Contido principal do artigo

Raquel Vila Amado
Instituto da Lingua Galega
España
Vol 5 (2013), Peneira
Recibido: 01-08-2013 Aceptado: 01-08-2013
Copyright Como citar

Resumo

O mundo da moda require dunha actualización continua dos termos lingüísticos, debido á creación de novas pezas de roupa ou calzado ou á aparición de variantes ou evolucións doutras xa existentes. Como en calquera outro sector comercial ou industrial, no téxtil tamén é imprescindible dispoñer dun compendio léxico que nos permita referirnos a cada un dos seus elementos con precisión e sen lugar a confusións ou malentendidos. Neste artigo analizamos unha ducia de termos procedentes do ámbito da moda, a maioría deles creados a partir de préstamos ou calcos doutras linguas (nomeadamente inglés e castelán). De cada un destes termos analizamos a súa presenza nos dicionarios galegos de maior uso, así como as referencias nos diferentes córpora do galego. Así mesmo, establecemos unha análise comparativa das solucións desenvolvidas nas linguas da nosa contorna (castelán, portugués, catalán, francés e italiano) e estudamos a súa orixe histórica. Finalmente, e a partir da información recollida, para cada un dos termos analizados ofrecemos a solución que nos parece máis acaída, en función da extensión do seu uso, a súa correspondencia con vocábulos propios do galego e as  posibilidades de éxito da súa incorporación á lingua, en caso de propostas novidosas.

Detalles do artigo

Citas

Dicionarios

AA.VV. (2006): Dicionario Collins Univeral: español-inglés / english-spanish. Barcelona: Grijalbo Mondadori.

Ambrose, G. (2008): Diccionario visual de la moda. Barcelona: Gustavo Gili.

Archambault, Ariane / Joaquim Farinha dos Santos Tavares / Jean-Claude Corbeil (1996): Dicionário Visual Verbo: português, francês, inglês. Lisboa: Verbo.

Carré Alvarellos, Leandro (1933): Diccionario galego-castelán, Segunda Edizón. A Coruña: Roel.

Castro Macía, L. (coord.) (20073): Dicionario Xerais Gal.-Cast. Cast.-Gal. Vigo: Xerais.

Castro Macía, L. (coord.) (20072): Dicionario Xerais de Sinónimos e Antónimos. Vigo: Xerais.

Constantino García González (1985): Glosario de voces galegas de hoxe, Universidade de Santiago, Verba, anexo 27.

Coromines, Joan (2008): Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Prólogo de José Antonio Pascual. Barcelona: Círculo de Lectores.

Eligio Rivas Quintas (2001): Frampas, contribución al diccionario gallego (inédito ata a 1.ª ed. electrónica no DdD).

DdD = Santamarina, Antón (dir.) (2001): Diccionario de diccionarios. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / Instituto da Lingua Galega.

Dicionário Electrónico Estraviz (consultable en: http://estraviz.org/ [últ. consulta: 10/04/2013]).

Diec2 = Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (dispoñible en: http://dlc.iec.cat/ [últ. consulta: 29/03/2012]).

DRAG = García, Constantino / Manuel González González (dirs.) (1997): Diccionario da Real Academia Galega. A Coruña / Vigo: Real Academia Galega / Xerais / Galaxia (dispoñible en http://www.realacademiagalega.org/dicionario [últ. consult. 19/03/2013]).

DRAE = Real Academia Espanola (200122): Diccionario de la lengua española. Madrid: Espassa (dispoñible en http://lema.rae.es/drae/ [últ. consult. 17/03/2013]).

García González, Constantino e Manuel González González (2004): Dicionario castelán-galego da Real Academia Galega. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / RAG.

GDXL = Carballeira Anllo, Xosé María (coord.) (2009): Gran Dicionario Xerais da Lingua. 2 vols. Vigo: Edicións Xerais.

Franco Grande, Xosé Luís (1972): Diccionario galego-castelán, 2.ª ed. Vigo: Galaxia.

Hermida Borrajo, Xosé Avelino (dir.) et al. (2006): Gran Dicionario Século 21 galego/castelán castelán/galego. Vigo: Edicións do Cumio / Editorial Galaxia.

Houaiss, Antônio (2004): Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (dispoñible en http://200.241.192.6/cgi-bin/houaissnetb.dll/frame [últ. consulta: 17/03/2013]).

López Martínez, Cruz (ed.) et al. (2001): Diccionario Cumio Avanzado español/galego, galego/español. Vigo: Edicións do Cumio.

Navaza Blanco, Gonzalo (coord.) et al. (1990): Diccionario xerais castelán-galego de usos, frases e sinónimos. Vigo: Xerais.

Pena, X.A. (dir.) (2005): Gran Dicionario Século 21 da Lingua Galega. Pontevedra: Do Cumio.

Priberam (2010): Dicionário Priberam da Língua Portuguesa (dispoñible en http://www.priberam.pt/dlpo/ [últ. consult. 16/03/2013]).

Robert, P. (1993): Le nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Montréal: Dicorober.

Rodríguez González, Eladio (1958-1961): Diccionario enciclopédico gallego-castellano. Vigo: Galaxia.

Zingarelli, Nicola (2003): Lo Zingarelli minore: vocabolario della lingua italiana. Boloña: Zanichelli.


Estudos

Bandrés Oto, Maribel (1998): El vestido y la moda. Barcelona: Larousse.

Cabré Castellvi, María Teresa (1993): La terminología. Teoría, metodología, aplicaciones. Barcelona: Editorial Antártida / Empúries.

Crespo Bastos, Ana Belén / Xosé María Gómez Clemente (2008): “Novos criterios para a elaboración dun dicionario de neoloxismos”, en Ernesto González Seoane / Antón Santamarina / Xavier Varela Barreiro (eds.), A lexicografía galega moderna: recursos e perspectivas. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 183-195.

Dubuc, Robert (2002): Manuel practique de terminologie. Brossard: Linguatech.

Formoso Gosende, Valentina (1998): Vocabulario do sector textil. Santiago de Compostela: Confederación de empresarios de Galicia.

Galanes Santos, Iolanda (2006): “Panorama da terminoloxía en Galicia: orientacións, infraestrutura e recursos. Historia da (re)elaboración do corpus da lingua”, en Lingua e investigación. II Xornadas sobre lingua e usos. A Coruña: Universidade da Coruña, 109-134 (dispoñible en http://www.udc.es/snl/documentospdf/Libro_Lingua_Investigacion.pdf [últ. consulta: 13/07/2013]).

Gómez Clemente, Xosé María (2001): “O Observatorio de Neoloxía da Universidade de Vigo”, en A. Lorenzo Suárez / H. Monteagudo Romero (coords.), Traballos presentados nos V Encontros para a Normalización Lingüística. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 46-65.

Gómez Urzaiz, Begoña (2012): “Desvistiendo a The Sartorialist, el bloguero del millón de dólares”, El País: Smoda, 16/04/2012. Dispoñible en http://smoda.elpais.com/articulos/desvistiendo-athe-sartorialist-el-bloguero-delmillon-de-dolares/1450 [últ. consulta: 02/03/2013].

Rodríguez Río, Xusto (2003): Metodoloxía do traballo terminográfico puntual en lingua galega. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

Stalder, Erika (2009): Moda. Um curso prático e esencial. Brasil: Marco Zero.

Un idioma preciso (Servizo de Normalización Lingüística da USC): http://www.usc.es/gl/servizos/snl/terminoloxia/uip/ [últ. consulta: 20/03/2013].


Córpora e bancos de datos

Centre de Terminologia TERMCAT (Neoloteca): http://www.termcat.cat/termgia/termnorm/index_a.html [última consulta: 22/03/2013].

Centre de Terminologia TERMCAT (Cercaterm): http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/Fitxes/ [última consulta: 22/03/2013].

CORGA = Corpus de Referencia do Galego Actual: http://corpus.cirp.es/corga/ [última consulta: 21/03/2013].

Corpus Paralelo CLUVI = Corpus Lingüístico da Universidade de Vigo: http://sli.uvigo.es/CLUVI/ [última consulta: 16/07/2013].

CTG = Corpus Técnico do Galego: http://sli.uvigo.es/CTG/ [última consulta: 19/03/2013].

InterActive Terminology for Europe (IATE): http://iate.europa.eu [última consulta: 21/03/2013].

Neoteca - Banco de Datos de Neoloxismos da Universidade de Vigo http://sli.uvigo.es/NEO/ [última consulta: 21/03/2013].

RILG - Recursos Integrados da Lingua Galega (RILG) - http://sli.uvigo.es/RILG/ [última consulta: 21/03/2013].

TILG = Santamarina, Antón (dir.) (2003): Tesouro Informatizado da Lingua Galega. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega (Base de datos electrónica en URL: http://www.ti.usc.es/TILG ) [última consulta: 21/03/2013].

TLPGP= Álvarez, Rosario (coord.): Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega [últ. consulta: 01/04/2013].


Webs especializadas en moda

1 silla para mi bolso: http://www.1sillaparamibolso.com/ [últ. consulta: 20/03/2013].

Bartabac: http://stylelovely.com/bartabacmode/ [últ. consulta: 23/03/2013].

Blanco: http://www.blanco.com/ [últ. consulta: 16/03/2013].

Bershka: http://www.bershka.com/webapp/wcs/stores/servlet/worldwide/bershkaes/inditex-sel [últ. consulta: 09/03/2013].

Clara Alonso Blog: http://blogs.vogue.es/clara-alonso/ [últ. consulta: 23/03/2013].

Collage Vintage: http://www.collagevintage.com/ [últ. consulta: 19/03/2013].

Lovely Pepa: http://www.fashionsalade.com/lovelypepa/ [últ. consulta: 20/03/2013].

Pull & Bear: http://www.pullandbear.com/webapp/wcs/stores/servlet/category/pullandbeares/gl/pullandbear/692501 [últ. consulta: 06/03/2013].

Stradivarius: http://www.stradivarius.com/webapp/wcs/stores/servlet/HomePage?catalogId=50109551&langId=12&useCookie=1&storeId=54009550&ddkey=http:WorldWidePage [últ. consulta: 07/03/2013].

Tras la pista de Paula: http://paula-echevarria.blogs.elle.es/ [últ. consulta: 23/03/2013].

The Blonde Salad: http://www.theblondesalad.com/ [últ. consulta: 23/03/2013].

Zara: http://www.zara.com/es/ [últ. consulta: 16/03/2013].