Contenido principal del artículo

Esteve Valls Alecha
Universitat de Barcelona Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
España
Biografía
Manuel González González
Universidade de Santiago de Compostela Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
España
Biografía
Vol. 41 (2014), Artículos, Páginas 337-363
DOI: https://doi.org/10.15304/verba.41.1335
Recibido: 24-07-2013 Aceptado: 16-01-2014 Publicado: 11-08-2014
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

O Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (CRPIH) está a elaborar, a partir da explotación do "Atlas Linguistique Roman" (ALiR), unha gran base de datos informatizada con información diatópica, etimolóxica, etnográfica, semántica e mais bibliográfica das distintas falas que
integran o contínuum románico. Presentar as características e a utilidade desta base de datos que, malia atoparse aínda nunha fase inicial, xa conta con máis de 57.000 rexistros, é o principal obxectivo deste artigo, que se estrutura en tres apartados: en primeiro lugar, fornécese unha introdución ás principais características do ALiR; en segundo lugar, detállase a estrutura desta base de datos e do formulario que se creou para facilitar as buscas; finalmente, suxírense algunhas posibles explotacións deste novo recurso que se pon ao servizo da romanística. Algunhas destas aplicacións xa se están a desenvolver no CRPIH; outras son unha porta aberta a futuras investigacións.

Citado por

Detalles del artículo