Contido principal do artigo

Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Universidade de Santiago de Compostela, Profesor Emérito
España
https://orcid.org/0000-0003-3690-2172
No 15 (2019), Artigos orixinais, páxinas 9-17
DOI https://doi.org/10.15304/rr.id6621
Recibido: 17-02-2020 Aceptado: 17-02-2020 Publicado: 17-02-2020
Copyright Como citar

Resumo

Realízase unha revisión dos traballos de investigación sobre a influencia das plantacións de eucaliptos en Galicia nos recursos hídricos, solos e biodiversidade. Conclúese que estes efectos poden ser importantes baixo determinadas circunstancias pero que existen diferentes tipos de manexo da masa forestal, así como de elección do sitio que permiten minimizar o seu impacto. É posible, en consecuencia e con determinadas limitacións, continuar coa expansión destas plantacións. A conflictividade social desta árbore non se verá atenuada soamente con estudos científicos, é necesario tamén promocionar a participación pública e promover actividades e debates nos que se teñan en conta os aspectos sociais e psicolóxicos da problemática.
Citado por

Detalles do artigo

Citas

Alonso Boo, X.M. (2015). La mala prensa del eucalipto. Dip. Pontevedra.

Ardévol-Andreu, A. (2015). Teoría del encuadre en comunicación. Orígenes y desarrollo en España. Rev.Latina Com. Social, 70: 423-450.

Bará, S., Rigueiro, A., Gil, MC., Mansilla, A., Alonso, M. (1985). Efectos ecológicos del Eucalytus globulus en Galicia. Estudio comparativo con Pinus pinaster y Quercus robur. Monograf. INIA, Nº 50. Madrid. Binkley, D. (1994). The influence pf Trees species on Forest Soils: Processes and Patterns. Procc. Trees and Soil Workshop: 1 – 33.

Bosch, J.M., Hewlett, H. (1982). A review of catchment experiments in determine the effect of vegetation changes on wáter yield and evapotranspiration. Jour. Hydrology, 55: 3-23.

Bruña-García X., Marey-Pérez, M.F. (2013). Public participation: a need of forest planning. Forest (early view): e1-e11 (online 2014-02-27).

Buijs, A., Lawrence, A. (2013). Emotional conflicts in rational forestry: Towards a research agenda for undersatnding emotions in environmental conflicts. iForest Policy and Econ, 33: 104-111.

Calvo de Anta, R. (1991). El eucalipto en Galicia. Sus relaciones con el medio natural. Universidad de Santiago de Compostela. Santiago.

Carnus J-M., Parrotta, J., Brockerhoff, E., Arbez, M., Jactel, H., Kremer, A., Lamb, D., O’Hara, K., Walters, B. (2006). Planted Forests and Biodiversity. Journal of forestry, 104(2): 65–77.

Corbelle, E.J., Tubío, X.M. (2018). Productivismo y abandono: dos caras de la transición forestal en Galicia (España), 1966-2009. Bosque , 39 (3): 457-467.

Cossalter, C., Pye-Smith, C. (2003). Fast-Wood Forestry. Myths and Realities. CINFOR, Bogor Barat (Indonesia).

Dambrine, E., Vega, J.A., Taboada, T., Rodriguez, L., Fernández, C., Macías, F., José, E.T., Gras, M. (2000). Bilans d´elements mineraux dans de petits bassins versants fotestiers de Galice (NW Espagne). Ann. For. Sci., 57: 23-28.

Díaz-Fierros, F., Gil Sotres, F. (1982). Capacidad Productiva de los suelos de Galicia: Mapa 1.200.000.Serv. Publ. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago.

Díaz-Fierros, F. Calvo de Anta, R., Paz González, A. (1982). As especies forestais e os solos de Galicia. Publicacións Seminario Estudos Galegos. Santiago.

Díaz-Fierros, F. (2018) Perspectiva histórica de los incendios forestales en Galicia. En: F. Díaz-Fierros (Coord): Incendios forestales. Reflexiones sobre Galicia. Ed. Hércules. A Coruña.

Durai, M.V., Ravi, N., Raja Rishi, R., Shettapanavar, V., Mohan Karna, N. (2019). Impacts of eucalypts plantations on ground wáter resources. Int. Jour. of Science and Nature, 10 (2): 75-81.

Falkenmark, M., Folke, C. (2002). The ethics of sociohydrological catchment management towards hydrosolidarity. Hydrol & System Sci., 11: 1565-1576.

FAO. (1993) Regional Expert Consultation on Eucalyptus. Bangkok.

Fernandez, C., Vega, J.A., Grass, J.M., Fonturbel, T., Cuiñas, P., Dambrine, E., Alonso, M. (2004) Soil erosion after Eucalyptus globulus clearcuting: differences between logging slash disposal treatments. Forest Ecol. Managm., 195 (1-2): 85-95

Fernández Ferro, P., Díaz-Fierros, F. (1977). Estudio de algunos factores que influyen sobre la actividad biológica de los suelos de Galicia. Trab. Compostelanos Biología, 5: 7-21.

Fernández López, A.B. (1983). A productividade de arcoritar en turnos sucesivos de Eucalyptus globulus en Galicia. I Xornadas de Estudo “Recursos Básicos da Agricultura Galega”. Seminario Estudos Galegos. Cad, Área Ciencias Agrarias, 4: 411-425.

Fuentes González, J.M. (1978) Asimilación de fosfatos insolubles de hierro del suelo por Eucalyptus globulus. Tesina Licenciatura. Fac. Bioloxía. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago.

Gras, J.M. (1992). Influencia en el régimen hidrológico de las plantaciones de Eucalyptus globulus en Galicia. En Seminario sobre “Os aspectos biolóxicos do cultivo do eucalipto en Galicia”. Cadernos da Área de Ciencias Biolóxicas. Seminario de Estudos Galegos, 4: 27-48.

Greenpeace (2011). La conflictividad de las plantaciones de eucalipto en España (y Portugal).Madrid.

Guitian Ojea, F. (1963). Acción de las hojas de algunas especies vegetales en la movilización del hierro y de la arcilla del suelo. Trab. Jardin Botánico. Santiago de Compostela, 9: 31-39.

Izco, J., Amigo, J., Ramil-Rego, P., Diaz, A., Sanchez, J.M. (2006). Brezales: biodiversidad, usos y conservación. Recursos rurais, 2: 5-24.

Khun, T. (1971). La estructura de las revolucions científicas. F.C.E. México.

Lima, W. de P. (2010). A silvicultura e a áuga. Ciência, dogmas, desafíos. Diálogo Florestal. Cuadernos do Diálogo. Vol 10. Istituto BioAtlántica. Rio de Janeiro.

Merino, A., Balboa, M.A., Rodríguez Soalleiro, R., Álvarez González, J.G. (2005). Nutrient exports under different harvesting regimes in fast-growing forest plantations in southern Europe. Forest Ecol. Management, 207: 325339.

Oliveira, A.H., Silva, M.L.N., Curi, N., Avanzi, J.C., Neto, G.K., Araújo, E.F. (2013). Water erosion in soils under eucalytus forest affected by development stage and management system. Cienc. Agrotec., 37(2): 159-169. Ovington, J.D. (1954). Studies of the development of Woodland conditions under different tres. II. The forests floor., 42 (1): 71-80. Pérez Moreira, R. (1992). Ecoloxia Forestal e Ordenación do Bosque. Ed. do Castro. Sada. Poore M.D., Fries, C. (1987). Efectos ecológicos de los eucaliptos. FAO- Montes. Roma. Raison R.J., Khanna, P.K., Crane, J.B. (1982). Effects of intensified harvesting on rates of nitrogen and phosphorus removal from Pinus radiata and Eucalyptus forests in Australia and New Zealand. New Zealand Jour. For. Sci., 12(2): 354-403. Rigueiro, A., Silva-Pando, F. (1983). Algunas cosideraciones sobre los efectos del Eucalyptus globulus. Labill sobre el medio natural gallego. I Xornadas Estudo “Recursos Básicos da Agricultura Galega”. Sem. Estudos Galegos. Cad. Área Ciencias Agrarias, 4: 426-444.

Rodríguez-Suárez, J.M., Díaz- Fierros F., Perez R., Soto B. (2014). Assessing the influence of afforestation with Eucalyptus globulus on hydrological response from a small catchement in northwestern Spain using the HBV hydrological model. Hydrol. Processes, 28: 5561-5572. Rodríguez-Suárez, J.M., Soto, B., Pérez, R., Díaz-Fierros, F. (2011). Influence of Eucalyptus globulus plantation growth on wáter table leveles and low flow in a samll catchment. Jour. Hydrology, 396: 321-326. Stone, E.L. (1975). Effects of species on nutrient cycles and soil change. Phil. Trans.Royal Soc. London (B), 271: 149162. Varela ME, Benito E., de Blas E (2005). Impact of wildfires on surface water repellency in soils of northwest Spain. Hydrol. Processes, 19: 3649-3657. Zhang, L. Dawes, W.R., Walker, G.R. (2001). Response of mean anual evapotranspiration to vegetation change at catchment scale. Water Resources Research, 37: 701708.

Artigos máis lidos do mesmo autor/a(s)