Contido principal do artigo

Javier Frieiro Santaya
Graduado en Historia
España
https://orcid.org/0000-0001-5200-6306
No 33 (2021): O fenómeno das peregrinacións. Reflexións e prácticas desde unha perspectiva interdisciplinar, Varia
DOI https://doi.org/10.15304/semata.33.7928
Recibido: 09-09-2021 Aceptado: 01-11-2021 Publicado: 25-03-2022
Copyright Como citar

Resumo

Neste traballo abordarase o proceso de renovación da identidade nacional española que os republicanos se propuxeron acometer dende o seu acceso ó poder en 1931. Concretaremos esta renovación na substitución do vello corpus simbólico oficial por outro capaz de representar e difundir os novos valores, así como as súas relacións cos propios dos aliados do réxime republicano e o dos seus máis reaccionarios opositores. Pese ó carácter accidentado da substitución -brevidade do réxime, necesaria conciliación cos emblemas propios dos aliados do republicanismo ou férrea oposición da dereita antirrepublicana cada vez máis reaccionaria- esta non supuxo o fracaso completo da renovación identitaria. Ao contrario, a conciencia cívica que se viñera xestando desde finais do século XIX e que posibilitara a chegada da democracia a España nos anos trinta, manteríase entón e incluso medraría, a pesar dos intentos de contela por medio dun golpe de Estado, una guerra e unha longa ditadura. 

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Álvarez Junco, J., “«Los amantes de la libertad»: La cultura republicana española a principios del siglo XX”, in N. Townson e A. Alted Vigil (eds.), El republicanismo en España (1830-1977), Madrid, Alianza, 1994, pp. 265–292.

Álvarez Junco, J., Dioses útiles. Naciones y nacionalismos, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2016.

Balcells, A, El nacionalismo catalán. Biblioteca de historia. Madrid: Información e Historia, 2002.

Beramendi, J., “Nacionalismos, regionalismos y autonomía en la Segunda República”, Pasado y Memoria, 2, 2003, pp. 53–82.

Beramendi, J., “Galeguismo e republicanismo (1840-1936)”, Roteiros: arumes de pensamento crítico, 3, 2009, pp. 118–141.

Beramendi, J. e Núñez Seixas, X. M., O nacionalismo galego, Vigo, A Nosa Terra, 1996.

Beramendi, J.; Rivera, A., “La nacionalización española: cuestiones de teoría y método”, in F. Luengo Teixidor e F. Molina Aparicio (eds.), Los caminos de la nación. Factores de nacionalización en la España contemporánea, Granada, Comares, 2016, pp. 3–52.

Billig, M., Banal nationalism. London, Thousand Oaks Calif.: Sage, 1995.

Blas Guerrero, A. d., “Nación y nacionalismo en la obra de Ortega y Gasset”, in F. H. Llano Alonso, A. Castro Sáenz, Alfonso e J. L. Abellán (eds.), Meditaciones sobre Ortega y Gasset, Madrid, Tébar Flores, 2005, pp. 647–670.

Cazorla Sánchez, A., Miedo y progreso. Los españoles de a pie bajo el franquismo, Madrid, Alianza Editorial, 2015.

Cruz, R., Una revolución elegante. España, 1931, Madrid, Alianza Editorial, 2014.

Duarte, Á., “Republicanismo, federalismo y autonomías: de los proyectos federales de 1873 a la Segunda República y los estatutos de autonomía”, in J. L. Guereña e M. Morales Muñoz (eds.), Los nacionalismos en la España contemporánea. Ideologías, movimientos y símbolos, Málaga, Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, 2006, pp. 187–206.

De Pablo, S. e Mees, L., El péndulo patriótico, Barcelona, Crítica, 2005.

Duarte, Á., “La República, o España liberada a sí misma”, in J. Moreno Luzón e X. M. Núñez Seixas (eds.), Ser españoles. Imaginarios nacionalistas en el siglo XX, Barcelona, RBA, 2013, pp. 104–132.

Fernández González, M., “Las elecciones municipales de abril de 1931 y la proclamación de la Segunda República en Vigo”, Boletín del Instituto de Estudios Vigueses, 8, 2002, pp. 7–31.

González Calleja, E., Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República, 1931-1936, Madrid, Alianza Editorial, 2011.

González Calleja, E., La Segunda República española, Barcelona, Pasado & Presente, 2015.

González Probados, M., “Os primeiros de maio na Galiza republicana (1931-1936)”, in J. De Juana, X. Castro, J. Platero Paz, (coords.), Sociedade e movemento obreiro en Galicia, Ourense, Diputación Provincial, Servicio de Publicaciones, 1986, pp. 373–420.

González Probados, M., “El socialismo gallego en la Segunda República”, Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea, 10, 1990, pp. 165–186.

González Probados, M., O socialismo na II República (1931-1936), Sada, A Coruña, Edicións do Castro, 1992.

Kertzer, D. I., Ritual, politics, and power, New Haven, Yale University Press, 1988.

Llano Alonso, F. H.; Castro Sáenz, A.; Abellán, J. L. (eds.), Meditaciones sobre Ortega y Gasset, Madrid, Tébar Flores, 2005.

Macarro Vera, J. M., “Cultura republicana y cultura democrática en las izquierdas españolas (1931-1936)”, Revista de Historia Contemporánea, núms. 9-10, 1999-2000, pp. 311–328.

Mees, L. (ed.), La celebración de la nación. Símbolos, mitos y lugares de memoria, Granada, Comares, 2012.

Moreno Luzón, J., “Mitos de la España inmortal”, in C. Forcadell Álvarez, M. P. Salomón Chéliz, I. Saz (eds.), Discursos de España en el siglo XX, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2009, pp. 123–146.

Moreno Luzón, J., “La Restauración: 1874-1914”, in J. Álvarez Junco, A. Shubert (eds.), Nueva historia de la España contemporánea: 1808-2018, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2018, pp. 101–127.

Moreno Luzón, J., Núñez Seixas, X. M. (eds.), Ser españoles. Imaginarios nacionalistas en el siglo XX, Barcelona, RBA, 2013.

Moreno Luzón, J., Núñez Seixas, X. M., Los colores de la patria. Símbolos nacionales en la España contemporánea, Madrid, Tecnos, 2017.

Núñez Seixas, X. M., “Los oasis en el desierto. Perspectivas historiográficas sobre el nacionalismo español”, Bulletin d´'Histoire Contemporaine de l´'Espagne, 26, 1997, pp. 483–533.

Orobon, M. A.; González Fernández, J. L., “Echar a la calle: el destronamiento simbólico de Alfonso XIII”, Revista de Historia Constitucional, 20, 2019, pp. 171–199 [revista electrónica], dispoñible en <http://www.cervantesvirtual.com/obra/echar-a-la-calle-el-destronamiento-simbolico-de-alfonso-xiii-981108/> [Consulta: 7-09-2021].

Pereira, D., A CNT na Galicia (1922-1936), Noia, Edicións Laiovento, 1994.

Pereira, D. e Fernández, E., Nacionalismo e anarquismo na Galiza (1840-1940), Santiago de Compostela, Edicións Positivas, 2020.

Pozo Andrés, M. d. M., “La construcción de la identidad nacional desde la escuela: el modelo republicano de educación para la ciudadanía”, in J. Moreno Luzón (eds.), Construir España. Nacionalismo español y procesos de nacionalización, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 207–232.

Pozo Andrés, M. d. M., “La construcción y la destrucción de la nación cívica desde la escuela en la Segunda República”, Hispania Nova, 11, 2013.

Puhle, H. J., “Símbolos, mitos y lugares de memoria en la política contemporánea”, in L. Mees (ed.), La celebración de la nación, Granada, Comares, 2012, pp. 11–29.

Quiroga Fernández de Soto, A., Haciendo españoles. La nacionalización de las masas en la dictadura de Primo de Rivera, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008.

Ramos, R., “A Segunda Fundaçao (1890-1926), in J. Mattoso (dir.), História de Portugal, Lisboa, Estampa, 2001.

Radcliff, P., “La representación de la nación. El conflicto en torno a la identidad nacional y las prácticas simbólicas en la Segunda República”, in R. Cruz, M. Pérez Ledesma (eds.), Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, Alianza Editorial, 1997, pp. 305–325.

Robles Egea, A., “Republicanismo y horizonte europeo”, in Nigel Townson, A. Alted Vigil (eds.), El republicanismo en España (1830-1977), Madrid, Alianza, 1994, pp. 293–312.

Salomón Chéliz, M. P., “Republicanismo e identidad nacional Española. La República como ideal integrador y salvífero de la nación”, in C. Forcadell Álvarez, M. P. Salomón Chéliz, I. Saz (eds.), Discursos de España en el siglo XX, Valencia, Publicaciones de la Universitat de València, 2009, pp. 35–64.

Serrano, C., El nacimiento de Carmen. Símbolos, mitos, nación, Madrid, Taurus, 1999.

Smith, A. D., Myths and memories of the nation, Oxford, Oxford University Press, 1999.

Téllez Cenzano, E., La música como elemento de representación institucional: el himno de la Segunda República española, Tese de doutoramento, Universidad Complutense de Madrid, [na rede], 2016, dispoñible en <https://eprints.ucm.es/37982/> [Consulta: 7-09-2021].

Thiesse, A. M., “Himnos y banderas nacionales, una historia global”, limiar a J. Moreno Luzón, X. M. Núñez Seixas, Los colores de la patria. Símbolos nacionales en la España Contemporánea, Madrid, Tecnos, 2017, pp. 9–15.

Townson, N., “El controvertido camino hacia la modernización: 1914-1936”, in J. Álvarez Junco, A. Shubert (eds.), Nueva historia de la España contemporánea: 1808-2018, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2018, pp. 128–157.

Velasco Martínez, L., La Nación Marcial: Servicio Militar Obligatorio y Educación Patriótica en España (1898-1982), Tese de doutoramento, USC, 2020.