Contido principal do artigo

Aquilino Alonso Núñez
Universidade de Vigo
España
Gonzalo Navaza
Universidade de Vigo
España
Vol 2 (2010), Peneira
Recibido: 11-11-2013 Aceptado: 11-11-2013
Copyright Como citar

Resumo

Neste traballo examinamos as diferentes propostas etimolóxicas suxeridas para o verbo galego devecer / debecer e presentamos unha nova proposta *DEBILESCERE, un verbo formado a partir do adxectivo DEBILIS. Este *DEBILESCERE explica mellor ca outras teorías as formas e os significados galegos actuais, de acordo con criterios fonéticos, semánticos e morfolóxicos.

Detalles do artigo

Citas

Allen, Andrew (1981): “The Development of Prefixal and Parasynthetic Verbs in Latin and Romance”, Romance Philology 35, 79-85.

Alonso Núñez, Aquilino (2008): “La sufijación verbal, la circunfijación verbal y la sufijación verbal homogénea en el habla gallega del ayuntamiento de Castrelo do Val (Ourense, España)”, Quaderni di Semantica XXIX, 2, 343-392.

Blánquez Fraile, Agustín (19825): Diccionario latino-español. Barcelona: Ramón Sopena.

CODOLGA = López Pereira, José Eduardo (dir.) (2006-): Corpus Documentale Latinum Gallaeciae. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades [http://corpus.cirp.es/codolga/] [último acceso: 01/02/2010].

CORGA = Rojo, Guillermo (dir.) (1994-): Corpus de Referencia do Galego Actual. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades [http://corpus.cirp.es/corga/] [último acceso: 20/02/2010].

Corominas, Juan / José Antonio Pascual (1980): Diccionario critico etimológico castellano e hispánico. Madrid: Gredos.

Costa, José Almeida / António Sampaio e Melo (19835): Diciónario da língua portuguesa. Lisboa: Porto Editora.

DCECH = Corominas, J. / J. A. Pascual (1980)

DdD = Santamarina, A. (2006-2009)

DDGM = González Seoane, E. (2006-2009)

Dias, Adamir / Manuela Tender (2005): Dicionário de trasmontanismos. Chaves: Associação Rotary Club de Chaves.

Dworkin, Steven N. (1985): “From -ir to -ecer in Spanish: the Loss of OSp. Deadjectival -ir Verbs”, Hispanic Review 53, 295-305.

Fernández Rei, Francisco. (1990): Dialectoloxía da lingua galega. Vigo: Xerais.

Ferreira, Aurelio Buarque de Holanda (1990): Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.

Gaffiot, Félix (1934): Dictionnaire latin-Français. Paris: Hachette [http://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php].

García Arias, Xosé Lluis (2002-2004): Diccionario General de la Lengua Asturiana. Oviedo: Editorial Prensa Asturiana [http://mas.lne.es/diccionario/] [último acceso: 20/02/2010].

García de Diego, Vicente (19852): Diccionario etimológico español e hispánico. Madrid: Espasa-Calpe.

García Gallarín, Consuelo (1998): Léxico del 98. Universidad Complutense: Editorial Complutense.

García González, Constantino (1985): Glosario de voces galegas de hoxe. Santiago de Compostela: USC (Anexo 27 de Verba).

Gonçalves, Gabriel (1988): O falar do Minho: Subsídios para o seu estudo com um glossário de provincianismos e formas divergentes. Porto: Gabriel Gonçalves.

González Seoane, Ernesto (dir.) (2006-2009): Dicionario de dicionarios do galego medieval. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega [ed. dixital http://sli.uvigo.es/DDGM/].

Iacobini, Claudio (2004): “Parasintesi”, en Maria Grosmann e Franz Rainer (coords.), La formazione delle parole in italiano. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 165-188.

Lloyd, Paul (2003): Del latín al español. I. Fonología y morfología históricas de la lengua española. Madrid: Gredos, reimpresión.

Malkiel, Yakov (1941): “Atristar-Entristecer: Adjectival Verbs in Spanish, Portuguese, and Catalan”, Studies in Philology 38, 429-461.

Meyer-Lübke, W. (1974): Grammaire des langues romanes. II Morphologie. Genève - Marseille / Marsella: Slatkine reprints / Lafitte reprints [reimpresión da edición de París de 1890-1906].

Niermeyer, Jan Frederik (ed.) (1854 [ed. C. van de Kieft, 1976]): Mediae Latinitatis lexicon minus. Lexique latin médiévalfrançais/anglais A medieval Latin French/English dictionary. Leiden: E. J. Brill.

Normas 2003 = RAG / ILG (2003): Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. A Coruña: RAG / ILG, 18ª edición revisada.

Pena, Jesús (1980): La derivación en español. Verbos derivados y substantivos verbales. Santiago de Compostela: USC (Anexo 16 de Verba).

Pena, Jesús (1993): “La formación de verbos en español: la sufijación verbal”, en Soledad Varela (ed.): La formación de palabras. Madrid: Taurus, 217-281.

Penny, Ralph J. (2004): Variación y cambio en español. Madrid: Gredos.

Pharies, David (2002): Diccionario etimológico de los sufijos españoles. Madrid: Gredos.

Rio-Torto, Graça Maria (1998): Morfologia derivacional. Teoria e aplicaçaõ ao portugués. Porto: Porto Editora.

Rodríguez Cruz, José (2007): Cultura e fala popular de San Ciprián de Hermisende. Ourense: Deputación de Ourense.

Romero Lema, Francisco (1990): Vocabulario de Soneira. A Coruña: Real Academia Galega (Anexo 6 de Cadernos de Lingua).

Santamarina, Antón (2006-2009): Dicionario de Dicionarios. Santiago: Instituto da Lingua Galega [ed. dixital http://sli.uvigo.es/ddd/index.html].

Santos, Maria José de Moura (1967): Os falares fronteiriços de Trás-os-Montes, vols. XII, tomo II; XIII e XIV. Coimbra (Separata da Revista Portuguesa de Filologia).

Scalise, Sergio (1994): Morfologia. Bolonia: Il Mulino.

TMILG = Varela Barreiro, X. (dir.) (2004-): Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega [http://ilg.usc.es/tmilg] [último acceso: 01/02/2010].

Väänänen, Veikko (19953): Introducción al latín vulgar. Madrid: Gredos.