Temática e alcance

A Revista anual de Estudos de Seguridade do CESEG, titulada Gladius et Scientia, posúe un carácter multidisciplinar e científico que trata de abranguer o sentido multifacético da seguridade actual. Con ela queremos avanzar nos obxectivos declarados polo CESEG, que se traducen na mellora da nosa calidade democrática e da vida en sociedade desde o estudo e análise científicos. Pretendemos que en dita revista déanse cita autores de primeiro nivel que ofrezan as súas reflexións sobre temas de actualidade, coa finalidade de aportar solucións e avanzar no coñecemento. De carácter internacional, pode conter traballos de diversas ramas do saber, como resposta á heteroxeneidade de retos e ameazas que percuten nas nosas sociedades.

Proceso de revisión por pares

Os traballos que cumpran as normas técnicas de publicación na Revista serán enviados para a súa avaliación, con omisión da súa autoría, a dúas persoas designadas ad hoc pola Secretaría da Revista de entre as nomeadas polo Consello Editorial para levar a cabo este labor.

A avaliación levarase a cabo con completo anonimato de revisores e revisado, conforme ao procedemento e instrucións que se elaborarán polo Consello Editorial.

Os resultados da avaliación, que deberán ser enviados nun prazo de tres semanas, sexa tanto positiva como negativa, comunicaranse por correo electrónico ás persoas que enviaron os traballos, xunto cos ditames das persoas que realizaron a avaliación, omitindo a identidade destas.

O Consello Editorial aceptará para a súa publicación os traballos con dúas avaliacións positivas, aínda que estas inclúan suxestións. Neste último caso, a Secretaría da Revista devolverá o traballo á persoa que o enviou para que incorpore ditas suxestións no prazo improrrogable de dez días.

Non se publicarán os traballos que teñan dúas avaliacións negativas. Se un traballo obtivese unha avaliación positiva e unha avaliación negativa, enviarase a un terceiro avaliador para a súa valoración. Só se nesta terceira avaliación fose positiva o Consello Editorial poderá aceptalo para a súa publicación.

Anualmente, o Consello Editorial revisará a calidade das avaliacións realizadas e realizará as adaptacións que considere oportunas no procedemento de avaliación.

A Revista non se fai responsable do contido de ningún artigo e o feito de que patrocine a súa difusión non implica, necesariamente, conformidade coas teses expostas.

Frecuencia de publicación

Anual

Política de acceso aberto

O contido de Gladius et Scientia. Revista de Estudios de Seguridad é de acceso libre.

A publicación non ten ningún custo para os autores.

Exención de responsabilidade

Gladius et Scientia. Revista de Estudios de Seguridad del CESEG non se fai responsable do contido de ningún artigo e o feito de patrocinar a súa difusión non implica, necesariamente, conformidade coas teses expostas.
O editor, en calquera caso, exímese de toda responsabilidade derivada da eventual vulneración de dereitos de propiedade intelectual por parte do autor.

Formulario de avaliación

Formulario de avaliación

Directrices éticas

A publicación de artigos científicos involucra varios axentes, entre os cales se atopan a editorial, a dirección da revista, os avaliadores dos traballos e os autores. De cada un deles espérase unha conduta ética referida a uns principios, na nosa revista inspirados parcialmente nos que proporciona o Committee on Publication Ethics (COPE) Best Practice Guidelines.

Editorial

A editorial proporciona asistencia e apoio técnico á dirección da revista no uso da plataforma web, e mantén o software actualizado e en condicións de facilitar o proceso de envío, avaliación e publicación dos traballos. Colabora tamén coa dirección da revista na súa indexación e na facilitación de información sobre aqueles requisitos que contribúan a un mellor posicionamento da mesma nas clasificacións ao uso. En xeral, axuda ao incremento da calidade editorial da revista e á súa mellor e maior visibilización, internacionalización e impacto.

Dirección da revista

A dirección da revista asegura que os manuscritos enviados son avaliados atendendo exclusivamente ao seu contido intelectual, sen ter en conta a raza, xénero, orientación sexual, crenza relixiosa, adscrición política ou escola filosófica dos autores. Garante a confidencialidade dos traballos, non revelando a identidade dos mesmos a outros actores que non sexan os membros autorizados da editorial, os avaliadores potenciais, os avaliadores efectivos ou ao consello de redacción da revista. A dirección da revista pode declinar a publicación dun traballo por non cumprir este os requisitos formais esixidos ou por tratar unha temática allea ao seu ámbito. Debe comunicar, dentro dos prazos establecidos, unha vez vistos os informes dos avaliadores e ouvido o consello de redacción, a aceptación ou o rexeitamento dos traballos presentados.

Avaliadores

Os avaliadores deben rexeitar o encargo de valorar un traballo se non se recoñecen cualificados na área temática do mesmo ou se non poden asumir a avaliación dentro do prazo que establece a revista. O informe de avaliación debe ser obxectivo e debe expresarse de maneira razoada e clara. Debe evitar alusións ad hominen, ofensivas ou humillantes e os comentarios deben perseguir a mellora do traballo. Os manuscritos recibidos deben ser tratados como documentos confidenciais e o seu contido non pode ser usado en traballos propios. Os avaliadores deben rexeitar avaliar artigos cando exista algún conflito de interese resultante dunha eventual relación, pasada ou presente, cos autores do traballo ou coas institucións das cales estes dependan.

Autores

Os autores deben enviar traballos que presenten unha investigación orixinal sobre un tema claramente identificábel e non previamente publicado. Non deben enviar traballos que inclúan unha parte substancial doutros xa publicados. Os traballos deben redactarse de modo que poidan ser comprendidos ou replicados polos avaliadores. Se se usaren ideas doutros, deben ser claramente referenciadas; o plaxio é unha conduta inaceptábel e a súa detección implica o arquivo do traballo ou a súa retirada da páxina web, se estivese xa publicado. En caso de coautoría, son autores dun traballo todos os que contribúen significativamente ao mesmo; cada autor debería ser capaz de identificar as partes do traballo de que son responsábeis os outros coautores e debe gardar confidencialidade dos diversos contidos até que o artigo sexa publicado. O envío simultáneo do traballo a outra ou outras revistas é condición suficiente para o seu arquivo. Se no proceso de edición os autores descobren erros ou impropiedades no seu traballo, comunicarano coa maior celeridade ao director da revista, e colaborarán na súa subsanación. Os autores deberán facer constar o posíbel conflito de intereses entre as conclusións do seu traballo e as fontes de financiamento do mesmo.

Estas directrices están en consonancia co código ético da Universidade de Santiago de Compostela, editora da revista: https://www.usc.es/gl/goberno/valedor/codigoetico/CodigoEtico.html

Política de preservación de arquivos dixitais

Esta revista desenvolve diversos procesos destinados a garantir a accesibilidade permanente dos obxectos dixitais que alberga nos seus propios servidores:

- Copias de seguridade.
- Seguimento da contorna tecnolóxica para prever posibles migracións de formatos ou software obsoletos.
- Metadatos de preservación dixital.
- Utilización de DOI.

Os arquivos publicados nesta páxina web están dispoñibles en formatos facilmente reproducibles.

Protocolos de interoperabilidade

Esta revista proporciona unha interface OAI-PMH (Open Arquives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) que permite que outros portais e servizos de información poidan acceder aos metadatos dos contidos publicados.

Especificacións:

OAI-PMH Protocol Version 2.0
Dublin Core Metadata 1.1

Ruta para os colleitadores:

https://revistas.usc.gal/index.php/gladius/oai

Patrocinadores

Centro de Estudios de Seguridade (CESEG) da Universidade de Santiago de Compostela

Fontes de financiamento

Centro de Estudios de Seguridade (CESEG) da Universidade de Santiago de Compostela

Historia

A revista Gladius et Scientia. Revista de Estudios de Seguridad del CESEG nace no ano 2016 por iniciativa do Centro de Estudios de Seguridade (CESEG) da Universidade de Santiago de Compostela. Dito Centro é un centro de investigación que se ocupa da análise e divulgación dos estudos de seguridade, intelixencia, defensa e estratexia, desde un punto de vista multidisciplinar, co obxectivo final de mellorar a cultura da seguridade e da paz nas sociedades democráticas. Neste sentido, considerouse de sumo interese crear unha revista propia no Centro para avanzar na capacidade investigadora do mesmo, aumentar a súa incidencia no ámbito académico e difundir traballos especializados de calidade.