Contido principal do artigo

Rosa Mouzo Villar
Instituto da Lingua Galega
España
Vol 4 (2012), Pescuda
Recibido: 17-09-2012 Aceptado: 17-09-2012
Copyright Como citar

Resumo

O obxectivo do presente traballo é realizar un estudo motivacional das formas galegas que aparecen recollidas no Atlas Lingüístico da Península Ibérica para a pregunta hijo menor. A nosa análise consiste en clasificar e estudar as diferentes formas rexistradas, segundo a motivación que provoca a elección duns determinados nomes que van ligados a un novo referente. Para acadar este obxectivo, seguindo o esquema presentado por Alinei (2002), foi necesario realizar pesquisas etimolóxicas e tamén semánticas, que nos facilitaron o coñecemento da motivación de cada denominación e que nos permitiron establecer as agrupacións. Non sempre foi unha tarefa doada dado que, na maioría dos casos, a motivación non é transparente, xa que aínda que está presente na conciencia dun falante cando a crea, esa conciencia pode chegar a perderse co paso do tempo.

Detalles do artigo

Citas

ALGa = Santamarina, Antón (dir.) (2012): Atlas Lingüístico Galego. VII. O ser humano II. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / Instituto da Lingua galega (no prelo).

Alinei, Mario (1983): «Arc-en-ciel» en Atlas Linguarum Europa. Pays Bas/Maastricht: Van Gorcum/ Assen, vol. I/1 (Commentaires), 47-80.

Alinei, Mario (1996): “Aspetti teorici della motivazione”, en Quaderni di Semantica XXXIII, 1, 7-17.

Alinei, Mario (2002): “Il ruolo della motivazione nel lessico”, Rosario Álvarez / Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández (eds.): Dialectoloxía e léxico. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 15-28.

Alinei, Mario (2009): L'origine delle parole. Roma: Aracne.

Álvarez Pérez, Xosé Afonso (2010): Para un estudo xeolingüístico dos campos lexicais. Análise de designacións galegas do ámbito da gandaría. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / Instituto da Lingua Galega.

ALPI = Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (1962). Madrid: CSIC.

Cortés Carreres, Santi / Vicent García Perales (2009): La historia interna del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. Correspondencia (1910 – 1976). Valencia: PUV.

Dalbera, Jean-Philippe (2006): Des dialectes au langage. Une archéologie du sens. Paris: Honoré Champion.

DdD = Santamarina, Antón (dir.) (2001): Dicionario de dicionarios. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / Instituto da Lingua Galega.

DECH = Corominas, Joan / José Antonio Pascual (1980-1991): Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. 6 vols. Madrid: Gredos.

DHs = Houaiss, Antônio / Mauro de Salles Villar / Francisco Manoel de Mello Franco (dirs.) (2001): Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Objetiva.

DRAG = García, Constantino / Manuel González González (dirs.) (1997): Diccionario da Real Academia Galega. A Coruña / Vigo: Real Academia Galega / Xerais / Galaxia.

DRAE = Real Academia Española (200122): Diccionario de la lengua española. Madrid: Espassa.

Figueiredo, Cândido de (193923): Dicionário da lingua portuguesa. 2 vols. Lisboa: Bertrand.

García Moutón, Pilar (2010): «El procesamiento informático de los materiales del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica de Tomás Navarro Tomás», en Gotzon Aurrekoetxea Olabarri / José Luis Ormaetxea Lasaga (eds.): Tools for Linguistic Variation. Universidad del País Vasco. Anejos del Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo, 167-174.

GDXL = Carballeira Anllo, Xosé María (coord.) (2009): Gran Dicionario Xerais da Lingua. 2 vols. Vigo: Edicións Xerais.

Giraud, Pierre (1960 [1955]): La semántica, México: Fondo de Cultura Económica [Trad. de La Sémantique, Paris: Presses Universitaires de France].

González González, Manuel (2005): «Taula rodona: “Sobre los métodos en dialectología actual”», en Joan Veny Clar (ed.): Els mètodes en dialectologia: continuïtat o alternativa? I Jornada de l’Associació d’amics del professor Antoni M. Badia i Margarit (Barcelona, 11 de març de 2004), Barcelona: IEC, 93-101.

Heap, David (2002): “Segunda noticia histórica del ALPI (a los cuarenta años de publicación de su primer tomo)”, Revista de Filología Española LXXXII, 5-19.

Julià Luna, Carolina (2009): “El cuerpo humano en la creación y motivación de los nombres románicos de insectos”, Revue de Linguistique Romane 291-292, 321-369.

Lakoff, George / Mark Johnson (20098): Metáforas de la vida cotidiana. Madrid: Cátedra.

Machado, Jose Pedro (19773): Dicionário etimológico da língua portuguesa. 5 vols. Lisboa: Livros Horizonte.

Morais Silva, António. de (197710): Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. 12 vols. Lisboa: Livros Horizonte.

Magariños, Alfonso (2003): A demografía na Galicia contemporánea. 1900-1936. Noia: Editorial Toxosoutos.

Mariño Ferro, Xosé Ramón (2000): Antropoloxía de Galicia. Vigo: Edicións Xerais.

Mariño Ferro, Xosé Ramón (2006): “Variacións locais na cultura popular”, en Rosario Álvarez / Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández (eds.): Lingua e territorio. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 131-156.

Navarro Tomás, Tomás (1975): «Noticia histórica del ALPI», en Capítulos de geografía lingüística de la Península Ibérica. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 9-20.

Ortiz Bordallo, Concepción (1994): Análisis comparativo de los atlas lingüísticos españoles. Madrid: UNED.

Pérez Pascual, José Ignacio (2007): «Los estudios de dialectología en el Centro de Estudios Históricos. La realización del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica», Moenia 13, 401-430.

Pinker, Steven (2007): El mundo de las palabras. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.

Romero Triñanes, Mario / Larisa Santos Suárez (2002): “As denominacións dos dedos da man: un estudio motivacional”, en Rosario Álvarez / Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández (eds.): Dialectoloxía e léxico. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 303-327.

Sousa Fernández, Xulio (2008): “Notas sobre o Atlas Lingüístico de la Península Ibérica en Galicia”, en Mercedes Brea / Francisco Fernández Rei / Xosé Luís Regueira (eds.), Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina. Santiago de Compostela: USC, 299-306.

TILG = Santamarina, Antón (dir.) (2003): Tesouro Informatizado da Lingua Galega. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega (Base de datos electrónica en URL: http://www.ti.usc.es/TILG ).