Contido principal do artigo

Eva María Barreira Cerqueiras
Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0002-1780-1272
Biografía
Laura Rego Agraso
Universidade da Coruña
España
https://orcid.org/0000-0002-1660-4939
Raquel Mariño Fernández
Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0002-4389-4812
Biografía
No 31 (2021): Alfabetización en saúde na escola e na comunidade, Artigos
DOI https://doi.org/10.15304/ie.31.7640
Recibido: 16-04-2021 Aceptado: 09-11-2021 Publicado: 02-12-2021
Copyright Como citar

Resumo

Hoxe en día falar de proxectos de innovación educativa non é algo novidoso nas diferentes etapas educativas. Sen embargo, aínda segue a ser unha cuestión pouco visibilizada na Formación Profesional (FP) que, en moitas ocasións, queda reducida a propostas relacionadas co uso de recursos TIC nos procesos de ensino-aprendizaxe. Ante isto, podemos preguntarnos cal é a situación dos proxectos e potencial de innovación naqueles estudios de vocación eminentemente práctica en Galicia. Este traballo pretende achegarnos ao que se está a facer no ámbito da innovación nos centros de FP galegos, unha realidade pouco visibilizada e estudada que, sen embargo, recolle unha gran diversidade de accións, iniciativas e proxectos en materia de innovación educativa. Para iso, levouse a cabo unha investigación descritiva, de carácter exploratorio e eminentemente cualitativa na que, a partir da análise de fontes documentais primarias, como son as distintas resolucións das convocatorias anuais de premios á innovación en FP, se pretendeu responder ás seguintes preguntas de investigación: estase innovando nos centros de FP? Que tipo de proxectos son os considerados innovadores polas administracións e premiados? Que familias profesionais son as involucradas? Que tipo de centros participan máis da innovación? Analízanse así, as convocatorias de premios á innovación en FP dos anos 2019 e 2020 na comunidade autónoma de Galicia, na cal se presentaron en total 144 propostas innovadoras, das cales foron finalmente premiadas, 86. A modo de conclusión, realízase unha análise crítica da situación actual da innovación na FP en Galicia, aportando referentes a ter en conta e valorándoa á luz do papel que debe xogar a FP no marco da construción dunha cidadanía so século XXI.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Astigarraga Echeverría, E., Agirre Andonegi, A. e Carrera Farran, X. (2017). Innovación y cambio en la Formación Profesional del País Vasco. El modelo ETHAZI. Revista Iberoamericana de Educación, (74), 55-82. https://doi.org/10.35362/rie740608

Bakker, A., Hakanen, J., Demerouti, E. e Xanthopoulou, D. (2007). Job resources boost work engagement, particularly when job demands are high. Journal of Educational Psychology, 99(2), 274-284. https://doi.org/10.1037/0022-0663.99.2.274

Barreira Cerqueiras, E. M., Rego-Agraso, L. e Mariño Fernández, R. (2021). A innovación na formación profesional: que, como e quen innova en Galicia. Revista Galega de Educación, (79), 24-26.

Brunet Icart, I. e Rodríguez Soler, J. (2012). Innovación y Formación Profesional: relaciones entre sistemas, políticas y actores. Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, (14), 131-144. http://dx.doi.org/10.20932/barataria.v0i14.107

De Ibarrola, M. (2014). Formación de profesionales de la ETP: nuevos enfoques pedagógicos. En F. De Asis-Blas e J. Plannells (Coords.), Retos actuales de la Educación Técnico-Profesional (73-88). Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) e Fundación Santillana.

Fernández Navas, M. e Alcaraz Salariche, N. (2016). Innovación educativa: más allá de la ficción. Pirámide.

González García, S. (2013). Juventud, desempleo y precariedad laboral. La red como espacio para la construcción de alternativas. Revista de Estudios de Juventud, (103), 161-180.

Guerra, M. (2008). Un exemplo de boas prácticas na formación profesional baseado nas alianzas externas e na innovación. Revista Galega de Educación, (42), 44-45.

Instituto de la Juventud (INJUVE) e Fundación Novia Salcedo (2013). Situación actual del empleo juvenil en España. INJUVE.

Juárez, J. J. (2019). ¿Cómo acelerar la innovación en FP? Cuadernos de Pedagogía, (500), 119-122

Kools, M. e Stoll, L. (2016). What Makes a School a Learning Organisation? OCDE Publishing.

Mariño Fernández, R. (2008). Análisis de la trayectoria formativa de la mujer en las ramas industriales de la F.P. en Galicia y su inserción socio-laboral [Tese de doutoramento-Universidade de Santiago de Compostela]. Minerva, Repositorio Institucional da USC.

Navarro Arancegui, M. (2017). La formación profesional de Gipuzkoa. Retos y posibles ámbitos de actuación. Cuadernos Orkestra, (30).

Olazaran, M. e Otero, B. (2009). La perspectiva del sistema nacional/regional de innovación: balance y recepción en España. ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, 185(738), 767-779. https://doi.org/10.3989/arbor.2009.738n1051

Oliva, J. M. (2010). Dificultades para la implicación del profesorado de educación secundaria en la lectura, innovación e investigación en didáctica de las ciencias (I): el problema de la inmersión. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 8(1), 41-53. https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2011.v8.i1.04

Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE) (2005). Manual de Oslo. Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación (3ª edición). Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT). Recuperado de https://www.oecd-ilibrary.org/

Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE) (2013). How’s life? 2013. Measuring Well-Being. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264201392-en

Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE) (2019). TALIS 2018 Estudio Internacional de la Enseñanza y del Aprendizaje. Informe Español. Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Otero Gutiérrez, B., Olazaran Rodríguez, M., Lavía, C. e Albizu, E. (2016). ¿Pueden los centros de Formación Profesional tener un papel en el sistema de innovación? El caso de Navarra. Revista Española de Sociología (RES), 25(3), 387-407. https://doi.org/10.22325/fes/res.25.3.2016.387

Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo. Boletín Oficial del Estado, nº 96 de 21/04/2012.

Rego-Agraso, L., Barreira Cerqueiras, E. M. e Rial Sánchez, A. (2015). Formación profesional dual: comparativa entre el sistema alemán y el incipiente modelo español. Revista Española de Educación Comparada, (25), 149-166. https://doi.org/10.5944/reec.25.2015.14788

Rego-Agraso, L., Barreira Cerqueiras, E. M. e Mariño Fernández, R. (2017). Recursos digitales en formación profesional: características y desarrollo en Galicia. Comunicación y Pedagogía: nuevas tecnologías y recursos didácticos, (299-300), 85-92.

Rego-Agraso, L., Rios-de-Deus, M.-P., Mosquera-González, M.-J. e Rodicio-García, M.-L. (2021). Vocational decision-making based on gender: motivations and expectations of IVET students in Spain. En C. Nägele, B. E. Stalder e M. Weich (Eds.), Pathways in Vocational Education and Training and Lifelong Learning. Proceedings of the 4th Crossing Boundaries Conference in Vocational Education and Training, Muttenz and Bern online, 8. – 9. Abril (pp. 293–298). European Research Network on Vocational Education and Training, VETNET, University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland e Bern University of Teacher Education. https://doi.org/10.5281/zenodo.4590593

Resolución da Secretaria de Estado de Educación e Formación Profesional do 16 de setembro de 2019, pola que se convocan axudas destinadas á realización de proxectos de innovación aplicada e transferencia do coñecemento na Formación Profesional do Sistema Educativo. Boletín Oficial del Estado, nº 229 de 24/09/2019.

Resolución do 14 de agosto de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os Premios á Calidade e Innovación en Orientación e Formación Profesional, co cofinanciamento do Fondo Social Europeo. Boletín Oficial del Estado, nº 311, de 03/09/2015.

Resolución do 30 de abril de 2019 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se resolven os premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional onde se impartan ensinanzas de Formación Profesional, convocados na resolución do 19 de decembro de 2018. Recuperado de http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8182

Resolución do 20 de novembro de 2019 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convocan premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da formación profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Recuperado de http://www.edu.xunta.gal/fp/convocatoria-innovacion-2020

Resolución do 9 de xuño de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se resolven os premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional onde se impartan ensinanzas de Formación Profesional, convocados na resolución do 20 de novembro de 2019. Recuperado de http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8733

Rial Sánchez, A., Mariño Fernández, R. e Rego-Agraso, L. (2011). La situación de la mujer como alumna de formación profesional inicial y como profesional en el mercado de trabajo. Revista Iberoamericana de Educación, 54(6), 1-13. https://doi.org/10.35362/rie5461639

Sánchez Moreno, M. e Murillo Estepa, P. (2010). Innovación educativa en España desde la perspectiva de grupos de discusión. Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 14(1), 171-189.

Sánchez Sellero, M. C., Sánchez Sellero, P., Cruz González, M. M. e Sánchez Sellero, F. J. (2013). Precariedad laboral-pobreza en Galicia en tiempos de crisis. Revista Galega de Economía, 22(Extra), 201-224. https://doi.org/10.15304/rge.22.Extra.1407

Sogama (13 de xuño de 2019). O CIFP Manuel Antonio de Vigo, premiado polo seu proxecto de innovación en economía circular. Recuperado de http://www.sogama.gal/gl/noticia/o-cifp-manuel-antonio-de-vigo-premiado-polo-seu-proxecto-de-innovaci%C3%B3n-en-econom%C3%ADa-circular

Tardivo, G., Díaz Cano, E. e Suárez-Vergne, A. (2019). La Nueva Imagen de la FP entre los Jóvenes Universitarios Madrileños en el Área de Ciencias Sociales, Comunicación y Ciencias de la Educación. International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences, 8(1), 25-50. https://doi.org/10.17583/rimcis.2019.3599

Torres, J. M. (2008). I+D+I en Formación Profesional? Unha experiencia desde o IES Politécnico de Vigo. Revista Galega de Educación, (42), 70-72.

Xunta de Galicia (s. d.). Plan de emprendemento no sistema educativo de Galicia. Eduemprende. Recuperado de http://www.edu.xunta.gal/fp/plan-eduemprende