Contido principal do artigo

Laura Caamaño Pérez
CRPIH Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
España
https://orcid.org/0000-0001-7914-5904
No 56 (2020): 1º semestre, Notas, páxinas 5-21
DOI https://doi.org/10.15304/bgl.56.6393
Recibido: 04-11-2019 Aceptado: 04-06-2020 Publicado: 30-06-2020
Copyright Como citar

Resumo

A novela Adiós, María, da autoría de Xohana Torres e publicada en 1971, foi a gañadora do Premio Galicia de 1970 convocado polo Centro Gallego de Buenos Aires, considerado como un dos galardóns literarios máis prestixiosos na época. Aínda así, a primeira e única novela de Xohana Torres non conseguiu naquela altura a suficiente atención por parte da crítica. As escasas e puntuais achegas que foron aparecendo de maneira espallada resultaron insuficientes e superficiais, evidenciando así a relativa falta de interese pola novela no momento da súa aparición. Tendo en conta isto, na primeira parte deste estudo achégase un breve estudo do contexto e da relevancia que supuxo a convocatoria do Premio Galicia para Xohana Torres, para logo ofrecer unha análise da controversia suscitada pola concesión deste premio á escritora. Na segunda parte, ofrécese unha revisión dos comentarios suscitados sobre a novela publicados na revista Grial entre 1970 e 1980.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Alonso Girgado, L., Cuquejo Enríquez, M. e Fariña Miranda, C. (Eds.) (2004). Cadernos Ramón Piñeiro, V. Cartas de Ramón Piñeiro a Ricardo Carballo Calero. Dirección Xeral de Política Lingüística e Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. https://www.cirp.gal/w3/publicacions/pub-0163.html.

Álvarez Cáccamo, X. M. (2012). Prólogo: Unha longa conversa de amizada e cultura. Correspondencia entre Isidoro Millán González-Pardo e Xosé María Álvarez Blázquez. En X. L. Cochón Touriño (Ed.), Cadernos Ramón Piñeiro, XXI. Correspondencia habida entre Xosé Mª Álvarez Blázquez e Isidoro Millán González-Pardo (pp. 9-17). Xunta de Galicia e Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. https://www.cirp.es/w3/publicacions/pub-0341.html.

Álvarez Ruiz de Ojeda, M. V. (1995). Conversas con Eduardo Blanco Amor. Nigra.

Andrade Cobas, J. R. (1999). Galleguidad en la Argentina. Xunta de Galicia.

Anónimo. (1970). O Premio “Galicia” de novela, a Xohana Torres. Grial, 30, 503.

Bermúdez, T. (2002). Unha lectura de… Adiós María de Xohana Torres. Edicións Xerais de Galicia.

Bermúdez, T. (2010). Adiós María ou o espertar da autoconciencia feminina na narrativa galega. Ferrol análisis, 25, 186-199.

Brea López, M. M. (1972). “Adiós, María”, de Xohana Torres. Estructura e persoaxes. Grial, 37, 344-352.

C. (1978). Unha novela popular. Grial, 59, 119-120.

C. Muruais, P. (1972). Hacia el desarrollo de la novela gallega. Triunfo, 484, 46.

Casares, C. (1973). Leria con Eduardo Blanco-Amor. Grial, 41, 337-344.

Cochón Touriño, X. L. (Ed.) (2012). Cadernos Ramón Piñeiro, XXI. Correspondencia habida entre Xosé Mª Álvarez Blázquez e Isidoro Millán González-Pardo. Xunta de Galicia e Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. https://www.cirp.es/w3/publicacions/pub-0341.html.

Cochón, I., Fernández, L., Fortes, A. B., Gonzalez Fernández, H., Monteagudo, H., Nicolás, R., Ríos Panisse, M. do C., Vilavedra, D. (Eds.) (1995). Diccionario da Literatura Galega I. Autores. Galaxia.

Fernández del Riego, F. (1971). Adiós, María, por Xohana Torres. Grial, 33, 364-366.

Fernández Rodríguez, Á. (2014). Los exiliados gallegos de la II República. Grandes aportaciones pero escasa visibilidad. Cuadernos Hispanoamericanos, 768, 20-42.

Galanes Santos, I. (2017). Memorias dun neno labrego: a forxa dun Longseller. Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 20, 113-126.

Gerhardt, F. (2015). Asociacionismo gallego y mercado del libro en la Buenos Aires del medio siglo: dos proyectos editoriales de Luís Seoane. Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 18, 457-467.

González, H. e Lama, M. X. (Eds.) (2009). Do sentimento á conciencia de Galicia: correspondencia (1961-1984) de Ramón Piñeiro e Basilio Losada. Xunta de Galicia e Galaxia.

Soto, J. (1972). La novela gallega. Triunfo, 487, 43.

Torres, X. (1971). Adiós, María. Ediciones Galicia e Edicións Castrelos.