Contenido principal del artículo

Xosé Bieito Arias-Freixedo
Universidade de Vigo
España
https://orcid.org/0000-0001-5035-9941
Biografía
Vol. 47 (2020), Artículos, Páginas 195-216
DOI: https://doi.org/10.15304/verba.47.6148
Recibido: 09-07-2019 Aceptado: 28-10-2019 Publicado: 24-12-2020
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

No presente estudo analízanse varios casos localizados en cantigas galego-portuguesas en que é difícil dilucidar se é preciso intervir editorialmente sobre a versión enviada polos manuscritos, para proceder á súa emmendatio, así como decidir sobre cal sería a mellor opción para corrixir esas presuntas anomalías.


 
Citado por

Detalles del artículo

Referencias

Beltran, Vicenç (1995): A cantiga de amor. Vigo: Xerais.

Cohen, Rip (2003): 500 Cantigas d’ Amigo. Edição crítica / Critical edition. Porto: Campo das Letras.

D’Heur, Jean-Marie (1975): Recherches internes sur la lyrique amoureuse des troubadours galiciens-portugais (XIIe-XIVe siècle): contribution à l’étude du «corpus des troubadours». Liège: Université de Liège.

Dias, E. (1887): «Beiträge zu einer kritischen Ausgabe des vatikanischen portugiesischen Liederbuches», Zeitschrift für romanische Philologie XI, pp. 42-55.

Eirín, Leticia (2015): A visión do amor no cancioneiro de Don Denis. Estudo e edición de 33 cantigas de amor. Santiago de Compostela: Laiovento.

Fassanelli, Rachele (2006): Don Denis, Poesie d’amore. Edizione commentata. Tesi di dottorato. Padova: Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Romanistica, Scuola di dottorato di ricerca in Scienze linguistiche, filologiche e letterarie, Indirizzo di Romanistica, Ciclo XXI (Supervisore: Prof. Furio Brugnolo).

Lang, Henry R. (1972 [1894]): Das Liederbuch des Königs Denis von Portugal. Hildesheim-New York: Georg Olms Verlag (Ed. facsimilar).

Michaëlis de Vasconcelos, Carolina (1895a): «Zum Liederbuch des Königs Denis von Portugal», Zeitschrift für romanische Philologie XIX, pp. 513-541.

Montero Santalha, José-Martinho (2004): «As cantigas do Rei Dom Denis (edição digital) [2004]». Dispoñíbel en https://www.academia.edu/15195254/As_cantigas_do_rei_Dom_Denis_edi%C3%A7%C3%A3o_digital_2004_

Moura, Caetano Lopes de (1847): Cancioneiro d’Elrei D. Diniz, pela primeira vez impresso sobre o manuscripto da Vaticana. Paris: Em Casa de J. P. Aillaud.

Nunes, José Joaquim (1973 [1926-1928]): Cantigas de Amigo dos Trovadores Galego-Portugueses. Lisboa: Centro do Livro Brasileiro.

Projeto Littera = Lopes, Graça Videira & Ferreira, Manuel Pedro et alii (2011-): Cantigas Medievais Galego Portuguesas [base de dados online]. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais, FCSH/NOVA http://cantigas.fcsh.unl.pt

Tavani, Giuseppe (1967a): Repertorio metrico della lirica galego-portoghese. Roma: Edizioni dell’Ateneo.

Universo Cantigas = Ferreiro, Manuel (dir.) (2018-): Universo Cantigas. Edición crítica da poesía medieval galego-portuguesa. A Coruña: Universidade da Coruña. http://universocantigas.gal