Contido principal do artigo

Soraya Domínguez Portela
IES PAZO DA MERCÉ
España
Biografía
Vol 7 (2015), Pescuda
DOI https://doi.org/10.15304/elg.7.2212
Recibido: 04-11-2014 Aceptado: 03-02-2015 Publicado: 29-06-2015
Copyright Como citar

Resumo

Este artigo propón unha análise do funcionamento das construcións tipo camiño adiante, isto é, a xuntanza dun substantivo e dun adverbio para indicar lugar por onde. Esta fórmula concorre, en desvantaxe no uso, con outras estruturas para expresar a dita indicación locativa, de maneira que para coñecer e entender o funcionamento da primeira debemos ter unha visión en contraste coas outras. Para desenvolver esta investigación baseámonos nun traballo de análise de corpus con rexistros extraídos de producións lingüísticas reais tiradas do Tesouro Informático da Lingua Galega. A visión contrastiva levounos a percibir que as diferentes opcións funcionan como un contínuum que ten os seus estremos na construción con preposición por (polo camiño) —presentándose esta como a fórmula non marcada para indicar lugar por onde— e o acusativo locativo (dentro do esquema argumental de verbos de movemento transitivos, colleu o camiño). Nos estadios intermedios encontraríase a estrutura que é o obxecto do noso estudo e unha intermedia coa que comparte moitos aspectos do seu funcionamento: polo camiño adiante. Aínda encadrándose nun contínuum construtivo, ou xustamente por poderen ser explicadas deste modo, cada unha das alternativas das que dispón a falante conta coas súas especificidades construtivas e tampouco son absolutamente equivalentes a respecto da información que transmiten.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Aguirre Fernández de Lara, Roberto (2012): Proyecciones espaciales para la relación entre las referencias temporal y modal en el procesamiento del lenguaje. Barcelona: Universitat Autónoma de Barcelona. http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/97345/rafl1de1.pdf?sequence=1

Coromines, Joan (1980-1991): Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Barcelona: Curial.

Domínguez Portela, Mª Soraya (2012): Construcións verbais en galego e portugués: verbos de movemento. USC. Tese de doutoramento inédita.

Heine, Bern / Ulrike Claudi / Friederike Hünnemeyer (1991): Grammaticalization: A Conceptual Framework. Chicago: University of Chicago Press.

Rigau, Gemma / Manuel Pérez Saldanya (2008): “Formación de los sintagmas locativos con adverbio pospuesto”, en Concepción Company Company / José G. Moreno de Alba (eds.), Actas del VII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, vol. I, 1055-1072. filcat.uab.cat/clt/publicacions/reports/pdf/GGT-06-18.pdf

Ruiz Grillo, Leonor (2012): “Espacio y tiempo en las locuciones adverbiales del español”, en Carsten Sinner (ed.), Tiempo, espacio y relaciones espacio-temporales en la fraseología y paremiología españolas. München: Peniope, 153-169.

Sánchez Lancis, Carlos (2003): “El valor preposicional de los adverbios locativos del español medieval y moderno”, en Fernando Sánchez Miret (ed.), Actas del XXIII Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica, vol.II. Tübingen: Max Niemeyer, 291-305.

Evans, Vyvyan (2013): Language and Time: A Cognitive Linguistics Approach. Cambridge: Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781107340626


Referencias bibliográficas dos exemplos

Santamarina, Antón (coord.): Tesouro informatizado da lingua galega. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. http://ilg.usc.es/TILG/

A Monteira. Semanario de intereses rexionales e literatura. Nº 14-22 (1890).

A Nosa Terra. Periódico Galego Semanal (3ª época), nº 586 (09/09/1993).

Abella Chouciño, Xelucho (1998): A ermida do diaño. Vigo: Galaxia.

Alonso, Dámaso (1969): Narraciones orales gallego-asturianas. Madrid: Gredos.

Aneiros, Manuel (1991): Quiromancia. A Coruña: Vía Láctea.

Angueira, Anxo (2012): Iria. Vigo: Xerais.

Anónimo (1837): Encuentro y Coloquio que tiveron n a pontella da Chaínsa. Santiago: Universidade de Santiago de Compostela (1991).

Araúxo, Emilio (1996): Cinsa do vento: Libro da Ribeira Sacra. Santiago: Noitarenga.

Barxa Iglesias, Francisco (1972): Andadas do Xan Cativo. Vigo: Galaxia.

Bralo Rego, Elisardo (1990): Medicina natural popular e caseira. Ourense: Galiza Editora.

Cabana, Darío Xohán (1996): Morte de Rei. Vigo: Xerais.

Cao Martínez, Camilo (1993): Idilios do Feal de Ansemil. Vigo: Edición do autor.

Carballo Calero, Ricardo (1963): Contos populares da provincia de Lugo. Vigo: Galaxia.

Carballo Ferreiro, Xosé Manuel (1993): Don Otto de viaxe pola chaira. Lugo: Citania de Publicacións.

Carré Aldao, Eugenio (1898): Rayolas. A Coruña: Emprenta e Librería de E. Carré.

Casares, Carlos (1975): Xoguetes para un tempo prohibido. Vigo: Galaxia.

Castelao, Alfonso Daniel (1953): Os vellos non deben de namorarse. Vigo: Galaxia.

Cortezón Álvarez, Daniel (1981): A vila sulagada. Sada: Ediciós do Castro.

Diéguez, Lois (1996): A canción do vagamundo. Santiago: Sotelo Blanco.

Fernández Ferreiro, Xosé (1994): A cidade das chuvias. Vigo: Xerais.

Franco Grande, Xosé Luís (1985): Os anos escuros. Vigo: Xerais.

Frías Conde, Francisco Xabier (1997): As esperanzas de Abu el-Hol. A Coruña: Espiral Maior.

García Barros, Manuel (1931): Contiños da terra. A Coruña: Nós.

García Barros, Manuel (1972): As aventuras de Alberte Quiñoi. Vigo: Castrelos.

Heinze, Úrsula (1985): Arredor da muller en 18 mundos. Vigo: Xerais.

Iglesias Turnes, Manuel (2012): As rapazas de Xan. Vigo: Xerais.

López Períago, E. et alii (1991): O poder autodepurador dun solo sobre o que se aplican productos contaminantes procedentes de actividades agropecuarias. V Xornadas de Estudo: A Sanidade animal en Galicia. Sada: Ediciós do Castro, 147-195.

Lorenzo Valeirón, Eusebio (1985): O corpo e as sombras. Ourense: Caixa de Aforros de Ourense.

Martínez Oca, Xosé Manuel (1983): Os chapurros. Sada: Ediciós do Castro.

Martínez Oca, Xosé Manuel (1995): Náufragos en terra. Vigo: Xerais.

O Tío Marcos da Portela (1ª época), parrafeos 27-62 (1877).

Otero Pedrayo, Ramón (1960): O señorito da Reboraina. Vigo: Galaxia.

Pérez Parallé, Xosé María (1995): Poemas, cantigas. Sada: Ediciós do Castro.

Pérez Ballesteros, José (1886): Cancioneiro Popular Gallego. Vol. III. Madrid: Akal (1979).

Prieto Casares, Eduardo (2013): Folliñas que levou o tempo. Contos da Ribeira Sacra. Ourense: Deputación de Ourense.

Risco, Vicente / A. Rodríguez Martínez (1933): Estudo etnográfico da terra de Melide. Sada: Ediciós do Castro (1978).

Santiago, Silvio (1976): O silencio redimido. Historia dun home que pode ser outro. Vigo: Galaxia.

Schubarth, Dorothé / Antón Santamarina (1993): Cancioneiro popular galego. VI Coplas diversas. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Souto, Xurxo (1997): Fumareu. Vigo: Xerais.

Artigos máis lidos do mesmo autor/a(s)