Contenido principal del artículo

Paula Bouzas
Universidade de Gotinga
Alemania
Vol. 39 (2012), Artículos
Recibido: 29-01-2013 Aceptado: 29-01-2013
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

O presente estudo baséase na edición obxecto da miña tese de doutoramento, que reúneos 116 documentos inéditos do mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil, elaborados ó longo doséculo XV por 12 notarios e escribas diferentes. O obxectivo deste artigo é ofrecer unha descrición dascaracterísticas fonéticas e fonolóxicas máis relevantes a partir da interpretación dos elementos gráficospresentes nos manuscritos. Centrarémonos en casos nos que se está a producir no romance algún tipode evolución fonética ou fonolóxica: a confluencia de /?/ e /b/ nun mesmo fonema bilabial, o sistema de sibilantes, a evolución das vogais nasais resultantes da caída do [n] latino intervocálico e a evolución das secuencias [kwa] e [gwa]

Detalles del artículo