Contido principal do artigo

Laura Piñeiro Pais
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
España
Biografía
No 51 (2017): 2º semestre, Notas
DOI https://doi.org/10.15304/bgl.51.3444
Recibido: 01-07-2016 Aceptado: 15-12-2016 Publicado: 03-10-2017
Copyright Como citar

Resumo

A consecuencia do golpe militar de 1936, o teatro galego foi practicamente inexistente en Galicia ata a fundación da Editorial Galaxia a comezos dos anos cincuenta. É precisamente en Galaxia onde Bernardino Graña inicia a súa angueira teatral coa publicación de Vinte mil pesos crime en 1962. O seu labor no eido da dramaturxia non cesará ata 2010, ano en que publica a farsa para nenos Larpancia saborosa do lobo e da raposa, ata o momento, a última peza teatral publicada polo autor. Este artigo abordará o estudo da dramaturxia de Bernardino Graña centrándonos na obra Con Franco nun armario, na que analizaremos os temas principais, así como os motivos temáticos da violencia, a morte e a crítica social e histórica.


Citado por

Detalles do artigo

Citas

Agrelo Costas, Eulalia. 2015. “V.1. Contexto e factores sistémicos”. En Historia da Literatura Infantil e Xuvenil Galega (coord. Blanca-Ana Roig Rechou). Vigo: Edicións Xerais de Galicia, pp. 283-205.

Carballo Calero, Ricardo. 1962. “Bocaccio en Galicia”, en Faro de Vigo, 29 xullo 1962.

Carré Alvarellos, Leandro. 1931. “Apontamentos para a historia do teatro galego”, en Boletín da Real Academia Galega, 235-240, pp. 213-224.

Fernández Lorenzo, Rafael e Héitor Mera Herbello (eds.). 2005. Conversas con Bernardino Graña. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Fontoira Surís, Mª Lydia. 1973. “O teatro en ?Illa Nova”, en Grial, 41, pp. 360-369.

Graña, Bernardino. 1975. “Sinfarainín contra Don Perfeuto”, en Grial, 48, pp. 201-217.

Graña, Bernardino. 1992. Os burros que comen ouro (nunca cabalos serán). [Barcelona]: Sotelo Blanco Edicións.

Graña, Bernardino. 1994. “Bernardino Graña: Entrevista”, en Aula ínfima. Revista dos estudantes da Faculdade de Xeografía e Historia, 4, marzo 1994, pp. I-VIII.

Graña, Bernardino. 2005. Vinte mil pesos crime (ed. Héitor Mera). Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Graña, Bernardino. 2009. Con Franco nun armario. Vigo: Edicións A Nosa Terra.

Graña, Bernardino. 2010. Larpancia saborosa do lobo e a raposa. Ferrol: Edicións Embora.

Mera Herbello, Héitor. 2005. “Introdución”. En Bernardino Graña. Vinte mil pesos crime (ed. Héitor Mera). Vigo: Edicións Xerais de Galicia, pp. 8-56.

Riobó Sanluís, Pedro Pablo. 1999. O teatro galego contemporáneo (1936-1996). A Coruña: Universidade da Coruña. Col. Biblioteca-Arquivo Teatral “Francisco Pillado Mayor”. Serie Azul, 9.