Contido principal do artigo

  • José Luís Forneiro
José Luís Forneiro
Vol 1 (2009), Anada. Recensións
Recibido: 25-11-2013 Aceptado: 25-11-2013
Copyright Como citar

Detalles do artigo

Citas

Burne, Charlotte Sophia (1997): Manual del folclore. Madrid: M.E. Editores.

Catalán, Diego (1989): “El campo del Romancero. Presente y futuro”, em Pedro Piñero et al. (eds.), El Romancero. Tradición y pervivencia a fines del siglo XX. Actas del IV Coloquio Internacional del Romancero. Cádiz: Fundación Machado-Universidad de Sevilla.

Forneiro, José Luís (1999): “José Pérez Ballesteros e o romanceiro tradicional galego”, em Rosario Álvarez. / Dolores Vilavedra (eds.), Cinguidos por unha arela común. Homenaxe a Xesús Alonso Montero, t. II. Santiago de Compostela: Universidade, 629-642.

Forneiro, José Luís (2000): El romancero tradicional de Galicia: una poesía entre dos lenguas. Oiartzun: Sendoa.

Forneiro, José Luís (2002): “Fora as vossas torpes maos do romanceiro galego”, A Nosa Terra 1046, 28.

Forneiro, José Luís (2004a): Allá em riba un rey tinha una filha. Galego e castelhano no romanceiro da Galiza. Ourense: Difusora de Letras, Artes e Ideas.

Forneiro,José Luís (2004b). “Armando Cotarelo Valledor, editor e estudioso do romanceiro tradicional galego”, Revista Galega de Filoloxía 5, 79-106.

Marfany, Joan Lluís (2001): La llengua maltractada. El castellà i el català a Catalunya del segle XVI al segle XIX. Barcelona: Editorial Empúries.

Mariño Ferro, Xosé Ramón / Carlos L. Bernárdez (2002). Romanceiro en lingua galega. Vigo: Edicións Xerais.

Rodríguez, José Luís (2000): “Para um perfil das formas de tratamento vostede, vosté, você” em José Luís Rodríguez (ed.), Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero, t. I. Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia / Universidade, 847-883.

Souto, José António (2000): “Sobre (falsos) testemunhos de dezir e recebir: dous documentos de Ribas de Sil” em José Luís Rodríguez (ed.), Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero, t. I. Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia / Universidade, 937-962.

Valenciano, Ana (1998): Os romances tradicionais de Galicia. Catálogo exemplificado dos seus textos. Madrid / Santiago de Compostela: Fundación Ramón Menéndez Pidal / Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias “Ramón Piñeiro”.

Veiga, Alexandre (1989): “La sustitución del futuro de subjuntivo en la diacronía del español”, Verba 16, 257-338.