É necesario rexistrarse Rexistrarse e identificarse Vaia a identificación para poder enviar artigos online e para comprobar o estado dos envíos.

Os autores deben verificar que o seu envío cumpre as seguintes directrices. Os envíos que non cumpran algunha destas directrices poderán ser rexeitados.

  • A petición non foi publicada previamente, nin se presentou a outra revista (ou se proporcionou unha explicación en Comentarios ao editor).
  • O texto cumpre cos requisitos bibliográficos e de estilo indicados nas Normas para autores/as.
  • Se está enviando un traballo a unha sección da revista que se revisa por pares, ten que asegurarse de que as instrucións que figuran en Asegurando unha revisión a cegas foron seguidas.
  • Se un  artigo inclúe calquera tipo de material que requira permiso para a súa reprodución, debe facelo constar (use Comentarios ao editor) e proporcionar ao editor os correspondentes permisos. O editor, en calquera caso, exímese de toda responsabilidade derivada da eventual vulneración de dereitos de propiedade intelectual por parte do autor.

1.   FORMATO DE TEXTO

As propostas de artigo deberán presentarse en formato Word, cun tamaño de páxina A4. O interliñado será de un e medio, sen espazos nin tabulacións entre os parágrafos. Tampouco se aceptarán espaciados anteriores e posteriores ao texto, nin sangrías. A fonte empregada será Times New Roman, e o tamaño 12 puntos.

2.   CONTIDO

O texto deberá estar convenientemente estruturado en apartados  e subapartados. Estes sinalaranse da seguinte maneira:

1. APARTADO PRINCIPAL EN MAIÚSCULA E NEGRITA

1.1. SUBAPARTADO EN MAIÚSCULA  E REDONDA

1.1.1. Apartado de subapartado

1.1.1.1. Subapartado de subapartado

3.   DATOS DO AUTOR

Os datos do autor: nome, apelidos, correo electrónico, institución, etc. deberán figurar unicamente no apartado correspondente da aplicación OJS. En ningún  caso o arquivo en formato  Word que se suba a  a plataforma debe conter esa información.  O artigo remitido a  os avaliadores debe ser completamente anónimo.

4. RESUMO E PALABRAS CHAVE

Todas as propostas de artigo deberán conter un resumen na lingua orixinal do artigo, e unha tradución ao inglés do mesmo. En caso de que a lingua orixinal do artigo sexa o inglés, o resumen traducido deberá figurar en castelán.

Da mesma forma, cada proposta de artigo deberá conter entre 4 e 10 palabras chave, tamén presentadas en dous idiomas seguindo a lóxica dos resumos.

5.   CITACIÓN

O formato de citación da revista corresponde coa normativa APA. Axúntase unha breve descrición de dito formato.

Na redacción dun traballo ou documento científico, cada vez que  nos baseemos nas ideas ou textos doutros temos que facelo constar mediante un sistema de citas de autor-data. Estas citas cortas amplíanse nunha lista de referencias final, na que se ofrece a información  bibliográfica completa.

A cita do texto é, polo tanto, unha referencia corta que permite identificar a publicación de onde se extraeu unha frase ou parafraseado unha idea, e indica a localización precisa dentro da publicación fonte.

A cita debe inserirse no texto no punto adecuado para cada caso e ten que proporcionar os seguintes datos: apelido/s do autor/es, data de publicación e páxina/s específicas da cita.

Cita segundo o número de autores

Un ou dous autores: cítanse cada vez que apareza a referencia no texto.

Exemplo:

Fernández Rodríguez e Sanjurjo Rivo (2005) sosteñen [...]

Tres, catro ou cinco autores: cítanse todos a primeira vez e nas seguintes cítase só o apelido do primeiro seguido de  a abreviatura et al. e o ano.

Exemplo:

Simón, Alberte e Smith (1992) demostraron [...] (primeira cita)

Simón et al. (1999) conseguiron [...] (seguintes citas)

Cando se citan as palabras exactas do autor deben presentarse entre comiñas e hai que facer constar o autor, a data e a páxina onde se obtivo a información, separados por unha coma e entre paréntese:

Exemplo:

"El devenir de los acontecimientos contemporáneas demuestra que ya no estamos ante un mundo monolítico" (Sansó-Rubert, 2010, p. 4).

Se o nome do autor aparece como parte da exposición, debe citarse unicamente o ano de publicación entre paréntese.

Exemplo:

Como afirma Fernández Rodríguez (2001), “el Estado Democrático basa parte de la eficacia de su funcionamiento en la opinión pública” (p. 170).     

Se o que se reproduce é a idea dun autor (non as súas palabras exactas) non se porán comiñas e indicarase, entre parénteses, o apelido do autor seguido da data de publicación da obra a que se refire.

Exemplo:

A problemática do branqueo de capitais debe prestar atención tamén ás rendas obtidas polas entidades en atribución de rendas (Ruibal Pereira, 2003).

No caso en que se proporcionen tanto o ano como o autor como parte da información textual, non é necesario agregar información entre paréntese.

Exemplo:

En 1932 o estudo de Schmitt sobre a legalidade e a lexitimidade amosou que...

Cando un autor ten máis dunha publicación no mesmo ano, acompáñase o ano da publicación cunha letra minúscula. A mesma letra asignarase tamén en  a lista de referencias.

Exemplo:

Como sinala Fernández Rodríguez (2012a, p.65), “los datos de tráfico están singularmente presentes en las comunicaciones digitales”.

Recomendacións xerais

Non se pode eliminar unha parte do texto citado sen sinalarse; debe indicarse sempre con puntos  suspensivos entre corchetes [...]

Exemplo:

"La capacidad de normalizar el trabajo de inteligencia a través de [...] estándares globalmente aceptados."

Así mesmo, calquera comentario que se insira ha de aparecer entre corchetes [ ]

Exemplo:

"O ano pasado [o autor escribe en 2009] os índices de criminalidade non se dispararon”

Si hai un erro no texto citado, debe manterse, pero avisando ao lector coa anotación [sic] en cursiva e entre corchetes.

Exemplo:

"El 10 de marzo llegamos a la ciudad de Segobia [sic]"

Si o erro é moi evidente pode indicarse a corrección entre corchetes, precedida da abreviatura [i.e.] en cursiva e entre corchetes.

Exemplo:

"A chegada do home á Lúa en 1699 [i.e. 1969] foi un fito histórico."

6.   BIBLIOGRAFÍA E REFERENCIAS

Todos os artigos deberán incluír tamén un apartado final coa bibliografía e as referencias sinaladas no texto. Estas tamén  seguirán a esquematización APA, que resumimos a continuación.

É imprescindible que cada unha das citas que se intercalaron no texto teña a súa referencia correspondente na lista final e, á inversa, toda entrada na lista de referencias debe ser citada dentro do texto.

Dado que un dos propósitos da lista de referencias é permitir ao lector recuperar e usar as fontes citadas, os datos da referencia deben ser correctos e completos. Cada entrada contén xeralmente os seguintes elementos: autor, ano de publicación, título e datos da publicación (lugar e editorial).

Nos seguintes apartados explícanse, detalladamente e con algúns exemplos, as características de estilo e puntuación prescritas para redactar as referencias bibliográficas dos principais tipos de documentos.

Se se precisa citar outro tipo de documentos, pódese consultar o Manual de publicacións da APA.

Pautas xerais

Os datos para redactar a cita tomaranse do documento orixinal ao que se refiren, e extraeranse principalmente da portada.

En canto á autoría, hai que ter en conta as seguintes normas:

-    Para escribir o título, respectarase o criterio de uso de maiúsculas da lingua na que se dá a información.

- Os subtítulos pódense incluír tras o título, separados por dous puntos e espazo (: )

-   Se no documento non aparece ningunha data podemos dar unha data aproximada antepondo a abreviatura de circa: ca. entre corchetes

Exemplo:  Schmitt, C. [ca. 1937]

No caso de documentos electrónicos, hai que indicar o DOI (identificador dixital de obxectos) sempre que se dispoña del.

Como citar unha monografía

As monografías, seguindo as normas da APA, cítanse de acordo co seguinte esquema xeral:

Apelido(s), Iniciais do nome. (Ano de publicación). Título do libro en cursiva.  Lugar de publicación: Editorial.

Opcionalmente poderemos pór a mención de edición, que irá entre paréntese a continuación  do título; e, si fose o caso, o volume que irá en cursiva.

Un só autor

Exemplos:

Fernández Rodríguez, J. J. (2004). Secreto e intervención de comunicaciones en Internet. Madrid: Civitas.

Kissinger, H. (1995). Diplomacy (2ª ed.). Nueva York: Simon & Schuster.

Varios autores

Exemplo:

Pegoraro, L. y Rinella, A. (2000). Le fonti nel diritto comparato. Turín: Giappichelli.

Mención diferente á de autor

Cando se trata de compiladores, editores, coordinadores ou directores especificarase despois do nome e entre paréntese.

Exemplo:

Fernández Rodríguez, J. J., Sansó-Rubert Pascual, D., Pulido Grajera, J., y Monsalve, R. (coords.). (2012). Cuestiones de inteligencia en la sociedad contemporánea. Madrid: Ministerio de Defensa.

Como citar un capítulo dun libro

Os capítulos dos libros cítanse de acordo co seguinte esquema xeral:

Apelido(s), Iniciais do nome ou nomes. (Ano). Título do capítulo. En A.  A. Apelido(s) Editor A, B. B. Apelido(s) Editor B, e C. Apelido(s) Editor C (Eds. ou Comps. etc.), Título do libro en cursiva (pp. xxx-xxx). Lugar de publicación: Editorial.

Exemplos:

Un autor

Fernández Rodríguez, J. J. (2007). Las exigencias jurídicas del voto electrónico. En L. Cotino Hueso (coord.), Democracia, participación y voto a través de las nuevas tecnologías (pp. 301-318). Granada: Comares.

Varios autores

Eto, G. y Palomino, J. (2003). El control de constitucionalidad. En E. Ferrer (coord.), "Derecho Procesal Constitucional" (pp. 231-258). Ciudad de México: Porrúa.

As contribucións a Congresos,  Simposios... cítanse de  a mesma forma:

Exemplo:

Aguilera Klink, F. (2003). Vigencia y necesidad de la nueva economía del agua. En P. Arrojo Agudo y L. del Moral Ituarte (coords.), La directiva marco del agua: realidades y futuros: III Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación de Aguas (pp. 175-184). Zaragoza: Universidad de Zaragoza.

Como citar un artigo de revista

Un artigo de revista, seguindo as normas de  a APA, cítase de acordo co seguinte esquema xeral:

Apelido(s), Iniciais do nome ou nomes. (Ano de publicación). Título do artigo. Título da revista en cursiva,  volume da revista (número do fascículo entre paréntese), primeira páxina- última páxina do artigo.

Un só autor

Exemplo:

Schmitz, H. P. (2004). Domestic and Transnational Perspectives on Democratization. International Studies Review, 6 (3), 403-426.

Dous ou máis autores

Exemplo:

Gutiérrez Espada, C. y Cervell Hortal, M. J. (2013), Sistemas de armas autónomas, drones y derecho internacional. Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2, 130-160.

Como citar un recurso de Internet

Os recursos dispoñibles en Internet  poden presentar unha tipoloxía moi variada: revistas, monografías, portais, bases de datos, etc. Por iso,  é moi difícil dar unha pauta xeral que sirva para calquera tipo de recurso.

Como mínimo unha referencia de Internet debe ter os seguintes datos:

Título e autores do documento.

Dispoñibilidade e localización: Dirección electrónica (URL) ou DOI (Dixital Object Identifier). No caso de ter DOI se omite  a URL.

Non se deben incluír datas de recuperación ou consulta, a menos que o material da fonte poida cambiar co tempo (p. ex.  wikis).

Vexamos, a través de distintos exemplos, como se citan especificamente algúns tipos de recursos electrónicos.

Monografías:

Emprégase a mesma forma de cita que para as monografías en versión  impresa. Debe agregar a URL e a data en que se consultou o documento

Ballesteros Martín, M. A. (2016). En busca de una Estrategia de Seguridad Nacional [versión electrónica]. Madrid: Ministerio de Defensa. Recuperado de: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/2016/MABM_ESN.pdf

Artigos de revistas en liña:

Emprégase a mesma forma de cita que para os artigos de revista en versión  impresa. Debe agregarse a URL ou DOI:

Cotino Hueso, L. (2015). Algunas cuestiones clave de protección de datos en la nube. Hacia una “regulación nebulosa”. Revista catalana de dret públic, 51, 85-103. DOI: 10.2436/20.8030.01.55

Artigos de revistas electrónicas que se atopan nunha base de datos

Emprégase a mesma forma de cita que para os artigos de revista en versión impresa. Non é necesario incluír o nome da base de datos onde se atopou o artigo.

Exemplo:

De la Corte Ibáñez, L. (2016). ¿Qué pueden hacer los estados para frenar la radicalización yihadista? Cuadernos de estrategia, 180, 125-166. Recuperado de: DIALNET file:///C:/Users/Julio/Downloads/Dialnet-QuePuedenHacerLosEstadosEuropeosParaFrenarLaRadica-5673510.pdf

Nótese que non hai punto final cando unha referencia termina cunha URL ou DOI.

Como citar documentos inéditos (teses, tesinas...)

Os documentos (como teses, tesinas...) que non sexan  publicados e dos que se descoñece a súa posible publicación cítanse de acordo co seguinte esquema:

Apelido(s), nome. (Ano). Título de  a obra en cursiva.  (Clase de documento inédito: tese doutoral inédita, documento inédito...). Institución académica en  a que se presenta. Lugar.

Exemplo:

Simón Navarro, F. (2015). La protección de los menores no acompañados. (Tese doutoral inédita). Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela.

Si o documento xa foi publicado, citarase como unha monografía seguindo o seguinte esquema:

Apelido(s), Nome. (Ano). Título de  a obra en cursiva.  (Tese doutoral). Institución académica en  a que se presenta. Lugar.

Orde

As referencias bibliográficas deben presentarse ordenadas alfabeticamente polo apelido do autor, ou do primeiro autor en caso de que sexan varios.

Se un autor ten varias obras ordenaranse por orde de aparición.

Se dun mesmo autor existen varias referencias dun mesmo ano especificaranse os anos seguidos dunha letra minúscula e ordenaranse alfabeticamente.

Se son traballos dun autor en colaboración con outros autores, a orde virá indicada polo apelido do segundo autor, independentemente do ano de publicación. As publicacións individuais colócanse antes das obras en colaboración.

7. IMÁXENES E TABLAS

As tablas e imaxes axuntaranse nun arquivo anexo que se subirá despois do principal á aplicación OJS. En todo caso, o arquivo principal deberá indicar o lugar destinado para cada figura do arquivo anexo.

 8. PRESENTACIÓN DA PROPOSTA

As propostas só poderán ser aceptadas se se soben a través do sistema OJS da revista, aloxado no portal dixital de revistas da Universidade de Santiago de Compostela www.usc.es/revistas