Contido principal do artigo

Anik Nandi
Queen's University Belfast
Reino Unido
http://orcid.org/0000-0001-8254-6637
Biografía
Vol 11 (2019), Pescuda, páxinas 77-101
DOI https://doi.org/10.15304/elg.11.5064
Recibido: 12-04-2018 Aceptado: 05-03-2019 Publicado: 30-07-2019
Copyright Como citar

Resumo

Nunha sociedade bilingüe cada individuo adulto ten as súas propias prácticas lingüísticas e crenzas sobre a elección do idioma dentro da familia; polo tanto, as prácticas lingüísticas no ámbito familiar son sumamente importantes para entender o proceso de transmisión interxeracional dunha lingua desfavorecida. O principal obxectivo deste traballo é investigar as estratexias para a transmisión interxeracional do galego no contexto familiar dos hábitats urbano e peri-urbano. Cun enfoque etnográfico, analizarase a axencia dos proxenitores pro-galego que, a través das súas crenzas e prácticas lingüísticas individuais, desempeñan un papel relevante na revitalización e mantemento da lingua fóra da escola, concretamente na familia. Para este estudo entrevistáronse proxenitores que pasaron polo sistema educativo de Galicia a partir de 1975 e viviron as primeiras políticas lingüísticas da Autonomía. A través de datos etnográficos, analízanse notas de campo e observacións, entrevistas semi-estruturadas cos proxenitores de Santiago de Compostela e Bertamiráns e dous grupos de discusión en Vigo e Santiago. Neste estudo tamén se propón unha aproximación de conceptos sociolingüísticos como política lingüística familiar e os seus efectos inmediatos na práctica lingüística a nivel micro, a planificación das linguas na familia e as estratexias que os proxenitores utilizan para transmitir a lingua galega.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Alberdi, Inés. 1999. La nueva familia española. Madrid: Taurus.

Althusser, Louis. 1971. Lenin and Philosophy and Other Essays. Nova York: Monthly Review Press.

Apple, Michael W. 2017. Reproduction and contradiction in education: an introduction. En Michael W. Apple (ed.), Cultural and Economic Reproduction in Education: Essays on Class, Ideology and the State, Oxon: Routledge.

Baldauf, Richard. 2005. Language planning and policy Research: An Overview. En Eli Hinkel (ed.), Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning. 957-970. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Bourdieu, Pierre. 1986. The Forms of Capital. En John Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. 241-258. Nova York: Greenwood.

Bourdieu, Pierre. 1991. Language and symbolic power. Oxford: Polity.

Calvet, Louis-Jean. 1987. La guerre des langues et les politiques linguistiques. Paris: Payot.

Cassels Johnson, David. 2013. Language Policy. London: Palgrave Macmillan.

Curdt-Christiansen, Xiao Lan. 2009. Visible and invisible language planning: Ideological factors in the family language policy of Chinese immigrant families in Quebec. Language Policy 8 (4), 351–375.

Curdt-Christiansen, Xiao Lan. 2013. Family language policy: sociopolitical reality versus linguistic continuity. Language Policy 12 (1), 1-6. DOI 10.1007/s10993-012-9269-0.

Curdt-Christiansen, Xiao Lan. 2014. Family language policy: Is learning Chinese at odds with learning English? En Xiao Lan Curdt-Christiansen e Andy Hancock (eds.), Learning Chinese in Diasporic Communities. 35-55. Amsterdam: John Benjamins.

Curdt-Christiansen, Xiao Lan. 2018. Family language policy. En James Tollefson e Miguel Perez Milans (eds.), The Oxford handbook of language policy and planning. 420-441. Oxford: Oxford University Press.

Eagleton, Terry. 1991. Ideology: An Introduction. London: Verso.

Fishman, Joshua. 1991. Reversing language shift: Theoretical and empirical foundations of assistance to threatened languages. Clevedon, Reino Unido: Multilingual Matters.

Fogle, Lyn Wright. 2013. Parental ethnotheories and family language policy in transnational adoptive families. Language Policy 12 (1), 83-102.

Freitas Juvino, María Pilar. 2008. A represión lingüística en Galiza no século XX: Aproximación cualitativa á situación sociolingüística de Galiza. Vigo: Xerais.

Galicia Confidencial. 2014. Pais e profesionais organízanse para impulsar o ensino en galego. Galicia Confidencial (06/03/2014). http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/17979-pais-profesionais-organizanse-impulsar-ensino-galego.

Gómez Ocampo, Marta. 2016. A imposición do galego. Nacemento, auxe e consecuencias da creación dun problema público. Grial 210, 136-141.

Hall, Stuart. 1985. Signification, Representation, Ideology: Althusser and the Post-Structuralist Debates. Critical Studies in Mass Communication 2 (2), 91-114.

Instituto Galego de Estatística. 2014. Enquisa de Condicións de Vida das Familias. Coñecemento e Uso do Galego. Ano 2013. Santiago de Compostela: Instituto Galego de Estatística (IGE).

La Opinion. 2014. Villanueva atribuye la pérdida de ´galegofalantes´ a la falta de transmisión en las familias. La Opinión (16-12-2014). http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2014/12/16/villanueva-atribuye-perdida-galegofalantes-falta/909510.html

Lanza, Elizabeth. 2007. Multilingualism and the family. En Peter Auer e Li Wei (eds.), Handbook of Multilingualism and Multilingual Communication. 45-66. Berlin: Mouton de Gruyter.

Leopold, Werner. 1949. Speech Development of a Bilingual Child. Evanston, IL: Northwestern University Press.

Loredo, Xaquín e Henrique Monteagudo. 2017. La transmisión intergeneracional del gallego. Comparación con el catalán. Treballs de Sociolingüistica Catalana 27, 99-116.

Loredo, Xaquín. 2017. La transmissió lingüística intergeneracional: el reflex de la vitalitat d'un idioma. Llengua, Societat i Conmunicació 15, 54-61.

Lorenzo Suárez, Anxo. 2005. Planificación lingüística de baixa intensidade: o caso galego. Cadernos de Lingua 27, 37-59.

McCarty, Teresa (ed.). 2011. Ethnography and language policy. New York and London: Routledge.

Monteagudo, Henrique e Xan Bouzada (eds.). 2002. O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000). Política Lingüística: análise e perspectivas, Vol.II. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

Monteagudo, Henrique. 2009. As razóns do galego. Apelo á cidadanía. Vigo: Editorial Galaxia.

Monteagudo, Henrique. 2012a. Política lingüística en Galicia. Apuntes para un nuevo balance. Quo Vadis Romania? 39, 21-39.

Monteagudo, Henrique. 2012b. Facer país co idioma. Sentido da normalización lingüística. A Coruña: Real Academia Galega.

Musitu, Gonzalo e Pat Allat (eds.). 1994. Psicosociología de la familia. Valencia: Albatros.

Musitu, Gonzalo. 1995. Familia, identidad y valores. Infancia y Sociedad 30, 230-262.

Nandi, Anik e Ashvin Devasundaram. 2017. Contesting the Conventionalising of Castilian: The Role of Galician Parents as Counter-Elites. En Fraser Lauchlan e Maria del Carmen Parafita Couto (eds.), Bilingualism and Minority Languages in Europe: Current trends and developments. 12-33. Newcastle upon Tyne, Reino Unido: Cambridge Scholars Publishing.

Nandi, Anik. 2016a. Estratexias familiares para a transmisión interxeracional do galego. Grial. Revista Galega de Cultura 211, 123-131.

Nandi, Anik. 2016b. Language policies on the ground: Parental language management in urban Galician homes. Heriot-Watt University, Reino Unido. (Tese de doutoramento inédita). https://www.ros.hw.ac.uk/handle/10399/3360.

Nandi, Anik. 2017. Language Policies and Linguistic Culture in Galicia. LaborHistórico 2, 28-45.

Nandi, Anik. 2018. Parents as stakeholders: Language management in urban Galician homes. Multilingua: Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication 37 (2), 201-223. https://doi.org/10.1515/multi-2017-0020.

O’Rourke, Bernadette e Fernando Ramallo. 2013. Competing ideologies of linguistic authority amongst newspeakers in contemporary Galicia. Language in Society 42, 287–305.

Palviainen, Åsa e Sally Boyd. 2013. Unity in Discourse, Diversity in Practice: The One Person One Language Policy in Bilingual Families. En Mila Schwartz e Anna Verschik (eds.), Successful Family Language Policy. Parents, Children and Educators in Interaction. 223-248. Nova York: Springer.

Ramallo, Fernando. 2010. Cara a unha tipoloxía sociolingüística dos falantes de galego. En Bieito Silva, Xesús Rodríguez e Isabel Vaquero (eds.), Educación e linguas en Galicia. 15–37. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Ramallo, Fernando. 2013. Neofalantismo. En Eva Gugenberger, Henrique Monteagudo e Gabriel Rei Doval (eds.), Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias. 245–258. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

Romo Morales, Gerardo. 2016. La familia como institución. Cambios y permanencias. Jalisco, Me?xico: Universidad de Guadalajara.

Ronjat, Jules. 1913. Le développement du langage observé chez un enfant bilingue. Paris: Champion.

Ruiz, Richard. 1984. Orientations in language planning. NABE Journal 8 (2), 15–34.

Saldaña, Johnny. 2013. The Coding Manual for Qualitative Researchers. Londres: Sage.

Salgado, Xurxo. 2014. Feijóo: Nunca antes se aprendeu tanto galego. Galicia Confidencial (11/12/2014). http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/21980-feijoo-se-aprendeu-galego.

Schiffman, Harold. 1996. Linguistic culture and language policy. London: Routledge.

Schwartz, Mila e Anna Verschik (eds.). 2013. Successful Family Language Policy: Parents, Children and Educators in Interaction. Nova York: Springer.

Schwartz, Mila. 2010. Family language policy: Core issues of an emerging field. Applied Linguistics Review 1 (1), 171-192.

Seminario de Sociolingüística da RAG. 1994. Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia: compendio do volume I do mapa sociolingüístico de Galicia. A Coruña: Real Academia Galega.

Seminario de Sociolingüística da RAG. 1995. Usos lingüísticos en Galicia: compendio do II volume do mapa sociolingüístico de Galicia. A Coruña: Real Academia Galega.

Seminario de Sociolingüística da RAG. 2017. Lingua e sociedade en Galicia: Resumo de resultados 1992-2016. A Coruña: Real Academia Galega.

Shohamy, Elena. 2006. Language Policy: Hidden Agendas and New Approaches. Nova York: Routledge.

Smith-Christmas, Cassie. 2016. Family Language Policy: Maintaining an Endangered Language in the Home. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Spolsky, Bernard (ed.). 2012. The Cambridge Handbook of Language Policy. Cambridge: Cambridge University Press.

Spolsky, Bernard. 2004. Language Policy. Cambridge: Cambridge University Press.

Spolsky, Bernard. 2009. Language management. Cambridge: Cambridge University Press.

Spolsky, Bernard. 2018. A modified and enriched theory of language policy (and management). Language Policy 1-16. https://doi.org/10.1007/s10993-018-9489-z.

Tollefson, James W. (ed.). 2013. Language policies in education: critical Issues. Oxon: Routledge.

Weigel, Daniel J., Sally S. Martin e Kymberley K. Bennett. 2006. Contributions of the home literacy environment to preschool-aged Sally children’s emerging literacy and language skills. Early Child Development and Care 176 (3–4), 357–378.