Temática e alcance

A revista Recursos Rurais aceptará para a súa revisión artigos, revisións e notas vinculados á investigación e desenvolvemento tecnolóxico no ámbito da conservación e xestión da biodiversidade e do medio ambiente, dos sistemas de produción agrícola, gandeira, forestal e referidos á planificación do territorio, tendentes a propiciar o desenvolvemento sostíbel dos recursos naturais do espazo rural. Os artigos que non se axusten ás normas da revista, serán devoltos aos seus autores/as.
Poderán participar como autores/as persoas vinculadas a institucións de traballo alleas á entidade editora da revista

Open Access e Licenza Creative Commons

Recursos Rurais publícase en Open Access, coa finalidade de favorecer e promover a libre dispoñibilidade na internet da literatura científica, permitindo a calquera usuario a súa lectura, descarga, copia, impresión, distribución ou calquera outro uso legal da mesma, sen ningunha barreira financeira, técnica ou doutro tipo. Sempre coa condición de manter a integridade da obra e o recoñecemento da autoría.

Creative Commons é unha organización internacional sen ánimo de lucro que ofrece un sistema flexible de dereitos de autor. Dentro do marco legal vixente, permite ás persoas autoras a posibilidade de especificar as condicións baixo as que permiten a terceiras persoas usos das súas obras. 
 
Recuros Rurais emprega como normativa legal de uso unha licenza internacional Creative Commons do tipo BY-NC-ND 4.0: “Recoñecemento-Non comercial-Compartir igual” (Non se permite un uso comercial da obra orixinal nin das posibles obras derivadas, a súa distribución débese facer cunha licenza igual a que regula a obra orixinal).
 

Proceso de revisión por pares

Os traballos presentados a Recursos Rurais serán sometidos á avaliación confidencial de dúas persoas expertas anónimas designados polo Comité Editorial, que poderá considerar tamén a elección de revisores/as suxeridos polo propio autor/a. Nos casos de discrepancia recorrerase á intervención dunha terceira persoa avaliadora. Finalmente corresponderá ao Comité Editorial a decisión sobre a aceptación do traballo. Caso dos avaliadores/as propoñeren modificacións na redacción do orixinal, será de responsabilidade do equipo editorial -unha vez informado o autor/a- o seguimento do proceso de reelaboración do traballo. Caso de non ser aceptado para a súa edición, o orixinal será devolto ao seu autor/a, xunto cos ditames emitidos polos avaliadores/as. En calquera caso, os orixinais que non se suxeiten ás seguintes normas técnicas serán devoltos aos seus autores/as para a súa corrección, antes do seu envío aos avaliadores/as.

Frecuencia de publicación

Anual

Política de acceso aberto

Recursos Rurais facilita o acceso sen restricións a todo o seu contido.

A publicación non ten ningún custo para os autores.

Indexada en

Recursos Rurais aparece indexada en DOAJ, BIOSIS Previews, Zoological Record, Latindex Catalogue 2.0 , Fuente Académica Premier, URBADOC, AGRIS, ISOC, ICYT, DIALNET, Cirbic, Rebiun, Internet Archive.

Exención de responsabilidade

Recursos Rurais non se fai responsable do contido de ningún artigo e o feito de patrocinar a súa difusión non implica, necesariamente, conformidade coas teses expostas.
A editorial, en calquera caso, exímese de toda responsabilidade derivada da eventual vulneración de dereitos de propiedade intelectual por parte do autor./a

Formulario de revisión

Formulario de revisión

Directrices éticas

A publicación de artigos científicos involucra varios axentes, entre os cales se atopan a editorial, a dirección da revista, os avaliadores/as dos traballos e os autores ou autoras. De cada unha destas persoas espérase unha conduta ética referida a uns principios, na nosa revista inspirados parcialmente nos que proporciona o Committee on Publication Ethics (COPE) Best Practice Guidelines.

Editorial:

A editorial proporciona asistencia e apoio técnico á dirección da revista no uso da plataforma web, e mantén o software actualizado e en condicións de facilitar o proceso de envío, avaliación e publicación dos traballos. Colabora tamén coa dirección da revista na súa indexación e na facilitación de información sobre aqueles requisitos que contribúan a un mellor posicionamento da mesma nas clasificacións ao uso. En xeral, axuda ao incremento da calidade editorial da revista e á súa mellor e maior visibilización, internacionalización e impacto.

Equipo editorial:

A dirección da revista asegura que os manuscritos enviados son avaliados atendendo exclusivamente ao seu contido intelectual, sen ter en conta a raza, xénero, orientación sexual, crenza relixiosa, adscrición política ou escola filosófica dos autores. Garante a confidencialidade dos traballos, non revelando a identidade dos mesmos a outros actores que non sexan os membros autorizados da editorial, os avaliadores potenciais, os avaliadores efectivos ou ao consello de redacción da revista. A dirección da revista pode declinar a publicación dun traballo por non cumprir este os requisitos formais esixidos ou por tratar unha temática allea ao seu ámbito. Debe comunicar, dentro dos prazos establecidos, unha vez vistos os informes dos/as avaliadores/as e ouvido o consello de redacción, a aceptación ou o rexeitamento dos traballos presentados.

O equipo editorial resérvase o dereito de retractarse dos artigos publicados que posteriormente se determinan pouco confiables debido a un erro involuntario ou fraude científica ou mala conduta: fabricación de datos, manipulación ou apropiación, plaxio de texto, auto-plaxio e publicación redundante ou duplicada, omisión de referencias a fontes consultadas, uso de contido sen permiso ou sen xustificación, etc. Se o equipo editorial detecta o posible erro, os/as autores/as deben demostrar que o seu traballo está libre de erros. A decisión de retractarse baséase na necesidade de corrixir o rexistro científico de publicación e, por tanto, garantir a súa integridade. En caso de conflito con respecto á publicación duplicada causada pola publicación simultánea do mesmo artigo en dúas revistas diferentes, a data en que o manuscrito foi recibido por cada revista utilizarase para decidir cal das dúas versións debe retirarse. Se un erro afecta só unha parte dun artigo publicado, pode corrixirse posteriormente publicando unha nota do Consello Editorial, unha corrección ou un aviso de  errata. Se xorde un conflito, a revista pediralle ao autor ou autores que proporcionen unha explicación e evidencia para aclaración, e chegará a unha decisión baseada nesta información.

A revista publicará o aviso de retractación nas súas edicións impresas e electrónicas, e o aviso debe mencionar os motivos da  retractación, a fin de diferenciar entre mala conduta e erro involuntario. A revista notificará ás autoridades responsables da institución dos autores sobre a retractación. A decisión de retractarse dun artigo debe alcanzarse canto antes para evitar que outros investigadores citen o artigo enganoso.

Os avisos de retractación deben:

-Estar vinculado ao artigo retraído sempre que sexa posible (é dicir, en todas as versións en liña)

-Identifique claramente o artigo retraído (por exemplo, incluíndo o título e os autores no encabezado de retracción ou citando o artigo retraído)

-Estar claramente identificado como unha retracción (é dicir, diferente doutros tipos de -corrección ou comentario)

-Ser publicado con prontitude para minimizar os efectos nocivos.

-Estar dispoñible gratuitamente para todos os lectores/as (é dicir, non detrás de barreiras de acceso ou dispoñible só para subscritores/as).

-Indicar quen está a retractar o artigo.

-Indicar a (s) razón (s) para a retracción.

-Ser obxectivos, e evitar a linguaxe incendiario.

Avaliadores/Avaliadoras:

As persoas designadas como avaliadores deben rexeitar o encargo de valorar un traballo se non se recoñecen cualificados na área temática do mesmo ou se non poden asumir a avaliación dentro do prazo que establece a revista. Os/As avaliadores/as deben rexeitar avaliar artigos cando exista algún conflito de interese resultante dunha eventual relación, pasada ou presente, cos autores do traballo ou coas institucións das cales estes dependan. Os manuscritos recibidos deben ser tratados como documentos confidenciais e o seu contido non pode ser usado en traballos propios.

As persoas expertas que avalían os manuscritos deben xulgar obxectivamente a calidade de todo o informe, é dicir, deben considerar a información de fondo utilizada para formular a hipótese do estudo, os datos teóricos e experimentais e a súa interpretación. Tamén se debe prestar atención á presentación e redacción / informe do texto. Deben ser específicos coas súas críticas e proporcionar os seus comentarios de maneira obxectiva e construtiva. Deben xustificar os seus xuízos con razoamento, evitar hostilidade e respectar a independencia intelectual da autoría. O informe de avaliación debe ser obxectivo e debe expresarse de maneira razoada e clara. Debe evitar alusións ad hominen, ofensivas ou humillantes e os comentarios deben perseguir a mellora do traballo.

As persoas  que relaicen unha revión deben notificar á persoa que solicitou a revisión calquera similitude substancial entre o manuscrito en revisión e calquera outro traballo publicado ou manuscrito que coñezan e que está a ser revisado para outra publicación. Ademais, os revisores/as deben chamar a atención sobre calquera texto ou datos que fosen plaxiados por diferentes autores ou aturoras ou que fosen auto- plaxiados ou duplicados doutros traballos polos autores/as do manuscrito baixo revisión. As persoas reviosras tamén deben alertar á persoa que solicitou a revisión se sospeitan ou coñecen calquera texto ou información que fose falsificada, fabricada ou manipulada.

Autores/Autoras:

Todos os autores ou autoras deben asegurarse de que os datos e resultados informados no manuscrito sexan orixinais e non fosen copiados, fabricados, falsificados ou manipulados. O plaxio en todas as súas formas, o auto-plaxio, a publicación múltiple ou redundante e a fabricación ou manipulación de datos constitúen fallas éticas graves e considéranse fraude científica. Os autores e autoras non deben enviar a Recursos Rurais ningún manuscrito que estea simultaneamente baixo consideración doutra editora e non debe enviar o seu manuscrito a outra editorial ata que se lles notifique que foi rexeitado ou que o retiraran voluntariamente da súa consideración. Con todo, un artigo que se basea nun elemento publicado previamente como un informe breve, comunicación breve ou resumo da conferencia pode publicarse sempre que cite adecuadamente a fonte anterior na que se basea, e sempre que o novo manuscrito represente unha modificación substancial da publicación anterior. A publicación secundaria tamén é aceptable se o manuscrito posterior está dirixido a lectores completamente diferentes, por exemplo, se o artigo publicarase en diferentes idiomas ou se unha versión está destinada a especialistas, mentres que a outra versión está destinada ao público en xeral. Estas circunstancias deben especificarse e a publicación orixinal e deben citarse adecuadamente.

Cando os autores/as descobren un erro grave no seu traballo, deben informalo á persoa responsable da revista ou serie canto antes para modificar o traballo, retiralo, retraerlo ou publicar un aviso de corrección ou  errata.

Estas directrices están en consonancia co código ético da Universidade de Santiago de Compostela, editora da revista: https://www.usc.es/gl/goberno/valedor/codigoetico/CodigoEtico.html

Boas prácticas editoriais en materia de igualdade:

Recursos Rurais declara o seu compromiso coa igualdade de oportunidades entre mulleres e homes na área de investigación de historia económica. Para iso comprométese a adoptar as Boas Prácticas Editoriais en Materia de Igualdade recomendadas pola FECYT:
- Existencia dunha porcentaxe mínima do 40% de mulleres do Consello Editorial e do Comité Científico, medidos de forma conxunta. 
- Existencia dunha porcentaxe mínima do 40% de mulleres como revisoras dos traballos enviados á revista. 
- Inclusión do nome completo dos/ as autores/ as dos traballos publicados. 
- Recomendación do uso de linguaxe inclusiva nos artigos, notas de investigación e recensións de libros.
- A revista informa sobre se os datos de orixe da investigación teñen en conta o sexo, co fin de permitir a identificación de posibles diferenzas. 

Algunhas destas recomendacións xa estaban incluídas na política editorial de Recursos Rurais, adoptando outras das recomendacións e comprometéndose a continuar estas accións co convencemento de que todo iso mellora a calidade dos traballos finalmente publicados na nosa revista e enriquecer o noso coñecemento da sociedade e valorizan o papel da muller na historia. A revista emprega a linguaxe inclusiva, recomendando así mesmo o seu emprego. Recursos Rurais conta con máis dun 40% de mulleres no seu equipo editorial, existindo a súa vz unha importante cantidade de mulleres entre a súa base de datos de persoas revisoras de artigos. A revista fai un seguimento da porcentaxe de autoras nos artigos recibidos e publicados. 

Política de preservación de arquivos dixitais

Esta revista desenvolve diversos procesos destinados a garantir a accesibilidade permanente dos obxectos dixitais que alberga nos seus propios servidores:

- Copias de seguridade.
- Seguimento da contorna tecnolóxica para prever posibles migracións de formatos ou software obsoletos.
- Metadatos de preservación dixital.

Os arquivos publicados nesta páxina web están dispoñibles en formatos facilmente reproducibles.

Esta revista forma parte da rede Public Knowledge Project’s Private LOCKSS Network (PKP-PLN), que xera un sistema de arquivo descentralizado, distribuído entre bibliotecas colaboradoras, co fin de crear arquivos permanentes da revista destinados á conservación dos contidos orixinais e a súa restauración en caso necesario.

Política antiplaxio

Esta revista é membro de Similarity Check, unha iniciativa lanzada por Crossref que agrupa a varias editoriais co fin de protexer a orixinalidade dos contidos que publican.

Similarity Check utiliza o software iThenticate para detectar coincidencias e similitudes entre os textos sometidos a avaliación e os publicados previamente noutras fontes.

Protocolos de interoperabilidade

Recursos Rurais proporciona unha interface OAI-PMH (Open Arquives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) que permite que outros portais e servizos de información poidan acceder aos metadatos dos contidos publicados.

Especificacións:

OAI-PMH Protocol Version 2.0
Dublin Core Metadata 1.1

Ruta para os colleitadores:

https://revistas.usc.gal/index.php/rr/oai

Patrocinadores

IBADER. Instituto de Biodiversidade  Agraria e Desenvolvemento Rural
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural
Excma. Deputación Provincial de Lugo

Fontes de financiamento

Historia

Unha das actividades do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER) é a publicación e difusión de información científico-técnica sobre o medio rural dende unha perspectiva
multidisciplinar. Con este obxectivo no ano 2005 creouse a revista en formato papel e dixital, Recursos Rurais, orientada a fortalecer as sinerxías entre os colectivos vinculados ao I+D+i no ámbito da Conservación e Xestión da Biodiversidade e do Medio Ambiente dos Espazos Rurais, os Sistemas de Produción Agrícola, Gandeira e Forestal, e a Planificación do Territorio, tendentes a propiciar o Desenvolvemento Sostible dos recursos naturais. A temática da revista supera o ámbito xeográfico de Galicia, propoñendo por elo unha revista que permite a difusión e intercambio de experiencias focalizadas en territorios rurais de calquera parte do mundo.
A organización da revista estruturase a través dun Comité Asesor de carácter internacional. Os labores executivos son desenvoltos polo Comité Editor integrado por membros do Consello Científico do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural e dous membros da Comisión Editorial Académica da Universidade de Santiago. O Comité Editor está apoiado por un Comité Asesor formado por investigadores nacionais e estranxeiros de recoñecido prestixio no campo da xestión dos recursos
naturais, sistemasde produción agrícola, gandeira, forestal e no ámbito da planificación do espazo rural.