Contido principal do artigo

Estefanía Mosquera Castro
Universidade da Coruña
España
Matthew P. Wellings
Universidade de Vigo, Universidade de Santiago de Compostela
España
Vol 6 (2014), Pescuda
DOI https://doi.org/10.15304/elg.6.1469
Recibido: 30-10-2013 Aceptado: 27-01-2014 Publicado: 02-08-2014
Copyright Como citar

Resumo

Neste artigo analízase a proxección social dos novos códigos lingüísticos xurdidos na esfera tecnolóxica e nomeadamente a través dos sistemas de comunicación mediatizada por computador. En particular, tenciona verificar, por unha parte, a súa presenza na linguaxe pu­blicitaria, esfera onde estas prácticas son cada vez máis habituais e, por outra, as súas repercusións na paisaxe lingüística, que manifesta unha moi alta concentración de textos publicitarios e onde estes novos sistemas de escrita están a gañar cada vez maior visibilidade. Os obxectivos que se perseguen son varios: primeiramente, constatar o grao de expansión dos sistemas de escrita xerados na Rede e describirmos a súa orixe, os condicio­nantes que impulsaron a súa creación e a súa conside­ración social; en segundo lugar, demostrarmos o grande potencial destes códigos en determinados ámbitos que exceden a esfera lingüística ou comunicativa en que se xeraron,concretamente na paisaxe lingüística galega. Para alén da dicotomía entre o galego e o español e a presenza das linguas estranxeiras, xulgamos relevante in­corporarmos estes usos gráficos, pois constitúen tamén un indicador de vitalidade lingüística. Compilamos un corpus representativo de datos para nos aproximarmos deste fenómeno desde unha perspectiva cualitativa, mais tamén cuantitativa. A través de exemplos concretos examinaremos as súas manifestacións, as motivacións que están detrás do seu uso e a súa transcendencia social. Os resultados obtidos subscriben as nosas hipóteses ini­ciais e evidencian, igualmente, a necesidade de adoptar­mos enfoques multidisciplinares que reflexionen sobre as novidades lingüísticas e que, deste modo, poñan de manifesto a realidade (socio)lingüística da Galiza.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Álvarez Martínez, Sara (2008): Interacciones sincrónicas escritas en línea y aprendizaje del español: caracterización, perspectivas y limitaciones. Universidad de Lleida. Tese de doutoramento.

Backhaus, Peter (2006): “Multilingualism in Tokyo: A look into the linguistic landscape”, en Durk Gorter (ed.), Linguistic landscape. A new approach to multilingualism. Clevedon / Buffalo / Toronto: Multilingual Matters, 52-66. http://dx.doi.org/10.1080/14790710608668385.

Backhaus, Peter (2007): Linguistic landscapes: A comparative study of urban multilingualism in Tokyo. Clevedon / Buffalo / Toronto: Multilingual Matters. http://dx.doi.org/10.1093/wsr/wsp006.

Baron, Naomi (2008): Always on. Language in an Online and Mobile World. Oxford: University Press.

Belda Medina, José Ramón (2003): El lenguaje de la informática e Internet y su traducción. Alicante: Universidad de Alicante.

Benedito, José (2003): Dicionário da Internet e do Telemóvel. Lisboa: Centro Atlântico.

Ben-Rafael, Eliezer (2009): “A sociological approach to the study of Linguistic Landscapes”, en Elana Shohamy e Dick Gorter (eds.), Linguistic Landscape. Expanding the Scenary. New York: Routledge, 40-54.

Ben-Rafael, Eliezer et al. (2006): “Linguistic landscape as symbolic construction of the public space: The case of Israel”, en Durk Gorter (ed.), Linguistic landscape. A new approach to multilingualism. Clevedon / Buffalo / Toronto: Multilingual Matters, 7-30. http://dx.doi.org/10.1080/14790710608668383.

Blackwood, Robert J. (2011): “The linguistic landscape of Brittany and Corsica: a comparative study of the presence of France’s regional languages in the public space”, French Language Studies 21, 111-130. http://dx.doi.org/10.1017/s0959269510000281.

Borràs Castanyer, Laura (ed.) (2005): Textualidades electrónicas. Nuevos escenarios para la literatura. Barcelona: UOC.

Bruyèl-Olmedo, Antonio / Maria Juan-Garau (2009): “English as a lingua franca in the linguistic landscape of the multilingual resort of S’Arenal in Mallorca”, International Journal of Multilingualism 6:4, 386-411. http://dx.doi.org/10.1080/14790710903125010.

Castillo Lluch, Mónica / Daniel Martínez Sáez (2011): “Introducción al paisaje lingüístico de Madrid”, Lengua y migración 3:1, 73-88.

Cenoz, Jasone / Durk Gorter (2006): “Linguistic Landscape and minority languages”, en Gor-ter (ed.), Linguistic landscape. A new approach to multilingualism. Clevedon / Buffalo / Toronto: Multilingual Matters, 67-80. http://dx.doi.org/10.1080/14790710608668386.

Chiappe, Doménico (2008): “SMS, 1 9o lgl (mensajes de texto, un nuevo lenguaje)”, Revista Letras Libres 86. http://domenicochiappe.com/pg_d_3f.html.

Cortés Conde, Florencia (2010): “El lenguaje en Internet. La búsqueda de la lengua perfecta y el miedo a los nuevos medios”. http://www.diegolevis.com.ar/secciones/Articulos/cortesconde.pdf.

Coulmas, Florian (2009): “Linguistic landscaping and the seed of the public sphere”, en Elana Shohamy and Durk Gorter (eds.), Linguistic landscape. Expanding the scenery. London: Routledge, 13-24.

Coupland, Nicholas (2012): “Bilingualism on display: The framing of Welsh and English in Welsh public spaces”, Language in Society 41, 1-27. http://dx.doi.org/10.1017/s0047404511000893.

Crystal, David (2006): Language and the Internet. Cambridge; New York: Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/cbo9780511487002.

Crystal, David (2008): Txtng: The Gr8 Db8. Oxford: Oxford University Press.

Crystal, David (2011): Internet Linguistics: a student guide. Abingdon; Oxon; New York: Routledge.

Dunlevy, Deirdre Adrienne (2009): A sign of the times: language contact in the Galician linguistic landscape. Trinity College Dublin. Traballo de Fin de Máster.

Dunlevy, Deirdre Adrienne (2012): “Linguistic policy and linguistic choice: a study ot the Galician linguistic landscape”, en Chirtine Hélot / Monica Barni / Rudi Janssens / Carla Bagna (eds.), Linguistic landscapes, multilingualism and social change. Frankfurt am Main: Peter Lang, 53-68.

Fiormonte, Domenico (2003): Scrittura e filologia nell’era digitale. Milano: Bollati Boringhieri Editore.

Franco Rodríguez, José Manuel (2013): “An alternative reading of the linguistic landscape: the case of Almería”, Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana 21, 109-134.

Gasull i Roig, Bernat / Gemma Ponsa i Vilamajor (2003): La llengua en la publicitat al carrer de Barcelona a través dels opis. Barcelona: Plataforma per la Llegua.

Goffman, Erving (1963): Behavior in public places: notes on the social organization of gatherings. Nova York: Free Press.

Goffman, Erving (1971): La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu.

Gorter, Durk (ed.) (2006): Linguistic landscape. A new approach to multilingualism. Clevedon / Buffalo / Toronto : Multilingual Matters.

Huebner, Thom (2006): “Bangkok’s Linguistic landscapes: Environmental print, codemixing and language change”, en Durk Gorter (ed.), Linguistic landscape. A new approach to multilingualism. Clevedon / Buffalo / Toronto: Multilingual Matters, 31-51. http://dx.doi.org/10.1080/14790710608668384.

Iglesias Alvarez, Ana (2003): Falar galego: “no veo por qué”: aproximación cualitativa á situación sociolingüística de Galicia. Vigo: Xerais de Galicia.

Kwang-Kyu, Ko (1996): “Structural characteristics of computer-mediated language: a comparative analysis of Interchange Discourse”, The Electronic Journal of Communication, 6. http://www.cios.org/EJCPUBLIC/006/3/006315.HTML.

Landry, Rodrigue / Richard Bourhis (1997): “Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: an empirical study”, Journal of Language and Social Psychology 16, 23-49. http://dx.doi.org/10.1177/0261927x970161002.

Leeman, Jennifer / Grabrilla Modan (2009): “Commodified language in Chinatown: a contextualized approach to linguistic landscape”, Journal of Sociolinguistics 13, 3, 332-362. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9841.2009.00409.x.

Leprêtre Alemany, Marc / Joan M. Romaní Olivé (2000): “L’ús de les llengües a la publicitat exterior a Barcelona i a sis altres ciutats lány 1999”, Llengua i ús: revista tècnica de política linguistica 17, 55-59.

Ling, Rich (2005): “The socio-linguistics of SMS: An analysis of SMS use by a random sample of Norwegians”, en Rich Ling / Per. E. Pedersen (eds.), Mobile Communications: Renegotiation of the social sphere. London: Springer, 335-349.

López Docampo, Miguel (2011a): A paisaxe lingüística de Pontevedra: unha análise do espazo público. Universidade de Vigo. Traballo de Fin de Máster.

López Docampo, Miguel (2011b): “A Paisaxe Lingüística: unha análise dun espazo público galego”, Cadernos de Lingua 33, 5-35.

Lorenzo, Anxo (2005): “Planificación lingüística de baixa intensidade: o caso galego”, Cadernos de Lingua 27, 37-59.

Mironesko Bielova, Elena / José Antonio Hita Jiménez (2004): Introducción a la estilística rusa. Estilo coloquial. Barcelona: PPU.

Mosquera Castro, Estefanía (2012): “Novos retos da Lingüística: as textualidades electrónicas. Consideracións sobre a escrita dos chats e das SMS”, LLJournal 7. http://ojs.gc.cuny.edu/index.php/lljournal/article/view/1147/1250.

Mosquera Castro, Estefanía (2013): Didáctica da lingua e novos soportes comunicativos: a linguaxe SMS. A Coruña: AS-PG.

MSG 2004 = Real Academia Galega – Seminario de Sociolingüística (2008): Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Vol. II: Usos lingüísticos en Galicia. A Coruña: Real Academia Galega.

Muela Molina, Clara (2008): “La representación de la realidad en la cuña publicitaria”, Comunicación y Sociedad 21, 115-139.

Papen, Uta (2012): “Commercial discourses, gentrification and citizens’ protest: the linguistic landscape of Prenzlauer Berg, Berlin”, Journal of Sociolinguistics 16, 1, 56-80. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9841.2011.00518.x

Pérez Guerra, Javier (1998): Introducción a la Lingüística de Corpus. Un ejercicio con herramientas informáticas aplicadas al análisis textual. Santiago de Compostela: Tórculo Edicións.

Pietikäinen Sari / Pia Lane / Hanni Salo / Sirkka Laihiala-Kankainen (2011): “Frozen actions in the Arctic linguistic landscape: A nexus analysis of language processes in visual space”, International Journal of Multilingualism 8, 4, 277-298. http://dx.doi.org/10.1080/14790718.2011.555553.

Ramallo, Fernando e Gabriel Rei Doval (1997): Vender en galego. Comunicación, empresa e lingua en Galicia. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

Regueira Fernández, Xosé Luís / Miguel López Docampo / Matthew Wellings (2013): “El paisaje lingüístico en Galicia”, Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana 21, 39-62.

Solé, Joan (1998): La llengua de publicitat exterior a Barcelona l’any 1997. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística.

Spolsky, Bernard (2009): “Prolegomena to a sociolinguistic theory of public signage”, en Elana Shohamy e Durk Gorter (eds.), Linguistic Landscape. Expanding the Scenery. London: Routledge, 25-39.

Spolsky, Bernard / Robert Cooper (1991): The languages of Jerusalem. Oxford: Clarendon Press.

Teixeira, José (2008): “Língua Portuguesa e as Novas Tecnologias de Comunicação: as dinâmicas da(s) escrita(s)”, Diacrítica Série Ciências da Linguagem 22, 107-127.

Terceiro, José (1996): Socied@d digit@l. Del homo sapiens al homo digitalis. Madrid: Alianza Editorial.

Thurlow, Crispin (2006): “From Statistical Panic to Moral Panic: The Metadiscursive Construction and Popular Exaggeration of New media Language in the Print Media”, Journal of Computer-Mediated Communication 11. http://dx.doi.org/10.1111/j.1083-6101.2006.00031.x.

Wellings, Matthew (2012): A paisaxe lingüística en Santiago de Compostela. Universidade de Vigo. Traballo de Fin de Máster.

Wellings, Matthew [2013]: “Un estudo da Paisaxe Lingüística en Santiago de Compostela”, Cadernos de Lingua 35 (no prelo).

Xue, Zhenzhen / Dawei Yin / Bryan Davison (2011): “Normalizing Microtext”, Proceedings of The AAAI-11 Workshop on Analyzing Microtext, 74-79.

Yanguas, Íñigo (2009): “The linguistic landscape of two hispanic neighborhoods in Washington D.C.”, Revista Electrónica de Lingüística Aplicada 8, 30-44.

Yus, Francisco (2001): Ciberpragmática. Barcelona: Ariel.

Yus, Francisco (2010): Ciberpragmática 2.0: nuevos usos del lenguaje en Internet. Barcelona: Ariel.