Main Article Content

Ángeles PEREIRA SÁNCHEZ
Universidade de Santiago de Compostela
Spain
Xavier VENCE DEZA
Universidade de Santiago de Compostela
Spain
Vol 26 No 1 (2017), Articles, pages 17-30
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.26.1.4307
Submitted: 22-09-2017 Accepted: 22-09-2017 Published: 22-09-2017
Copyright How to Cite

Abstract

Neste traballo analízase a importancia do proceso de terciarización do sector
agrario galego e as súas características en relación co modelo agrario rexional. É un
fenómeno que recibiu pouca atención na literatura e, porén, é unha realidade dunha
importancia crecente para entender o desenvolvemento agrario e o desenvolvemento
rexional. A distribución das actividades de servizos dentro do territorio rexional e o
contido desas actividades é moi relevante para frear o abandono do espazo rural e
garantir a cohesión dentro do territorio.
O estudo baséase na análise dos datos estatísticos dispoñibles. En concreto, a visión
agregada apórtana os datos do Marco Input Output de Galicia e as Contas Económicas da
Agricultura. Namentres, os datos do Censo Agrario e a Enquisa de Estrutura das
Explotacións Agrarias permiten unha análise dende o punto de vista microeconómico.
Obsérvase unha crecente utilización de servizos por parte do sector agrario galego
alomenos durante a década de 1990 e unha ralentización nos anos máis recentes. A
análise do contido dos servizos permite identificar unha notable importancia da
externalización de actividades e funcións propias do proceso produtivo agrario, así como
o dinamismo de certos servizos intensivos en coñecemento, chave en certas actividades
agrarias e no seu proceso de innovación.

In this paper the importance of the tertiarisation of the Galician agricultural sector
and its main features in relation to the regional agricultural sector are analysed. It is a
phenomenon that has received scarce attention in the literature, though it is a reality that
deserves attention in order to favour the understanding of the agricultural and regional
development. The distribution of service activities in the regional territory and the content of
these activities are very relevant to hinder the abandonment of the rural space and to
guarantee the internal cohesion of the territory.
The study is based on the analysis of the available statistical data. In particular, the aggregated
view comes from the Input-Output data and the Economic Accounts of Agriculture. A
microanalysis of the phenomenon is carried out according to the Censo Agrario and the
Encuesta de Estructura de las Explotaciones Agrarias. There is an increasing utilisation of
services on behalf of the Galician agricultural sector along the 1990’s decade, later decreasing
in more recent years. The analysis of the content of services allows to identify the importance
of outsourcing of specific tasks and functions of the agricultural productive process, as well as
the dynamism of certain knowledge-intensive business services, which are key for innovation
processes in the agricultural sector.

Cited by

Article Details

References

Afundación. (2016): A Economía Galega. Informe 2015. Retrieved from http://www.afundacion.org/es/publicacion/a_economia_galega._informe_2015

Aparicio, S. T., Berenguer, P., & Rau, V. (2004): "Modalidades de intermediación en los mercados de trabajo rurales en Argentina". Cuadernos de Desarrollo Rural, (53), pp. 59–79.

Arnalte, E. (1989): "Estructura de las explotaciones agrarias y externalización del proceso productivo. Implicaciones para el debate sobre el proteccionismo". ICE, 666, pp. 101–117.

Arnalte, E. (2002): "Ajuste estructural y cambios en los modelos productivos de la agricultura española". In J. J. González Rodríguez & C. Gómez Benito (Eds.), Agricultura y sociedad en el cambio de siglo (pp. 391–426). Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España.

Balmann, A., Dautzenberg, K., Happe, K., & Kellermann, K. (2006): "On the dynamics of structural change in agriculture: Internal frictions, policy threats and vertical integration". Outlook on Agriculture, 35(2), pp. 115–121. http://doi.org/10.5367/000000006777641543

Boden, M., & Miles, I. (2000): Services and the Knowledge-based Economy. (M. Boden & I. Miles, Eds.). book, London: Continuum.

Bourgeois, L. (1987): "L’agriculture et les services: divorce ou symbiose?" Économie Rurale, 177(1), pp. 10–17. http://doi.org/10.3406/ecoru.1987.3795

Compés López, R., López Iglesias, E., & Martínez Gómez, V. (2011): "Evolución de la PAC y evaluación de las propuestas legislativas para la Reforma de 2013". In J. M. García Álvarez-Coque & F. Sineiro García (Eds.), Apoyo público a la agricultura española 2003-2010 (pp. 25–70). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Cuadrado Roura, J. R., & Del Río Gómez, C. (1987): Cambio estructural y evolución de los servicios en el área de la OCDE (1960-1984) (No. 03/1987).

Cuadrado Roura, J. R., & Del Río Gómez, C. (1993): Los servicios en España. Madrid: Ediciones Pirámide.

Díaz Díaz, C. (1979): "A agricultura e o capitalismo en Galicia. O proceso de modernización da agricultura galega". Revista Galega de Estudios Agrarios, 1(Xaneiro-Xuño).

Errington, A. (1998): "The increasing flexibility of machinery and labour inputs to UK farming". Etud. Rech. Syst. Agraires Dév., 31, pp. 371–385.

Eurostat. (2000): Manual on the economic accounts for Agriculture and Forestry EAA/EAF 97 (Rev.1.1). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Fernández Leiceaga, F., & López Iglesias, E. (2000): Estrutura Económica de Galiza. Santiago de Compostela: Laiovento.

Gallego Bono, J. R. (2010): "La agricultura a tiempo parcial y la externalización de servicios agrarios como vehículo del cambio estructural". Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, 225, pp. 13–45.

Geels, F. W. (2004): "From sectoral systems of innovation to socio-technical systems". Research Policy, 33(6–7), 897–920. http://doi.org/10.1016/j.respol.2004.01.015

Goodman, D., Sorj, B., & Wilkinson, J. (1987): From farming to biotechnology. A theory of agroindustrial development. Oxford; New York: Basil Blackwell.

Harff, Y., & Lamarche, H. (1998): "Le travail en agriculture: nouvelles demandes, nouveaux enjeux". Économie Rurale, 244(1), pp. 3–11. http://doi.org/10.3406/ecoru.1998.4995

Igata, M., Hendriksen, A., & Heijman, W. (1997): "Agricultural outsourcing: A comparison between the Netherlands and Japan". Applied Studies in Agribusiness and Commerce - APSTRACT.

Labarthe, P. (2009): "Extension services and multifunctional agriculture. Lessons learnt from the French and Dutch contexts and approaches". Journal of Environmental Management, 90 Suppl 2, pp. 193-202. http://doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.11.021

Langreo, A. (2002): "La externalización del trabajo agrario y las empresas de servicios a la agricultura". Economía Agraria y Recursos Naturales, 2, pp. 45–67.

López-Iglesias, E. (1996): Movilidad de la tierra y dinámica de las estructuras agrarias en Galicia. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

López-Iglesias, E., Sineiro-García, F., & Lorenzana-Fernández, R. (2013): "Processes of farmland abandonment: land use change and structural adjustment in Galicia (Spain)". In D. Ortiz-Miranda, A. Moragues-Faus, & E. Arnalte-Alegre (Eds.), Agriculture in Mediterranean Europe: Between Old and New Paradigms (Vol. 19, pp. 91–120). CHAP, Emerald Group Publishing Limited. http://doi.org/doi:10.1108/S1057-1922(2013)0000019007

Malerba, F. (2002): "Sectoral systems of innovation and production". Research Policy, 31(2), pp. 247–264. http://doi.org/10.1016/S0048-7333(01)00139-1

Melero, A., & Calatrava, A. (2007): "Procesos de terciarización en el medio rural". In J. Sanz Cañada (Ed.), El futuro del mundo rural (pp. 73–101). Síntesis.

Miles, I. (1993): "Services in the new industrial economy". Futures, 25(6), pp. 653–672. http://doi.org/10.1016/0016-3287(93)90106-4

Moragues-Faus, A. (2014): "How is agriculture reproduced? Unfolding farmers’ interdependencies in small-scale Mediterranean olive oil production". Journal of Rural Studies, 34, pp. 139–151. http://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2014.01.009

Pereira Sánchez, Á. (2016): Terciarización e servizalización na innovación do sector agrario. Factores impulsores e efectos na sustentabilidade da gandería e da viticultura en Galicia. University of Santiago de Compostela. [Tesis doctoral].

Prager, K., Labarthe, P., Caggiano, M., & Lorenzo-Arribas, A. (2016) : "How does commercialisation impact on the provision of farm advisory services? Evidence from Belgium, Italy, Ireland and the UK". Land Use Policy, 52(JANUARY), pp. 329–344. http://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.12.024

Pugliese, E., & Ceriani-Sebregondi, F. (1981): "Destrutturazione aziendale, familia e classi sociali in Agricoltura". Agricoltura E Societá, 4.

Rubalcaba Bermejo, L., & Kox, H. (2009): "El crecimiento de los servicios a empresas en Europa". In L. Rubalcaba Bermejo & H. Kox (Eds.), Los servicios a empresas en el crecimiento económico europeo (pp. 41–70). Madrid: Marcial Pons.