Contido principal do artigo

Ignacio Vázquez Diéguez
Universitat de Barcelona
España
Vol 4 (2012), Pescuda
Recibido: 17-09-2012 Aceptado: 17-09-2012
Copyright Como citar

Resumo

Ofrécese nestas páxinas un estudo comparativo entre o galego, o portugués e o español sobre o uso do infinitivo. Galego e portugués posúen unha variante conxugada deste tempo, inexistente en español, e será tratada con particular atención. A base do estudo será a diacronía que marca, en gran medida, o uso actual. A subordinación é o campo de acción do infinitivo conxugado e cada caso particular será exemplificado con pasaxes extraídas de diferentes corpus on-line consolidados. Verase o uso canónico esperable en galego e portugués e as variantes reais de tales usos, así como as solucións (traducións convenientes) do español perante o infinitivo flexionado. Aínda que a intención primeira é dar apoio aos estudantes, a pescuda pretende afastarse da sistematización clásica dada ao infinitivo conxugado nas gramáticas e quere propor principios funcionais –as estruturas sintácticas– (e non só estilísticos) no emprego dese tempo verbal.

Detalles do artigo

Citas

Abuín Soto, Manuel (1971): “El castellano hablado en las Rías Bajas gallegas”, Archivum. Revista de la Facultad de Filosofía y Letras XXI, 171-206.

Álvarez, Rosario / Xosé Xove (2002): Gramática da lingua galega. Vigo: Galaxia.

Cunha, Celso / Lindley Cintra (1984): Nova gramática do português contempoâneo. Edições João Sá da Costa: Lisboa.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (1999): “Sobre os usos do infinitivo flexionado e do futuro de subxuntivo no galego moderno”, en Rosario Álvarez / Dolores Vilavedra (coords.), Cinguidos por unha arela común: Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero, vol. I. Santiago de Compostela: USC, 389-416.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2002): Gramática da lingua galega II Morfosintaxe. Vigo: A Nosa Terra.

García Gondar, Francisco (1978): O infinitivo conxugado en galego. Santiago de Compostela: USC (Anexo 13 de Verba).

Huber, Joseph (1986): Gramática do português antigo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian (tradución do orixinal alemán: Alportugiesisches Elementarbuch, 1933).

Jansegers, Marlies / Clara Vanderschueren (2010): “El infinitivo flexionado gallego: ¿entre portugués y castellano?”, Revue de Linguistique Romane 74 (295-296), 415-441.

Körner, Karl-Hermann (1988): “Infinitivo flexionado e classificação das línguas”, en Actas do Primeiro Congresso [da] Associação Internacional de Lusitanistas. Poitiers: Universidade de Poitiers, 579-601.

López Martínez, Mª Sol (1991): “A propósito dalgunhas estructuras sintácticas do verbo mandar en galego”, en Mercedes Brea / Francisco Fernández Rei (coords.), Homenaxe ó Profesor Constantino García, vol. I. Santiago de Compostela: USC, 283-291.

Maurer, Theodoro Henrique Jr. (1968): O infinito flexionado português. Estudo histórico-descritivo. São Paulo: Companhia Editora Nacional.

Mattos e Silva, Rosa Virgínia (1994): O português arcaico. Morfologia e sintaxe. São Paulo: Universidade Federal da Bahia / Contexto.

Penas Ibáñez, María Azucena (1996): “El distinto tratamiento del infinitivo en español y portugués”, en Juan M. Carrasco González / Antonio Viudas Camarasa (eds.), Actas del Congreso Internacional Luso-Español de Lengua y Cultura en la Frontera: (Cáceres, 1 al 3 de diciembre de 1994). Cáceres: Universidad de Extremadura, 141-152.

Real Academia Española (2009): Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa, 2 vols.

Regueira Fdez. Xosé Luís (2001): “A construcción causativa facer + infinitivo na gramática funcional”, en Xosé Luís Regueira / Alexandre Veiga (eds.), Da gramática ó diccionario: Estudios de lingüística galega. Santiago de Compostela: USC, 209-223 (Anexo 49 de Verba)

Schulte, Kim (2007): Prepositional infinitives in Romance: A usage-based approach to syntactic change. Oxford: Peter Lang (Studies in Historical Linguistics 3).

Scida, Emily (2004): The Inflected Infinitive in Romance Languages. Nueva York: Routledge (Outstanding Dissertations in Linguistics).

Silva, Augusto Soares da (2008): “The Portuguese inflected infinitive and its conceptual basis”, en B. Lewandowska-Tomaszczyk (ed.), Asymmetric Events. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 227-243.

Väänänen, Veikko (2003 [1971, 1ª ed.]): Introducción al latín vulgar. Madrid: Gredos.

Vanderschueren, Clara / Marlies Jansegers (2010): “La vitalidad del infinitivo flexionado gallego”, en Pablo Cano López et al. (eds.), XXXIX Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística. Santiago de Compostela: USC (edición en CD-Rom).

Vesterinen, Rainer (2011): A cognitive approach to adverbial subordination in European Portuguese: The Infinitive, the clitic pronoun Se and finite verb forms. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Xove Ferreiro, Xosé (2005): “O verbo galego: usos e abusos, descrición e prescrición”, en Rosario Álvarez / Henrique Monteagudo (eds.), Norma lingüística e variación: Unha perspectiva desde o idioma galego. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 313-334.


Corpora utilizados:

Galego:

http://www.ti.usc.es/tilg/ (Tesouro Informatizado da Lingua Galega). Universidade de Santiago / Instituto da Lingua Galega.

http://corpus.cirp.es/corga/ (Corpus de referencia do galego actual). Centro Ramón Piñeiro para a investigación en Humanidades.

http://ilg.usc.es/tmilg/index.php (Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega). Universidade de Santiago / Instituto da Lingua Galega.

Portugués:

http://www.corpusdoportugues.org/ (Corpus do portugués).

Español:

http://www.corpusdelespanol.org/