Contenido principal del artículo

Pedro Dono López
Universidade do Minho
Portugal
Vol. 38 (2011), Artículos
Recibido: 02-05-2012 Aceptado: 02-05-2012 Publicado: 02-05-2012
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

O presente artigo realiza unha aproximación ás primeiras manifestacións escritas doromance galego medieval dende a colección de pergamiños do mosteiro ourensán de Santa Combade Naves. No marco das máis recentes contribucións á cuestión, aborda a emerxencia do galegoreparando na relevancia da figura do notario no desenvolvemento da escrita romance. Achega ademaisunha descrición dos principais trazos da nova escrita tendo en consideración os cinco documentosromances máis antigos do citado mosteiro, datados entre 1255 e 1279, cuxa edición completa o estudo.

Detalles del artículo