Contido principal do artigo

María Dolores Sánchez Palomino
Universidade da Coruña
España
Vol 3 (2011), Pescuda
Recibido: 14-05-2012 Aceptado: 15-05-2012 Publicado: 15-05-2012
Copyright Como citar

Resumo

Este traballo ten dous obxectivos principais: por un lado, analizar o Vocabulario que o escritor Manuel Leiras Pulpeiro enviou á Real Academia Galega co fin de contribuír á confección do dicionario que esa institución comezou a publicar en 1913 e deixou inconcluso en 1928; por outro, coñecer o alcance das súas achegas a esta obra tan relevante na lexicografía galega e o modo en que se trataron eses datos. Como é sabido, o dicionario académico estaba chamado a ser o gran repertorio léxico da lingua galega, polo que a Academia utilizou abundantes e diversos materiais como fontes; entre eles, o citado Vocabulario, que ten unha importancia non suficientemente ponderada ata o momento. A análise de diferentes documentos e o cotexo de ambos os dous repertorios permitirá dilucidar en que medida e de que xeito se plasmou esa contribución que, como se verá, resultou moi fructífera para o texto académico. Para rematar, abórdase brevemente a transmisión deste Vocabulario á lexicografía galega posterior.

Detalles do artigo

Citas

AA.VV. (1982): Homenaxe a Álvaro Cunqueiro. Santiago de Compostela: Universidade.

Actas = Real Academia Galega, Actas da Academia Galega, libros I e II.

Aguirre = Carme Hermida Gulías (ed.) (2007): O ‘Diccionario del dialecto gallego’ de Luís Aguirre del Río. Anexo XXXVII de Cuadernos de Estudios Gallegos. Madrid: CSIC / Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”.

ALGa = Constantino García e Antón Santamarina (dirs.) (1990-2005): Atlas Lingüístico Galego, 5 vols. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza. Vol. III, Fonética, coord. por Manuel González González, 1999.

Alonso Montero, Xesús (ed.) (1983): Obra completa de Manuel Leiras Pulpeiro. Santiago de Compostela: Edicións Sálvora.

BRAG = Real Academia Gallega (1925): Boletín de la Real Academia Gallega, t. I (mayo de 1906-abril de 1907). La Coruña: Litografía e Imprenta Roel.

Bugarín López, María Xesús / Begoña Fernández Rei (eds.) (2000): Diccionario gallego-castellano de Francisco Porto Rey. A Coruña: RAG.

C[arré] A[ldao], E[ugenio] (1912): “Leiras Pulpeiro”, Boletín de la Real Academia Gallega VI/67, 184.

Cambre García, Carme et al. (2000): “A achega de material léxico ó Diccionario da Real Academia Galega (1913-1928)”, en Dieter Kremer (ed.), Actas do VI Congreso Internacional de Estudios Galegos (La Habana, abril de 2000). A Coruña: Ediciós do Castro, 35-53.

Cornide = Carlos Martínez-Barbeito (1956): “Don José Cornide y su ‘Catálogo de palabras gallegas’”, Boletín de la Real Academia Gallega 309-320, 291-349.

DD = Antón Santamarina (2000/2003): Diccionario de diccionarios, 1 CD-ROM e 1 guía. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, versión 3. Tamén en http://sli.uvigo.es/DdD.

DLG = Real Academia Galega / Instituto da Lingua Galega (1990): Diccionario da lingua galega. A Coruña: RAG.

DNGC = Henrique Monteagudo Romero / Xermán García Cancela (coords.) (1988): Diccionario normativo galego-castelán. Vigo: Galaxia.

DRAG / DRAG13-28 = Real Academia Gallega (1913- 1928): Diccionario gallego-castellano (A-CATIVO). La Coruña: Imprenta Ferrer.

DRAG97 = Real Academia Galega (1997): Diccionario da Real Academia Galega, dirixido por Constantino García e Manuel González González. A Coruña / Vigo: RAG / Xerais / Galaxia.

EGU = Bieito Ledo Cabido (ed. / dir.) (1999-2006): Enciclopedia Galega Universal, 16 vols. Vigo: Ir Indo Edicións.

Estravís = Isaac Alonso Estravís (1995): Dicionário da língua galega. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións.

Fernández Rei, Francisco (1990): Dialectoloxía da lingua galega. Vigo: Xerais.

Fernández Salgado, Xosé Antonio (2005): Marcial Valladares. Biografía dun precursor no Rexurdimento galego. Pontevedra: Deputación.

Ferreiro Fernández, Manuel (1994): “Contribución á lexicografía histórica do galego: o vocabulario de Payzal”, Cadernos de lingua 9, 55-88.

Filgueira Valverde, José (1947): “El primer vocabulario gallego y su colector, el bachiller Olea (c. 1536)”, Cuadernos de Estudios Gallegos VIII, 602- 603.

Franco Grande, Xosé Luís (ed.) (1970): “Vocabulario. Enviado por Leiras Pulpeiro á Academia Galega”, en Xosé Luís Franco Grande (ed.), Manuel Leiras Pulpeiro. Obra Completa. Vigo: Galaxia, co patrocinio da Fundación Penzol, 423-453.

García, Constantino (1985): Glosario de voces galegas de hoxe. Anexo 27 de Verba. Santiago de Compostela: Universidade.

García Ares, Maricarme (ed.) (2000): Nuevo Suplemento al Diccionario Gallego-Castellano publicado en 1884 por Dn. M(arcial) V(alladares) N(úñez). Anexo 4 de Cadernos de lingua. A Coruña: RAG.

GDS21 = Xosé Antonio Pena (dir.) (2006): Gran Dicionario Século 21 da Lingua Galega. Vigo: Editorial Galaxia / Edicións do Cumio.

Gómez Clemente, Xosé María / Xosé Bieito Arias Freixedo (1990): “Vocabulario gallego-castellano de Eduardo Pondal”, Cadernos de lingua 2, 11-46.

GX = Xosé María Carballeira Anllo (coord.) (2000): Gran Diccionario Xerais da Lingua. Vigo: Xerais.

Leite de Vasconcelos, José (1902): “Estudos de philologia gallega”, Revista Lusitana VII, 198-229.

M[urguía] (1863/1872): “Glosario”, en Rosalía de Castro, Cantares gallegos, ed. de María Xesús Lama. Vigo: Galaxia, 1995, 319-330.

Martíns Seixo, Ramón Anxo (2003): “O labor de fraseógrafo de Manuel Leiras Pulpeiro”, Cadernos de Fraseoloxía Galega 4, 59-77.

Mirás = Francisco Mirás (1864): Compendio de gramática gallega-castellana. Santiago. Establecimiento tipográfico de Manuel Mirás.

Neira, Marga / Xesús Riveiro (eds.) (2000): Vocabulario gallego-castellano de J. M. Pintos. Anexo 5 de Cadernos de lingua, A Coruña: RAG.

Noia Campos, Camiño (2000): “A dimensión da literatura popular na obra de Leiras Pulpeiro”, en José Luis Rodríguez (ed.), Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero. Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia / USC, t. II, 597-612.

NTLLE = Real Academia Española: Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española, http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle [última consulta: 09/09/2010].

Pensado, José Luis (1958): “Un vocabulario gallego del siglo XIX”, en Homaxe a Ramón Otero Pedrayo. Vigo: Galaxia, 275-286.

Pensado, José Luis (ed.) (2003): Vocábulos gallegos escuros. Lo que quieren decir. Anexo 7 de Cadernos de lingua, revisado, completado e disposto para o prelo por Dieter Messner. A Coruña: RAG.

Pensado, X. L. (ed.) (1995): Traducción de algunas voces, frases y locuciones gallegas, especialmente de agricultura, al castellano (1840-1858). Anexo 2 de Cadernos de lingua. A Coruña: RAG.

Pérez Pascual, Ignacio / Cleofé Tato García (1986): “O Vocabulario de Leiras Pulpeiro (I)”, Verba 13, 237-267.

Real Academia Galega / Instituto da Lingua Galega (200419): Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. A Coruña: RAG.

Regueira, Xosé Luís (2010): Dicionario de pronuncia da lingua galega. A Coruña: RAG / ILG.

Rei Lema, Xosé María (ed.) (2000): Vocabulario de Soneira, de Francisco Romero Lema. Anexo 6 de Cadernos de lingua. A Coruña: RAG.

Reimunde Noreña, Ramón (1984): Poesía completa de Leiras Pulpeiro. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

Sánchez Palomino, María Dolores (2001): “A información gramatical no diccionario galego-castelán de F. J. Rodríguez”, en José Ángel Fernández Roca e María José Martínez López (eds.), Vir bonus docendi peritus. Homenaxe a José Pérez Riesco. A Coruña: Universidade, 371-405.

Santamarina, Antón (2000/2003a): “Diccionario de diccionarios”, en Antón Santamarina, Diccionario de diccionarios, Índice > Diccionario de diccionarios > Diccionario_de_diccionarios2003.pdf, 64 pp.

Santamarina, Antón (2000/2003b): “Os lexicógrafos galegos. Historia dunha profesión”, en Antón Santamarina, Diccionario de diccionarios, Índice > Lexicografía galega > Os lexicografos galegos.pdf, 22 pp.

Seco, Manuel (20032a): “Problemas formales de la definición”, en Manuel Seco, Estudios de lexicografía española. Madrid: Paraninfo, 2ª ed. aum. e rev., 25-46.

Seco, Manuel (20032b): “El ‘contorno’ en la definición lexicográfica”, en Manuel Seco, Estudios de lexicografía española. Madrid: Paraninfo, 2ª ed. aum. e rev., 47-58.

Suárez Vázquez, Damián (2000): “As autoridades no Diccionario gallego-castellano (1913-1928) da Real Academia Galega”, Cadernos de lingua 21, 67-102.

TILGa = Antón Santamarina (dir.), Tesouro Informatizado da Lingua Galega. USC / ILG, http://www.ti.usc.es/tilg/ [última consulta: 09/09/2010].

Trapero Pardo, José (1983): Manoel Leiras Pulpeiro: vida e obra: escolma de textos. A Coruña: RAG.

VOLGa = Real Academia Galega / Instituto da Lingua Galega (2004): Vocabulario ortográfico da lingua galega, coord. por Antón Santamarina e Manuel González González. A Coruña: RAG.