Contido principal do artigo

Xosé Antonio Fernández Salgado
Universidade de Vigo
España
Vol 1 (2009), Peneira
Recibido: 05-11-2013
Copyright Como citar

Resumo

Este artigo analiza a rección sintáctica do verbo informar nun corpus de lingua escrita do galego moderno (1837-2002). A análise céntrase nas estruturas trivalentes activas da acepción ‘[alguén] dá noticias ou datos [a alguén] sobre [algo]’, nas que informar selecciona semanticamente un Axente, un Destinatario e un Tema, respectivamente. Determínanse as expresións formais e sintácticas que enchen os ocos [a alguén] e [algo] e discútese a validez dos diferentes esquemas sintácticos para o galego estándar, segundo criterios de tradición, frecuencia e autoridade.

Detalles do artigo

Citas

Álvarez Blanco, Rosario / Xosé Xove (2002): Gramática da lingua galega. Vigo: Galaxia.

Anaya Revuelta, Inmaculada (2001): “Sobre el uso de informar que o informar de que en español”, Verba 48, 21-33.

Busse, Winfried (coord.) (1994): Dicionário sintáctico de verbos portugueses. Coimbra: Almedina.

Chacón Malvar, Rafael / Manuel Rodríguez Alonso (1992): Diccionario crítico de dúbidas e erros da lingua galega. Sada: Do Castro.

DRAG = García González, C. / M. González González (dirs.) (1997): Diccionario da Real Academia Galega. A Coruña: Real Academia Galega / Galaxia / Xerais.

Fernández Salgado, Benigno (dir.) (2004): Dicionario Galaxia de usos e dificultades da lingua galega. Vigo: Galaxia.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2000): Gramática da lingua galega II. Morfosintaxe. Vigo: A Nosa Terra.

GDXL = Carballeira Anllo, Xosé Mª (coord.) (2000): Gran Diccionario Xerais da Lingua. Vigo: Xerais.

DLPC = Academia das Ciências de Lisboa (2001): Dicionário da lingua portuguesa contemporânea, vol. II. Lisboa: Verbo / Academia das Ciências.

Gómez Devís, Begoña (1997): “El queísmo: causas explicativas y actitudes sociolingüísticas”, en Briz, Antonio et al. (eds.), Pragmática y gramática del español hablado. Zaragoza: Pórtico, 311-316.

Gómez Torrego, Leonardo (1999): “La variación en las subordinadas sustantivas: dequeísmo y queísmo”, en Ignacio Bosque / Violeta Demonte (dirs.), Gramática descritiva de la lengua española, vol. III. Madrid: Espasa Calpe, 2105-2150.

Morante Vallejo, Roser et al. (1999): “Los verbos de trayectoria”, Procesamiento del lenguaje natural 23, 140-148.

Pena Romay, Xosé Antonio (2004): “Alternancia en galego dos pronomes átonos de acusativo e dativo en verbos que rexen ámbalas dúas posibilidades”, en Rosario Álvarez et al. (eds.), A lingua galega: Historia e Actualidade, vol. IV. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 129-137.

RAE/AALE = Real Academia Española / Asociación de Academias de la Lengua española (2005): Diccionario panhispánico de dudas. Madrid: Santillana.

Riveiro Costa, Xesús (2002): Diccionario Cumio de construcións preposicionais. Vigo: Do Cumio.

Sanmartín Rei, Goretti (coord.) (2006): Sobre a calidade da nosa lingua. A Coruña: Universidade.

Vilela, Mario (coord.) (1990): Dicionário do português básico. Porto: Asa.