Main Article Content

María-Carmen GUISÁN
Universidade de Santiago de Compostela
Spain
Vol 26 No 2 (2017), Articles, pages 143-154
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.26.2.4448
Submitted: 01-12-2017 Accepted: 01-12-2017 Published: 01-12-2017
Copyright How to Cite

Abstract

Neste estudo presentamos unha síntese da evolución do desenvolvemento
económico rexional de España durante 25 anos no período 1986-2013. Malia que o
incremento tanto do emprego non agrario como da renda real por habitante foi positivo
en todas as Comunidades Autónomas, hai que constatar que moitas rexións poderían ter
experimentado un incremento maior de renda real por habitante se as políticas
económicas, tanto a nivel rexional, como nacional e europeo, apoiaran en maior medida o
desenvolvemento industrial. Isto débese a que a evidencia empírica amosa a importancia
das leis de Kaldor, con respecto aos efectos positivos que a industria ten sobre os sectores
de servizos e outros sectores produtivos, incrementando a produtividade xeral e a renda
per cápita. No conxunto de España o incremento da renda real producida por habitante
superou os 4000 euros a prezos constantes do ano 2000. Destacan, con incrementos
superiores á media nacional, as seguintes Comunidades Autónomas: Aragón, Castela e
León, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra e País Vasco. Preséntase tamén unha
comparación do conxunto de España con outros países da OCDE e destácase a necesidade
de recuperar e impulsar o desenvolvemento industrial en moitas rexións españolas.

In this study we present a synthesis of the evolution of the regional economic
development of Spain for 25 years in the period 1986-2013. Although the increase in nonagricultural
employment and real per capita income has been positive in all Autonomous
Communities, it should be noted that many regions may have experienced a higher
increase in per capita real income if economic policies, both at the regional as national and
European levels, would have been more supportive of industrial development. This is
because the empirical evidence shows the importance of Kaldor's laws with regards to the
positive effects that industry has on the service sectors and other productive sectors,
increasing overall productivity and per capita income. In the whole of Spain, the increase
in real income produced per inhabitant, for the period 1995-2010, exceeded 4000 Euros
at constant prices in the year 2000. The following Autonomous Communities stand out as
having had increases higher than the national average: Aragon, Castile and Leon,
Catalonia, Galicia, Madrid, Navarre and the Basque Country. This study also presents a
comparison of economic development between Spain and other OECD countries, for this
period, and highlights the need to recover and boost industrial development in many
regions of Spain.

Cited by

Article Details

References

Dissart, J-C, Dehez, J. Marsat, J-B.(2016). Tourism, Recreation and Regional Development: Perspectives from France and Abroad, Routledge.

Guisán, M.C. (1990). Galicia 2000. Industria y empleo. Libro publicado por el Servicio de Publicaciones de la USC. Disponible en: http://www.usc.es/economet/galicia.htm y en http://www.usc.es/economet/galicia2000.pdf

Guisan, M.C. (1996): “La Europa de las regiones y la convergencia española”. Revista Galega de Economía, vol. 5, nº 2, pp. 133-150, free on line.1

Guisan, M.C. (2006).”Industry, Foreign Trade and Development: Econometric Models of Europe and North America, 1965-2003” International Journal of Applied Econometrics and International Development, Vol.3-1, on line.1

Guisan, M.C.(2007).”Industry, Foreign Trade and Development: Econometric Models of Africa, Asia and Latin America, 1965-2003” International Journal of Applied Econometrics and International Development, Vol.4-1, on line.1

Guisan, M.C. (2010b). « Employment in Private and Public Services: A Comparative Analysis of Commercial, Business and Social Services in Spain, France, Italy, Germany, UK and USA”, Regional and Sectoral Economic Studies, Vol. 10-1.

Guisán, M.C.(2011a). “Empleo, población, industria y desarrollo económico en Europa: análisis comparativo de España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido en 1960-2010 y perspectivas para 2011-2020”, Revista Galega de Economía, Vol. 20, extraordinario, disponible en en la base Ideas: http://ideas.repec.org/a/sdo/regaec/v20y2011iex_7.html

Guisan, M.C. (2011b). “Industry, Fair Competition and Trade in OECD Countries: Impact on Wages and on Employment by Sector, 2000-2010”, Regional and Sectoral Economic Studies, Vol. 11-2, pp.119-130.1

Guisán, M.C.(2011c). “Industry, Foreign Trade and Employment in EU Countries; Comparison of France, Germany, Italy, Spain and the UK with the United States”, Applied Econometrics and International Development, Vol. 11-2.1

Guisán, M.C. (2011 d). “Modelos macroeconométricos y desarrollo económico”, Capítulo 1 del libro de Guisán, Aguayo y Expósito(2011), Temas de Econometría Aplicada.2

Guisán, M.C. (2013 a), coordinadora. “Emprego sectorial e participación social das mulleres em Galícia e Europa. USC, Servicio de Publicaciones.

Guisan, M.C. (2013 b). “Macro-Econometric Models of Supply and Demand: Industry, Trade and Wages in 6 Countries, 1960-2012”. Applied Econometrics and International Development Vol. 13-2.1

Guisan, M.C.(2016). “Forty Years Of Employment By Sector And Economic Development In 17 Spanish Regions, 1976-2016”. Regional and Sectoral Economic Studies Vol. 16-2, pp. 185.1

Guisán, M.C. (2017). La economía de Galicia y España en 2007-2017: Diez años de crisis y recuperación. Revista Galega de Economía, Vol. 26-1.3

Guisan, M.C., Aguayo, E. (2001). “Inversión Industrial y Empleo en las regiones españolas. 1976-1995”, Regional and Sectoral Economic Studies Vol. 1-2, pp. 69-88.1

Guisan, M.C., Aguayo, E. (2013). “Employment by Sector and Gender in European and Spanish Regions, 1995-2012” Regional and Sectoral Economic Studies, Vol. 13-2

Guisán, M.C., Aguayo, E., Expósito, P. (2001). “Economic Growth and Cycles: Cross-Country Models of Education, Industry and Fertility and International Comparisons”. Applied Econometrics and International Development, Vol. 1-1, pp. 9-37.1

Guisan, M.C., Aguayo, E., Exposito, P.(2011). Temas de Econometría Aplicada: Introducción al crecimiento, desarrollo económico y empleo. Libro EE9 de la Serie Estudios Económicos de la AHG. 2

Guisán, M.C., Cancelo, M.T., Aguayo, E., Díaz-Vázquez,M.R. (2010). Educación, Investigación y Desarrollo Regional en la Unión Europea. Documeno nº 102 de la serie Economic Development, on line.1

Guisán, M.C., Cancelo, M.T., Díaz-Vázquez, M.R.(2010). Concentración industrial en las regiones españolas y europeas. Documento nº 101 de la serie Economic Development.1

INE. Varios años. Contabilidad Nacional y Población Activa. Instituto Nacional de Estadística, Madrid.

INE (several years). Regional Accounts Statistics. INE, Madrid. INE (several years). Labour Force Statistics (EPA). INE, Madrid.

Kaldor, N. (1963). “Capital Accumulation and Economic Growth.”In: Lutz, F. A. and D. C. Hague (eds.),Proceedings of a Conference Held by the International Economics Association. London: Macmillan.

Kaldor, N. “Economic Growth and the Verdoorn Law - A Comment on Mr. Rowthorn’s Article”, The Economic Journal 85, 340, 1975, pp. 891-896.

Kaldor, N. (1976) “Capitalismo y desarrollo industrial: algunas lecciones de la experiencia británica”, C. F. Díaz, S. Teitel y V. Tockman, comps., Política económica en centro y periferia, México, Fondo de Cultura Económica, 1976.

Kaldor, N. “Causes of the Slow Rate of Economic Growth in the United Kingdom”, 1966, F. Targetti y A. P. Thirlwall, comps., The Essential Kaldor, London, Duckworth. 1989.

Kaldor, N. “The Case for Regional Policies”, 1970, F. Targetti y A. P. Thirlwall, comps., The Essential Kaldor, London, Duckworth. 1989.

Kaldor, N. “The Role of Increasing Returns, Technical Progress and Cumulative Causation in the Theory of International Trade and Economic Growth”, 1981, F. Targetti y A. P. Thirlwall, comps., The Essential Kaldor, London, Duckworth. 1989.

Klein, L.R. (1969). “The Specification of Regional Econometric Models”, Papers of the Regional Science Association, 23, pp. 105-115.

Klein and Glickman(1977), “Econometric Model Building at Regional Level”. Regional Science and Urban Economics, Vol. 7, pp.3-23.

Korres, G. (editor)(2007) Regionalisation, Growth and Economic Integration. PhysicaVerlag a Springer Company, Heidelberg.

Mayes, D.G. (1997): The Evolution of the Single European Market. Edward Elgar Publishing.

Mayes, D.G. and Begg, I. (1994): “Rethinking industrial policy in Europe: A decentralised Approach”. Paper presented in: Fall Meeting of Proyect Link, held in Salamanca (Spain).

Pulido, A., Cabrer, B. (eds) (1993). Datos, técnicas y resultados del moderno análisis económico regional, Mundi-Prensa, Madrid.

OCDE. Varios Años. National Accounts Statistics and Labour Force Statistics. OCDE, Paris.