Contido principal do artigo

Soraya Domínguez Portela
IES Pazo da Mercé
España
Vol 3 (2011), Peneira
Recibido: 14-05-2012 Aceptado: 15-05-2012 Publicado: 15-05-2012
Copyright Como citar

Resumo

Nas seguintes páxinas imos achegarnos ó funcionamento de vale como marcador discursivo (MD). Para analizalo, utilizamos unha base de datos elaborada a partir dos rexistros que nos forneceron dous corpus galegos:o Tesouro Informático da Lingua Galega (TILG) e o Corpus de Referencia do Galego Actual (Corga). Para que esta forma do verbo valer se desenvolva como MD requírese, alén de que funcione dunha forma allea á propia estrutura sintáctica da oración, unha serie de condicionantes contextuais: o texto debe ser dialogado e o estilo de lingua informal. Ademais, en liña co comportamento propio dos MMDD, pode combinarse con outros elementos externos á oración e prefire illarse do conxunto da estrutura. Esta definición xenérica non caracteriza por completo o seu funcionamento, xa que a pluralidade dos seus sentidos discursivos vai traer, á vez, consecuencias en aspectos do seu comportamento, tales como a posición que ocupe no discurso ou o regulamento da enunciación interrogativa do MD. Finalmente, contrastamos os nosos resultados co comportamento descrito por outros autores para os MMDD estranxeiros OK da lingua inglesa e vale do español. Dende esta posta en común e ó observar os paralelismos evidentes nos seus funcionamentos, defendemos que o MD vale en galego experimentou unha ampliación no hábito de uso polos falantes nas dúas últimas décadas derivado dun fenómeno de interferencia pragmática intralingüística, a partir da fórmula inglesa OK e a través da súa tradución ó castelán vale.

Detalles do artigo

Citas

Beach, Wayne (1993). “Transitional regularities for ‘casual’ Okay usages”, Journal of Pragmatics 19, 325-352.

Bellés Fortuño, Begoña (2006): A contrastive study between Spanish and North-American lectures. Universitat Jaume I. Tese de doutoramento inédita.

Briz, Antonio (2002): “La estrategia atenuadora en la conversación cotidiana española”, en Diana Bravo (ed.), Primer coloquio del programa EDICE. Estocolmo: Universidad de Estocolmo, 17-46.

Cestero Mancera, Ana María / Francisco Moreno Fernández (2008): “Usos y funciones de vale y ¡venga! en el habla de Madrid”, Boletín de lingüística XX/29, 65-84.

Condon, Sherri L. (1986): “The discourse functions of ok”, Semiotica 60, 73-102.

Condon, Sherri L. (2001): “Discourse ok Revisited: Default Processes in Verbal Interaction”, Journal of Pragmatics 33, 491-51.

Condon, Sherri L. / Claude G. Cech (2003): “Ok, next one: Discourse Markers demonstrate understanding of commun ground”, 8th Annual Convention of the International Pragmatics Association (http://people.bu.edu/bfraser/Other%20Specific%20DMs%20or%20DPs%20Papers/Condon%20-%20Ok%20as%20a%20Marker%20of%20Common%20Ground.doc).

Cortés Rodríguez, Luís (2000): “Conectores, marcadores y organizadores como elementos del discurso”, en José Jesús de Bustos Tovar (coord.), Lengua, discurso, texto. I Simposio Internacional de análisis del discurso. Madrid: Visor, 539-550.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2003): “Na procura de mellorarmos o uso do galego: os marcadores discursivos”, A Nosa Terra (6-12/11/2003), 16.

Fuentes Rodríguez, Catalina (1987): Enlaces extraoracionales. Sevilla: Alfar.

Fuentes Rodríguez, Catalina (2009): Diccionario de conectores y operadores del español. Madrid: Arco Libros.

Real Academia Galega (1997): Diccionario da Real Academia Galega. A Coruña: Real Academia Galega.

Halliday, M. A. K. / R. Hassan (1976): Cohesion in English. London: Longman.

Lázaro Carreter, Fernando (1997): El dardo en la palabra. Barcelona: Círculo de Lectores.

Martín Zorraquino, María Antonia (1994): “Gramática del discurso. Los llamados marcadores del discurso”, en Actas del Congreso de la Lengua Española. Madrid: Instituto Cervantes, 709-720.

Martín Zorraquino, María Antonia / José Portolés Lázaro (1999): “Los marcadores del discurso”, en Ignacio Bosque / Violeta Demonte (dirs.), Gramática descriptiva de la lengua española, vol. III. Madrid: Espasa Calpe, 4051-4213.

Portolés Lázaro, José (1993): “La distinción entre conectores y otros marcadores del discurso en español”, Verba 20, 141-170.

Soanes, Catherine / Angus Stevenson (eds.) (2003): Oxford Dictionary of English. Oxford: Oxford University Press.

Vázquez Veiga, Nancy (2003): Marcadores discursivos de recepción. Lugo: Universidade de Santiago de Compostela.

Valle, Edenio (1986): Psico-sociologia e Educação da Juventude. São Paulo: Instituto da Família.


Referencias dos exemplos galegos

Alonso, Eduardo (2006): Teatro imprevisto. Lugo: Tris Tram.

Alonso, Francisco (1992): Trailer. Vigo: Xerais.

Araguas, Vicente (2001): A canción do verán. Vigo: Ir Indo.

Blanco, Carlos (2002): A Nosa Terra [02/09/2002].

Borrazás, Xurxo (1991): Cabeza de chorlito. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

Cabana, Darío Xohán (1994): O cervo na torre. Vigo: Xerais.

Castaño, Yolanda (2005): Galicia Hoxe [18/02/2005]

Cid Cabido, Xosé /Andrés A. Vila (1993): Copenhague. Vigo: Xerais.

Costas, Ledicia (2000): Unha estrela no vento. Vigo: Xerais.

Feijoo Barreiro, Pedro (2005): ¡Viva o fu remol! Vigo: Xerais.

Ferreiro, Celso Emilio (1972): A fronteira infinda. Vigo: Castrelos.

G. Reigosa, Carlos (2001): Narcos. Vigo: Xerais.

García Romero, Celestino (1929). Inferno e Gloria.

Giráldez, José Miguel (2000): O Correo Galego [11/03/00]

Heinze, Úrsula (1985): Arredor da muller en 18 mundos. Vigo: Xerais.

Iglesias, Bieito (1999): O mellor francés de Barcelona. Vigo: Galaxia.

Jauguerizar, Santiago (2005): Cabaret Voltaire. Vigo: Galaxia

Jaureguizar, Santiago (1995): Todo a cen. Santiago de Compostela: Soutelo Blanco.

Jaureguizar, Santiago (2001): As horas sucias. Vigo: Xerais.

López Valledor, Fanny (1999): Literatura de tradición oral nos Coutos (Ibias). A Caridá: Xeira.

Lourenzo González, Manoel (1995): Arqueofaxia. Vigo: Xerais.

Martínez Oca, Xosé Manuel (1995): Náufragos en terra. Vigo: Xerais.

Moure, Teresa (2006): Herba moura. Vigo: Xerais.

Novo, Isidro (1997): Carne de can. Santiago: Positivas.

Pazó, Cándido (2006): Binomio de Newton. A Coruña: Baía.

Pena, Xosé Ramón (1991): Paixóns privadas. Vigo: Xerais.

Prieto Roca, José Luis (2005): Fobias. Ferrol: Embora.

Queizán, María Xosé (2000): Ten o seu punto a fresca rosa. Vigo: Xerais.

Quiroga, Xabier (2002): Atuado na braña. Vigo: Xerais.

Teatro do Noroeste (1997): Teatro do Noroeste, 1-2.

Rivas, Manuel (1993): Os comedores de patacas. Vigo: Xerais.

Riveiro Loureiro (1985): Nun cuarto para agardar. Sada-A Coruña: Castro.

Ruibal, Rubén (2006): Limpeza de sangue. Vigo: Xerais.

Sampedro, Francisco (2006): A violencia excedente. Santiago de Compostela: Laiovento.

Sánchez Rodríguez, Helena (1993): A fala da parroquia de Seteventos. USC. Memoria de licenciatura inédita.

Taboada Chevite, Xesús (1972): Etnografía galega, cultura espritual. Vigo: Galaxia.

Toro, Suso de (1993): Tic Tac. Vigo: Xerais.

Toro, Suso de (1996): Galicia Internacional.