Contido principal do artigo

Eduardo Louredo Rodríguez
IES Otero Pedrayo (Ourense)
España
2018: Número especial, Pescuda, páxinas 237-255
DOI https://doi.org/10.15304/elg.ve1.3627
Recibido: 04-10-2016 Aceptado: 02-11-2017 Publicado: 09-02-2018
Copyright Como citar

Resumo

Neste traballo estúdanse algunhas variables lingüísticas de tipo morfolóxico. Trátase da alternancia /u/ ~ /?/ como vogal radical (VR) na P2, P3 e P6 dos verbos tipo durmir e subir e a variación entre pór e poñer; facer, faguer e faer; fixen e figuen; e oír, ouvir, oucir e ouír na comarca do Ribeiro. Téntase demostrar que o factor territorial e a idade son determinantes para a aparición dunhas variantes ou outras. Polo tanto as variables que se teñen en conta son o lugar de nacemento e a idade. O corpus de estudo está constituído polas respostas de trinta informantes a un cuestionario e pola transcrición dunhas 30 horas de entrevistas semidirixidas. Os informantes pertencen a tres grupos de idade diferentes. A escolla de informantes de diferentes idades permite estudar o cambio lingüístico en tempo aparente e determinar se existen tendencias de cambio que afectan ás variables arriba mencionadas.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

ALGa = Constantino García / Antón Santamarina (dirs.) (1990): Atlas Lingüístico Galego. Volume I. Morfoloxía verbal [coord. por Francisco Fernández Rei]. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Álvarez, Rosario / Xosé Xove (1998): “Lingua e variación dialectal na Crónica Xeral Galega”, en Dieter Kremer (ed.): Homenaxe a Ramón Lorenzo, vol. I. Vigo: Galaxia, 29-58.

Bailey, Guy et alii (1991): “The apparent time construct”, Language variation and change 3, 241-264.

Bailey, Guy (2002): “Real and apparent time”, en J. K. Chambers, Peter Trudgill, Natalie Schilling-Estes (eds.): The handbook of language variation and change. Massachusetts / Oxford: Blackwell, 312-332.

Blas Arroyo, José Luis (1995): Sociolingüística del español. Madrid: Cátedra.

Chambers, J. K. (1995): Sociolinguistic theory. Oxford: Blackwell.

Conde Silvestre, Juan Camilo (2007): Sociolingüística histórica. Madrid: Gredos.

Dubert García, Francisco / Ramón Mariño Paz (2004): “Áreas marxinais no mapa dialectal galego”, en Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.): A lingua galega: historia e actualidade. Actas do I Congreso Internacional, vol. IV. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 337-351.

Ferreiro, Manuel (1999 [1996]): Gramática histórica galega. Santiago de Compostela: Laiovento.

Gauchat, Louis (1905). “L’unité phonétique dans le patois d’une commune”, en Aus Romanischen Sprachen und Literaturen: Festschrift Heinrich Mort. 4ª edn. Halle: Max Niemeyer, 175-232.

González González, Manuel et al. (2002): “El subsistema arcaico de las fricativas dentoalveolares del gallego, una reliquia en vías de extinción”, en Jesús Díaz García (ed.), Marina Barrio et al. (eds. lits.), Actas del II Congreso de Fonética Experimental = Proceedings of the II Congress of Experimental Phonetics (Sevilla, 5, 6 y 7 de marzo de 2001). Sevilla: Universidad de Sevilla, 215-219.

Labov, William (1983): Modelos sociolingüísticos. Madrid: Cátedra.

Labov, William (1996): Principios del cambio lingüístico. Vol I: Factores internos, versión española de Pedro Martín Butragueño. Madrid: Gredos.

Louredo Rodríguez, Eduardo (2014): “La variable pór ~ poñer en gallego. Una contribución desde la dialectología histórica”, en Felipe Jiménez Berrio et alii (eds. ): Variación geográfica y social en el panorama lingüístico español. Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 33-43.

Martins, Ana Maria (1988): “Metafonia verbal no português –uma abordagem histórica”, en Dieter Kremer (ed.): Homenagem a Joseph M. Piel por ocassião do seu 85º aniversario. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 349-366.

Monteagudo, Henrique (dir.) (2011): O idioma galego na sociedade: a evolución sociolingüística 1992-2008. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

NOMIG = Instituto da Lingua Galega / Real Academia Galega (20033): Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. A Coruña: Real Academia Galega.

Regueira Fernández, Xosé Luís (1989): A fala do norte da Terra Cha. Tese de doutoramento (inédita). Santiago de Compostela: Universidade.

Rodríguez Lorenzo, David (2012): “The diatopic development of aspects of twentieth century Galician. A contrastive analysis of geographic linguistic data”, Dialectologia. Revista electrònica, Special Issue III, 143-156.

Sankoff, Gillian (2005): “Cross-sectional and longitudinal studies”, en Ulrich Ammon, Norbert Dittmar, Klaus J. Mattheier, Peter Trudgill. Sociolinguistics / Soziolinguistik. An international handbook of the science of language and society / Ein internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft. Berlin / Boston: De Gruyter Mouton, 1003-1013.

Santamarina, Antonio (1974): El verbo gallego. Estudio basado en el habla del Valle de Suarna. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela (Anexo 4 de Verba).

Silva-Corbalán, Carmen (2001): Sociolingüística y pragmática del español. Washington: Georgetown University Press.

Soto Andión, Xosé (1996): “Algúns trazos fonéticos do galego da Terra de Montes (Concello de Forcarei)”, Cadernos de lingua 14, 59-84.

Soto Andión, Xosé (2004): “Aproximación histórica ás formas verbais dicir, querer e facer”, en Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.): A lingua galega: historia e actualidade. Actas do I Congreso Internacional. vol. III. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 299-315.

Viaplana, Joaquim (1996): Dialectologia. València: Universitat de València.