Contido principal do artigo

Luz Méndez
Asociación Galega de Onomástica / Televisión de Galicia
España
Vol 3 (2011), Peneira
Recibido: 14-05-2012 Aceptado: 15-05-2012 Publicado: 15-05-2012
Copyright Como citar

Resumo

Os traballos sobre onomástica en galego son escasos e recentes. No día a día xorden problemas na estandarización dos nomes de persoa e de lugar que non sempre son doados de resolver porque non dispoñemos de material de consulta que nos permita aclarar as dúbidas que se nos presentan. Neste artigo quérese analizar brevemente o estado dos estudos onomásticos en Galicia, tratar o problema que xurdiu en relación co nome galego do actual papa e chamar a atención sobre a necesidade de que as autoridades académicas nos fornezan de materiais útiles para a sociedade. Así, compararase a cuestión nas linguas veciñas para ver non só se se enfrontan a problemas coma os nosos senón tamén que carencias temos con respecto a elas e conclúese que para conseguir a normalización onomástica é fundamental a elaboración de criterios e de corpus onomásticos.

Detalles do artigo

Citas

Libros, artigos e traballos na rede

Alexandre, Marilar (2007): “Samain versus Halloween, cultura e mercancías: nomes na tradución de Harri Potter” en Luz Méndez Fernández / Gonzalo Navaza Blanco (eds.), Actas do I Congreso Internacional de Onomástica Galega “Frei Martín Sarmiento”. Santiago, Asociación Galega de Onomástica, 633-642.

Bergua, Juan B. (1980): Historia de las religiones: Jeschua. Madrid: Ediciones Ibéricas (http://www.lacriticaliteraria.com/pdf_reader.php?docid=11547290&key=key20pytqqupjnbhgiwth4a&pID=675)

Boullón Agrelo, Ana (1999): Antroponimia medieval galega (ss. VIII-XII). Berlín: Max Niemeyer Verlag Gmbh.

Boullón Agrelo, Ana (2009): “Sobre a estandarización da antroponimia: Anxelo / Anxela e familia”, Estudios de Lingüística Galega 1, 191-197 (http://ilg.usc.es/elg/volume/1/peneira/Peneira_Boullon_ELG01_2009.pdf).

Boullón Agrelo, Ana (2010): “Toponimia de Galicia: estado da cuestión” en María Dolores Gordón Peral (ed.), Toponimia de España. Estado actual y perspectivas de la investigación. Múnic: De Gruyter, 31-58.

Boullón Agrelo, Ana / Fernando Tato Plaza (1998/1999): ”Personal names as a sign of cultural identification: historical cope and current situación“, Onoma 34, 15-45.

Cartografía dos apelidos galegos (http://servergis.cesga.es/website/apelidos/viewer.asp).

Châtre, Maurice de la (1869): Historia de los papas (trad. de Higinio Díaz Lobo). Madrid: Círculo Editorial.(http://books.google.es).

CORGA = Corpus de Referencia do Galego Actual (http://corpus.cirp.es/corga).

Ernout, Alfred / Antoine Meillet. (19513): Dictionnaire Etymologique de la Langue Latine. París: Librairie C. Klincksieck.

Fernández González, Frutos (2008): O padrón de San Clodio de 1580. Santiago de Compostela: Asociación Galega de Onomástica.

Kajanto, Iiro (1965): The latin cognomina. Helsinki: Keskuskirjapaino.

Memorial de foros de la granja de Panjón (1631- 1694): (http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=3530689&fromagenda=N)

Navaza Blanco, Gonzalo / Antón Palacio Sánchez (1999): “Toponimia de Ventosela”, en Rosario Álvarez / Dolores Vilavedra (coords.), Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ao profesor Xesús Alonso Montero, vol. I. Santiago de Compostela: USC, 767-773.

Real Academia Española: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. (http://www.rae.es).

Santa Rosa de Viterbo, Joaquim de (1865): Elucidário das palavras, termos e frases que en Portugal antigamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram. Lisboa: A. J. Fernandes Lopez. (http://www.archive.org/stream/elucidariodaspa01silvgoog#page/n6/mode/2up).

TMILG = Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega (ilg.usc.es/tmilg).

Valado Fernández, Liliana (2007): “Os irmáns Corazón de León: nomes propios adaptados ou manipulados. Hibridación onomástica”, en Luz Méndez Fernández / Gonzalo Navaza Blanco (eds.), Actas do I Congreso Internacional de Onomástica Galega “Frei Martín Sarmiento”. Santiago: Asociación Galega de Onomástica, 671-682.


Outros webs consultados

A Santa Sé: www.vatican.va

Acadèmia Valenciana de la Llengua (http://www.avl.gva.es).

Euskaltzaindia (Real Academia da Lingua Vasca): www.euskaltzaindia.net.

Folha da Região: http://www.folhadaregiao.com.br.

Galicia Hoxe: www.galiciahoxe.com.

Generalitat de Catalunya: http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia

INE = Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/daco/daco42/nombyapel/nombyapel.htm.

Instituto dos registos e do notariado: http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/inicio

Páginas brancas (telefónicas): www.pbi.pai.pt.

Revista Betania online: www.betania.es

Urda Alice Klueger (blog): http://urdaklueger.blogspot.com.