Contenido principal del artículo

Teresa López
Universidade da Coruña
España
https://orcid.org/0000-0003-3888-7092
Vol. 30 (2024), Artículos
DOI: https://doi.org/10.15304/moenia.id9026
Recibido: 07-02-2023 Aceptado: 29-02-2024 Publicado: 21-04-2024
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen
 

Citado por

Detalles del artículo

Referencias

Alonso Girgado, L. & L. Piñeiro Pais (2016): “Manuel María e Ramón Piñeiro: un epistolario (1950-1966)”, en Luis Cochón Touriño, Luis Alonso Girgado & Laura Piñeiro Pais (ed.): Manuel María. Cecais hai unha luz. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia / Centro Ramón Piñeiro para a investigación en Humanidades, 275-326.

Carvalho Calero, R. (1982): “O teatro galego e o I Certame Literario do Miño”. En Libros e autores galegos. Século XX. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 384‑92.

Fernández Poza, Ó. (2020): “Un primer acercamiento a la documentación censora del teatro gallego (1942-1970) en el Archivo General de la Administración”. Madrygal 23 (Número especial): 153‑62.

García Negro, M. P. (2018): “Introdución”. En Manuel María (2018): Obra teatral. s.l.: Fundación Manuel María de Estudos Galegos, 9‑18.

García Negro, M. P. (2022): “Unha obra teatral inédita de Manuel María”. En Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes (ed.): Elsinor no Finis Terrae. Estudos transversais sobre teatro galego. Oxford / New York: Peter Lang, 55-79.

Gómez Torres, C. (2002): Bibliografía de Manuel María. s.l.: Fundación Manuel María.

Gómez Torres, C. (2005): “Manuel María. Bibliografía teatral”. Casahamlet 7: 84‑91.

Lourenzo, M. & F. Pillado (1979): O teatro galego. Sada: Ediciós do Castro.

Manuel María (s.d.): “As posibilidades dun teatro galego”. Mecanoscrito inédito conservado na Biblioteca-Arquivo Francisco Pillado Mayor da Universidade da Coruña (TEX 29.1).

Manuel María (2018): Obra teatral. s.l.: Fundación Manuel María de Estudos Galegos. Introdución, edición e notas de María Pilar García Negro.

Oti Ríos, F. (2022): Alicerces teatrais en Galiza. Unha achega de fontes, fundamentos e feitos (1952-1975). s.l.: Invasoras.

Tato Fontaíña, L. (2000): “O teatro desde 1936”. En A. Tarrío Varela (ed.): Galicia. Literatura. XXXIII A literatura de 1936 ata hoxe. A Coruña: Hércules de Edicións, 442-551.

Tato Fontaíña, L. (2019): “Os vellos non deben de namorarse, de Castelao: xestación e recepción”. Madrygal 22, 241‑58. DOI: https://doi.org/10.5209/madr.66862.

Tato Fontaíña, L. (2021): "O teatro en Grial. Revista galega de cultura durante a ditadura (1963-1975)". Signum. Revista da ABREM 22/2, 196‑224.

Vieites, M. F. (2005): Historia do teatro galego. Unha lectura escénica. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.