De conformidade coa Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e co Regulamento UE 2016/679, los datos recadados serán incorporados pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) no tratamento “Servizo de Publicacións e Intercambio Científico” coa finalidade da xestión dos autores e/ou xestores e usuarios das obras monográficas e revistas editadas polo Servizo de Publicacións e Intercambio Científico.

O órgano responsable do devandito tratamento é a Universidade de Santiago de Compostela con domicilio social na Praza do Obradoiro s/n, 15782, Santiago de Compostela.

A base de xustificación deste tratamento é o consentimento expresado polas persoas interesadas.

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica da USC

Tamén poden dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos para realizar a reclamación que consideren oportuna.

No caso de non facilitar o consentimento, os datos non será tratados, pero non se lle poderá ofertar o servizo.

Os datos serán conservados durante o período no que se realice a finalidade para a que foron recollidos, ou o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais. Cumprida a finalidade, os datos bloquearanse ata que transcorran os prazos de prescrición aplicables.

Ver a política de protección de datos de carácter persoal da USC

loquearán hasta que transcurran los plazos de prescripción aplicables.

Ver la política de protección de datos se caracter personal de la USC