Contido principal do artigo

Eduardo José Corbelle Rico
Laboratorio do territorio. Departamento de Enxeñería Agroforestal,Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0002-2382-6767
David Vila García
Laboratorio do territorio. Departamento de Enxeñería Agroforestal, Universidade de Santiago de Compostela
España
Rafael Crecente Maseda
Laboratorio do territorio. Departamento de Enxeñería Agroforestal,Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0002-2068-082X
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola, Universidade deSantiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0003-3690-2172
No 10 (2014), Artigos orixinais
DOI https://doi.org/10.15304/rr.id3321
Recibido: 13-05-2016 Aceptado: 13-05-2016
Copyright Como citar

Resumo

Neste traballo descríbese o proceso de preparación e posta a disposición do público da versión dixital do Mapa de Capacidade Produtiva dos Solos de Galicia, publicado orixinalmente en papel no ano 1984 baixo a dirección de Francisco Díaz-Fierros Viqueira e Fernando Gil Sotres. No momento de cumprir trinta anos desde a súa publicación, este mapa constitúe aínda o único traballo de avaliación da capacidade produtiva da terra con cobertura completa do territorio de Galicia. Con todo, as limitacións
derivadas do formato en papel dificultaban considerablemente o seu uso. Confiamos en que a versión
dixital que presentamos permita solventar parte destes problemas e ampliar o seu coñecemento e utilización entre a comunidade científica e técnica. Ao longo do texto trátase de situar en contexto a importancia do mapa orixinal e as razóns que motivaron a súa dixitalización, explicar o proceso seguido para a preparación da versión dixital, proporcionar información básica necesaria para futuros
usuarios non familiarizados coa fonte orixinal, e finalmente presentar algúns datos resumo derivados do produto obtido.
Citado por

Detalles do artigo

Citas

Comisión Europea (2006a). Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Estrategia temática para la protección del suelo. COM(2006) 231 final.

Comisión Europea (2006b). Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco para la protección del suelo y se modifica la Directiva 2004/35/CE. COM/2006/0232 final.

Comisión Europea (2012). Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Aplicación de la Estrategia Temática para la Protección del Suelo y actividades en curso. COM/2012/046 final.

Consello de Europa (1972). Resolución (72) 19. European Soil Charter.

Corbelle Rico, E. e Crecente Maseda, R. (2014). Urbanización, forestación e abandono: cambios recentes na paisaxe de Galicia. Revista Galega de Economía, 23 (1), pp. 35-51.

Currás Refojos, B.X. (2014). Mapa de usos potenciales de la tierra de Galicia. Una perspectiva arqueológica. Trabajos de Prehistoria, 71 (1), pp. 23-41.

Díaz-Fierros Viqueira, F. e Gil Sotres, F. (1984). Capacidad productiva de los suelos de Galicia. Servizo de Publicacións, Universidade de Santiago de Compostela.

ESRI (2011). ArcGIS Desktop: Release 10. Redlands, CA: Environmental Systems Research Institute.

FAO (1976). A framework for land evaluation. Soils Bulletin, nº 32. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

FAO (1982). World soil charter. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Hartemink, A.E., Lowery, B., e Wacker, C. (2012). Soil maps of Wisconsin. Geoderma, 189-190, pp 451-461.

Helms, D. (1992), The development of the Land Capability Classification. En: D. Helms (ed.), Readings in the History of the Soil Conservation Service, Soil Conservation Service, U.S. Dept. of Agriculture, Washington D.C.

GRASS Development Team (2012). Geographic Resources Analysis Support System (GRASS) Software, Version 6.4.2. Open Source Geospatial Foundation. http://grass.osgeo.org

Kelley, H.W. (1990). Keeping the land alive. Soil erosion: its causes and cures. Soils Bulletin, nº 50. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

MAGRAMA (2014). Inventario Nacional de Erosión del Suelo. URL: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventa rios-nacionales/

Ministerio de Agricultura (1974). Caracterización de la capacidad agrológica de los suelos de España. Metodología y normas. Madrid.

Open Knowledge Foundation (2012). Open data handbook documentation (release 1.0.0). Dispoñible en http://opendatahandbook.org/.

QGIS Development Team (2013). QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. http://qgis.osgeo.org

Rossiter, D.G. (1996). A theoretical framework for land evaluation. Geoderma 72, 165-202.

Sarmiento Prieto, D.I. e Corbelle Rico, E. (2009). Dixitalización do mapa de capacidade produtiva do solo de Galicia a escala 1:200.000. Laboratorio do Territorio, Universidade de Santiago de Compostela. Documento de traballo non publicado.

Sánchez Pardo, J.C. (2008). Territorio y poblamiento en Galicia entre la antigüedad y la plena Edad Media. Tese de doutoramento, Universidade de Santiago de Compostela. Schowengerdt, R.A. (2007). Remote sensing: models and methods for image processing (3ª ed.), Academic Press, Burlington, MA.

Taboada Castro, M.T., Taboada Castro, M.M., e Rodríguez Blanco, M.L. (2010). Erosión hídrica en suelos agrícolas. En Fra Paleo, U. (Ed.), Riesgos naturales en Galicia. El encuentro entre naturaleza y sociedad, pp. 183-202. Servizo de publicacións e intercambio científico, Universidade de Santiago de Compostela.

Vega, J.A. e Fernández, C. (2010). Riesgos hidrológicos y erosivos después de los incendios forestales. En Fra Paleo, U. (Ed.), Riesgos naturales en Galicia. El encuentro entre naturaleza y sociedad, pp. 79-102. Servizo de publicacións e intercambio científico, Universidade de Santiago de Compostela.

Xunta de Galicia (2014). Mapa de Solos de Galicia 1:50.000. Dispoñible en: http://siam.cmati.xunta.es/mapa-de-solos

Artigos máis lidos do mesmo autor/a(s)