Contenido principal del artículo

Carmen de Santiago Gómez
Universidade de Santiago de Compostela
España
Vol. 46 (2019), Revista de libros, Páginas 479-490
Recibido: 05-04-2019 Aceptado: 04-06-2019 Publicado: 09-09-2019
Derechos de autoría Cómo citar

Detalles del artículo

Referencias

Arbor Aldea, M. (2016): «Historia e fortuna do Pergamino Vindel», en M. Arbor Aldea (coord.): Pergamino Vindel. Barcelona: M. Moleiro Editor, pp. 121-135.
Beltran, V. (1987), Canción de mujer. Cantiga de amigo. Barcelona: PPU.
Fernández Guiadanes, A. et alii (1998): Cantigas do mar de Vigo. Edición crítica das cantigas de Meendinho, Johan de Cangas e Martin Codax. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia-Consellería de Educación e Ordenación Universitaria-Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.
Ferreira, M. P. (1986): O som de Martin Codax. Sobre a dimensão musical da lírica galego-portuguesa. Lisboa: UNISYS / Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
Lorenzo Gradín, P. (1990): La canción de mujer en la lírica medieval. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
Lorenzo Gradín, P. (1998): «A transmisión das cantigas de romaría dos xograres galegos», en O mar das cantigas. Actas do Congreso. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, pp. 155-168.
Oliveira, Anto?nio R. de (1994): Depois do especta?culo trovadoresco. A estrutura dos cancioneiros e as recolhas dos se?culos XIII e XIV. Lisboa: Colibri.
Vesteiro Torres, T. (1876): «Martin Codax», El Heraldo Gallego 147, pp. 345-347.