Contido principal do artigo

Simone Marcenaro
Università del Molise
Italia
http://orcid.org/0000-0002-1730-4591
Vol 10 (2018), Anada. Recensións, páxinas 159-163
Recibido: 19-06-2018 Aceptado: 19-06-2018 Publicado: 01-08-2018
Copyright Como citar

Detalles do artigo

Citas

Lorenzo Gradín, Pilar (2003): “Las Razos gallego-portuguesas”, Romania 121, 99-132.

Marcenaro, Simone (2015): “Nuove acquisizioni sul Pergamiño Vindel (New York, Pierpont Morgan Library, ms. 979)”, Critica del testo 17/1, 33-53.

Michaëlis de Vasconcelos, Carolina (2004): Glosas Marginais ao Cancioneiro Medieval Português de Carolina Michaëlis de Vasconcelos. Edición de Yara Frateschi Vieira et al. Coimbra: Universidade.

Oliveira, António Resende de (1994): Depois do espectáculo trovadoresco. A estrutura dos cancioneiros peninsulares e as recolhas dos séculos XIII e XIV. Lisboa: Colibri.

Paredes Núñez, Juan (2010): El cancionero profano de Alfonso X, el Sabio. Santiago de Compostela: Universidade.

Riboldi, Elisabetta (2017): “Nuove acquisizioni su Johan Perez de Aboim, trovatore galego-portoghese del XIII secolo”, Carte romanze 5/1, 7-58.

Spaggiari, Barbara (1980): “Il canzoniere di Martin Codax”, Studi Medievali 1, 367-409.

Tavani, Giuseppe (1981): “A proposito di una ‘nuova’ edizione di Martin Codax”, Rassegna iberistica 10, 15-22.

Tavani, Giuseppe (1997): “Para uma leitura da cantiga de maldizer de Afonso X ‘Joan Rodriguiz foi osmar a Balteira’ (RM 18, 21, B481, V 64)”, in Ana Maria Brito et al. (eds.), Sentido que a vida faz. Estudos para Óscar Lopes. Porto: Campo das Letras, 493-496.

Tavani, Giuseppe (2016): “Ancora su *abondanha. Un problema ecdotico nella lirica profana di Alfonso X”, Verba 43, 415-420.