Contido principal do artigo

Ralph Penny
Queen Mary, University of London
Reino Unido
Vol 1 (2009), Pescuda
Recibido: 04-11-2013 Aceptado: 04-11-2013
Copyright Como citar

Resumo

O obxectivo deste artigo é describir e explicar o fenómeno da metafonía, tal e como se observa no norte da Península Ibérica, dentro do contexto dunha descrición da harmonía vocálica observable noutras linguas do mundo. Sinálase a participación de dous trazos no proceso de harmonización vocálica do norte da Península Ibérica: a elevación da lingua e a centralización, causados ambos polo final de palabra /ɨ/ e /ʉ/. Tras as explicacións diacrónicas e diatópicas do fenómeno en cuestión discútese sobre os trazos morfolóxicos e semánticos que se asocian coa metafonía hispánica. Finalmente, faise unha comparación coa metafonía observable en Galicia, Portugal e Italia. Como conclusión preséntase a hipótese de que a metafonía era un trazo dos primeiros poboadores romanos que se instalaron en España, que chegaron nomeadamnte do áreas de Italia onde a metafonía está aínda hoxe fortemente establecida.

Detalles do artigo

Citas

Alonso, Dámaso (1962): “Sobre el vocalismo portugués y castellano (con motivo de una teoría)”, in Manuel Alvar et al. (eds.), Enciclopedia Lingüística Hispánica, I: La fragmentación fonética peninsular, vol. 1 (supplement). Madrid: CSIC, 5-21.

Álvarez Blanco, Rosario (1988): “Consideracións sobre a metafonía nominal galega”, in Dieter Kremer (ed.), Homenagem a Joseph M. Piel por ocasião do seu 85.o aniversario. Tübingen: Niemeyer, 141-158.

Fernández-Ordóñez, Inés (1994): “Isoglosas internas del castellano: el sistema referencial del pronombre átono de tercera persona”, Revista de Filología Española 74, 71-125.

Fernández-Ordóñez, Inés (1999): “Leísmo, laísmo y loísmo”, in Ignacio Bosque / Violeta Demonte (eds.), Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Real Academia Española / Espasa Calpe (Colección ‘Nebrija y Bello’), 1317-1397.

Goldsmith, John (1987): “Vowel systems”, Chicago Linguistic Society 23:2, 116-133.

Hall, Robert A. Jr. (1968): “Neuters, Mass-Nouns and the Ablative in Romance”, Language 44, 480- 86.

Hualde, José Ignacio (1989): “Autosegmental and Metrical Spreading in the Vowel-Harmony Systems of Northwestern Spain”, Linguistics 27/5, 773-805.

Laver, John (1994): Principles of Phonetics. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Textbooks in Linguistics).

Linguistic Atlas of the Iberian Peninsula: ALPI searchable database, at www.alpi.ca

Maiden, Martin (1985-86): “Displaced Metaphony and the Morphologization of Metaphony”, Romance Philology 39, 22-34.

Maiden, Martin (1987): “New perspectives on the Genesis of Italian Metaphony”, Transactions of the Philological Society 85/1, 38-73.

McCarthy, John (1984): ‘Theoretical Consequences of Montañés Vowel Harmony’, Linguistic Inquiry 15, 291-318.

Navarro Tomás, Tomás (ed.) (1962): Atlas lingüístico de la Península Ibérica, I, Fonética, 1. Madrid: CSIC.

Penny, Ralph J. (1969a): El habla pasiega: ensayo de dialectología montañesa. London: Tamesis.

Penny, Ralph J. (1969b): “Vowel-Harmony in the Speech of the Montes de Pas (Santander)”, Orbis 18, 148-166.

Penny, Ralph J. (1970): “Mass Nouns and Metaphony in the Dialects of Northwestern Spain”, Archivum Linguisticum, n.s., 1, 21-30.

Penny, Ralph J. (1992-93): “Final /e/ in Asturian Feminine Singulars: Another Mass-Noun Marker?”, Journal of Hispanic Research 1, 183-86.

Penny, Ralph J. (1994): “Continuity and Innovation in Romance: Metaphony and Mass-Noun Reference in Spain and Italy”, Modern Language Review 89, 273-281.

Penny, Ralph J. (2000): Variation and Change in Spanish. Cambridge: Cambridge University Press, 98-103.

Picard, Marc (2001) “Vowel Harmony, Centralization, and Peripherality: The Case of Pasiego”, Linguistics 39, 117-32.

Politzer, Robert (1957): “Masculine and Neuter in South-Central Italian”, Word 13, 441-446.

Porto Dapena, J. A. (1973): “Alternancias vocálicas en los nombres y verbos gallego-portugueses: un intento de explicación histórica”, Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y Cuervo 28, 526-544.

Rodríguez-Castellano, Lorenzo (1952): La variedad dialectal del Alto Aller. Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos.

Spencer, Andrew (1986): “Vowel Harmony, Neutral Vowels and Autosegmental Theory”, Lingua 69, 3-21.

Tuttle, Edward F. (1985-86): “Morphologization as Redundancy in Central Italian Dialects”, Romance Philology 39, 35-43.

Vago, Robert (1988): “Underspecification Theory in the Dual Harmony System of Pasiego (Spanish)”, Phonology 5/2, 343-362.

Wilson, Tom (1988): “Blocking and Repair in Pasiego Vowel Harmony”, Toronto Working Papers in Linguistics 9, 141-171.