Contido principal do artigo

Manuel Francisco Vieites
Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, Universidade de Vigo
España
Biografía
No 51 (2017): 2º semestre, Estudos
DOI https://doi.org/10.15304/bgl.51.3848
Recibido: 03-01-2017 Aceptado: 07-06-2017 Publicado: 27-07-2017
Copyright Como citar

Resumo

Ao longo dos últimos anos Eduardo Alonso vén estreando espectáculos creados a partir de textos propios, entre os que destacan un conxunto de propostas que se asentan nunha visión crítica, aceda, pero tamén irónica, dos asuntos do presente. Con este traballo, no que se fai unha breve revisión da súa traxectoria como autor dramático pero tamén como axente activo do sistema teatral galego, analizamos os trazos substantivos dun conxunto de textos nos que abrollan aspectos singulares da experiencia humana, moi marcada pola derruba e pola derrota, como acontece en Confesión, Extrarradios, Último cowboy ou Linda and Freddy, ilusionistas.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

A. A. D. T. E. G. 1996. Necesidade dunha política teatral. Santiago de Compostela: Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Escena de Galicia.

Abuín, Anxo. 1998. “De poiumenos e outros usos posmodernos: unha tendencia no teatro galego actual”, en Boletín Galego de Literatura, Compostela, nº 19, pp. 83-90, https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/1913 [Consulta: 08-06-2017].

Alonso, Eduardo. 1991. “Unha política teatral: estructurar teatralmente Galicia”. En Primeiro Encontro do teatro profesional (VV. AA.). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, pp. 57-78.

Alonso, Eduardo. 2006a. Teatro imprevisto. Prólogo de Damián Villalaín. Lugo: TrisTram, col. Teatro.

Alonso, Eduardo. 2006b. Imperial: Café Cantante. Vigo 1936. Prólogo de Inmaculada López Silva. A Coruña: Espiral Maior Teatro.

Alonso, Eduardo. 2009. Glass City. Cidade de Cristal. Prólogo de Inma António. A Coruña: Espiral Maior Teatro.

Alonso, Eduardo. 2015. Palabras malditas. Prólogo de Juan Antonio Hormigón, en ADE/Teatro, nº 154, pp. 95-106.

Araúxo García, Nuria. 2002. “A escrita dramática galega”, en Casahamlet, nº 4, pp. 2-5.

Birringuer, Johannes. 1989. Theater, Theory, Postmodernism. Bloomington: Indiana University Press.

Cardullo, Bert (ed.). 2003. Leccións de Dramaturxia. Vigo: Editorial Galaxia.

Everett, William A. e Laird Paul R. (eds.). 2005. The Cambridge Companion to the Musical. Cambridge: Cambridge University Press.

Fernández Vieites, M. 2010. “As artes escénicas en Galicia. Elementos para unha diagnose”. En O Capital da cultura: unha achega ás industrias culturais de Galicia (eds. Víctor F. Freixanes e Alberto Meixide). A Coruña: Centro de Investigación Económica e Financiera/ Fundación Caixa Galicia, pp. 465-537.

Figueroa, Antón. 2001. Nación, literatura, identidade. Comunicación literaria e campos sociais en Galicia. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Foro Teatral de Sada. 2000. “Un programa básico para o teatro galego”, en Revista Galega de Teatro, nº 25, pp. 55-60.

González, Avelino. 2006. “Asociacionismo profesional en las artes escénicas en Galicia. La AADTEG y otros casos”, en ADE/Teatro, nº 112, pp. 250-252.

González Millán, Xoán. 1994. “Do nacionalismo literario a una literatura nacional. Hipóteses de traballo para un estudio institucional da literatura galega”, en Anuario de Estudios Literarios Galegos, pp. 66-81.

González Millán, Xoán. 1998. “A reconfiguración do espazo literario galego actual: transformacións e desafíos”. En Do novo teatro á nova dramaturxia (1965-1995) (ed.M. F. Vieites). Vigo: Edicións Xerais de Galicia, pp. 15-32.

González Millán, Xoán. 2000. Resistencia cultural e diferencia histórica. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

Hidalgo, Pilar. 1974. La ira y la palabra (Teatro inglés actual). Madrid: Cupsa Editorial.

Hormigón, Juan A. 2015. “Eduardo Alonso: un director autor”, en ADE/Teatro, nº 154, p. 92.

Ingarden, Roman. 1989. “Concreción y reconstrucción”. En Estética de la Recepción (ed. Rainer Warning). Madrid: Visor, La Balsa de la Medusa, pp. 35-53.

Iravedra, Dolores (ed.) 2007. Poesía de la experiencia. Madrid: Visor.

Kopelman, Isa e Munhoz, Bruna. 2015. “O teatro do cotidiano: epicidade e dramaticidade em A procura de emprego de Michel Vinaver”, en Pitágoras 500, nº 8, pp. 100-110, https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/pit500/article/view/8641808 [Consulta: 08/06/2017].

Ladra, David. 1988. “Algunos apuntes sobre el realismo”, en Primer Acto, nº 226, pp. 82-85.

Laing, Ronald D. 1983. El yo dividido. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

López-Ríos, Santiago. 2011. “La Comedia dos tolos amores de Calisto e Melibea de Eduardo Alonso”, en eHumanista. Journal of Iberian Studies, nº 19, pp. 209-233, http://eprints.ucm.es/15899/ [Consulta: 08/06/2017].

López Silva, Inmaculada. 2006. “Tempo de volframio”. En Imperial: Café Cantante. Vigo 1936 (Eduardo Alonso). A Coruña: Espiral Maior, col. Teatro, pp. 7-11.

López Silva, Inmaculada. 2007. “O desenvolvemento da nova dramaturxia”. En Cento vinte e cinco anos de teatro en galego (ed. Manuel F. Vieites). Vigo: Editorial Galaxia, pp. 213-222.

López Silva, Inmaculada. 2015. Resistir no escenario. Cara a unha historia institucional do teatro galego. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago.

Lourenzo, Manuel e Pillado, Francisco. 1987. Dicionário do teatro galego (1671-1985). Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

Núñez Sabarís, Xaquín. 2014. “Converxencias actuais entre o teatro galego e o portugués: construíndo un teatro do aquí”, en 1616 Anuario de literatura comparada, nº 4, pp. 77-106, https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/34162?locale=es [Consulta: 08/06/2017].

Pascual, Roberto. 2007. “O teatro galego na actualidade”. En Cento vinte e cinco anos de teatro en galego (ed. Manuel F. Vieites). Vigo: Editorial Galaxia, pp. 223-239.

Rebellato, Dan. 1999. 1956 And All That. The making of modern british drama. London: Routledge.

Regueiro Salgado, Begoña. 2006. “Manuel Pereira Valcárcel: poesía de la Experiencia en la Galicia actual”, en Madrygal. Revista de estudios gallegos, nº 9, pp. 103-113, http://revistas.ucm.es/index.php/MADR/article/view/34230 [Consulta: 08/06/2017].

Rodríguez Alonso, Carlos. 2015. “Eduardo Alonso. Nota teatrográfica”, en ADE/Teatro, nº 154, pp. 93-94.

Sanchis Sinisterra, José. 1995. “Por una dramaturgia de la recepción”, en ADE/Teatro, nº 41-42, pp. 64-70.

Sastre, Alfonso. 1988. “Ni ángel ni demonio”, en Primer Acto, nº 226, pp. 86-89.

Solveira, Ricardo. 2006. “La formación teatral. Notas sobre la ESAD de Galicia”, en ADE/Teatro, nº 112, pp. 244-249.

Vilavedra, Dolores. 1998. “As novas promocións”. En Do novo teatro á nova dramaturxia (1965-1995) (ed. Manuel F. Vieites). Vigo: Edicións Xerais de Galicia, pp. 109-143.

Villalaín, Damián. 2006. “Carne Humana”. En Teatro Imprevisto (Eduardo Alonso). Lugo: TrisTram, pp. 2-35.

Villalaín, Damián. 2007. “A xeración do 78 na creación do teatro institucional do teatro galego”. En Cento vinte e cinco anos de teatro en galego (ed.Manuel F. Vieites). Vigo: Editorial Galaxia, pp. 165-170.

Vieites, Manuel F. 1998a. La nueva dramaturgia gallega. Estudio y antología. Madrid: Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España.

Vieites, Manuel F. 1998b. “Creación dramática e realización teatral. Algunhas consideracións en torno ao Novo Teatro Galego (NTG) e a Nova Dramaturxia Galega (NDG)”. En Do novo teatro á nova dramaturxia (1965-1995) (ed. Manuel F. Vieites). Vigo: Edicións Xerais de Galicia, pp. 33-84.

Vieites, Manuel F. 1999. “TEATRAgal: encuentros de teatro en Galicia y el norte de Portugal”, en Madrygal. Revista de estudios gallegos, nº 2, pp. 159-161, http://revistas.ucm.es/index.php/MADR/article/view/MADR9999110159A [Consulta: 08/06/2017].

Vieites, Manuel F. 2001. “Cronoloxía e temporalidade na literatura dramática galega. A periodización, unha proposta de traballo”, en Boletín Galego de Literatura, nº 25, pp. 51-90, https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/1963 [Consulta: 08/06/2017].

Vieites, Manuel F. 2002. “O Premio Estornela de Creación Dramática”, en Guía dos Libros Novos, nº 37, p. 31.

Vieites, Manuel F. 2005. Historia do teatro galego: unha lectura escénica. Santiago de Compostela: Dirección Xeral de Promoción Cultural.

Vieites, Manuel F. 2009. “Sistema, repertorio e política teatral”, en Revista Galega de Teatro, nº 61, pp. 21-35.

Vieites, Manuel F. 2015. “Teatro y traducción en Galicia. Una panorámica provisional”. En Literaturas extranjeras y desarrollo cultural (eds. Ana Luna Alonso, Áurea Fernández Rodríguez, Iolanda Galanes Santos e Silvia Montero Küpper). Berlín: Peter Lang, pp. 177-211.

Vieites, Manuel F. 2016. “Traducción, campo literario y sistema teatral en Galicia. Un marco teórico e histórico”, en Sendebar, nº 27, pp. 181-210, http://revistaseug.ugr.es/index.php/sendebar/article/view/3876 [Consulta: 08/06/2017].

VV. AA. 2004. Centro Dramático Galego. 20 anos, 1984-2004. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Watzlawick, Paul, Janet B. Bavelas e Don D. Jackson. 1991. Teoría de la comunicación humana. Barcelona: Herder.

Wellwarth, George. 1975. Teatro de protesta y paradoja. Madrid: Alianza Editorial.

Artigos máis lidos do mesmo autor/a(s)