Contido principal do artigo

Fernando Ramallo
Universidade de Vigo
España
Vol 3 (2011), Pescuda
Recibido: 14-05-2012 Aceptado: 15-05-2012 Publicado: 15-05-2012
Copyright Como citar

Resumo

Este artigo presenta os resultados preliminares dunha investigación sobre a actual situación sociolingüística de San Martiño de Trebello, As Ellas e Valverde do Fresno, os tres pequenos concellos da provincia de Cáceres nos que coexisten, desde a Idade Media, tres variedades lingüísticas locais estreitamente asociadas co sistema lingüístico galego-portugués. Como exemplo de enclave lingüístico, esta comunidade constitúe un laboratorio no que observar a dinámica das variedades lingüísticas en contacto, as identidades, o mantemento e a substitución de recursos lingüísticos, as representacións sociais sobre as súas peculiaridades idiomáticas, etc. Neste artigo, presentamos unha análise das condutas verbais declaradas, así como das actitudes lingüísticas da mocidade da comarca, co obxectivo de afondar nos factores que continúan impulsando o proceso actual de mantemento das variedades locais. Os datos proceden dunha enquisa realizada ao universo do alumnado de máis de 10 ou máis nos tres concellos. A conclusión do noso traballo é que ao contrario do que ocorre en moitas comunidades de enclave, o Val de Xálima presentou tradicionalmente uns indicadores da vitalidade lingüística moi elevados, tanto pola consistente transmisión interxeracional como polo gran aprecio que a comunidade ten con respecto ás variedades locais. Con todo, este enclave está a afrontar os retos que supón o paso dunha economía tradicional a outra, aínda emerxente, relacionada, por un lado, co recoñecemento interno e externo da súa particularidade idiomática, e polo outro, cunha nunha maior intensidade de intercambios co seu contorno máis próximo por mor dos cambios estruturais da rexión nas últimas décadas.

Detalles do artigo

Citas

Alén do Val, Asociación Cultural (2004): Fala e Cultura d’Os Tres Lugaris. Noia: Toxosoutos.

Anderson, A.B. (1990): “Comparative analysis of language minorities: a sociological framework” en Durk Gorter et alii (eds.). Fourth International Conference on Minority Languages. Volume I: General Papers. Clevedon: Multilingual Matters, 119-136.

Argenter, Joan A. (2008): “L’Alguer (Alghero), a catalan linguistic enclave in Sardinia”, International Journal of the Sociology of Language 193/104, 205-217.

Boyd, Monica (2009): “Language at Work: The Impact of Linguistic Enclaves on Immigrant Economic Integration”, Canadian Labour Market and Skills Researcher Network. Working Paper nº 41 [accesible en: http://ideas.repec.org/p/ubc/clssrn/clsrn_admin-2009-50.html].

Canagarajah, A. Suresh (ed.) (2005): Reclaiming the Local in Language Policy and Practice. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Ass.

Carrasco González, Juan Manuel (2000): “Las hablas de Jálama entre los dialectos fronterizos extremeños”, en Juan Manuel Carrasco González / Antonio Viudas Camarasa (eds.), Actas del Congreso Internacional Luso-Español de Lengua y Cultura en la Frontera. Cáceres: Universidad de Extremadura, 141-156.

Chiswick, Barry R. (2008): “The Economics of Language: An Introduction and Overview”, IZA Discussion Paper No. 3568 [http://ftp.iza.org/dp3568.pdf].

Clyne, Michael (1985): “Language maintenance and language shift: Some data from Australia” en Nessa Wolfson / Joan Manes (eds.), The Language of Inequality. Berlin: De Gruyter, 195-206.

Costas González, Xosé Henrique (1992a): “Notas sociolingüísticas sobre os falares ‘galegos’ da ribeira trevellana (Cáceres)”, A Trabe de Ouro 11, 409-417.

Costas González, Xosé Henrique (1992b): “Breve caracterización das falas (fundamentalmente galegas) do val do río das Ellas”, Cadernos de lingua 6, 85-107.

Costas Gozález, Xosé Henrique (1996): “O galego de Extremadura: as falas do Val do Río Ellas”, en Juan Manuel Carrasco González / Antonio Viudas Camarasa (eds.), Actas del Congreso Internacional Luso-Español de Lengua y Cultura en la Frontera, vol. I. Cáceres: Universidad de Extremadura, 355-376.

Costas Gozález, Xosé Henrique (1998): “Os subsistemas de sibilantes no galego do Val do Río Ellas” en Dieter Kremer (ed), Homenaxe a Ramón Lorenzo, vol. II. Santiago: Universidade de Santiago, 581-589.

Costas González, Xosé Henrique (1999): “Valverdeiro, lagarteiro e mañego: O ‘galego’ do Val do Río Ellas (Cáceres)”, en Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Estudios de sociolingüística románica. Linguas e variedades minorizadas. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago, 83-106.

Costas González, Xosé Henrique (2000): “Aspectos sociolingüísticos das falas do Val do Río Ellas”, en Antonio Salvador Plans / María Dolores García Oliva / Juan Manuel Carrasco González (coords.), Actas del I Congreso sobre A Fala. Mérida: Junta de Extremadura, 93-106.

Costas González, Xosé Henrique (2001): “Fronteiras lingüísticas do Val do río Ellas (Cáceres)”, Revista de Filología Románica 18, 35-50.

Costas González, Xosé Henrique (2007): “Os apañadores de palabras: o caderno do pastor, labrego e escultor valverdeiro Alfonso Berrío”, A Trabe de Ouro 70, 275-293.

Costas González, Xosé Henrique (2011): A lingua galega no Eo-Navia, Bierzo Occidental, As Portelas, Calabor e o Val do Ellas: Historia, breve caracterización e situación sociolingüística actual. A Coruña: Real Academia Galega (Anexo 8 de Cadernos de Lingua).

Deumert, Ana (2006): “Migration and language” en Keith Brown (ed), Encyclopedia of Language & Linguistics. Oxford: Elsevier, 129-133.

Domené Sánchez, Domingo (2008): “Orígenes históricos y pervivencia de “A Fala”, Alcántara 68, 79-94.

Dorian, Nancy (2004): “Minority and endangered languages”, en Tej K. Bhatia / William C. Ritchie (eds.), The Handbook of Bilingualism. Oxford: Blackwell, 437-459.

Edwards, John 1990. “Notes for a minority-language typology”, Journal of Multilingual and Multicultural Development 11, 137-151.

Fairclough, Norman (1992): Discourse and social change. Londres: Polity.

Fernández Rei, Francisco (2000): “As falas de Xálima e a súa relación coa lingua galega. Notas sobre o ‘descubrimento’ do ‘galego’ de Cáceres”, en Antonio Salvador Plans / María Dolores García Oliva / Juan Manuel Carrasco González (coords.), Actas del I Congreso sobre A Fala. Mérida: Junta de Extremadura, 109-140.

Foley, William A. (1986): The Papuan languages of New Guinea. Cambridge: Cambridge University Press.

Frías Conde, Francisco Xavier (1997): “Sobre os bloques dialectais do galego: unha nova proposta”, Revista de Filología Románica 14/1, 241-256.

Frías Conde, Francisco Xavier (1999): O galego exterior ás fronteiras administrativas. Xixón: VTP.

García Oliva, María Dolores (2000): “En torno al pasado medieval de la transierra occidental”, en Antonio Salvador Plans / María Dolores García Oliva / Juan Manuel Carrasco González (coords.), Actas del I Congreso sobre a Fala. Mérida: Junta de Extremadura, 29-50.

Gargallo Gil, José Enrique (1996): “La ‘Fala de Xálima’ entre los más jóvenes: un par de sondeos escolares (de 1991 y 1992)” en Juan Manuel Carrasco González / Antonio Viudas Camarasa (eds.), Actas del Congreso Internacional Luso-Español de Lengua y Cultura en la Frontera, vol. I. Cáceres: Universidad de Extremadura, 333-356.

Gargallo Gil, José Enrique (1999): Las hablas de San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno. Trilogía de los tres lugares. Mérida: Junta de Extremadura.

Gargallo Gil, José Enrique (2000): “¿Se habla gallego en Extremadura? Y otras cuestiones, no menos delicadas, sobre romances, gentes y tierras peninsulares de frontera (con sus nombres)”, en Antonio Salvador Plans / María Dolores García Oliva / Juan Manuel Carrasco González (coords.), Actas del I Congreso sobre a Fala, Mérida: Junta de Extremadura, 53-73.

Gargallo Gil, José Enrique (2001): “Aranés, mirandés, ¿valego?: tres enclaves romances de fronteira, tres retos de supervivencia e preservación da identidade na Europa do novo milenio”, A Trabe de Ouro 47, 61-75.

Gargallo Gil, José Enrique (2007): “Gallego-portugués, iberromance. La fala en su contexto románico-peninsular”, Límite 1, 31-49.

Greenberg, Joseph H. (1956): “The measure of linguistic diversity”, Language 32, 109-115.

Grenoble, Lenore / Lindsay J. Whaley (1998): “Toward a typology of language endangerment”, en Lenore Grenoble / Lindsay J. Whaley (eds.), Endangered Languages. Current issues and future prospects. Cambridge: Cambridge University Press, 22-54.

Haßler, Gerda (2006): “A Fala: normalización tardía e identidade cultural”, Revista de estudios extremeños LXII (2), 637-653.

Junyent, Carme (2002): “Los enclaves lingüísticos. Enfoque general: definición de enclave lingüístico. Situaciones y perspectivas de los enclaves lingüísticos en la Unión Europa” en VVAA, Anclabes Ihenguisticos na Ounion Ouropeia / V Simpósio Anternacional de Ihénguas ouropeias i legislaçones. Barcelona: Ciemen, 15-23.

Keel, William / Klaus J. Mattheier (eds.) (2003): Deutsche Sprachinseln weltweit: Interne und externe Perspektiven. German Language Varieties Worldwide: Internal and external Perspectives. Franckfurt: Peter Lang.

Kloss, Heinz (1966): “German-American language maintenance efforts” en Joshua A. Fishman (ed.), Language Loyalty in the United States. The Hague: Mouton, 207-252.

Kulick, Don (1992): Language shift and cultural reproduction. Cambridge: Cambridge University Press.

Leite de Vasconcelos, José (1927): “Linguagem de San Martín de Trevejo” (Cáceres-Hespanha), Revista Lusitana XXVI, 247-259.

Leite de Vasconcelos, José (1933): “Portugués dialectal da região de Xalma (Hespanha)”, Revista Lusitana XXXI, 165-275.

Lindley Cintra, Luis F. (1959): A linguagem dos foros de Castelo Rodrigo. Lisboa: Impresa NacionalCasa da Moeda.

Maher, Julianne (1991): “A crosslinguistic study of language loss and language attrition”, en Herbert W.Seliger / Robert M. Vago (eds.), First Language Attrition. Cambridge: Cambridge University Press, 67-85.

Maia, Clarinda de Azevedo (1977): Os falares fronteiriços do concelho de Sabugal e da vizinha região de Xalma e Alamedilla (Suplemento IV da Revista Portuguesa de Filologia). Coimbra: Universidade.

Maia, Clarinda de Azevedo (2000): “Os dialectos de Xalma: problemática e perspectivas de pesquisa”, en Juan Manuel Carrasco González / Antonio Viudas Camarasa (eds.), Actas del Congreso Internacional Luso-Español de Lengua y Cultura en la Frontera. Cáceres: Universidad de Extremadura, 51-73.

Martín Durán, José (1999): A fala. Un subdialecto leonés en tierras de Extremadura. Mérida: Junta de Extremadura.

Martín Galindo, José Luis (1993): “Apuntes sociohistóricos y lingüísticos sobre A Fala do Val do Xálima”, Alcántara 30, 123-148.

Martín Galindo, José Luis (1996): “O fenómenu lingüístico y cultural do Val do Xálima- El fenómeno lingüístico y cultural del Valle del Jálama”, en Juan Manuel Carrasco González / Antonio Viudas Camarasa (eds.), Actas del Congreso Internacional Luso-Español de Lengua y Cultura en la Frontera, vol. I. Cáceres: Universidad de Extremadura, 377-406.

Martín Galindo, José Luis (1999). A Fala de Xálima. O falar fronteirizo de Eljas, San Martín de Trevejo y Valverde. Mérida: Junta de Extremadura.

Martín Galindo, José Luis (2010): La estrategia del nacionalismo gallego en el Val del Xálima…o las acciones para la absorción lingüistica y cultural de Eljas, Valverde y San Martín de Trevejo [accesible en: http://arquitecturadelpueblo.blogspot.com/2010/04/estrategia-del-nacionalismo-gallego-en.html].

Mattheier, Klaus J. (2001): “Language Enclaves”, en Rajend Mesthrie (ed.), Concise Encyclopedia of Sociolinguistics. Oxford: Elsevier, 489-492.

Maurer-Lausegger, Herta (2004): “The Diversity of Languages in the Alpine-Adriatic Region I. Linguistic minorities and enclaves in northern Italy”, Tidsskrift for Sprogforskning 2(1), 5-23.

Maurer-Lausegger, Herta (2008): “The Diversity of Languages in the Alpine-Adriatic Region II. Linguistic Minorities and Enclaves in Austria and Western Hungary”, Tidsskrift for Sprogforskning 6, 1-39.

Moseley, Christoher (ed.) (2010): Atlas of the World’s Languages in Danger. Paris: UNESCO.

Naharro Riera, Alfonso / Eric Parra Sapo (1980): “A fala du Val du riu D’as Ellas (El habla del Valle del río Eljas), en X Coloquios Históricos de Extremadura. Trujillo: Asociación Cultural Coloquios Históricos de Extremadura, 1-5 [accesible en: http://www.chde.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1243:a-fala-du-valdu-riu-das-ellas-el-habla-del-valle-del-rioeljas&catid=56:1980&Itemid=73].

Nasidze, Ivan et alii (2007): “The Gagauz, a Linguistic Enclave, are not a Genetic Isolate”, Annals of Human Genetics 71 (3), 379-389.

Onís, Federico de (1930): “Notas sobre el dialecto de San Martín de Trevejo”, en John D. Fitzgerald / Pauline Taylor (eds.), Todd Memorial Volumes. Philological Studies, vol. II. Nova York: Columbia University Press, 63-70.

Paulston, Christina Bratt et alii (2007): “Some thoughts on Extrinsic Linguistic Minorities”, Journal of Multilingual and Multicultural Development 28(5), 385-399.

Rey Yelmo, Jesús C. (1999): A fala. La fala de San Martín de Trevejo: O Mañegu. Mérida: Junta de Extremadura.

Riehl, Claudia Maria (2010): “Discountinuous language spaces (Sprachinseln)”, en Peter Auer / Jürgen Erich Schmidt (eds.), Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation. Vol. 1: Theories and Methods. Berlin / New York: Walter de Gruyter, 332-354.

Rosenberg, Peter (2005): “Dialect convergence in the German language islands (Sprachinseln)” en Peter Auer / Frans Hinskens / Paul Kerswill (eds.), Dialect Change. Convergence and Divergence in European Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 221-235.

Sartal Lorenzo, Miguel Anxo (2007): “A Fala D’Os Tres Lugaris (Cáceres). Conservación e identidade”, A Trabe de Ouro 70, 251-268.

Schirmunski, Viktor M. (1930): “Sprachgeschichte und Siedelungsmundarten”, Germanisch-Romanische Monatschrift XVIII, 113–122 (Teil I), 171–188 (Teil II).

Silverstein, Michael (1998): “Contemporary transformations of local linguistic communities”, Annual Review of Anthropology 27, 401-426.

Sóñora Abuín, Asunción et alii (1996): “Aproximación sociolingüística ó Val do Ríu Ellas. Estudio dos usos e actitudes lingüísticas” en Juan Manuel Carrasco González / Antonio Viudas Camarasa (eds.), Actas del Congreso Internacional Luso Español de Lengua y Cultura en la Frontera, vol. I. Cáceres: Universidad de Extremadura, 407-414.

Stoneking, Mark (2006): “Disentangling Genes, Geography, and Language” [accesible en http://aalc07.psu.edu/papers/SB1.pdf].

Sullivan, Colin (2006): Towards an Integrated Perceptual Sociolinguistics. Senior Thesis, Haverford College Department of Linguistics, Swarthmore College. [accesible en http://www.swarthmore.edu/SocSci/Linguistics/Papers/2007/sullivan_colin.pdf]

Toso, Fiorenzo (2008): Le minoranze linguistiche in Italia. Milán: Il Mulino.

UNESCO Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages (2003): “Language vitality and Endangerment”. [accesible en: http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00120-EN.pdf].

Vernet, Jaume (2007): “El pluralismo lingüístico”, Jaume Vernet / Ramón Ramón Punset, Lenguas y constitución. Madrid, Iuestel, 17-60.

Viikberg, Jüri (2002): “Language shift among Siberian Estonians: pro et contra.” en Li Wei / Jean Marc Dewaele / Alex Housen (eds.), Opportunities and Challenges of Bilingualism. Berlin / New York: Mouton de Gruyter, 125–144

Vinokurov, Evgeny (2007): A Theory of Enclaves. Lanham, MD: Lexington Books.

Viudas Camarasa, Antonio (1982): “Un habla de transición: el dialecto de San Martiño de Trevejo”, Lletres Asturianes 4, 55-71.

White, Paul (2001): “Geographical aspects of minority language situations in Italy”, en Colin H. Willims (ed.), Linguistic Minorities, Society and Territory. Clevedon: Multilingual Matters, 44-65.

Artigos máis lidos do mesmo autor/a(s)