and Parassesion on aspect. Berkeley: University of California at Berkeley, 413-429.

Levin, Beth / Malka Rappaport Hovav (2005): Argument Realization. New York: Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511610479.

Maldonado, Ricardo (2007): “Grammatical Voice in Cognitive Grammar”, en Dirk Geeraerts / Hubert Cuyckens (eds.), The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. Oxford: Oxford University Press, 829-868. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199738632.013.0032.

Míguez, Vítor (2015): Los complementos con preposición en del gallego: una alternancia transitivo/oblicuo. Universitat Pompeu Fabra. Traballo de Fin de Máster. http://hdl.handle.net/10230/24837 (acceso: 13/10/2015).

Mithun, Marianne (2000): “Valency-changing derivation in Central Alaskan Yup’ik”, en Robert M. W. Dixon / Alexandra Y. Aikhenvald (eds.), Changing valency: Case studies in transitivity. Cambridge: Cambridge University Press, 84-114.

Moure, Teresa (1999): “Aspectos da sintaxe do galego desde a perspectiva tipolóxica”, en Rosario Álvarez / Dolores Vilavedra (eds.), Cinguidos por unha arela común: Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 751-766.

Moure, Teresa (2010): “Mallando nos complementos directos: un ornitorrinco na sintaxe do galego”, Revista Galega de Filoloxía 11, 79-103.

Polinsky, Maria (2013): “Antipassive Constructions”, en Matthew S. Dryer / Martin Haspelmath (eds.), World Atlas of Language Structures Online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. http://wals.info/chapter/108 (acceso: decembro 2015).

Polinsky, Maria / Vladimir Nedjalkov (1987): “Contrasting the Absolutive in Chukchee: Syntax, Semantics, Pragmatics”, Lingua 71, 239-270.

Rappaport Hovav, Malka / Beth Levin (1998): “Building Verb Meanings”, en Miriam Butt / Willi Geuder (eds.), The Projection of Arguments: Lexical and Compositional factors. Stanford, CA: CSLI Publications, 97-134.

Rappaport Hovav, Malka / Beth Levin (2002): “Change of State Verbs: Implications for Theories of Argument Projection”, en Patrick Chew (ed.), Proceedings of the 28th Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society. Berkeley: Berkeley Linguistics Society, 269-280.

Rivas, Javier (2002): “Complementos directos periféricos”, en Ramón Lorenzo (ed.), Homenaxe a Fernando R. Tato Plaza. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 255-266.

Riveiro Costa, Xesús (2004): “Transitividade preposicional en galego: v.t. + preposición en + obxecto directo”, en Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), A lingua galega: historia e actualidade vol. 4. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 149-155.

Rodríguez Guerra, Alexandre (1997): “Aspectos da transitividade galega: os complementos con «en»”, en Benigno Fernández Salgado (ed.), Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos: Universidade de Oxford, 26-28 de setembro de 1994. Oxford: Centro de Estudios Galegos, 343-352.

Rothstein, Susan Deborah (2004): Structuring events: a study in the semantics of lexical aspect. Malden, MA: Blackwell. http://dx.doi.org/10.1002/9780470759127.

Saco Arce, Juan A (1868): Gramática gallega. Lugo: Imprenta de Soto Freire.

Sadler, Louise / Andrew Spencer (2001): “Morphology and Argument Structure”, en Andrew Spencer / Arnold M. Zwicky (eds.), The Handbook of Morphology. Oxford / Malden, MA: Blackwell, 206-235.

Smith, Carlota (1991): The Parameter of Aspect. Dordrecht: Kluwer.

Spreng, Bettina (2012): Viewpoint Aspect in Inuktitut: The Syntax and Semantics of Antipassives. University of Toronto. Tese de Doutoramento. http://homes.chass.utoronto.ca/~bspreng/ThesisViewpoint Aspect.pdf (acceso: 11/09/2015).

Suñer, Margarita (1988): “The role of agreement in clitic-doubled constructions”, Natural Language & Linguistic Theory 6(3), 391-434.

Tchekhoff, Claude (1987): “”Antipassif”: aspect im-perfectif et autonomie du sujet”, Bulletin de la Société Linguistique de Paris 82, 43-67.

TILG = Santamarina, Antón (coord.): Tesouro informatizado da lingua galega. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. http://ilg.usc.es/TILG/ (acceso: abril 2016).

Van Valin, Robert D. Jr. (1980): “On the distribution of Passive and Antipassive constructions in Universal Grammar”, Lingua 50, 303-327.

Van Valin, Robert D. Jr. (1990): “Semantic Parameters of Split Intransitivity”, Language 66(2), 221-260.

Van Valin, Robert D. Jr. / Randy J. LaPolla (1997): Syntax: Structure, Meaning and Function. Cambridge: Cambridge University Press.

Vendler, Zeno (1957): “Verbs and Times”, The Philosophical Review 66(2), 143-60.

Vendler, Zeno (1967): Linguistics in Philosophy. Ithaca, NY: Cornell University Press.