Contido principal do artigo

Hugo López Castro
GI-1934TB, IBADER, Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0003-0718-0297
Manuel A. Rodríguez Guitián
GI-1934TB, IBADER, Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0001-5647-7594
Pablo Ramil Rego
GI-1934TB, IBADER, Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0001-6415-8630
Carlos Real
Departamento de Bioloxía Celular e Ecoloxía. Universidade deSantiago de Compostela.
España
https://orcid.org/0000-0002-5433-6728
Javier Ferreiro da Costa
GI-1934TB, IBADER, Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0002-9594-6776
No 11 (2015), Artigos orixinais
DOI https://doi.org/10.15304/rr.id3330
Recibido: 16-05-2016 Aceptado: 16-05-2016
Copyright Como citar

Resumo

Neste traballo avalíase a importancia botánica para a conservación da contorna da Fraga de Sto. Estevo
do Ermo, situada no concello de Barreiros (Lugo, NW España). Dentro das 331 ha que comprende este espazo, identificáronse un total de total de 219 taxons de plantas vasculares, das que 19 (8,6% do total) son Pteridófitas. Seis taxóns, entre eles os fentos Dryopteris aemula, Vandenboschia speciosa e Woodwardia radicans, son especies protexidas cuxas poboacións locais están asociadas ás 15,2 ha que ocupan os 6 tipos de hábitat do Anexo I da DC 92/43/CEE (dous deles de carácter prioritario) recoñecidos na área de estudo. A pesar da reducida superficie que ocupan estes ambientes ecolóxicos,
este enclave pode cualificarse como un lugar de gran relevancia para a conservación das pteridófitas a nivel rexional.
Citado por

Detalles do artigo

Citas

Amigo Vázquez, J. (2005). Los helechos en el noroeste ibérico y su interés para la conservación. Recursos Rurais, Serie Cursos e Monografías, nº 2: 11-22.

Braun-Blanquet, J. (1979). Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. 820 pp. Ed. Blume. Barcelona.

Castroviejo, S. (Coord. gen.) (1986-2012). Flora iberica 1-8, 10-15, 17-18, 21. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.

Devesa, J.A., Quintanar, A. & García, M.Á. (Eds.)(2014). Flora iberica Vol. XVI(I): Compositae (partim). Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.734 páginas.

IGME (2015). GEODE. Mapa Geológico Digital continuo de España [en línea: http://cuarzo.igme.es/sigeco/ default.htm. [Fecha de consulta 28/03/2015].

Guitián Rivera, J. (1989). Adiciones. Mapa 67 (2), Fontqueria 22: 6.

Hill, M. O., Bruggeman-Nannenga, M., Brugés, A.M., Cano, M.J., Enroth, J., Flatberg, K.I., Frahm, J.-P., Gallego, M.T., Garilleti, R., Guerra, J., Hedenäs, L., Holyoak, D. T., Ignatov, M.S.; Lara, F., Mazimpaka, V., Muñoz, J. & Söderström, L. (2006). Bryological Monograph. An annotated checklist of the mosses of Europe and Macaronesia. J. Bryol. 28:198-267.

Izco, J. (1994). O bosque atlántico. En: C. Vales (Ed.): Os bosques atlánticos europeos: 13-49. Ed. Baía. A Coruña.

Macías Vázquez, F. & Calvo de Anta, R. (2001). Los suelos. En: A. Precedo Ledo & J. Sánchez Comíns (Dirs.): Atlas de Galicia. Tomo I: Medio Natural: 173-217. Consellería de Presidencia. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela.

Muñoz, F., Navarro, C., Quintanar, A. & Buira, A. (Eds.)(2015). Flora iberica. Vol. IX: RhamnaceaePolygalaceae. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. 564 pp.

Pérez Alberti, A. & Martínez Cortizas A. (1999). Atlas climático de Galicia. Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente. Santiago de Compostela.

Quintanilla, L.G., Amigo, J., Pangua, E. & Pajarón, S. (2002). Análisis biogeográfico de la pteridoflora de la Sierra de la Capelada (La Coruña, España). Lazaroa 23: 17-24.

Quintanilla, L.G., & Amigo, J. (1999). Catálogos de las Pteridofloras de los espacios naturales protegidos de Galicia. Botanica Complutensis 23: 99-110.

Ramil Rego, P., Muñoz Sobrino, C., Iriarte Chiapusso, M.J., Gómez-Orellana, L. & Rodríguez Guitián, M.A. (2001). Vegetación y cambio climático en los territorios del norte de la península ibérica durante los últimos 18.000 años. En: F. Gómez Mercado & J.F: Mota Poveda (Eds.): Vegetación y cambio climático: 139-149. Universidad de Almería. Almería.

Ramil Rego, P., Rodríguez Guitián, M.A., Ferreiro da Costa, J., Rubinos Román, M., Gómez-Orellana, L., de Nóvoa Fernández, B., Hinojo Sánchez, B.A., Martínez Sánchez, S., Cillero Castro, C., Díaz Varela, R.A., Rodríguez González, P.M. & Muñoz Sobrino, C. (2008). Os Hábitats de Interese Comunitario en Galicia. Fichas descritivas. Monografías do Ibader. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo.

Ramil Rego, P & Crecente Maseda, R. (2011). Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia. Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER). Universidade de Santiago de Compostela.

Rodríguez Guitián, M.A. (2005). Avaliación da diversidade sílvica do subsector galaico-asturiano septentrional: tipos de bosques, valor para a conservación e principais ameazas. Recursos Rurais, Serie Cursos e Monografías nº 2: 23-44.

Rodríguez Guitián, M.A. (2010). Aportacións sobre a tipoloxía e composición florística dos bosques mesófilos de quercíneas do occidente da Cornixa Cantábrica (NW Ibérico). Recursos Rurais 6: 35-73.

Rodríguez Guitián, M.A., Ramil Rego, P., Pérez Antelo, A., García González, I., Rigueiro Rodríguez, A. & Díaz Vizcaíno, E. (1997). Efectos de la actividad humana sobre la diversidad de los ecosistemas forestales en las montañas del norte de Lugo (Galicia, España). Actas del I Congreso Forestal Hispano-Luso/II Congreso Forestal Español, Tomo V: 395-400. SECF. Pamplona.

Romero M.I., Rodríguez Guitián M.A. & Rubinos M. (2004). Adiciones al catálogo pteridológico gallego. Botanica Complutensis 28: 51-55.

Talavera, S., Andrés, C., Arista, M., Fernández Piedra, M.P., Rico, E., Crespo, M.B., Quintanar, A., Herrero, A. & Aedo, C. (Eds.)(2013). Flora ibérica, Vol. XX: LiliaceaeAgavaceae. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. 651 pp

Artigos máis lidos do mesmo autor/a(s)
1 2 > >>