Contido principal do artigo

Vítor Míguez
Instituto da Lingua Galega (ILG) / Universidade de Santiago de Compostela (USC)
http://orcid.org/0000-0001-7138-373X
Vol 13 (2021), Pescuda, páxinas 107-137
DOI https://doi.org/10.15304/elg.13.7386
Recibido: 15-01-2021 Aceptado: 22-03-2021 Publicado: 29-07-2021
Copyright Como citar

Resumo

A modalidade é unha categoría de análise de grande éxito na lingüística que recibiu escasa atención nos estudos sobre o galego. Esta contribución mostra as dificultades con que baten os achegamentos lingüísticos tradicionais á hora de alcanzar unha definición coherente da modalidade e defende, a partir do exame da realización interlingüística das categorías modais, que a modalidade tal e como foi entendida tradicionalmente dá cobertura a trazos peculiares das linguas máis estudadas e que estes son escasamente representativos do comportamento xeral das linguas. Como alternativa, proponse un marco de traballo para o tratamento das categorías modais que diverxe do achegamento tradicional, na medida en que parte dunha definición estrita dos dominios conceptuais e dunha perspectiva ampla da súa realización formal. Neste marco, o concepto de modalidade perde protagonismo para deixar paso ás nocións, conceptualmente simples e coherentes, de modalidade deóntica, modalidade epistémica, modalidade inferencial e modalidade afectiva. Estas nocións constitúen dominios semánticos independentes, mais posúen características comparables en termos de estrutura e alcance semánticos. A argumentación acompáñase de exemplos, tirados dun corpus electrónico, representativos da variedade formal que ofrece o galego para a expresión destas categorías semánticas.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Álvarez de la Granja, María. 2018. Corpus de textos de estudantes galegos (CORTEGAL). Aspectos metodolóxicos. En Marta Díaz, Gael Vaamonde, Ana Varela, M.ª Carmen Cabeza, José M. García-Miguel & Fernando Ramallo (eds.), Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, 55–62. Vigo: Universidade de Vigo. http://cilx2018.uvigo.gal/actas/resumos/655842.html [04/03/2021].

Álvarez de la Granja, María & Ernesto González Seoane (eds.). 2021. Corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. http:// ilg.usc.gal/cortegal [15/01/2021].

Álvarez, Rosario. 2019. Galician linguistics: between Hispanic philological tradition and visibility in the Luso-Brazilian sphere. En Gabriel Rei-Doval & Fernando Tejedo-Herrero (eds.), Lusophone, Galician, and Hispanic linguistics: bridging frames and traditions, 92-112. London: Routledge.

Álvarez, Rosario & Xosé Xove. 2002. Gramática da lingua galega. Vigo: Galaxia.

Austin, J. L. 1962. How to do things with words. Oxford: Oxford University Press.

Boye, Kasper. 2012. Epistemic meaning: a crosslinguistic and functional-cognitive study. Berlin: De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110219036

Bybee, Joan, Revere Perkins & William Pagliuca. 1994. The evolution of grammar: tense, aspect, and modality in the languages of the world. Chicago: University of Chicago Press.

Carnap, Rudolph. 1947. Meaning and necessity: a study in semantics and modal logic. Chicago: University of Chicago Press.

Chung, Sandra & Alan Timberlake. 1985. Tense, aspect, mood. En Timothy Shopen (ed.), Language typology and syntactic description: grammatical categories and the lexicon, vol. 3, 202-258. Cambridge: Cambridge University Press.

Cidrás, Francisco. 2016. Why do they say ‘I know’ when they mean ‘I really don’t know’? Semantic change and constructionalization of Galician particle seica. [Manuscrito inédito].

Cidrás, Francisco & Francisco Dubert-García. 2017. A gramática galega, un río de curso curto e sinuoso. Panorama histórico dos estudios gramaticais sobre o galego. Labor Histórico 3(1). 111 125. https://doi.org/10.24206/lh.v3i1.17110

Coates, Jennifer. 1983. The semantics of the modal auxiliaries. London: Croom Helm.

Cornillie, Bert. 2009. Evidentiality and epistemic modality: on the close relationship between two different categories. Functions of Language 16(1). 44-62. https://doi.org/10.1075/fol.16.1.04cor

Declerck, Renaat. 2011. The definition of modality. En Adeline Patard & Frank Brisard (eds.), Cognitive approaches to tense, aspect and epistemic modality, 21–44. Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/hcp.29.05dec

Dik, Simon C. 1997. The theory of Functional Grammar. Part 1: the structure of the clause. 2.ª edn. Berlin: Mouton de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110218367

Dryer, Matthew S. & Martin Haspelmath (eds.). 2013. The world atlas of language structures online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. http://wals.info/ [15/01/2021].

Freixeiro Mato, Xosé Ramón. 2006a. Gramática da lingua galega: morfosintaxe. 2.ª edn. Vol. 2. Vigo: A Nosa Terra.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón. 2006b. Gramática da lingua galega: gramática do texto. 2.ª edn. Vol. 4. Vigo: A Nosa Terra.

García Murga, Fernando. 2014. Semántica. Madrid: Síntesis.

García Represas, Delio. 1995. As marcas de certeza na interrogación polarizada en galego. Cadernos de Lingua 12. 53–72. http://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/Cadernos/article/ view/520/534 [15/01/2021].

García Represas, Delio. 2000. L’expression du doute en galicien. En Annick Englebert, Marie Pierrard, Laurance Rosier & Dan van Raemdonck (eds.), Actes du XXIIe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Bruxelles, 23-29 juillet 1998), vol. 7, 269-276. Tübingen: Max Niemeyer.

García Represas, Delio. 2001. A necesidade e maila obriga en galego. Cadernos de Lingua 23. 89 116. http://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/Cadernos/article/view/93/105 [15/01/2021].

Gisborne, Nikolas. 2007. Dynamic modality. SKASE Journal of Theoretical Linguistics 4(2). 44-61. http://www.skase.sk/Volumes/JTL09/ [15/01/2021].

Hengeveld, Kees. 1987. Clause structure and modality in Functional Grammar. En Johan van der Auwera & Louis Goossens (eds.), Ins and outs of the predication, 53-66. Dordrecht: Foris. http:// hdl.handle.net/11245/1.427201 [15/01/2021].

Hickmann, Maya & Dominique Bassano. 2016. Modality and mood in first language acquisition. En Jan Nuyts & Johan van der Auwera (eds.), The Oxford handbook of modality and mood, 430-447. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199591435.013.20

Kearns, Kate. 2011. Semantics. 2.ª edn. New York: Palgrave Macmillan.

Kratzer, Angelika. 1981. The notional category of modality. En Hans-Jürgen Eikmeyer & Hannes Rieser (eds.), Words, worlds, and contexts: new approaches in word semantics, 38-74. Berlin: Walter de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110842524-004

Lampert, Günther & Martina Lampert. 2000. The conceptual structure(s) of modality: essences and ideologies. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Leech, Geoffrey. 1970. Towards a semantic description of English. Bloomington, IN: Inidiana University Press.

Loureiro-Porto, Lucía. 2013. Modal necessity and impersonality in English and Galician. En Juana I. Marín-Arrese, Marta Carretero, Jorge Arús Hita & Johan van der Auwera (eds.), English modality: core, periphery and evidentiality, 171-200. Berlin: De Gruyter Mouton. https://doi. org/10.1515/9783110286328.171

Lyons, John. 1977. Semantics. Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi. org/10.1017/CBO9780511620614

Menzel, Christopher. 2017. Possible worlds. En Edward N. Zalta (ed.), Stanford encyclopedia of Philosophy. Stanford: Stanford University Press. https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/ possible-worlds/ [26/04/2021]

Montero Küpper, Silvia. 1999. A categoría da modalidade en alemán e galego. En Dieter Kremer (ed.), Actas do V Congreso Internacional de Estudios Galegos, vol. 1, 727–737. Trier: Centro de Documentación de Galicia da Universidade de Trier.

Narrog, Heiko. 2005a. Modality, mood, and change of modal meanings: a new perspective. Cognitive Linguistics 16(4). 677-731. https://doi.org/10.1515/cogl.2005.16.4.677

Narrog, Heiko. 2005b. On defining modality again. Language Sciences 27(2). 165-192. https://doi. org/10.1016/j.langsci.2003.11.007

Narrog, Heiko. 2009. Modality in Japanese: the layered structure of the clause and hierarchies of functional categories. Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/slcs.109

Narrog, Heiko. 2012. Modality, subjectivity, and semantic change: a cross-linguistic perspective. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199694372.001.0001

Nuyts, Jan. 2001. Epistemic modality, language, and conceptualization: a cognitive-pragmatic perspective. Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/hcp.5

Nuyts, Jan. 2005. The modal confusion: on terminology and the concepts behind it. En Alex Klinge & Henrik Høeg Müller (eds.), Modality: studies in form and function, 5-38. London: Equinox. https://doi.org/10.1558/equinox.29060

Nuyts, Jan. 2006. Modality: overview and linguistic issues. En William Frawley (ed.), The expression of modality, 1-26. Berlin: Mouton de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110197570.1

Nuyts, Jan. 2016. Analyses of the modal meanings. En Jan Nuyts & Johan van der Auwera (eds.), The Oxford handbook of modality and mood, 31-49. Oxford: Oxford University Press. https://doi. org/10.1093/oxfordhb/9780199591435.013.1

Nuyts, Jan. 2017. Evidentiality reconsidered. En Juana Isabel Marín Arrese, Gerda Haßler & Marta Carretero (eds.), Evidentiality revisited: cognitive grammar, functional and discourse-pragmatic perspectives, 57-83. Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/pbns.271.03nuy

Nuyts, Jan, Pieter Byloo & Janneke Diepeveen. 2010. On deontic modality, directivity, and mood: the case of Dutch mogen and moeten. Journal of Pragmatics 42(1). 16-34. https://doi.org/10.1016/j. pragma.2009.05.012

Palmer, F. R. 1979. Modality and the English modals. London: Longman.

Palmer, F. R. 1986. Mood and modality. Cambridge: Cambridge University Press.

Palmer, F. R. 1990. Modality and the English modals. 2.ª edn. London: Longman.

Palmer, F. R. 2001. Mood and modality. 2.ª edn. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi. org/10.1017/CBO9781139167178

Portner, Paul. 2009. Modality. Oxford: Oxford University Press.

Przyjemski, Katrina. 2017. Strong epistemic possibility and evidentiality. Topoi 36(1). 183-195. https://doi.org/10.1007/s11245-015-9352-1

Rodríguez-Espiñeira, María José. 2019. La expresión epistémica si cuadra en español de Galicia. Estudos de Lingüística Galega 11. 197-231. https://doi.org/10.15304/elg.11.5343

Rosales Sequeiros, Xosé. 2000. Uso interpretativo de la lengua: disque y seica en lengua gallega. En Francisco J. Ruiz de Mendoza Ibáñez (ed.), Panorama actual de la lingüística aplicada, vol. 1, 375 386. Logroño: Universidad de La Rioja.

Sousa, Xulio. 2012. Estrategias evidenciales y expresión de la fuente de información en gallego: los marcadores gramaticalizados. En Xulio Viejo Fernández (ed.), Estudios sobre variación sintáctica peninsular, 75-98. Uviéu: Trabe.

Sweetser, Eve. 1990. From etymology to pragmatics: metaphorical and cultural aspects of semantic structure. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511620904

Talmy, Leonard. 1988. Force dynamics in language and cognition. Cognitive Science 12(1). 49-100. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1201_2

Talmy, Leonard. 2000. Toward a cognitive semantics: concept structuring systems. Vol. 1. Cambridge, MA: MIT Press.

Traugott, Elizabeth Closs. 2006. Historical aspects of modality. En William Frawley (ed.), The expression of modality, 107-139. Berlin: Mouton de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110197570.107

van der Auwera, Johan & Andreas Ammann. 2013a. Situational possibility. En Matthew S. Dryer & Martin Haspelmath (eds.), The world atlas of language structures online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. http://wals.info/chapter/74 [15/01/2021].

van der Auwera, Johan & Andreas Ammann. 2013b. Epistemic possibility. En Matthew S. Dryer & Martin Haspelmath (eds.), The world atlas of language structures online. Leipzig: Max Planck Ins¬titute for Evolutionary Anthropology. http://wals.info/chapter/75 [15/01/2021].

van der Auwera, Johan & Andreas Ammann. 2013c. Overlap between situational and epistemic modal marking. En Matthew S Dryer & Martin Haspelmath (eds.), The world atlas of language structures online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. http://wals.info/ chapter/76 [15/01/2021].

van der Auwera, Johan & Vladimir A. Plungian. 1998. Modality’s semantic map. Linguistic Typology 2(1). 79-124. https://doi.org/10.1515/lity.1998.2.1.79

Van linden, An & Jean-Christophe Verstraete. 2011. Revisiting deontic modality and related categories: a conceptual map based on the study of English modal adjectives. Journal of Pragmatics 43(1). 150-163. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2010.07.031

van Olmen, Daniël & Johan van der Auwera. 2016. Modality and mood in Standard Average European. En Jan Nuyts & Johan van der Auwera (eds.), The Oxford handbook of modality and mood, 362-384. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199591435.013.11

van Valin, Robert D., Jr. & Randy J. LaPolla. 1997. Syntax: structure, meaning and function. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139166799

von Wright, Georg H. 1951. An essay in modal logic. Amsterdam: North-Holland.

Wright, Susan. 1995. Subjectivity and experiential syntax. En Dieter Stein & Susan Wright (eds.), Subjectivity and subjectivisation, 151-172. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi. org/10.1017/CBO9780511554469.008