Contido principal do artigo

Sabela Labraña
Universitat de Barcelona
España
Vol 3 (2011), Pescuda
Recibido: 14-05-2012 Aceptado: 15-05-2012 Publicado: 15-05-2012
Copyright Como citar

Resumo

Neste traballo inténtase abordar dende o paradigma da complexidade o problema no que se atopan hoxe sociedade e lingua galegas. Durante séculos, a substitución do galego polo castelán foi xerando unha fragmentación social que, de continuar incrementándose, ameaza con disgregar a propia sociedade. Son moitos os esforzos que se levan feito desde diferentes ámbitos, moitas as análises, e moitas as propostas desde a sociolingüística, pero non se atopan solucións ao problema histórico das linguas en Galicia. Parece que a situación sociolingüística galega precisa dunha nova mirada que faga posible interpretala de xeito innovador: “O cambio de perspectiva produce un cambio na percepción da realidade que cambia a realidade mesma, determinando, como consecuencia, o cambio de toda a situación e das reaccións a ela” (Nardone e Watzlawick 1995: 38). Ata agora traballamos coa visión causal-lineal do paradigma newtoniano-cartesiano, dentro do que se inscriben, en diferentes graos, as propostas monolingüistas e mesmo as bilingüistas. Na actualidade dispomos do paradigma da complexidade, desde o cal podemos explorar outras maneiras de achegarnos á situación na que estamos mergullados. O complexo é unha das principais características das sociedades actuais, sistemas e subsistemasnos que os elementos (individuos e organizacións) interaccionan en rede e, polo tanto, son interdependentes. Daquela, cremos que unha ollada desde o paradigma da complexidade podería resultar, entre outras, unha ferramenta axeitada na procura de alternativas á difícil situación lingüística que se vive actualmente en Galicia.

Detalles do artigo

Citas

Álvarez Cáccamo, Celso (1994): “Da biolingüística à ecolingüística: um cambio de paradigma necessário”, A Trabe de Ouro 18, 55-62.

Aracil, Lluís V. (1982): Papers de sociolingüística. Barcelona: La Magrana.

Bastardas, Albert (1996): Ecologia de les llengües. Medi, contactes i dinàmica sociolingüística. Barcelona: Proa.

Bastardas, Albert (2009): “Vint-i-cinc anys de política i planificació lingüístiquess”, Revista de Llengua i Dret 51, 125-132

Blanche-Benveniste, Claire et al. (1997): Eurom4. Méthode d’enseignement simultané des langues romanes. Florence: La Nuova Italia.

Baztarrika, Patxi (2009): Babel o barbarie. Una política lingüística legítima y eficaz para la convivencia. Zarautz: Alberdania.

Bohm, David / David Peat (1998). Ciencia, orden y creatividad. Las raíces creativas de la ciencia y la vida. Barcelona: Kairós.

Boix, Emili / Xavier Vila (1998): Sociolingüística de la llengua catalana. Barcelona: Ariel.

Capra, Fritjof (2003): Las conexiones ocultas. Barcelona: Anagrama.

Capra, Fritjof (1998): La trama de la vida. Barcelona: Anagrama.

Castells, Manuel (2009): “Informacionalismo, redes y sociedad red: una propuesta teórica”, La sociedad red: una visión global. Madrid: Alianza Editorial, 27-75.

Ceberio, Marcelo / Paul Watzlawick (1998): La construcción del universo. Barcelona: Herder.

Comellas, Pere: “Ecologia lingüística”, Treballs de Sociolingüística Catalana 21 (no prelo)

Dobao, Antón (2008): “Os modelos orais nos medios de comunicación”, en Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira (eds.), Perspectivas sobre a oralidade. Santiago de Compostela: ILG/CCG, 219-234.

Fernández, Mauro (2009): “Diagnose: evolución da situación sociolingüística en Galicia nos últimos anos”. Seminario sobre lingua, sociedade e política en Galicia. Org. Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 1/12/2009 [intervención inédita].

Freixeiro, Xosé Ramón (1997): Lingua galega: normalidade e conflito. Santiago: Laiovento.

García Negro, Pilar (1991): O galego e as leis. Aproximación sociolingüística. Vilaboa: Edicións do Cumio.

González, Manuel (dir.) (2008): Mapa Sociolingüístico de Galicia 2004: Usos lingüísticos en Galicia, vol. 2. A Coruña: Real Academia Galega.

Haugen, Einar (1972): The ecology of language. Stanford, Cal.: University Press.

Heisenberg, Werner (1976): La imagen de la naturaleza en la física actual. Barcelona: Ariel.

Heylighen, Francis (2008): “Five questions on complexity”, en Carlos Gershenson (ed.), Complexity: 5 questions. Copenhagen: Automatic Press/VIP, 65-76.

Junyent, M. Carme (2008): “Immigració i diversitat lingüística”, en Belen Uranga / Maider Maraña (eds.), El futuro de las lenguas. Diversidad frente a uniformidad. Madrid: Catarata.

Kunh, Thomas S. (2006): La estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo de Cultura Económica.

Labraña, Sabela (1999): “Galego e gheada. Prexuízos, normalización e vangarda”, en Homenatge a Jesús Tuson. Barcelona: Empúries, 182-198.

Labraña, Sabela et al. (2009): EuroComRom As sete peneiras. Saber ler axiña todas as linguas románicas. Aachen: Shaker Verlag.

Lorenzo, Anxo (2005): “Planificación lingüística de baixa intensidade”, Cadernos de Lingua 27, 37-59.

Lorenzo, Anxo (2009): “A sociolingüística de Galicia”, en Henrique Monteagudo (coord.), Sociedades plurilingües: da identidade á diversidade. Santiago: Consello da Cultura Galega, 147-174.

Mariño, Ramón (1998): Historia da lingua galega. Santiago: Sotelo Blanco.

Massip, Àngels (2008): “Llengua, identitat i cultura: de la cognició a la societat”, en Àngels Massip (coord.), Llengua i Identat. Barcelona: UBe, 15-27.

Maturana, Humberto / Francisco Varela (1999): El árbol del conocimiento. Las bases biológicas del conocimiento humano. Madrid: Debate.

Maturana, Humberto (2009): La realidad:¿objetiva o construída? Fundamentos biológicos de la realidad (I). Barcelona: Anthropos.

Monteagudo, Henrique (1999): Historia social da lingua galega. Vigo: Galaxia.

Monteagudo, Henrique (2009): “O mapa sociolingüístico”. I Simposio Internacional Ecolingua. Org. Instituto Galego de Estudos Europeos e Autonómicos (IGEA) [intervención gravada en vídeo]. Vigo: IGEA, 17/12/2009 [consulta: 01/07/2010] .

Morin, Edgar (2007): Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.

Nardone, Giorgio / Paul Watzlawick (1995): El arte del cambio. Barcelona: Herder.

Pennycook, Alastair (2001): Critical Applied Linguistics. A Critical Introduction. Mahwah, New Jersey / Londres: Lawrence Erlbaum.

Prigogine, Ilya / Isabelle Stengers (2002): La nueva alianza. Metamorfosis de la ciencia. Madrid: Alianza Editorial.

Real Academia Galega (2005): Mapa Sociolingüístico de Galicia, vol 2, Usos lingüísticos en Galicia. A Coruña: RAG.

Recalde, Montserrat (1995): “Unha aproximación ás actitudes e prexuízos cara á gheada (dos alumnos de 2º de BUP de catro centros galegos)”, Cadernos de lingua 12, 5-31.

Regueira, Xosé Luís (2006): “Política y lengua en Galicia: la ‘normalización’ de la lengua gallega”, en Mónica Castillo / Johannes Kabatek (eds.), Las lenguas de España. Política Lingüística, sociología del lenguaje e ideología desde la Transición a la actualidad. Madrid: Iberoamericana / Frankfurt am Main: Vervuert, 61-93.

Regueiro Tenreiro, M. (1999): Modelo harmónico de relación lingüística. Estudio en Galicia. A Coruña:3catorceeuroEdiciones.

Rei-Doval, Gabriel (2009): “A sociolingüística de Galicia”, en Henrique Monteagudo (coord.), Sociedades plurilingües: da identidade á diversidade. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 175-187.

Sanmartín, Goretti (2009): Nos camiños do entusiasmo. Vigo: Xerais.

Sarille, Xosé Manuel (2007): A impostura e a desorientación na normalización lingüística. Santiago de Compostela: Candeia Editora.

Sistac, Ramon (2009): “La lenta agonia del dialecte”, en M. Carme Junyent (ed.), Transferències. La manifestació dels processos extralingüístics en les llengües del món. Vic: Eumo, 107-117.

Solé, Ricard (2009): Redes complejas. Del genoma a internet. Barcelona: Tusquets.

Suay, Ferran / Gemma Sanginés (2010): Sortir de l’armari lingüístic. Barcelona: Angle editorial.

Wagensberg, Jorge (2007): Ideas sobre la complejidad del mundo. Barcelona: Tusquets.