Innovación educativa https://revistas.usc.gal/index.php/ie <p><em>Innovación Educativa</em> é unha publicación do ámbito da educación, cunha periodicidade anual, fundada en 1991 co obxectivo fundamental de fomentar o debate e estimular a reflexión sobre iniciativas innovadoras de calquera área e nivel educativo, así como propiciar a súa realización e difusión entre os profesionais do ensino, investigadores e investigadoras, estudantado e, en xeral, entre quen se preocupe por cuestións de carácter pedagóxico e didáctico.<em><br>Innovación Educativa</em> aparece indexada en ERIH PLUS, IRESIE, ESCI, Fuente Académica Premier, TOC Premier, ISOC, ULRICH, DIALNET, <a href="https://www.redib.org/recursos/Serials/Record/oai_revista1549-innovacion-educativa">REDIB</a> e está presente no 45,28% das universidades españolas coa titulación (24/53).<br>No índice <a href="http://epuc.cchs.csic.es/resh/indicadores">RESH</a>, <em>Innovación Educativa</em> sitúase no período 2005-2009 no posto 50 de 202 revistas españolas de educación de maior impacto. O indicador que mide o impacto é a taxa de citación, calculada en función das citas nas principais revistas científicas españolas as citas recibidas en Web of Science.<br><em>Innovación Educativa </em> publícase en galego, español, inglés e portugués.</p> gl-ES <div> <p>Ao publicar en <em>Innovación Educativa</em>, o autor cede todos os dereitos de explotación do seu artigo á Universidade de Santiago de Compostela, que, coas condicións e limitacións dispostas pola lexislación en materia de propiedade intelectual, é a titular do <em>copyright</em>.</p> </div> <p>Salvo indicación contraria, todos os contidos distribúense baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: <a class="x_moz-txt-link-freetext" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl" target="_blank" rel="noopener">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl</a></p> eulogio.pernas@usc.es (Eulogio Pernas Morado) sepinter@usc.es (USC. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico) Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 +0100 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Presentación do número https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/6421 <p>Presentación do número 29 da revista Innovación Educativa.</p> Eulogio Pernas Morado Copyright (c) https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/6421 Tue, 10 Dec 2019 00:00:00 +0100 Presentación do tema. Sobre o Monográfico Respostas Educativas Innovadoras ao Cambio Climático https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/6364 <p>Este monográfico aborda fórmulas para dar respostas innovadoras para a acción educativa urxente e de emerxencia fronte ao cambio climático para así atender ás demandas feitas polos estudantes de todo o mundo nas mobilizacións internacionais iniciadas neste ano 2019. Por iso, o presente monográfico incorpora unha serie de retos colaborativos de creación e investigación por parte dos escolares para xerar produtos de sensibilización da cidadanía fronte ao cambio climático. Tamén inclúe investigacións escolares en colaboración con investigadores que formulan como obxectivo a comprensión dos cambios ambientais a escala local así como os seus impactos potenciais sobre a sociedade próxima. Abórdase tamén a introdución do proxecto Climántica no Colexio Madrid de Cidade de Mexico, como modelo de inclusión eficaz das respostas educativas ao cambio climático á escola. O monográfico remata con un artigo teórico sobre o potencial da Ética Educativa sobre a descarbonización das sociedades e dos estilos de vida, da escala individual á escala global, que está a ser cada vez máis demandado polas escolas e que permite visualizar o relevancia desta liña de Pedagoxía Social Escolar que se desenvolve a través das sinerxias establecidas entre o Grupo de Investigación de Pedagoxía Social e Educación Ambiental e o proxecto Climática.</p><p>Por tanto os catro artigos do monográfico poñen en valor o traballo de catorce anos do proxecto Climántica centrando a súa atención na necesidade contemporánea de xerar nas escolas respostas educativas ao cambio climático cunha base científica, artística, social e ética, e con potencial de transferencia dos produtos desas respostas educativas á sociedade. Para isto, urxe establecer alianzas entre escolas e diferentes sectores sociais relevantes coa finalidade de dar respostas educativas eficaces ao cambio climático nun escenario en que a alteración antrópica do planeta constitúe o principal reto para a humanidade no século XXI. Os efectos do cambio global e, en particular, do cambio climático, xa se están sentindo en todas as rexións do Planeta, producindo importantes impactos nos ecosistemas terrestre e mariños e poñendo ademais en risco a seguridade alimentaria polos seus efectos sobre a agricultura e sobre o océano.</p> Francisco Sóñora Luna Copyright (c) https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/6364 Mon, 18 Nov 2019 18:02:25 +0100 Respuestas juveniles al cambio climático desde los campus de Climántica https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/6341 <p style="text-align: justify;">En este artículo se analizan los contextos innovadores generados en los campus juveniles del proyecto Climántica y se profundiza en ellos a través de un estudio de caso relativo a la expresión de las valoraciones de los estudiantes que participaron en el Primer Campus Climántica Iberoamérica celebrado en San José (Costa Rica) del 8 al 12 de abril de 2019, el cual recibió el máximo patrocinio de la UNESCO. Abarca la evolución del diseño de este tipo de campus que se pusieron en marcha en el curso 2007-2008 con el objetivo de investigar sobre nuevas formas en las que deben aprender los estudiantes para ser líderes creativos y comunicadores eficaces del cambio climático a través de la creación de productos de sensibilización ciudadana. Se recoge también la fundamentación y la evolución del proceso de selección, centrado inicialmente en encuentros presenciales de autores en Galicia, y desde el 2011 a través de una plataforma de presentación de productos multimedia a modo de congreso virtual, hecho que facilitó el proceso de internacionalización. <ins cite="mailto:GARCIA%20VINUESA%20ANTONIO" datetime="2019-10-14T14:08"></ins></p> Francisco Sóñora Luna, Aitor Alonso Méndez, Antonio García-Vinuesa Copyright (c) https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/6341 Mon, 18 Nov 2019 18:02:26 +0100 Investigación de Ecoloxía Escolar nunha pradaría de Zostera nolteii https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/6342 <p class="Poromisin">Analízase a situación da pradaría de <em>Zostera nolteii</em> do banco de marisqueo de bivalvos de Testal (Noia), mediante a investigación desenvolvida por escolares, coa dirección de científicos. A finalidade do programa de Ciencia Escolar de Climántica é contribuír ao coñecemento científico mediante a obtención de series de datos útiles para a realización de investigacións de interese a escala local. Neste caso, analizouse a relación existente entre as abundancias de bivalvos de interese comercial e a presenza da fanerógama <em>Zostera nolteii</em> co obxectivo de capacitar aos alumnos para facer ciencia sobre os impactos humanos sobre os servizos ecosistémicos máis relevantes da súa contorna. Con esta colaboración entre Ciencia e Escola, conseguiuse aumentar a competencia científica do alumnado, ao tempo que se realizaron transferencias bidireccionais ciencia – escola no eido da investigación e educación sobre o cambio global.</p><p class="Poromisin">A actividade que se describe neste traballo ten como obxectivo xeral coñecer a relación existente entre a diversidade de organismos animais do banco do Testal e a presenza e distribución espacial da fanerógama <em>Zostera nolteii, </em>para así entender o seu papel como xeradora de estructura no ecosistema intermareal de sustrato brando. </p> Francisco Sóñora Luna, Emilio Fernández Suárez, Carlota Barañano Carrión, Aitor Alonso Méndez Copyright (c) https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/6342 Mon, 18 Nov 2019 18:02:27 +0100 Respuestas educativas al cambio climático desde el Colegio Madrid: lecciones aprendidas y nuevos retos rumbo a Climántica México 2021 https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/6351 <p>El Colegio Madrid de la Ciudad de México es un Colegio fundado por el exilio republicano español en el año1941, desde sus orígenes ha sido una institución con una clara vocación ambiental que ha seguido fiel a los principios naturalistas de la Escuela Libre de Enseñanza<a title="" href="file:///C:/Users/DELL/Desktop/COLABORACIONES%20COLMADRID%2019-20/CLIMANTICA%2019-20/ART%C3%8DCULOS%20EDUCOCEAN/RESPUESTAS%20FRENTE%20AL%20CAMB_CLIM%20COLMADRID%202019_final.docx#_ftn1">[1]</a>. Próxima a cumplir ochenta años se mantiene a la vanguardia educativa a través de diversas acciones y participación en proyectos académico-culturales como la que se ha dado en el proyecto Climántica, uno de los de mayor repercusión e impacto en la última década. Paralelamente, el proyecto educativo de la institución evoluciona para responder a las nuevas necesidades de aprendizaje de los estudiantes a través de modelos innovadores de enseñanza, de programas interdisciplinarios y transcurriculares basados en la ética del cuidado y en el trabajo colaborativo. Coyunturalmente, como ciudad y país hemos resentido en los últimos años los efectos del cambio climático a través del incremento de la temperatura anual y la aparición de eventos meteorológicos extremos que nos han llevado a tomar medidas estructurales importantes. En este contexto cotidiano, el trabajo activo de la comunidad es clave para dar respuestas y soluciones a problemas reales a través de la conjugación de las tres dimensiones de la vida escolar: la organizacional, la académica y la cultural. Esta capacidad de adaptación nos está llevando a logros estratégicos basados en el desarrollo del pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la comunicación y el ejercicio pleno de la ciudadanía de estudiantes y profesores. Un logro destacado reciente ha sido la co-organización con España y Costa Rica del primer campus Climántica Iberoamérica (San José, del 8 al 12 de abril de 2019), con resultados muy alentadores que dan paso ahora al reto de realizar el congreso virtual y campus Climántica México en 2021, en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela y otros socios estratégicos a nivel nacional e internacional, incluyendo a la Universidad de Aveiro, entre otros.</p><div><br clear="all" /><hr align="left" size="1" width="33%" /><div><p><a title="" href="file:///C:/Users/DELL/Desktop/COLABORACIONES%20COLMADRID%2019-20/CLIMANTICA%2019-20/ART%C3%8DCULOS%20EDUCOCEAN/RESPUESTAS%20FRENTE%20AL%20CAMB_CLIM%20COLMADRID%202019_final.docx#_ftnref1">[1]</a> La Institución <em>Libre de Enseñanza</em>, inspirada por Francisco <em>Giner de los Ríos</em>, fue una de las corrientes pedagógicas que revolucionó la enseñanza entre finales del siglo XIX y principios del XX en España. </p></div></div> Rosa Maria Catala, Ana María Jiménez Aparicio, Ernesto Rico Diener Copyright (c) https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/6351 Mon, 18 Nov 2019 18:02:29 +0100 Educación, ética y cambio climático https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/6336 <p>La alteración antrópica del clima terrestre constituye el principal reto para la humanidad en el siglo XXI. De cómo se actúe en la próxima década dependerá que se pueda minimizar su impacto sobre la civilización humana actual. Las respuestas y las herramientas educativas habrán de formar parte de las políticas de mitigación y adaptación frente a la crisis climática, tal y como se reconoce en los organismos y las declaraciones internacionales. Este reto obliga a replantear el marco ético de la praxis educativa para cuestionar la sustentabilidad ambiental y social de los valores centrales que han guiado el desarrollo humano desde el inicio de la modernidad. La crisis climática cuestiona de forma radical la identificación entre crecimiento y desarrollo. También pone de manifiesto que la condición eco-dependiente de nuestra especie ha sido ignorada en aras de una noción de progreso fundamentada en la capacidad científico-técnica para manejar la biosfera sin considerar sus límites biofísicos. La política climática articulada hasta ahora apenas ha considerado las dimensiones éticas y sociales del calentamiento global y, además, ha sido objetivamente ineficaz. La amenaza climática plantea retos de justicia sincrónica, derivada de la responsabilidad diferencial en sus causas de cada sociedad y de la distinta vulnerabilidad ante sus consecuencias de los grupos humanos con menos recursos para su autoprotección. Y plantea retos de justicia diacrónica, en la medida en que un planeta recalentado va a limitar las posibilidades de las generaciones más jóvenes y de las que están por venir, para tener una vida digna. El <em>timing</em> de la crisis climática obliga a una acción educativa urgente y de emergencia, que sitúe este problema en el centro del currículum y de las prácticas educadoras fuera del sistema educativo. La controversia moral debe ser un elemento central en una Educación para en Cambio Climático cuyo imperativo ético y práctico es la descarbonización de las sociedades y de los estilos de vida, de la escala individual a la escala global.</p> José Antonio Caride Gómez, Pablo Ángel Meira Cartea Copyright (c) https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/6336 Mon, 18 Nov 2019 18:02:31 +0100 Creación de Atlas Fotográficos de Botánica, Flora, Vegetación y Paisajes para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en asignaturas de los grados de Biología y Ciencias Ambientales https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/5668 <p>Se muestran los resultados obtenidos en dos Proyectos de Innovación Educativa de la Universidad de Málaga (PIE10-013 y PIE13-047), cuyos principales objetivos fueron la creación de Atlas Virtuales de Prácticas de Botánica, Flora y Vegetación, y su aplicación práctica mediante cuestionarios de autoevaluación a través del Campus Virtual. Estos atlas están publicados en la web del Departamento de Biología Vegetal de esta universidad. El Atlas de Prácticas de Botánica consta de 10 carpetas, cada una de ellas correspondientes a diferentes grupos vegetales, y un total de 482 páginas de composición de imágenes fotográficas. Actualmente, el Atlas de Flora cuenta con más de 1000 fotografías, y en él se incluyen índices alfabéticos de taxones (775) y familias (111), cada uno de ellos con su correspondiente enlace a la página de imágenes. Constituye, por tanto, un rápido y práctico buscador de imágenes de plantas, avalado además por profesores universitarios con experiencia, por lo que presenta garantía y calidad científica. El Atlas de Vegetación cuenta con cerca de 500 páginas de imágenes fotográficas, repartidas en cuatro bloques: Bosques (137), Arbustedas y Matorrales (86), Comunidades riparias (67) y Otras comunidades (103). En cada uno de ellos se incluye un índice ordenado y numerado, con objeto de facilitar la búsqueda de determinadas formaciones vegetales, así como de conocer su identidad y clasificación. Se ha creado también Atlas de Paisajes Vegetales y Atlas de Angiospermas-Flores. Todos contribuyen de manera sustancial a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en varias asignaturas de los grados de Biología y Ciencias Ambientales. Su uso y aplicación en pruebas de evaluación evita la sobrecarga de trabajo del profesorado.</p> Marta Recio Criado, María Altamirano Jeschke, Elena Bañares España, Baltasar Cabezudo Artero, Blanca Díez Garretas, Antonio Flores Moya, José García Sánchez, Noelia Hidalgo Triana, Inmaculada Lozano Torelli, Teresa Navarro del Águila, Andrés Vicente Pérez Latorre, Mª Mar Trigo Pérez, Ángel Enrique Salvo Tierra, Antonio Picornell Rodríguez Copyright (c) https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/5668 Tue, 10 Dec 2019 00:00:00 +0100 Metodologías de Aprendizaje Activo en Proyectos Arquitectónicos y su incidencia en la motivación del alumnado universitario https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/5918 <p style="text-align: left;">La asignatura de Proyectos en Arquitectura ha permitido desde antaño la aplicación de metodologías de aprendizaje activo basado en proyectos propiciadas por su enseñanza en formato taller y su sistema de evaluación de trabajos y porfolios. Método. El trabajo se marca como objetivo evaluar la incidencia del empleo de este tipo de metodologías sobre la motivación de los alumnos universitarios. Para ello, se analizan diferentes metodologías implementadas durante los tres últimos cursos académicos en la asignatura Proyectos 6 del Grado en Fundamentos de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cartagena. Resultados. En este trabajo se someten a evaluación tres variantes de la metodología de aprendizaje activo basado en proyectos: método activo convencional, aprendizaje activo interdisciplinar y, finalmente, aprendizaje servicio. Para cada una de ellas se presenta un doble sistema de valoración: cuantitativo, que analiza parámetros como la tasa de abandono, la tasa de éxito o el rango de calificaciones; y cualitativo, evidenciando el grado de satisfacción del alumnado respecto a la implementación de los diferentes instrumentos de innovación educativa, así como las propias metodologías, que aquí se presentan. Conclusiones. El análisis comparado de las diversas variantes de la metodología de aprendizaje activo basado en proyectos nos lleva a presumir una mayor influencia de las metodologías de aprendizaje servicio sobre la motivación del alumnado universitario, que asumen la utilidad de la tarea a través de la prestación de servicio a la Comunidad como un incentivo complementario que incrementa su implicación con la asignatura objeto de este estudio.</p> Ricardo Carcelén González Copyright (c) https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/5918 Tue, 10 Dec 2019 00:00:00 +0100 ¿Cuáles son los ámbitos de transversalidad educativa? https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/6023 <p style="text-align: justify;">En este trabajo se analizan las características de la transversalidad educativa en una serie de ámbitos como la organización de contenidos de enseñanza, la planificación administrativa, el trabajo en los centros escolares y en las aulas, los recursos o medios educativos y los modelos de innovación.</p><p style="text-align: justify;">Se hace uso de una metodología basada en la reflexión sobre la realidad educativa actual en los niveles de educación infantil, primaria y secundaria y en el análisis de obras relevantes en el campo, así como de documentos y programas de carácter internacional y la legislación en un sentido histórico y administrativo, con estudio específico del tratamiento de los temas transversales en las leyes orgánicas correspondientes a las últimas décadas en nuestro país: LODE (1985), LOGSE (1990), LOE (2006) y LOMCE (2013).</p><p style="text-align: justify;">En la organización de contenidos se pone de relieve la necesidad de potenciar el trabajo interdisciplinar y en equipo, capaz de superar los límites de la organización disciplinar convencional. Respecto a la planificación administrativa, se subraya su carácter ambiguo y poco orientador, con mayor incidencia a nivel de fines, principios y objetivos, pero no tanto de contenidos, con notables desequilibrios en el tratamiento de diversos temas.</p><p style="text-align: justify;">Se considera que el centro escolar puede plasmar en su proyecto educativo una planificación adaptada de los temas transversales. Y que el profesor, como profesional capacitado para conducir los procesos de enseñanza y aprendizaje, puede hacer realidad el desarrollo de los mismos en las tareas cotidianas del aula.</p><p style="text-align: justify;">Se propone que la innovación educativa en la enseñanza de los temas transversales combine el modelo descendente, promovido por la administración educativa, con el ascendente, constituido por iniciativas valiosas de profesores y centros y el horizontal, cuando instituciones y centros se coordinan y cooperan en proyectos que parten de necesidades comunes y asumen aspiraciones semejantes.</p> Carlos Rosales López Copyright (c) https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/6023 Tue, 10 Dec 2019 00:00:00 +0100 Competencia profesional de futuros docentes, tratamiento de la diversidad y alumnado inmigrante https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/6269 <p>La investigación en la que se enmarca la aportación de este artículo responde a la recomendación del Consejo de la Unión Europea (2014) sobre la realización de estudios acerca del desarrollo de las competencias de los maestros. Nuestro objetivo es ofrecer una radiografía del nivel de competencia en las diferentes funciones y tareas docentes de los futuros profesores al final de sus estudios de Grado de Educación Infantil desde la propia perspectiva de los maestros en formación de dos Universidades públicas de Galicia. En este trabajo nos centramos en algunas de las competencias necesarias para afrontar retos educativos que se derivan de fenómenos como el multiculturalismo, el plurilingüismo, la inmigración y la diversidad. Los resultados nos alertan de la distancia que existe entre la autopercepción de competencia en las variables seleccionadas y las recomendaciones del Consejo de Europa (2019) relacionadas con las mismas.</p> Nuria Abal Alonso, Eduardo José Fuentes Abeledo, Pablo César Muñoz Carril Copyright (c) https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/6269 Tue, 10 Dec 2019 00:00:00 +0100 La formación en interpretación remota: una experiencia docente interuniversitaria https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/6271 <p style="text-align: justify;">La interpretación remota, es decir, la mediación lingüística oral que se realiza a través de algún medio tecnológico (como la interpretación telefónica o la interpretación por videoconferencia), está cobrando gran impulso en todo el mundo debido a sus incuestionables ventajas en cuanto a coste y disponibilidad tanto geográfica como temporal de los intérpretes. Sin embargo, los centros universitarios de formación de intérpretes no parecen estar ofreciendo programas formativos en esta nueva modalidad de trabajo. Para cubrir este vacío, en los cursos académicos 2016-17, 2017-18 y 2018-19 se llevó a cabo una experiencia docente interuniversitaria en forma de taller de interpretación remota entre la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y la Universidad de Alcalá, cuyo diseño, implementación, metodología y evaluación se describen en este artículo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br /></span></p> Francisco Javier Vigier-Moreno, Raquel Lázaro Gutiérrez Copyright (c) https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/6271 Tue, 10 Dec 2019 00:00:00 +0100 Célestin e Élise Freinet: unha pedagoxía do século xx que se renova no presente https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/6284 Célestin Freinet, cunha inquedanza intelectual, emocional e social extraordinaria, levou adiante unha intensa acción pedagóxica entre 1920 e 1966. Fíxoo con capacidade renovadora das escolas ao propoñer novas técnicas, instrumentos e recursos didácticos e novas orientacións de filosofía educativa, a partir dunha intensa experimentación práctica, constantemente reflexionada e teorizada, fusionando niso aspectos da corrente escolar socialista, do pragmatismo deweyano, do activismo da Escola Nova, do vitalismo filosófico, da Gestalt e aínda do condutismo e do construtivismo psicolóxico. Mediante a construción e renovación dunha dinámica rede de profesorado presente no conxunto do territorio francés e en diversos estados e nacións (desde o Xapón ao Senegal, desde México ata Italia) a Pedagoxía Freinet continua sendo hoxe unha orientación innovadora e de futuro, ao dar vida a valiosas prácticas escolares. O presente texto procura realizar unha presentación global e sistemática desta orientación pedagóxica, tendo en consideración a súa evolución no tempo e como actualmente se define, ao ter considerado tanto as análises críticas realizadas desde o pensamento pedagóxico que a analiza, como o seu propio dinamismo. Antón Costa Rico Copyright (c) https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/6284 Tue, 10 Dec 2019 00:00:00 +0100 Innovando la docencia desde la formación del profesorado. Propuestas y realidades https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/6254 <p><em>Innovando la docencia desde la formación del profesorado. Propuestas y realidades </em>es un proyecto editorial que tiene en cuenta las diferentes metas y retos de la educación considerando las demandas sociales en un mundo de educación tecnológica como el actual. Para que este sistema sea dinámico y funcione tiene que tener en cuenta las necesidades de los estudiantes, aquellos que luego serán profesores, y de los profesionales de la educación en activo, ya que son una figura clave en el proceso educativo. Este libro, por lo tanto, se centra en la necesidad de una formación docente de calidad y la investigación que se ha producido recientemente alrededor de ella.</p> Francisco Iniesto Copyright (c) https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/6254 Tue, 10 Dec 2019 00:00:00 +0100 La escuela activa y el entorno. Una aproximación a través de los paseos, visitas y excursiones durante la Segunda República https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/6295 <p> La obra de Ángel Serafín Porto Ucha y Raquel Vázquel Ramil <em>La escuela activa y el entorno. Una aproximación a través de los paseos, visitas y excursiones durante la Segunda República</em> es publicada en su segunda edición tras la buena acogida de la primera. Esta producción se orienta hacia la recuperación histórica de la educación en torno a la renovación pedagógica que se produce en tiempos de la Segunda República. Los autores centran la atención sobre los paseos, excursiones y visitas como recursos educativos innovadores de la época.</p><p>El libro está estructurado en cuatro partes: un prólogo y una introducción previos a las dos partes principales. La primera parte se compone de dos capítulos con sus correspondientes subapartados, por otro lado, la segunda parte dispone de un capítulo, y, por último, la obra termina con las “Fuentes documentales y bibliografía” e “Índice Onomástico”. El conjunto del libro es un total de 197 páginas de trabajo documental.</p><p>La primera parte, en el capítulo primero, “La escuela republicana: entre la ilusión y la realidad” los autores realizan un recorrido histórico, a modo de introducción, que explica brevemente las distintas etapas de la Segunda República. El capítulo continúa hablando de las políticas educativas desarrolladas por los diferentes gobiernos de la época y las reformas que suceden en consecuencia. Las 64 páginas de este capítulo pretenden contextualizar al/la lector/a con la introducción de las misiones pedagógicas, la escuela activa y la inspección educativa.</p><p>El capítulo segundo de la primera parte, “Un maestro y un inspector en una zona rural de la provincia de Pontevedra” está orientado por los autores hacia la presentación del ayuntamiento de A Cañiza y los dos personajes principales de esta obra, el profesor José Benito González Álvarez y el inspector educativo José Muntada Bach. Las 77 páginas de este capítulo muestran un trabajo de profundidad en el que el lector hace un recorrido por la vida de los dos personajes durante su etapa en el ayuntamiento de A Cañiza.</p><p>La segunda parte, capítulo tercero de “Paseos, visitas y excursiones de la escuela activa” centra la atención hacia la obra producida por los dos personajes del Capítulo II y explica de manera sencilla las diferencias entre los paseos, las visitas y las excursiones. La repercusión que tuvo en la práctica la utilización de estos recursos en la educación de la época se muestra por los autores Ángel Serafín Porto Ucha y Raquel Vázquel Ramil como de gran importancia.</p><p>En resumen, el libro ofrece un recorrido educativo durante los años de la Segunda República, en el cual se recoge la biografía de los dos personajes principales de la obra y el libro creado por ellos. El discurso empleado es sencillo y claro, en donde se promueve la reflexión y el análisis de una época corta pero intensa. La importancia que se le da a los paseos, visitas y excursiones como recursos metodológicos innovadores y de gran repercusión en el alumnado se refleja en toda la obra, en el que se recuerda lo fundamental de enseñar a los niños en la realidad del contexto social en el que vive.</p><p> </p><p>Cristian Maneiro Alonso</p> Cristian Maneiro Alonso Copyright (c) https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/6295 Tue, 10 Dec 2019 00:00:00 +0100 XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía, y WERA-2020 Focal Meeting https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/6367 Información básica sobre el XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía, y WERA-2020 Focal Meeting Cristina Varela Portela Copyright (c) https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/6367 Tue, 10 Dec 2019 00:00:00 +0100