Main Article Content

María José ENRÍQUEZ GARCÍA
Universidade de Santiago de Compostela
Spain
Eduardo José CORBELLE RICO
Universidade de Santiago de Compostela
Spain
Vol 25 No 1 (2016), Articles, pages 103-120
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.25.1.3662
Submitted: 12-10-2016 Accepted: 12-10-2016 Published: 12-10-2016
Copyright How to Cite

Abstract

Os mercados son un instrumento clásico de distribución dos dereitos de propiedade. Non
obstante, nas zonas de alta fragmentación da propiedade tamén se avalía a súa eficiencia
como instrumento de reorganización parcelaria. En Galicia, esta diagnose non se abordou
nas últimas tres décadas e persiste o precepto de baixa mobilidade. Este traballo debuxa o
mapa de taxas de transferencia e prezos de compravenda a nivel concello e parroquia para
as zonas declaradas pola Lei 7/2007 como zonas de especial interese agrario de Galicia no
período 2008-2011. O precepto de baixa mobilidade matízase pola diversidade de valores
territoriais e por unha marcada relación inversa entre a taxa de transferencia e o prezo. Se
ben a mobilidade de terras é baixa cando se mide en termos de superficie, non é tal
respecto do número de parcelas. En determinadas áreas, o mercado non só se articula
entorno a superficies agrarias senón que tamén se mobiliza superficie sen uso agrario
actual. O tamaño da parcela, a copropiedade e, especialmente o absentismo, son
características do parcelario que condicionan o volume e prezo das transaccións. Por
último, a diagnose espazo-temporal do mercado esixe considerar a compravenda en
relación a outros mecanismos de mobilidade (arrendamento, parcería, cesións…)
Cited by

Article Details

References

AVELLÁ, L.; ARNALTE, E.V. (1986): “Modelos locales del mercado de la tierra en el País Valenciano”, Agricultura y sociedad, 41, pp. 139–183.

BOGAERTS, T.; WILLIAMSON, I. P.; FENDEL, E. M. (2002): “The role of land administration in the accession of Central European countries to the European Union”, Land Use Policy, 19 (1), pp. 29–46.

BOJNEC, Š. (2011): Land Markets in the EU Candidate Countries of Croatia, Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey. (Factor Markets Working Paper, 1- September 2011). Brussels: Centre for European Policy Studies (CEPS).

BROMLEY, D. (1998): “Property regimes in economic development: lessons and policy implications”, en E. Lutz [ed.]: Agriculture and the environment: perspectives on sustainable rural development, pp. 83–91. Washington, D.C.: World Bank Publications.

CALVO, S.; MÉNDEZ, G.; DÍAZ, R. (2011): “Los paisajes culturales de agras en Galicia y su dinámica evolutiva”, Ager: Revista de estudios sobre despoblación y desarrollo rural, 10 (2011), pp. 7–38.

CIAIAN, P.; KANCS, D.; SWINNEN, J.; VAN HERCK, K.; VRANKEN, L. (2012): Key Issues and Developments in Farmland Sales Markets in the EU Member States and Candidate Countries. (Factor Markets Working Paper, 12- February 2012). Brussels: Centre for European Policy Studies (CEPS).

CIAIAN, P.; KANCS, D.; SWINNEN, J. (2010): EU Land Markets and the Common Agricultural Policy. (CEPS Paperbacks, February 10). Brussels: Centre for European Policy Studies.

CIAIAN, P.; SWINNEN, J. F. (2006): “Land market imperfections and agricultural policy impacts in the new EU member states: a partial equilibrium analysis”, American Journal of Agricultural Economics, 88 (4), pp. 799–815.

CORBELLE, E.; CRECENTE, R. (2014): “Urbanización, forestación e abandono. Cambios recentes na paisaxe de Galicia”, Revista Galega de Economía, 23 (1), pp. 35–51.

CORBELLE, E.; CRECENTE, R. (2014): “Evaluating IRENA indicator ‘Risk of Farmland Abandonment’ on a low spatial scale level: The case of Galicia (Spain)”, Land Use Policy, 38 (2014), 9–15.

CORBELLE, E.; ENRÍQUEZ, M. J.; ÓNEGA, F. J.; CRECENTE, R. (2015): “El mercado de tierras rústicas en Galicia: modelos de precio y movilidad a nivel municipal”. X Congreso de la Asociación de Economía Agraria. Alimentación y Territorios sostenibles desde el Sur de Europa. Córdoba: Universidad Politécnica de Valencia.

CORBELLE, E.; SANTÉ, I. (2010): “Caracterización dos cambios na superficie agrícola mediante técnicas de regresión: comarca de Terra Chá, 1956-2004”, Recursos rurais: revista oficial do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER), 6 (decembro 2010), pp. 23–33.

CRECENTE, R. (2010): Informe de actividades no marco do convenio ‘Realización de actividades para o rural galego relativas á planificación sostible do uso do solo e da xestión de terras’. Santiago de Compostela: Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

CSAKI, C.; LERMAN, Z. (2000): Structural change in the farming sectors in Central and Eastern Europe. Lessons for the EU accession: second World Bank/FAO Workshop. (World Bank Technical Paper. 495). Washington, D.C: World Bank Publications.

DALE, P.; BALDWIN, R. (2000): “Lessons Learnt from the Emerging Land Markets in Central and Eastern Europe”, Qua Vadis International Conference. Prague: FIG International.

DEININGER, K. W. (2003): Land policies for growth and poverty reduction. Washington: World Bank, Oxford University Press.

DIRIMANOVA, V. (2004): “Land Market with Fragmented Landownership Rights in Bulgaria: An Institutional Approach”, 94th EAAE Seminar ‘From households to firms with independent legal status: the spectrum of institutional units in the development of European agriculture’. Ashford (UK): European Association of Agricultural Economists.

DIRIMANOVA, V. (2008): “The importance of local networks for solving land fragmentation problems in Bulgaria”, 2th Biennial Conference of the International Association for the Study of Commons. Governing shared resources: connecting local experience to global challenges. Cheltenham (England): International Association for the Study of the Commons (IASC).

ESPAÑA. DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO (2015): Estadísticas catastrales. Madrid: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. < http://www.catastro.minhap.gob.es/esp/estadisticas.asp>.

ESPAÑA. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2009): Censo Agrario 2009. Madrid: Instituto Nacional de Estadística.

ESPAÑA. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2008-2011): Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad. Madrid: Instituto Nacional de Estadística.

ESPAÑA. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (2013): Precios medios anuales de las tierras de uso agrario. Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentacón y Medio Ambiente.

EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (EEA) (2010): Land in Europe: prices, taxes and use patterns. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Union.

EUROSTAT (2015): Database: Agricultural prices and price indices. Luxembourg: European Commission.

FALK, I.; KILPATRICK, S. (2000): “What is social capital? A study of interaction in a rural community”, Sociologia ruralis, 40 (1), pp. 87–110.

KOPEVA, D. (2003). Land markets in Bulgaria. Journal of Land Reform, Land Settlement and Cooperatives, 2003 (3), pp. 41–58.

LEE, J.; ÁRNASON, A.; NIGHTINGALE, A.; SHUCKSMITH, M. (2005): “Networking: social capital and identities in European rural development”, Sociologia ruralis, 45 (4), pp. 269–283.

LÓPEZ IGLESIAS, E. (1995): “El mercado de tierra en Galicia: unas primeras conclusiones a partir de una investigación comarcal”, Revista Española de Economía Agraria, 1995 (174), pp. 215–253.

LÓPEZ IGLESIAS, E. (1996): Movilidad de la tierra y dinámica de las estructuras agrarias en Galicia: análisis de los obstacúlos que han frenado durante las últimas décadas las transformaciones en la estructura dimensional de las explotaciones. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

LORENZANA, R.; VALDÉS, B.; SINEIRO, F.; LÓPEZ, E. (2004): “La tipología de las explotaciones en función de su viabilidad económica y demográfica: aplicación a las explotaciones de bovino en Galicia”, Economía Agraria y Recursos Naturales, 2004 (8), pp. 63–85.

MAREY, M. F.; GÓMEZ, I.; DÍAZ, E. R. (2010): “Different approaches to the social vision of communal land management: the case of Galicia (Spain)”, Spanish Journal of Agricultural Research, (3), pp. 848–863.

MAREY, M.; VICENTE, V.; CRECENTE, R. (2007): “Perfil del propietario forestal individual en Galicia: objetivos y prácticas de gestión en el noroeste de la comunidad”, Revista Galega de Economía, 16 (1), pp. 47–70.

MARÍN RIVERO, A. (1993): El mercado de la tierra agraria: estudio de la provincia de León. León: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León.

MASSEY, D. (1979): “In what sense a regional problem?”, Regional Studies, 13 (2), pp. 233– 243.

MIRANDA, D.; CRECENTE, R.; ÁLVAREZ, M. F. (2006): “Land consolidation in inland rural Galicia, NW Spain, since 1950: An example of the formulation and use of questions, criteria and indicators for evaluation of rural development policies”, Land Use Policy, 23 (4), pp. 511–520.

BULGARIA. NATIONAL STATISTICAL INSTITUTE (2013): Land market and rents in agriculture in the Republic of Bulgaria during the period 2010-2012. Sofia: National Statistical Institute.

O’FLANAGAN, P. (1996): Una Geografía Histórica de Galicia. Vigo: Xerais.

ÓNEGA, F.J.; PUPPIM DE OLIVEIRA, J.A.; CRECENTE, R. (2010). “Planning Innovations in Land Management and Governance in Fragmented Rural Areas: Two Examples from Galicia (Spain)”. European Planning Studies, 18 (5), pp. 755–773.

PÉREZ, M. L. (1987): “Transformaciones recientes de los regímenes indirectos de tenencia de la tierra en Galicia”, en G. Cano [ed.]: Estructuras y regímenes de tenencia de la tierra en España, pp. 309–322. Madrid: Secretaría General Técnica. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

PETRZELKA, P.; MA, Z.; MALIN, S. (2013): “The elephant in the room: Absentee landowner issues in conservation and land management”, Land Use Policy, 30 (1), pp. 157–166.

PLANCHUELO, E. (1971): “La propiedad rústica de los ausentes y el problema de las tierras incultas en el minifundio lucense”, Revista de Estudios Agrosociales, 74 (2), pp. 77–99.

UNITED KINGDON. SAVILLS WORLD RESEARCH (2014): Market Survey. UK Agricultural Land. London: Savills Rural Research.

SINEIRO, F. (1983): “Consideracións sobre os aproveitamentos da terra en Galicia e a súa evolución no período 1930–1980, con especial referencia ao uso das terras a monte”, Revista Galega de Estudios Agrarios, 9 (1983), pp. 11–34.

SUMPSI, J. M. (1986): “El mercado de la tierra y la reforma de las estructuras agrarias”. Agricultura y Sociedad, (41), pp. 15–71.

SWINNEN, J.; VAN HERCK, K.; VRANKEN, L. (2012): Sales Market Regulations for Agricultural Land in EU Member States and Candidate Countries. (Factor Markets - Working Paper, 12-February 2012). Brussels: Centre for European Policy Studies (CEPS).

SWINNEN, J.; VRANKEN, L. (2009): Land and EU accession: Review of the transitional restrictions by new member states on the acquisition of agricultural Real Estate. (CEPS Paperbacks - January 2009). Brussels: Centre for European Policy Studies.

TORRES LUNA, M. P.; LOIS GONZÁLEZ, R. C. (1992): “Los regímenes de tenencia en Galicia (España): el caso de las provincias interiores”, Investigaciones Geográficas, 10, pp. 57–66.

VAN DIJK, T. (2007): “Complications for traditional land consolidation in Central Europe”, Geoforum, 38 (3), pp. 505–511.

VAN DIJK, T.; KOPEVA, D. (2006): “Land banking and Central Europe: future relevance, current initiatives, Western European past experience”, Land Use Policy, 23 (3), pp. 286–301.

VÁZQUEZ, I.; MAREY, M.; SINEIRO, F.; LORENZANA, R.; GARCÍA, A.I.; PÉREZ, M. (2012): “Caracterización productiva y relaciones con el territorio de las explotaciones de bovino en Galicia”. Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, 233, pp. 69–100.

VILLARES, R. (1982): La propiedad de la tierra en Galicia: 1500-1936. 1ª ed. Madrid: Siglo XXI.

VRANKEN, L.; MACOURS, K.; NOEV, N.; SWINNEN, J. (2011): “Property rights imperfections and asset allocation: co-ownership in Bulgaria”, Journal of Comparative Economics 39 (2), pp. 159–175.

VRANKEN, L.; NOEV, N.; SWINNEN, J. (2004): “Fragmentation, abandonment, and coownership: transition problems of the Bulgarian land market”, Quarterly Journal of International Agriculture, 43 (4), pp. 391–408.

XUNTA DE GALICIA (2008-2011): Anuario de Estatística Agraria. Santiago de Compostela: Consellería do Medio Rural e Mar.

WALLACE, J.; WILLIAMSON, I. (2006): “Building land markets”, Land Use Policy, 23 (2), pp. 123–135.

WILLIAMSON, I. P.; ENEMARK, S.; WALLACE, J.; RAJABIFARD, A. (2010): Land administration for sustainable development. Redlands: ESRI Press.

WUNDERLICH, G. (1990): “Trends in ownership transfers of rural land”, Agriculture Information Bulletin-United States Department of Agriculture, 601, pp. --.

Most read articles by the same author(s)